Statut ZPAF

STATUT
ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
tekst jednolity
Niniejszy statut został zare­je­strowany postanowie­niem Sądu Wojew­ódzkiego w Warszawie,
VII Wydzi­ał Cywilny i Reje­strowy pod Sygn. Akt VII NS REJ ST. 776/96 z dnia 22.07.1996 r.
w wyniku doko­nanych zmi­an przez Nadzwycza­jny Zjazd Del­e­gatów oraz pod Sygn. Akt
VII NS REJ ST. 1007/97 z dnia 2.10.1997 w wyniku ref­er­en­dum członków ZPAF.
Statut został zmieniony przez Nadzwycza­jny Zjazd Del­e­gatów w dniu 21 czer­w­ca 2008 r.
W dniu 9 lutego 2009 r. postanowie­niem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy,
XII Wydzi­ał Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego, tekst jed­no­li­ty Statu­tu ZPAF
został wpisany pod Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/030940/08/238
1
STATUT
ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
(tekst jednolity)
PREAMBUŁA
Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików (nazwa od 28.06.1952r.) zare­je­strowany został 10.02.1947
roku jako Pol­s­ki Związek Artys­tów Fotografów. Związek opiera się na trady­c­jach Fotoklubu
Pol­skiego ist­niejącego w lat­ach 1929–1939 i jest spad­ko­bier­cą jego idei artystycznych.
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików zwany dalej ZPAF jest dobrowol­nym, samorządnym
sto­warzysze­niem twór­c­zo — zawodowym, dzi­ała­ją­cym na pod­staw­ie przepisów ustawy z dnia
7 kwiet­nia 1989 r. Pra­wo o sto­warzyszeni­ach ( Dz.U. nr 20 poz. 104 z 1989 r. z późn. zm.)
oraz niniejszego statu­tu. ZPAF jest kon­tynu­acją zare­je­strowanego w dniu 10.02.1947 r.
Pol­skiego Związku Artys­tów Fotografów.
§ 2.
ZPAF posi­a­da osobowość prawną.
§ 3.
Nazwa Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików oraz znak ZPAF są prawnie zastrzeżone.
§ 4.
1. Teren­em dzi­ała­nia ZPAF jest obszar Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Dla real­iza­cji celów statutowych
ZPAF może prowadz­ić dzi­ałal­ność również poza grani­ca­mi kra­ju, zgod­nie z obowiązującym
porząd­kiem prawnym.
2. Siedz­ibą władz głównych ZPAF jest mias­to stołeczne Warszawa.
§ 5.
(skreślony)
§ 6.
ZPAF może być członkiem orga­ni­za­cji kra­jowych, zagranicznych i międzynarodowych,
o ile przy­należność do nich pozosta­je w zgodzie z cela­mi i intere­sa­mi ZPAF.
2
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 7.
Celem dzi­ała­nia ZPAF jest:
1.Wszechstronny rozwój twór­c­zoś­ci fotograficznej, obe­j­mu­jącej także nowe formy zapisu
i przekazu obrazu.
2. Współuczest­nict­wo w ksz­tał­towa­niu poli­ty­ki kul­tur­al­nej państwa.
3. Dzi­ałanie na rzecz ochrony swo­body wypowiedzi twórczej.
4. Ksz­tał­towanie zasad ety­ki zawodowej.
5. Ochrona dorobku pol­skiej fotografii, a także upowszech­ni­an­ie jej w kra­ju i za granicą.
6. Inicjowanie sys­te­mowych rozwiązań prawnych zapew­ni­a­ją­cych warun­ki do wykonywania
zawodu artysty fotografi­ka w opar­ciu o sta­tus twórcy.
7. Dzi­ałanie na rzecz roz­wo­ju mece­natu artystycznego.
8. Zbiorowe zarządzanie i ochrona powier­zonych praw autorskich.
9. Pop­u­laryza­c­ja i wspieranie dzi­ałań służą­cych rozwi­ja­niu twór­czej fotografii, promowanie
osiąg­nięć oraz badań naukowych i tech­nicznych w jej zakresie.
§ 8.
Powyższe cele i zada­nia ZPAF real­izu­je poprzez:
1. Inspirowanie i wspieranie dzi­ałal­noś­ci wszys­t­kich jed­nos­tek organizacyjnych
2. Współpracę i wza­jem­ną pomoc członków ZPAF.
3. Pro­mocję twór­c­zoś­ci fotograficznej, a w szczególności:
— prowadze­nie galerii
— inicjowanie pub­likacji i wydawnictw
— orga­ni­zowanie wys­taw, konkursów, plen­erów, warsz­tatów, sympozjów
i innych imprez kulturalnych
4. Prowadze­nie dzi­ałal­noś­ci eduka­cyjnej, w tym szkoleń i kursów.
5. Zapewnie­nie pomo­cy prawnej i dorad­czej członkom ZPAF związanej z ich twórczością,
wykony­waniem zawodu i sprawa­mi bytowymi.
6. Orga­ni­zowanie różnych form pomo­cy koleżeńskiej i soc­jal­nej dla członków ZPAF.
7. Zaw­ieranie umów doty­czą­cych ochrony i real­iza­cji praw autorskich.
8. Dzi­ała­nia na rzecz pozyski­wa­nia spon­sorów i mecenasów.
9. Dostar­czanie członkom infor­ma­cji o dzi­ała­niu ZPAF, wydarzeni­ach artysty­cznych oraz
doty­czą­cych wykony­wa­nia zawodu artysty fotografika.
10. (skreślony)
11. Wysuwanie kandy­datur do odz­naczeń i nagród.
12. Współpracę z władza­mi państ­wowy­mi, samorzą­dowy­mi, insty­tuc­ja­mi kul­tu­ry oraz innymi
sto­warzyszeni­a­mi twór­czy­mi i orga­ni­za­c­ja­mi społeczny­mi w zakre­sie obję­tym celami
statu­towy­mi ZPAF.
13. Współpracę z orga­ni­za­c­ja­mi między­nar­o­dowy­mi w zakre­sie zawodowym i kulturotwórczym.
14. (skreślony)
15. Prowadze­nie spec­jal­isty­cznej bib­liote­ki i tworze­nie archi­wum ZPAF.
3
§ 81.
1. ZPAF może prowadz­ić dzi­ałal­ność gospo­dar­czą według ogól­nych zasad określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej służy real­iza­cji celów statu­towych ZPAF
i nie może być przez­nac­zony do podzi­ału między jego członków.
2. Dzi­ałal­ność gospo­dar­cza może być real­i­zowa­nia przez zain­tere­sowane Okrę­gi ZPAF
lub powoły­wane w tym celu jed­nos­t­ki (zakłady) gospo­dar­cze, o których mowa w § 19 ust.3
Statu­tu, w grani­cach określonych w ust.3 niniejszego para­grafu, po uprzed­nim zawiadomieniu
ZG ZPAF na piśmie.
3. Przed­miotem dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej ZPAF zgod­nie z PKD 2007 jest:
1) Dzi­ałal­ność obiek­tów kul­tur­al­nych (90.04.Z)
2) Poza­szkolne formy edukacji artysty­cznej (85.52.Z)
3) Pozostałe poza­szkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasy­fikowane (85.59.B)
4) Dzi­ałal­ność muzeów (91.02.Z)
5) Bada­nia naukowe i prace roz­wo­jowe w dziedzinie nauk społecznych
i human­isty­cznych (72.20.Z)
6) Dzi­ałal­ność bib­liotek (91.01.A)
7) Dzi­ałal­ność archi­wów (91.01.B)
8) Dzi­ałal­ność fotograficz­na (74.20.Z)
9) Pozostała dzi­ałal­ność pro­fesjon­al­na, naukowa i techniczna,
gdzie indziej niesklasy­fikowana (74.90.Z)
10) Wydawanie książek (58.11.Z)
11) Wydawanie cza­sop­ism i pozostałych peri­odyków (58.14.Z)
12) Pozostała dzi­ałal­ność wydawnicza (58.19.Z)
13) Sprzedaż detal­icz­na książek prowad­zona w wyspec­jal­i­zowanych sklepach (47.61.Z)
14) Sprzedaż detal­icz­na prowad­zona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Inter­net (47.91.Z)
15) Pozostała sprzedaż detal­icz­na prowad­zona poza siecią skle­pową, straganami
i tar­gowiska­mi (47.99.Z)
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE — ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9.
Członkowie ZPAF dzielą się na rzeczy­wistych, hon­orowych i wspierających.
§ 10.
1. Członkiem rzeczy­wistym ZPAF może zostać oso­ba pełno­let­nia oby­wa­telst­wa lub pochodzenia
pol­skiego zamieszkała w Polsce lub zagranicą, lub cud­zoziemiec zamieszkały na terenie
Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej pracu­ją­cy twór­c­zo w dziedzinie fotografii i uzna­ją­cy statut ZPAF,
który ponadto:
a) wykazu­je się udoku­men­towanym dorobkiem twór­czym w zakre­sie fotografii
lub sztuk pokrewnych,
b) posi­a­da rekomen­dację dwóch członków rzeczy­wistych ZPAF,
c) (skreślony)
2. O przyję­ciu w poczet członków ZPAF decy­du­je Rada Artysty­cz­na w formie uchwały.
Szczegółowy tryb przyj­mowa­nia członków określa reg­u­lamin opra­cow­any przez Radę Artystyczną
i zatwierd­zony przez Wal­ny Zjazd Delegatów.
4
§11.
Prawa człon­ka rzeczywistego:
1. Uży­wanie tytułu artysty fotografi­ka — człon­ka ZPAF.
2. Czynne i bierne pra­wo wybor­cze do władz ZPAF.
3. Korzys­tanie z mienia, opie­ki i świad­czeń ZPAF.
4. Zrzeszanie się w ramach ZPAF w sekc­je, klu­by, koła itp.
5. Wnioskowanie we wszys­t­kich sprawach doty­czą­cych funkcjonowa­nia ZPAF.
6. Korzys­tanie z popar­cia ZPAF i pomo­cy w swo­jej działalności.
7. Korzys­tanie z porad­nict­wa i obsłu­gi prawnej, które ZPAF staw­ia do dys­pozy­cji członków.
8. Dostęp do pełnej infor­ma­cji o dzi­ała­ni­ach wszys­t­kich władz ZPAF.
9. Nosze­nie odz­na­ki ZPAF i posi­adanie legi­t­y­macji ZPAF.
§ 12.
Obow­iąz­ki człon­ka rzeczywistego:
1. Udzi­ał w real­iza­cji celów ZPAF.
2. Przestrze­ganie postanowień statu­tu, reg­u­lam­inów oraz uch­wał władz ZPAF.
3. Przestrze­ganie zasad ety­ki zawodowej, norm prawnych i kul­tu­ry współży­cia koleżeńskiego.
4. Reg­u­larne opła­canie składek członkows­kich według zarządzeń władz ZPAF.
5. Sum­i­enne wypeł­ni­an­ie obow­iązków wynika­ją­cych z pełnionych w ZPAF funkcji.
§ 13.
1. Członkiem hon­orowym może zostać członek rzeczy­wisty ZPAF w uzna­niu dla jego dorobku
twór­czego i zasług dla ZPAF. W takim przy­pad­ku uzyskanie tytułu człon­ka honorowego
nie pozbaw­ia uprawnień i nie zwal­nia z obow­iązków człon­ka rzeczywistego.
2. God­ność człon­ka hon­orowego moż­na również nadać oso­bie szczegól­nie zasłużonej dla ZPAF
nie będącej członkiem rzeczy­wistym. W takim przy­pad­ku członek hon­orowy może korzystać
z uprawnień człon­ka rzeczy­wis­tego, z wyjątkiem czyn­nego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek hon­orowy ma pra­wo do noszenia złotej odz­na­ki ZPAF oraz jest zwol­niony z obowiązku
opła­ca­nia składek członkowskich.
4. Członkiem hon­orowym może zostać również cud­zoziemiec, nieza­leżnie od miejs­ca zamieszkania.
5. God­ność człon­ka hon­orowego ZPAF nada­je Wal­ny Zjazd Del­e­gatów ZPAF na pisem­ny wniosek
Zarzą­du Głównego ZPAF.
6. Pozbaw­ie­nie god­noś­ci człon­ka hon­orowego ZPAF może nastąpić na pod­staw­ie uch­wały WZD
na pisem­ny wniosek ZG, w wyniku pra­wom­oc­nego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego
lub w przy­pad­ku skaza­nia pra­wom­oc­nym wyrok­iem sądu powszech­nego za przestępstwo
popełnione z winy umyśl­nej. Decyz­ja WZD w tej spraw­ie jest ostateczna.
§ 14.
1. Członkiem wspier­a­ją­cym może zostać oso­ba fizy­cz­na lub praw­na wspier­a­ją­ca ZPAF materialnie
lub intelek­tu­al­nie. O przyję­ciu w poczet członków wspier­a­ją­cych decy­du­je w formie uchwały
Zarząd Główny lub Zarząd Okręgu na pisem­ny wniosek zainteresowanego.
2. W takim samym try­bie następu­je ustanie członkost­wa wspierającego.
3. For­mę i rodzaj wspiera­nia ZPAF członkowie wspier­a­ją­cy usta­la­ją z właś­ci­wym Zarządem.
4. Członkowie wspier­a­ją­cy mogą jako zaproszeni goś­cie uczest­niczyć z głosem doradczym
w posiedzeni­ach statu­towych władz ZPAF.
5
5. Członek wspier­a­ją­cy nie posi­a­da czyn­nego ani biernego prawa wybor­czego, jest natomiast
uprawniony do zgłasza­nia wniosków i pos­tu­latów pod adresem wszys­t­kich władz ZPAF.
6. Członek wspier­a­ją­cy jest obow­iązany do reg­u­larnego wywiązy­wa­nia się z deklarowanych
na rzecz ZPAF świad­czeń oraz przestrze­ga­nia Statu­tu, uch­wał i reg­u­lam­inów ZPAF.
§ 15.
Przy­należność do ZPAF usta­je na skutek:
1. Rezy­gnacji pisem­nej złożonej do Zarzą­du Głównego ZPAF z powiadomie­niem właściwego
Zarzą­du Okręgu ZPAF,
2. Skreśle­nia z listy członków przez Zarząd Główny wskutek zale­ga­nia z opłatą składek
członkows­kich przez okres 12 miesię­cy, na wniosek Zarzą­du Okręgu i po uprzednim
pisem­nym upomnieniu,
3. Wyk­luczenia przez Zarząd Główny na podstawie:
a) pra­wom­oc­nego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego ZPAF,
b) skaza­nia pra­wom­oc­nym wyrok­iem sądu powszech­nego za przestępst­wo popełnione
z winy umyślnej,
4. Śmier­ci członka.
§ 16.
Zarząd Okręgu zaw­iesza w prawach człon­ka (po uprzed­nim pisem­nym upomnieniu),
który zale­ga ze skład­ka­mi powyżej 6 miesięcy.
Zarząd Okręgu uchy­la zaw­iesze­nie po ure­g­u­lowa­niu zaległych i bieżą­cych składek przez członka.
ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I PRZEPISY OGÓLNE
§ 17.
Władza­mi naczel­ny­mi ZPAF są:
1. Wal­ny Zjazd Del­e­gatów ZPAFWZD )
2. Zarząd Główny ZPAFZG )
3. Rada Artysty­cz­na ( RA )
4. Głów­na Komis­ja Rewiz­yj­na ( GKR )
5. Główny Sąd Koleżeńs­ki ( GSK )
Władza­mi okrę­gowy­mi ZPAF są :
1. Walne Zebranie Członków Okręgu ( WZO )
2. Zarząd Okręgu ZPAFZO )
3. Komis­ja Rewiz­yj­na Okręgu ( KRO )
oraz, jeśli Walne Zebranie Członków Okręgu uzna to za niezbędne lub celowe
4. Sąd Koleżeńs­ki Okręgu ( SKO )
§ 18.
1. ZPAF tworzy w miarę potrze­by terenowe jed­nos­t­ki organizacyjne:
a) Okręgi,
b) Odd­zi­ały — w ramach orga­ni­za­cyjnych Okręgów.
6
2. Warun­ki pow­sta­nia i rozwiąza­nia Okręgów i Odd­zi­ałów określa­ją postanowienia
Rozdzi­ału X Statutu.
3. Okrę­gi mogą posi­adać osobowość prawną. Zarządy Okręgów nie posi­ada­ją­cych osobowości
prawnej dzi­ała­ją na swoim tere­nie z upoważnienia Zarzą­du Głównego na zasadach określonych
reg­u­laminem Zarzą­du Głównego.
§ 19.
Zależnie od potrzeb ZPAF tworzy wewnętrzne jed­nos­t­ki organizacyjne:
1. komis­je problemowe,
2. sekc­je, klu­by, koła, grupy twórcze,
3. jed­nos­t­ki (zakłady) gospo­dar­cze twor­zone przez ZG lub ZO i dzi­ała­jące na podstawie
swych reg­u­lam­inów orga­ni­za­cyjnych, zatwierd­zonych przez właś­ci­wy Zarząd.
§ 20.
1. Do prowadzenia spraw związanych z obsługą dzi­ałal­noś­ci statu­towej właś­ci­we Zarządy mogą
tworzyć podle­ga­jące im biura.
2. Tworzy się Biuro Zarządza­nia i Ochrony Praw Autors­kich podległe ZG, którego zadaniem jest
zarządzanie i ochrona praw autors­kich na zasadach i w for­ma­ch określonych w Rozdziale XIII1.
§ 21.
1. Kadenc­ja wszys­t­kich władz ZPAF trwa 3 lata. Członkowie tych władz powoły­wani są na wspólną
kadencję. Man­daty członków władz powołanych przed upły­wem danej kadencji wygasają
równocześnie z wygaśnię­ciem man­datów pozostałych członków tych władz.
2. Władze ZPAF kon­sty­tu­u­ją się nie później niż 15 dni po ich wyborze.
3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, posiedzenia władz ZPAF zwołu­je i obradom przewodniczy
ich prezes lub wiceprezes, prze­wod­niczą­cy lub wiceprzewodniczący.
4. W razie zmniejszenia się składu osobowego które­jkol­wiek z władz ZPAF z wyłączeniem
Prezy­di­um ZG, władze te mogą uzu­pełnić swój skład spośród osób, które uzyskały kolejno
najwięk­szą liczbę głosów w wyb­o­rach do danej władzy. W przy­pad­ku braku takich osób
lub zmniejszenia się stanu osobowego poniżej statu­towego min­i­mum, władze mogą dokooptować
braku­jące oso­by. Licz­ba dokoop­towanych osób nie może przekroczyć 1/3 licz­by członków danej
władzy pochodzą­cych z wyborów.
5. Członkowie Zarządów i Komisji Rewiz­yjnych ZPAF nie mogą być jed­nocześnie uczestnikami
pod­miotów gospo­dar­czych, będą­cych stroną umów z ZPAF, skutku­ją­cych zobowiązaniami
finan­sowy­mi po stron­ie ZPAF. W szczegól­nych przy­pad­kach, pod warunk­iem zachowa­nia zasad
rynkowych i wol­nej konkurencji, zgody na zawar­cie umów z taki­mi pod­mio­ta­mi może udzielić
ZG lub ZO ZPAF.
6. O ile Statut nie stanowi inaczej, członek ZPAF nie może pełnić równocześnie więcej niż dwóch
funkcji we władzach ZPAF.
7. Nieuzyskanie abso­lu­to­ri­um przez które­gokol­wiek z członków władz ZPAF wyklucza
kandy­dowanie do pełnienia jakiejkol­wiek funkcji we władzach ZPAF w następ­nej kadencji.
§ 22.
1. Man­dat człon­ka władz wygasa w przypadku:
a) skreśle­nia z listy członków lub wyk­luczenia ze ZPAF,
b) zrzeczenia się na piśmie mandatu,
7
c) odwoła­nia z pełnionej funkcji,
d) jego śmierci.
2. Członkowie władz ZPAF mogą być odwołani z pełnionych funkcji w przy­pad­ku jeżeli:
a) bez uspraw­iedli­wienia nie uczest­niczą w trzech kole­jnych posiedzeni­ach danego
organu władzy,
b) bez ważnych przy­czyn co najm­niej przez 6 miesię­cy nie biorą udzi­ału w powierzonych
im pra­cach danego organu władzy,
c) pozostali członkowie danej władzy złożą w tej spraw­ie wniosek do podmiotu,
który ich powołał,
d) Sąd Koleżeńs­ki Okręgu lub Główny Sąd Koleżeńs­ki pode­jmie decyzję w tym przedmiocie.
3. Decyzję o odwoła­niu człon­ka władz z pełnionych funkcji pode­j­mu­je pod­miot, który go powołał.
§ 23.
1. O ile postanowienia Statu­tu nie stanow­ią inaczej, uch­wały wszys­t­kich władz ZPAF zapadają
zwykłą więk­szoś­cią głosów przy obec­noś­ci co najm­niej połowy członków tych władz.
Uch­wały WZD i WZO zapada­ją przy obecności:
a) w pier­wszym ter­minie — co najm­niej połowy uprawnionych do głosowania,
b) w drugim ter­minie, ogłos­zonym 30 min. po upły­wie pier­wszego terminu
— przy obec­noś­ci co najm­niej 1/4 uprawnionych do głosowania.
1.1 Przy równej licz­bie głosów decy­du­je głos preze­sa (w przy­pad­ku głosowa­nia w ZG lub ZO)
lub prze­wod­niczącego (w przy­pad­ku głosowa­nia w Radzie Artysty­cznej, Sądzie Koleżeńskim
lub Komis­jach Rewizyjnych).
1.2 Głosowa­nia są jawne, chy­ba że 1/4 uprawnionych do głosowa­nia zażą­da tajnego glosowania.
Przy wyb­o­rach do władz zarządza się głosowanie tajne i bezpośrednie.
2. Zebra­nia wszys­t­kich władz ZPAF są pro­tokołowane, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem treści
pod­ję­tych uch­wał i wyników głosowań w spraw­ie tych uch­wał. Uch­wały wszys­t­kich władz ZPAF
oraz orzeczenia Sądów Koleżeńs­kich wraz z ich uza­sad­nie­niem są jawne.
3. Wnios­ki i pos­tu­laty członków i jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych ZPAF kierowane do władz ZPAF
są reje­strowane, a odpowiedzi win­ny być udzielane w ter­minie do 1 miesiąca.
ROZDZIAŁ V
WALNY ZJAZD DELEGATÓW ZPAF
§ 24.
1. Wal­ny Zjazd Del­e­gatów ZPAF jest najwyższą władzą ZPAF i może być zwycza­jny lub
nadzwycza­jny. Zwoły­wany jest:
a) z inic­jaty­wy włas­nej Zarzą­du Głównego,
b) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) na pisem­ny wniosek co najm­niej 1/3 licz­by członków.
1.1 W przy­pad­kach określonych w ust.1 lit. b i c Wal­ny Zjazd Del­e­gatów winien być zwołany
w ter­minie 30 dni od zgłoszenia żąda­nia lub wniosku.
2. Zwycza­jny Wal­ny Zjazd Del­e­gatów, spra­woz­daw­c­zo-wybor­czy odby­wa się co 3 lata
w pier­wszym półroczu.
3. Nadzwycza­jny Wal­ny Zjazd Del­e­gatów (NZD) ZPAF może odbyć się w każdym czasie
w szczegól­nie uza­sad­nionych przy­pad­kach i obradu­je wyłącznie nad sprawami,
dla których został zwołany.
8
§ 25.
W Wal­nym Zjeździe Del­e­gatów udzi­ał biorą:
1. Z głosem stanow­ią­cym — del­e­gaci wybrani przez WZO w pro­por­cji 1 del­e­gat na 5 członków
Okręgu.
2. Z głosem dorad­czym — członkowie ustępu­ją­cych władz głównych (o ile nie są delegatami),
członkowie Związku oraz goś­cie i inne oso­by zapros­zone przez Zarząd Główny.
3. Man­dat del­e­ga­ta trwa 3 lata i wygasa z chwilą wyboru del­e­gatów na następny
zwycza­jny WZD.
§ 26.
1. O miejs­cu i ter­minie oraz pro­ponowanym porząd­ku obrad WZD Zarząd Główny zawiadamia
Zarządy Okręgów z co najm­niej miesięcznym wyprzedze­niem. Zarządy Okręgów niezwłocznie
powiadami­a­ją o tym swoich delegatów.
2.WZD obradu­je według uch­walonego przez siebie reg­u­laminu i zgod­nie z przyjętym
porząd­kiem obrad.
3. Propozy­c­je zmi­an porząd­ku obrad mogą być zgłaszane Zarzą­dowi Główne­mu nie później niż
na 7 dni przed rozpoczę­ciem Zjaz­du. Uzu­pełniony porządek obrad ZG przed­staw­ia WZD
pod głosowanie.
§ 27.
Każdy członek ZPAF może zgłosić wnios­ki na piśmie do WZD za pośred­nictwem ZOZG,
del­e­ga­ta na Zjazd, a w cza­sie jego trwa­nia przez Prezy­di­um WZD.
§ 28.
1. Zmi­ana statu­tu oraz pozbaw­ie­nie god­noś­ci hon­orowego człon­ka ZPAF wyma­ga uch­wały WZD
pod­jętej więk­szoś­cią co najm­niej 2/3 głosów przy obec­noś­ci co najm­niej połowy uprawnionych
do głosowa­nia delegatów.
2. W przy­pad­ku złoże­nia przez ZPAF w sądzie reje­strowym zmienionego statu­tu, w wyniku czego
sąd wezwie ZPAF do usto­sunkowa­nia się do uwag organu nad­zoru do uch­walonych zmi­an statutu
pod rygorem odmowy wpisu tych zmi­an do rejestru, Zarząd Główny ZPAF jest uprawniony
do pod­ję­cia uch­wały o zmi­an­ie statu­tu wyłącznie w grani­cach określonych postanowieniem
sądu reje­strowego oraz do przyję­cia tek­stu jed­no­litego tak zmienionego statutu.
§ 29.
Do kom­pe­tencji WZD należy:
1. Usta­lanie głównych kierunk­ów dzi­ała­nia ZPAF na okres nowej kadencji.
2. Roz­pa­try­wanie spra­woz­dań ZG, RA, GKRGSK.
3. Roz­pa­try­wanie wniosków zgłos­zonych na Zjazd przez władze ZPAF i poszczególnych
członków ZPAF.
4. Roz­pa­trze­nie wniosków w spraw­ie udzie­le­nia abso­lu­to­ri­um członkom ustępujących
naczel­nych władz ZPAF.
5. Uch­walanie zmi­an w statu­cie ZPAF oraz uch­walanie bądź zmi­ana reg­u­lam­inów: ZGRA,
GKR, GSK oraz ordy­nacji wybor­czej władz ZPAF.
6. Nadawanie god­noś­ci człon­ka hon­orowego ZPAF na pisem­ny wniosek Zarzą­du Głównego
oraz pozbaw­ian­ie god­noś­ci człon­ka hon­orowego ZPAF
9
7. (skreślony)
8. Wybór władz naczel­nych ZPAF, w odręb­nych głosowaniach:
a) Preze­sa ZG ZPAF,
b) 3 do 5 członków ZG nie będą­cych Preze­sa­mi Okręgów,
c) 8 członków Rady Artystycznej,
d) 3 do 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
e) 5 do 7 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.
9. Pode­j­mowanie uch­wał w innych sprawach wyma­ga­ją­cych decyzji Zjaz­du ZPAF
zgłos­zonych do porząd­ku obrad.
10. Pod­ję­cie uch­wały o rozwiąza­niu ZPAF i przez­nacze­niu jego majątku.
§ 30.
(skreślony)
ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD GŁÓWNY I PREZYDIUM ZG
§ 31.
1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą ZPAF pomiędzy zwycza­jny­mi Wal­ny­mi Zjazdami
Delegatów.
Zarząd Główny dzi­ała na pod­staw­ie reg­u­laminu uch­walonego przez WZD.
2. Zarząd Główny skła­da się co najm­niej z 10 członków i tworzą go:
a) prezes ZG ZPAF — wybrany przez Wal­ny Zjazd Delegatów,
b) członkowie Prezy­di­um ZG wyłonieni wg § 33 ust.2 Statutu,
c) preze­si Okręgów — wybrani przez Walne Zebra­nia Okręgów.
3. Zebra­nia ZG odby­wa­ją się w miarę potrze­by, nie rzadziej jed­nak niż 2 razy w roku. Zebra­nia ZG
zwołu­je Prezes ZG na wniosek Prezy­di­um ZG lub na wniosek co najm­niej połowy Prezesów
Okręgów.
4. W zebra­ni­ach ZG mogą uczest­niczyć z głosem doradczym:
a) członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej,
b) prze­wod­niczą­cy Głównego Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępca,
c) (skreślony)
d) inne oso­by zapros­zone przez Preze­sa ZG lub na wniosek ZG.
§ 32.
Do kom­pe­tencji ZG należy:
1. Real­i­zowanie zadań statu­towych zgod­nie z pro­gramem uchwalonym
przez Wal­ny Zjazd Delegatów.
2. Uch­walanie budże­tu ZPAF i wysokoś­ci składek Okręgów na rzecz ZG.
3. Pode­j­mowanie uch­wał w sprawach majątku ZPAF i lokali pozostających
w dys­pozy­cji ZPAF.
4. Pode­j­mowanie uch­wał w spraw­ie tworzenia, łączenia, podzi­ału i likwidacji
Okręgów wraz z określe­niem ich zasięgu terytorialnego.
5. Pode­j­mowanie uch­wał w sprawach dzi­ałal­noś­ci gospodarczej.
6. Uch­walanie reg­u­lam­inów nie zas­trzeżonych statutem dla innych władz ZPAF.
10
7. Uchy­lanie uch­wał WZO, jeżeli są one sprzeczne z przepisa­mi prawa
lub postanowieni­a­mi statutu.
8. (skreślony)
9. Pode­j­mowanie uch­wał o zwoły­wa­niu WZD.
10. Pode­j­mowanie uch­wał w spraw­ie zaw­iera­nia umów o współpra­cy z innymi
orga­ni­za­c­ja­mi i osoba­mi prawnymi.
11. Pode­j­mowanie uch­wał o przy­należnoś­ci do orga­ni­za­cji międzynarodowych.
12. Wybór Preze­sa ZG spośród członków ZG ZPAF — w przy­pad­ku wygaśnię­cia jego mandatu
w trak­cie kadencji nieza­leżnie od przy­czyny; tak wybrany Prezes ZG pełni swą funkcję
do koń­ca tej kadencji.
13. Dokony­wanie uzu­peł­ni­a­jącego wyboru członków Prezy­di­um ZG w przypadku
zmniejszenia się jego składu osobowego; postanowienia § 21 ust. 4 sto­su­je się
odpowiednio.
14. Składanie GKR i WZD spra­woz­da­nia z dzi­ałal­noś­ci ZPAF.
15. Uch­wale­nie reg­u­laminu Biu­ra Zarządza­nia Ochrony Praw Autorskich
oraz szczegółowych zasad zarządza­nia i ochrony praw autorskich.
§ 33.
1. Prezy­di­um ZG jest organem wykon­aw­czym ZG.
2. Prezy­di­um ZG liczy 5 do 8 członków. W jego skład wchodzi:
a) Prezes ZG ZPAF — wybrany przez WZD,
b) Wiceprezes — Prze­wod­niczą­cy Rady Artystycznej,
c) Wiceprezes — Prezes Okręgu Warszawskiego,
d) Członkowie ZG w licz­bie 3 do 5 wybrani przez WZD.
3. Na swoim pier­wszym posiedze­niu Prezy­di­um ZG wybiera spośród swoich członków Sekretarza
i Skarb­ni­ka. W przy­pad­ku gdy Preze­sem ZG zostanie wybrana oso­ba pełnią­ca funkcję Prezesa
Okręgu Warsza­wskiego, Prezy­di­um ZG wybiera w to miejsce ze swego grona również drugiego
Wiceprezesa.
4. Jeżeli w cza­sie trwa­nia kadencji nastąpi zmi­ana Preze­sa Okręgu Warsza­wskiego, to nowo wybrany
Prezes tego Okręgu, o ile nie pełni w tym cza­sie funkcji Preze­sa ZG, automaty­cznie wymienia
w Prezy­di­um ZG swego poprzednika.
5. Prezy­di­um ZG ZPAF dzi­ała według reg­u­laminu uch­walonego przez ZG ZPAF.
Zebra­nia Prezy­di­um ZG ZPAF odby­wa­ją się w miarę potrze­by, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 34.
(skreślony)
§ 35.
Do kom­pe­tencji Prezy­di­um ZG należy:
1. Reprezen­towanie ZPAF.
2. Kierowanie bieżącą dzi­ałal­noś­cią ZPAF, zarządzanie jego majątkiem i funduszami,
zgod­nie z uch­wała­mi WZDZG.
3. Opra­cowywanie pro­jek­tów planów dzi­ałal­noś­ci, pre­lim­i­narzy budżetowych,
spra­woz­dań i bilansów.
4. (skreślony)
5. Prowadze­nie rejestru członków i jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych ZPAF.
6. (skreślony)
7. Zatrud­ni­an­ie pra­cown­ików do prowadzenia spraw ZPAF.
11
8. Prowadze­nie spraw związanych ze zbiorowym zarządzaniem oraz ochroną praw autorskich.
9. Powoły­wanie i odwoły­wanie pełnomoc­ników do real­iza­cji określonych zadań ZPAF.
10. Infor­mowanie ZG o swo­jej działalności.
11. Mery­to­ryczne przy­go­towanie zebrań ZG i pro­jek­tów uch­wał, które mają być rozpatrywane.
12. Składanie spra­woz­dań z dzi­ałal­noś­ci Prezy­di­um Zarzą­dowi Główne­mu, GKRWZD.
§ 36.
(skreślony)
ROZDZIAŁ VII
RADA ARTYSTYCZNA ZPAF
§ 37.
1. Rada Artysty­cz­na skła­da się z 8 członków wybranych przez WZD.
2. Rada Artysty­cz­na wybiera spośród siebie Prze­wod­niczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza.
§ 38.
1. Posiedzenia Rady Artysty­cznej odby­wa­ją się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy
w roku, a dla ważnoś­ci jej uch­wał koniecz­na jest obec­ność co najm­niej 5 członków,
w tym Prze­wod­niczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Artysty­cz­na dzi­ała na pod­staw­ie reg­u­laminu zatwierd­zonego przez WZD.
§ 39.
Do kom­pe­tencji RA należy:
1. Opieka nad dzi­ałal­noś­cią artysty­czną Związku.
2. Pro­mowanie osiąg­nięć członków ZPAF.
3. Kre­owanie, rekomen­dowanie i opin­iowanie dzi­ałal­noś­ci wystawienniczej
i wydawniczej ZPAF.
4. Współpra­ca z Okręga­mi w zakre­sie spraw artysty­cznych i dotyczących
przyj­mowa­nia członków.
5. Pode­j­mowanie uch­wał w spraw­ie przyj­mowanie nowych członków ZPAF.
6. (skreślony)
7. Opra­cow­anie reg­u­laminu przyj­mowa­nia członków do ZPAF.
8. Infor­mowanie ZG o swo­jej działalności.
9. Składanie spra­woz­dań z dzi­ałal­noś­ci RA na WZD.
10. Opin­iowanie i rekomen­dowanie do obję­cia patronatem ZPAF konkursów,
wys­taw, wydawnictw, fes­ti­wali i wydarzeń o wyso­kich walo­rach artystycznych.
12
ROZDZIAŁ VIII
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 40.
1. Głów­na Komis­ja Rewiz­yj­na jest naczel­nym organem kon­troli wewnętrznej ZPAF.
2. Głów­na Komis­ja Rewiz­yj­na skła­da się z 3 do 5 członków wybranych przez WZD.
3. Głów­na Komis­ja Rewiz­yj­na wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewiz­yjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach ZPAF.
5. Szczegółowy zakres i tryb dzi­ała­nia GKR określa reg­u­lamin przyję­ty przez WZD.
§ 41.
Do kom­pe­tencji Głównej Komisji Rewiz­yjnej należy:
1. Kon­tro­la wyko­na­nia uch­wał WZD.
2. Kon­tro­la całok­sz­tał­tu finan­sowo-gospo­dar­czej dzi­ałal­noś­ci ZPAF nie rzadziej
niż raz na 6 miesięcy.
3. Wys­tępowanie do ZG z uwaga­mi i wnioska­mi wynika­ją­cy­mi z przeprowadzanych kontroli,
wyz­naczanie ter­minów usuwa­nia stwierd­zonych niepraw­idłowoś­ci oraz informowanie
ZG o innych sprawach będą­cych przed­miotem prac GKR.
4. Składanie spra­woz­dań ze swej dzi­ałal­noś­ci WZD oraz wnioskowanie w spraw­ie udzielenia
abso­lu­to­ri­um członkom ustępu­jącego Zarządu.
5. Uch­walanie wyty­cznych do reg­u­lam­inów komisji rewiz­yjnych Okręgów.
6. Wnioskowanie do ZG o zwołanie WZD.
7. Oce­na zgod­noś­ci ze statutem uch­wał władz ZPAF oraz wewnętrznych regulaminów.
§ 42.
Członkowie Głównej Komisji Rewiz­yjnej mają pra­wo uczest­niczenia z głosem doradczym
w posiedzeni­ach wszys­t­kich władz ZPAF z wyłącze­niem Sądów Koleżeńskich.
ROZDZIAŁ IX
GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 43.
1. Główny Sąd Koleżeńs­ki jest nieza­w­isłą władzą ZPAF. Skła­da się z 5 do 7 członków wybranych
przez WZD, którzy nie mogą pełnić funkcji w innych władzach ZPAF.
2. Główny Sąd Koleżeńs­ki na pier­wszym posiedze­niu wybiera ze swego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.
3. Główny Sąd Koleżeńs­ki orze­ka w sys­temie dwuinstancyjnym.
4. (skreślony)
5. Tryb dzi­ała­nia GSK określa reg­u­lamin uch­walony przez WZD.
6. GSK pode­j­mu­je decyz­je w formie orzeczeń z uzasadnieniem.
13
§ 44.
1. Sprawę do Głównego Sądu Koleżeńskiego może wnieść każdy członek lub organ władzy ZPAF.
2. Wnie­siona sprawa win­na być roz­pa­tr­zona naj­dalej w ciągu trzech miesięcy.
3. Członek ZPAF nie może zostać ukarany po upły­wie 3 lat od dnia ujawnienia jego
nagan­nego czynu.
4. GSK decy­du­je o przyję­ciu sprawy do rozstrzyg­nię­cia w składzie 3‑osobowym. W przypadku
nieprzyję­cia sprawy infor­mu­je o przy­czynie. Od decyzji GSK w takim przy­pad­ku służy
uprawnione­mu odwołanie do pełnego składu GSK, złożone w ter­minie 30 dni od otrzymania
decyzji o nieprzyję­ciu sprawy do roz­pa­trzenia; odwołanie złożone po ter­minie jest bezskuteczne.
§ 45.
1. Do kom­pe­tencji Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
a) orzekanie w sprawach prze­ci­wko członkom ZPAF narusza­ją­cym postanowienia statutu
i zasady ety­ki zawodowej,
b) orzekanie w sprawach doty­czą­cych członków władz naczel­nych oraz w sprawach
kom­pe­tencji tych władz,
c) rozstrzy­ganie sporów między członka­mi ZPAF,
d) roz­pa­try­wanie i rozstrzy­ganie odwołań od orzeczeń SKO,
e) spra­wowanie ogól­nego nad­zoru nad SKO,
f) uch­walanie wyty­cznych do reg­u­lam­inów SKO,
g) składanie spra­woz­dań WZD ZPAF oraz przed­staw­ian­ie swoich orzeczeń ZG ZPAF.
2. GSK, jako pier­wsza instanc­ja w sprawach określonych w ust. 1 a‑c, orze­ka w składzie
trzyosobowym, w tym Prze­wod­niczą­cy lub Wiceprze­wod­niczą­cy. Od orzeczeń tych,
a także od orzeczenia o wyk­lucze­niu z ZPAF, służy odwołanie do GSK orzekającego
w składzie pełnym; do odwoła­nia sto­su­je się postanowie­nie § 44 ust. 4 zdanie ostatnie.
3. GSK roz­pa­tru­je odwoła­nia od orzeczeń SKO w składzie co najm­niej trzyosobowym,
w tym Prze­wod­niczą­cy lub Wiceprzewodniczący.
4. Orzeczenia GSK wydane w wyniku rozpoz­na­nia odwoła­nia są ostateczne.
§ 46.
1. Główny Sąd Koleżeńs­ki orze­ka następu­jące kary:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zakazu pełnienia funkcji w organach ZPAF na okres do koń­ca kadencji,
d) zaw­ieszenia w prawach człon­ka na okres od 6 miesię­cy do 3 lat,
e) wyk­luczenia ze ZPAF bezpowrot­nie lub z określe­niem ter­minu możli­woś­ci ubiegania
się o ponowne przyję­cie do ZPAF po upły­wie okre­su 1–3 lat,
f) pozbaw­ienia hon­orowego członkost­wa ZPAF.
7. Główny Sąd Koleżeńs­ki może orzekać karę dodatkową poda­nia orzeczenia do publicznej
wiado­moś­ci na forum związkowym, a także wezwać win­nego do napraw­ienia wyrządzonej
szkody lub zadośćuczynienia na rzecz oso­by pokrzywdzonej.
8. (skreślony)
9. W przy­pad­ku ujawnienia nowych okolicznoś­ci, mają­cych istotne znacze­nie w orzeczonej
lub nieprzyjętej spraw­ie, Główny Sąd Koleżeńs­ki ma obow­iązek ponownego rozpatrzenia
sprawy w ter­minie nie dłuższym niż 30 dni od ujawnienia się tych okoliczności.
14
ROZDZIAŁ X
OKRĘGI ZPAF
§ 47.
1. Okrę­gi są pod­sta­wowy­mi terenowy­mi jed­nos­tka­mi orga­ni­za­cyjny­mi ZPAF.
2. Zarząd Główny może w drodze uch­wały powołać, połączyć, podzielić lub rozwiązać
Okręg ZPAF:
a) do powoła­nia Okręgu wyma­gany jest pisem­ny wniosek do ZG co najm­niej 20 członków ZPAF,
dzi­ała­ją­cych na danym terenie,
b) w spraw­ie podzie­le­nia lub połączenia Okręgów wyma­gany jest pisem­ny wniosek do ZG
co najm­niej 2/3 członków tych Okręgów,
c) rozwiązanie Okręgu następu­je na pod­staw­ie uch­wały ZG w przypadku:
1) zaprzes­ta­nia fak­ty­cznej dzi­ałal­noś­ci przez Okręg, albo
2) zmniejszenia stanu liczeb­ne­go Okręgu poniżej 20 osób przez okres dłuższy niż jeden rok;
w takim przy­pad­ku członkowie rozwiązanego Okręgu mogą złożyć wniosek o połącze­nie się
z innym Okręgiem lub przek­sz­tał­cić Okręg w Odd­zi­ał, zaw­iadami­a­jąc o tym ZG na piśmie.
3. Tery­to­ri­al­ny zakres dzi­ała­nia Okręgów ZPAF oraz siedz­ibę określa Zarząd Główny.
§ 48.
1. Najwyższą władzą Okręgu jest Walne Zebranie Członków Okręgu (WZO), które może być
zwycza­jne spra­woz­daw­c­zo-wybor­cze lub nadzwycza­jne. Zebra­nia te zwołu­je Zarząd Okręgu
z włas­nej inic­jaty­wy, na żądanie Komisji Rewiz­yjnej Okręgu lub na wniosek co najm­niej 1/3
licz­by członków Okręgu. Postanowie­nie § 24 ust. 11 Statu­tu sto­su­je się odpowiednio.
2. Zwycza­jne Walne Zebranie Okręgu odby­wa się nie później niż 30 dni przed WZD
i połąc­zone jest z wyborem delegatów.
3. W szczegól­nie ważnych przy­pad­kach może być zwołane Nadzwycza­jne Walne Zebranie
Członków Okręgu (NWZO). Zebranie takie obradu­je wyłącznie nad sprawa­mi, dla których
zostało zwołane.
4. (skreślony)
5. Członkowie Okręgu win­ni być zaw­iadomieni o Wal­nym Zebra­niu Członków Okręgu
co najm­niej 15 dni przed jego terminem.
§ 49.
Do kom­pe­tencji Wal­nego Zebra­nia Członków Okręgu należy:
1. Uch­walanie głównych kierunk­ów dzi­ałal­noś­ci Zarzą­du Okręgu oraz wniosków
i pos­tu­latów pod adresem głównych władz ZPAF.
2. Roz­pa­try­wanie spra­woz­dań władz Okręgu i pode­j­mowanie uch­wały w spraw­ie udzielenia
abso­lu­to­ri­um członkom ustępu­ją­cych władz Okręgu.
3. Wybór Preze­sa i członków Zarzą­du Okręgu oraz członków Komisji Rewiz­yjnej Okręgu.
4. Decy­dowanie o celowoś­ci powoła­nia SKO, komisji prob­le­mowych oraz określenie
licz­by ich członków i doko­nanie ich wyboru.
5. Wybór del­e­gatów na WZD ZPAF w licz­bie ustalonej w §25 pkt. 1 statutu.
6. Roz­pa­try­wanie wniosków członków Okręgu i pode­j­mowanie uch­wał w sprawie
wniosków na WZD ZPAF.
15
§ 50.
1. Zarząd Okręgu stanowi najwyższą władzę Okręgu między zwycza­jny­mi Wal­ny­mi Zebraniami
Członków Okręgu.
2. Zarząd Okręgu skła­da się z trzech do sześ­ciu osób, w tym Preze­sa, Sekre­tarza i Skarbnika.
3. Zarząd Okręgu kon­sty­tu­u­je się na wniosek Preze­sa Zarzą­du Okręgu.
4. Posiedzenia ZO odby­wa­ją się w miarę potrze­by, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
5. W zebra­ni­ach ZO mają pra­wo uczest­niczyć z głosem dorad­czym przed­staw­iciele pozostałych
władz Okręgu.
§ 51.
1. Do kom­pe­tencji Zarzą­du Okręgu należy reprezen­towanie Okręgu i kierowanie jego bieżącą
dzi­ałal­noś­cią, zgod­nie z uch­wała­mi Wal­nego Zebra­nia Członków Okręgu i władz naczelnych
ZPAF, a w szczególności:
a) opra­cowywanie planów pra­cy Okręgu, pro­jek­tów budże­tu i spra­woz­dań z działalności,
b) prowadze­nie gospo­dar­ki finan­sowej i zarządzanie majątkiem i fun­dusza­mi własnymi
Okręgu lub majątkiem i fun­dusza­mi ZPAF, będą­cy­mi w admin­is­tracji Okręgu,
c) kierowanie dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą Okręgu,
d) prowadze­nie rejestru członków Okręgu,
e) powoły­wanie i rozwiązy­wanie Odd­zi­ałów Okręgu ZPAF,
f) powoły­wanie i odwoły­wanie rad i komisji prob­le­mowych oraz pełnomocników
Zarzą­du Okręgu,
g) zwoły­wanie Wal­nych Zebrań Członków Okręgu,
h) ogól­ny nadzór nad dzi­ałal­noś­cią Oddziałów,
i) roz­pa­try­wanie wniosków i pos­tu­latów członków Okręgu oraz jednostek
orga­ni­za­cyjnych Okręgu,
j) usta­lanie wysokoś­ci składek członkows­kich na rzecz Okręgu,
k) (skreślony)
l) zatrud­ni­an­ie pra­cown­ików dla prowadzenia spraw Okręgu.
2. (skreślony)
3. Zarząd Okręgu posi­ada­jącego osobowość prawną ponosi całkow­itą odpowiedzial­ność za decyzje
pode­j­mowane w ramach prowad­zonej samodziel­nie, lecz w grani­cach Statutem określonej
dzi­ałal­noś­ci gospodarczej.
§ 52.
1. Komis­ja Rewiz­yj­na Okręgu skła­da się z co najm­niej 3 członków, wybranych przez Walne
Zebranie Członków Okręgu. Powołana jest do kon­troli całok­sz­tał­tu dzi­ałal­noś­ci Okręgu,
zwłaszcza jego dzi­ałal­noś­ci finan­sowo-gospo­dar­czej i statutowej.
2. Członkowie Komisji Rewiz­yjnej Okręgu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach ZPAF.
3. Szczegółowy zakres i tryb dzi­ała­nia Komisji Rewiz­yjnej Okręgu określa reg­u­lamin uchwalony
przez WZO z uwzględ­nie­niem wyty­cznych GKR.
4. Komis­ja Rewiz­yj­na Okręgu kon­sty­tu­u­je się, wybier­a­jąc ze swego grona Przewodniczącego.
§ 53.
1. Sąd Koleżeńs­ki Okręgu, o ile zostanie powołany, skła­da się z co najm­niej 3 członków, wybranych
przez Walne Zebranie Członków Okręgu, nie będą­cych członka­mi innych władz ZPAF.
16
2. Sąd Koleżeńs­ki Okręgu kon­sty­tu­u­je się, wybier­a­jąc ze swego grona Prze­wod­niczącego oraz
Wiceprzewodniczącego.
3. Do kom­pe­tencji SKO sto­su­je się odpowied­nio postanowienia § 45 ust. 1 a‑c Statutu.
4. Do kar orzekanych przez SKO sto­su­je się odpowied­nio postanowienia § 46 ust. 1 Statutu.
5. (skreślony)
6. Sąd Koleżeńs­ki Okręgu dzi­ała według reg­u­laminu zatwierd­zonego przez GSK ZPAF.
§ 54.
Odd­zi­ały ZPAF
1. Okrę­gi mogą na wniosek swoich członków powoły­wać Odd­zi­ały zrzesza­jące co najmniej
5 członków rzeczy­wistych danego Okręgu.
2. Odd­zi­ały są twor­zone i rozwiązy­wane na mocy uch­wały Zarzą­du Okręgu ZPAF.
3. Odd­zi­ały real­izu­ją na swoim tere­nie cele i zada­nia statu­towe ZPAF w zakre­sie uchwalonym
przez Walne Zebranie Członków Okręgu i Zarząd Okręgu.
4. Reg­u­lamin Odd­zi­ału zatwierdza Zarząd Okręgu.
5. Kierown­ik Odd­zi­ału może brać udzi­ał w zebra­ni­ach Zarzą­du Okręgu z głosem doradczym.
6. Odd­zi­ały ZPAF nie mają osobowoś­ci prawnej.
ROZDZIAŁ XI
SEKCJE, KLUBY, KOŁA, GRUPY
§ 55.
1. Członkowie ZPAF, w licz­bie co najm­niej 5 członków rzeczy­wistych, mogą zrzeszać się w sekcje,
klu­by, koła itp., real­izu­jące swe zada­nia w ramach celów statutowych.
2. Wymienione w ust. 1 wewnętrzne jed­nos­t­ki orga­ni­za­cyjne mogą mieć zasięg okręgowy
lub kra­jowy, a ich pow­stanie i rozwiązanie wyma­ga zgłoszenia odpowied­nio w Zarządzie
Okręgu lub Zarządzie Głównym.
3. W miarę potrze­by jed­nos­t­ki te uch­wala­ją swo­je reg­u­laminy lub deklarac­je programowe,
które przekazu­ją właś­ci­we­mu Zarzą­dowi ZPAF, oraz dokonu­ją wyboru swego przedstawiciela.
4. Właś­ci­wy Zarząd ZPAF może udzielić przed­staw­icielom tych jed­nos­tek pełnomocnictwa
do wys­tępowa­nia w określonych sprawach.
5. Przed­staw­iciele jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych wymienionych w ust.1 mogą uczestniczyć
w pra­cach właś­ci­wych Zarządów ZPAF.
ROZDZIAŁ XII
MAJĄTEK ZPAF I ZASADY REPREZENTACJI
§ 56.
1. Majątek ZPAF mogą stanow­ić środ­ki finan­sowe i rzec­zowe, w tym nieruchomości,
oraz prawa majątkowe, uzyskane przez ZPAF w trak­cie swo­jej działalności.
2. Majątek ZPAF tworzą:
a) skład­ki członkowskie,
17
b) darow­iz­ny, spad­ki i zapisy, dotac­je i sub­wenc­je, doko­nane zgod­nie z obowiązującym
prawem,
c) wpły­wy z majątku ruchomego i nieruchomego,
d) wpły­wy z dzi­ałal­noś­ci gospodarczej,
e) odset­ki od depozytów kap­i­tałowych i inne wpływy,
f) przy­chody z ofi­arnoś­ci pub­licznej na zasadach określonych w odręb­nych przepisach,
g) świad­czenia finan­sowe i majątkowe członków wspierających.
21. Skład­ki opła­cane są przez członków ZPAF bezpośred­nio na rzecz Okręgów w systemie
kwartal­nym. Warun­ki i zasady zwol­nień i ulg w opła­ca­niu składek usta­la­ją Zarządy Okręgów.
22. Okrę­gi przekazu­ją na rzecz ZG część kwoty pochodzącej ze składek członkows­kich w systemie
miesięcznym. Wysokość tych wpłat oraz warun­ki i zasady zwol­nienia z ich uiszcza­nia usta­la ZG.
23. Dochody z darow­izn, spad­ków i zapisów mogą być użyte na real­iza­cję wszys­t­kich celów
statu­towych ZPAF chy­ba, że ofi­ar­o­daw­cy postanow­ili inaczej.
24. W przy­pad­ku powoła­nia ZPAF do dziedz­iczenia, Zarząd skła­da oświad­cze­nie o przyję­ciu spadku
z dobrodziejst­wem inwen­tarza wyłącznie wów­czas, gdy w chwili składa­nia tego oświadczenia
oczy­wistym jest, że stan czyn­ny spad­ku przewyższa dłu­gi spadkowe.
25. Dochody ze zbiórek i imprez pub­licznych mogą być wyko­rzys­tane tylko zgod­nie z celem,
dla jakich je zor­ga­ni­zowano, po spełnie­niu wymogów obow­iązu­jącego prawa.
3. Przy­chody ZPAF przez­nacza się na real­iza­cję zadań statutowych.
4. Zarządzanie majątkiem ZPAF należy do właś­ci­woś­ci Zarzą­du Głównego.
5. Okrę­gi nie posi­ada­jące osobowoś­ci prawnej admin­istru­ją majątkiem ZPAF zna­j­du­ją­cym się
na ich tere­nie na pod­staw­ie del­e­gacji Zarzą­du Głównego. Do majątku Okręgów posiadających
osobowość prawną sto­su­je się odpowied­nio postanowienia ust. 1–2.
6. W przy­pad­ku lik­widacji Okręgu, jego majątek prze­chodzi na włas­ność ZPAF.
§ 57.
1. Do reprezen­towa­nia ZPAF w sprawach zaw­iera­nia umów i zacią­ga­nia zobow­iązań majątkowych
umo­cow­ane jest Prezy­di­um ZG.
2. Do reprezen­towa­nia Okręgu ZPAF posi­ada­jącego osobowość prawną w sprawach
zaw­iera­nia umów i zacią­ga­nia zobow­iązań majątkowych umo­cow­any jest Zarząd Okręgu.
3. Zarząd Główny może udzielić Zarzą­dom Okręgów nie posi­ada­ją­cym osobowoś­ci prawnej
pełnomoc­nict­wa do zaw­iera­nia umów i zacią­ga­nia zobow­iązań majątkowych w sprawach
majątku ZPAF.
§ 58.
1. Wszelkie umowy skutku­jące zobow­iąza­ni­a­mi majątkowy­mi po stron­ie ZPAF oraz wszelkie
oświad­czenia woli w sprawach niema­jątkowych wyma­ga­ją dla swo­jej ważnoś­ci pod­pisów dwóch
członków Prezy­di­um ZG dzi­ała­ją­cych łącznie, w tym Preze­sa lub Wicepreze­sa i Skarb­ni­ka ZG
ZPAF, zaś w Okrę­gach odpowied­nio Preze­sa lub Wicepreze­sa i Skarb­ni­ka ZO ZPAF.
2. Inne doku­men­ty i kore­spon­dencję pod­pisu­ją prze­wod­niczą­cy władz lub ich zastęp­cy, sekretarze
lub skarb­ni­cy. Do czyn­noś­ci tych uprawnieni są także przed­staw­iciele innych jednostek
orga­ni­za­cyjnych ZPAF w ramach udzielonych im przez właś­ci­wy Zarząd pełnomocnictw.
ROZDZIAŁ XIII
(skreślony)
§ 59.
(skreślony)
18
ROZDZIAŁ XIII1
ZARZĄDZANIE I OCHRONA PRAW AUTORSKICH
§ 591.
1. Biuro Zarządza­nia i Ochrony Praw Autors­kich jest jed­nos­tką orga­ni­za­cyjną ZG,
dzi­ała­jącą na pod­staw­ie Reg­u­laminu Biu­ra przyjętego przez ZG.
2. Uprawnienia i zobow­iąza­nia związane z dzi­ałal­noś­cią Biu­ra Zarządza­nia i Ochrony Praw
Autors­kich są uprawnieni­a­mi i zobow­iąza­ni­a­mi ZG.
3. Dyrek­to­ra Biu­ra Zarządza­nia i Ochrony Praw Autors­kich powołu­je i odwołu­je ZG większością
2/3 głosów, przy obec­noś­ci co najm­niej połowy członków ZG.
4. ZPAF w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci Biu­ra Zarządza­nia i Ochrony Praw Autors­kich jest reprezentowany
na zasadach określonych w § 58.
5. Dyrek­tor Biu­ra Zarządza­nia i Ochrony Prawa Autors­kich jest uprawniony do reprezentowania
ZPAF w zakre­sie dzi­ałal­noś­ci Biu­ra w grani­cach określonych reg­u­laminem Biura.
6. Biuro Zarządza­nia i Ochrony Praw Autors­kich może korzys­tać z mienia Okręgów na zasadach
określonych w porozu­mieni­ach zawartych pomiędzy ZG i poszczegól­ny­mi ZO.
§ 592.
1. Zarządzaniem i ochroną mogą być objęte prawa autorskie:
a) twór­ców zrzes­zonych w ZPAF,
b) twór­ców nie zrzes­zonych w ZPAF:
— krajowych,
— zagranicznych, reprezen­towanych przez zagraniczne orga­ni­za­c­je zbiorowego
zarządza­nia prawa­mi autorskimi,
— zagranicznych, nie reprezen­towanych przez zagraniczne orga­ni­za­c­je zbiorowego
zarządza­nia prawa­mi autorskimi.
c) przysługu­jące spad­ko­bier­com twór­ców wymienionych w pkt a — b.
2. Ochroną mogą być również objęte prawa do dochodzenia ochrony oso­bistych praw autorskich
twór­ców wymienionych w ust.1 a‑b po ich śmierci.
3. Prawa i obow­iąz­ki pod­miotów wymienionych w ust.1 oraz ZPAF w zakre­sie zarządzania
i ochrony praw autors­kich określa:
a) umowa zawarta pomiędzy tymi pod­mio­ta­mi a ZPAF,
b) Reg­u­lamin Zarządza­nia i Ochrony Praw Autors­kich uch­walony przez ZG.
4. Zarządzanie prawa­mi autorski­mi może obe­j­mować w szczególności:
a) zaw­ieranie w imie­niu i na rzecz lub tylko na rzecz pod­miotów wymienionych
w ust.1 umów doty­czą­cych eksploat­acji utworów,
b) inka­sowanie wyna­grodzeń z tytułu umów, o których mowa w ust. 4 a oraz umów
zaw­ier­anych oso­biś­cie przez pod­mio­ty wymienione w ust. 1, a także wynagrodzeń
należnych tym pod­miotom z mocy prawa.
5. Ochrona praw autors­kich może obe­j­mować w szczegól­noś­ci dochodze­nie w drodze sądowej
i pozasądowej:
a) wyko­na­nia umów, o których mowa w ust.4 a,
b) roszczeń wynika­ją­cych z naruszenia praw przysługu­ją­cym podmiotom
wymienionym w ust. 1,
c) innych roszczeń pod­miotów, o których mowa w ust. 1 związanych z przysługującymi
im prawa­mi autorskimi.
19
§ 593.
1. W celu zarządza­nia i ochrony powier­zonych praw autors­kich ZPAF może zawierać
porozu­mienia z zagraniczny­mi i między­nar­o­dowy­mi orga­ni­za­c­ja­mi zbiorowego zarządzania
i ich stowarzyszeniami.
2. ZPAF dokonu­je również innych czyn­noś­ci doty­czą­cych zarządza­nia i ochrony praw autorskich
przewidzianych w odręb­nych przepisach.
ROZDZIAŁ XIV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 60.
(skreślony)
§ 61.
1. Rozwiązanie ZPAF może nastąpić na wniosek ZG lub co najm­niej 2/3 licz­by członków ZPAF,
na pod­staw­ie uch­wały WZD powz­iętej więk­szoś­cią co najm­niej 3/4 głosów, przy obecności
co najm­niej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. (skreślony)
3. Uch­wała o rozwiąza­niu ZPAF określi cel, na jaki ma być przez­nac­zony majątek Związku.
§ 62.
1. W przy­pad­ku wąt­pli­woś­ci co do poszczegól­nych postanowień statu­tu pra­wo ich interpretacji
służy Głównej Komisji Rewizyjnej.
2. Jeżeli WZD nie ustanowi reg­u­lam­inów ZG, RA, GKR, GSK to władze te dzi­ała­ją według
reg­u­lam­inów uch­walonych przez ZG ZPAF. Zmi­any w tych reg­u­lam­i­nach dla swej ważności
wyma­ga­ją zatwierdzenia przez najbliższy WZD.
§ 63.
Zmi­any Statu­tu wchodzą w życie z dniem ich zare­je­strowa­nia przez sąd.
20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.