Wirtualna Galeria Katowice

Szanowni Państ­wo w cza­sie, gdy nasza Gale­ria Katow­ice musi­ała pozostać zamknię­ta postanow­iliśmy się podzielić z Państ­wem naszy­mi doko­na­ni­a­mi w Wirtu­al­nej Galerii Katow­ice. W ramach pro­jek­tu będziemy prezen­tować wirtu­alne wer­sje wys­taw naszych członków oraz zapros­zonych gości.


Fotoe­dukac­ja Szkoła Rocz­na dyplomy 2019 2020


Saša Popović „Wzy­wa­jąc światło“.


Jan Bern­hardtz „ Łódź 1969–1970”.


Arka­diusz Ławry­wian­iec „Miejsce K.”.


Antoni Kreis „Opowieś­ci camery obscury”.


Arka­diusz Gola „Ogrodowa 1”.


Łukasz Cyrus „Światło ekranu”.


Vladimir Bir­gus „Tak wiele, tak niewiele“.


Jacques Rou­quette “Cor­ri­da”


Jerzy Kleszcz “Kleszczyzmy, czyli duch sportu”


Kamil Myszkows­ki “Foto­syn­teza”


Serge Simon „Sahel”


Spotkanie online z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Krzysztofem Gołuchem poroz­maw­iamy o poroz­maw­iamy o doku­men­cie fotograficznym real­i­zowanym wśród osób niepełnosprawnych 20.08.2020.


Spotkanie online z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Prze­mysławem Paśnikiem poroz­maw­iamy o przy­go­towa­niu plików do wydruku w pro­fesjon­al­nym lab­o­ra­to­ri­um fotograficznym23.07.2020.


Spotkanie online z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Anton­im Kreisem poroz­maw­iamy o ” Drugiej stron­ie fotografii” 18.06.2020.


Janusz Lech Woj­cieszak “Cykl bez tytułu”, “Elfasa”


Piotr Oleś „Na zachód od Baile Atha Cliath”


Bolesław Sta­chow “Pieśń o Matce Polce”


Timm Stütz “80 lat/80 zdjęć. Fotografie do prze-myślenia”


Almanach 2017