Kurs II stopnia

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI zaprasza na KURS FOTOGRAFII II STOPNIA DLA ZAAWANSOWANYCH

Kurs obe­j­mu­je 20 spotkań po 4 godziny lek­cyjne oraz zaję­cia z repor­tażu w postaci zajęć plen­erowych w sobotę lub niedzielę (ter­min do ustal­e­nia). Zaję­cia odby­wać się będą w piąt­ki, wg har­mono­gra­mu przed­staw­ionego poniżej, od godz. 17.oo. Cykl spotkań kończy egza­min, po zda­niu którego uczest­ni­cy otrzy­mu­ją stosowny certyfikat.

Wykład­ow­ca­mi kur­su będą artyś­ci fotografi­cy, członkowie Okręgu Śląskiego ZPAF oraz spec­jal­iś­ci w wybranych dziedz­i­nach m.in.:

Antoni Kreis: artys­ta fotografik, wykład­ow­ca fotografii
Bea­ta Men­drek: artys­ta fotografik, wykład­ow­ca fotografii
Arka­diusz Ławry­wian­iec: artys­ta fotografik, wykład­ow­ca fotografii, fotore­porter prasowy
Krzysztof Szla­pa: artys­ta fotografik, wykład­ow­ca fotografii
Łukasz Cyrus: artys­ta fotografik
Piotr Oleś: artys­ta fotografik

Pod­czas spotkań porus­zone zostaną m.in. następu­jące tematy:

1. Pod­stawy opty­ki fotograficznej – budowa rodza­je, zas­tosowanie obiektywów.
2. Matryca aparatu fotograficznego a ognikowa obiektywów.
3. Eksponome­tria. Prob­le­my z praw­idłową ekspozy­cją zdjęcia.
4. Zagad­nienia kom­pozy­cji obrazu fotograficznego. Wyko­rzys­tanie barwy.
5. Przegląd różnych tech­nik fotograficznych.
6. Repor­taż w tere­nie: ślu­by, uroczys­toś­ci, fotografia prasowa.
7. Repor­taż i doku­ment – współczesne trendy fotografii reportażowej.
8. Rola i wyko­rzysty­wanie per­spek­ty­wy w tworze­niu obrazów fotograficznych.
9. Fotografia kat­a­l­o­gowa: wnętrza duże i małe
10. Fotografia kat­a­l­o­gowa — pro­duk­towa w ate­lier zdję­ciowym, stół bez­cieniowy, makro­fo­tografia, mart­wa natu­ra, małe przed­mio­ty, żywność, szkło.
11. Pra­ca w ate­lier zdję­ciowym – portret, zdję­cia twarzy (fotografia człowieka)
12. Kre­owanie wiz­erunku w fotografii portretowej
13. Pra­ca w ate­lier zdję­ciowym – fotografia mody (fotografia produktu).
14. Wszys­tko o pra­cy z lam­pą błyskową.
15. Jak wys­taw­iać swo­je prace w gale­ri­ach sztu­ki? Jak skutecznie prezen­tować swo­je zdjęcia?
16. Powrót do źródeł: fotografia otworkowa: jak i po co?
17. Auto­prezen­tac­ja czyli jak nie bać się pub­licznych pokazów swoich prac?

Ter­miny zajęć:
9,16,23 listopa­da 2023,
7,14 grud­nia 2023,
11,18,25 sty­cz­nia 2024,
8,15,22 lutego 2024,
7,14,21 mar­ca 2024,
4,11,18 kwiet­nia 2024,
9,16,23 maja 2024,
(+ zaję­cia repor­tażowe w plen­erze – ter­min do ustalenia)
Egza­min, roz­danie cer­ty­fikatów, zakończe­nie kur­su: 6 czer­w­ca 2024 r.
(ter­min zajęć plen­erowych ustalony zostanie w cza­sie trwa­nia kursu)

Koszt uczest­nict­wa w kursie:

Dla osób, które korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I stopnia:
— wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 200 zł
— opła­ta miesięcz­na: 200 zł (x 10 miesię­cy) = 2000 zł
— opła­ta za egza­min: (w dniu egza­minu): 15 zł

Razem: 2200 zł (+ 15 zł za egzamin)
W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 2000 zł

Dla osób, które nie korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I stopnia:
— wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 200 zł
— opła­ta miesięcz­na: 220 zł (x 10 miesię­cy) = 2200 zł
— opła­ta za egza­min: (w dniu egza­minu): 15 zł

Razem: 2400 zł (+ 15 zł za egzamin)
W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 2200 zł

UWAGA: każdy uczest­nik kur­su, który zgłosi do udzi­ału drugą osobę otrzy­ma 10 % zniż­ki w opła­cie (za dwie kole­jne oso­by: 20 % zniż­ki). Zniż­ki nie doty­czą opłaty za egzamin.

Warun­ki zapisu: wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy wysłać na adres mailowy: antek_kreis@poczta.onet.pl do dnia 8 listopa­da 2023
Ist­nieje również możli­wość zgłoszenia tele­fon­icznego pod numerem: 602 244 949. W tym przy­pad­ku kartę zgłoszenia należy wypełnić na pier­wszych zajęciach.

Zasady odpłat­noś­ci: Zal­iczkę w wysokoś­ci 200 zł należy wpłacić do dnia 14 październi­ka 2022 na kon­to bankowe: AGENCJA ARTYSTYCZNA STUDIO‑A, nr 75 1940 1076 3161 9132 0000 0000.
W tytule wpłaty prosimy zaz­naczyć: „Kurs foto ZPAF II st.”
Pozostałą część w całoś­ci lub kole­jne raty moż­na wpła­cać w sekre­taria­cie Związku w dni­ach odby­wa­nia zajęć lub na powyższe kon­to. Opła­ta za egza­min wynosi 15 zł – ter­min wpłaty: w dniu egzaminu.

Spotkanie orga­ni­za­cyjne oraz pier­wsze zaję­cia odbędą się w dniu
9 listopa­da 2023 o godz. 17.00 w Galerii Katow­ice Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki w Katow­icach przy ul. Dąbrowskiego 2.

Pozostałe infor­ma­c­je:
Wykłady odby­wać się będą w pomieszczeni­ach ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW, OKRĘG ŚLĄSKI:
Gale­ria Katow­ice, ul. Dąbrowskiego 2, w Katowicach.
Na miejs­cu do dys­pozy­cji bezpłat­na kawa, herba­ta (uwa­ga: uza­leżnione od sytu­acji epidemicznej!)
Orga­ni­za­torem admin­is­tra­cyjnym kur­su jest firma:
Agenc­ja Artysty­cz­na STUDIO‑A,
Chorzów, ul. Kordeck­iego 9A/2 (wpis do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej Urzę­du Mias­ta Chorzów nr: 16092 z dn. 25.03.1998)
oraz: ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW, OKRĘG ŚLĄSKI,
Katow­ice, ul. Dąbrowskiego 2

Szczegółowe infor­ma­c­je pod numera­mi telefonów:
602 244 949 — kierown­ik kur­su Antoni Kreis, 602 108 563 — biuro Związku
lub mailowo: antek_kreis@poczta.onet.pl
UWAGA: zas­trzegamy możli­wość niewiel­kich zmi­an w programie!
Min­i­mal­na ilość uczest­ników w grupie wynosi 5 osób. W przy­pad­ku nie zgłoszenia się wyma­ganej iloś­ci osób zas­trzegamy pra­wo prze­sunię­cia daty rozpoczę­cia kursu.
Zwrot zal­icz­ki następu­je jedynie w przy­pad­ku gdy kurs nie odbędzie się z winy Organizatora
a uczest­nik nie wyrazi zgody na zmi­anę ter­minu (nie doty­czy zarządzeń i obostrzeń związanych z sytu­acją epidemiczną).

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

Kurs II stop­nia dla zaawan­sowanych 2023–2024