Aktualności 2023

 


Wesołych Świąt Bożego Nar­o­dzenia, Szczęśli­wego Nowego Roku 2024 życzy Zarząd ZPAF Okręgu Śląskiego

 


Wys­tawa pokonkur­sowa fotografii „Katow­ice w obiek­ty­wie 2023”

 


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”, pod­czas którego z Michałem Całą poroz­maw­iamy o Jego książkach fotograficznych, a przede wszys­tkim o fotografii.

 


Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Chasidé v Lelově” w Galerii AHOL w Ostrawie

 


Zbiorowa wys­tawa fotografii członków ZPAF Okręg Śląs­ki „Przestrze­nie emocji” z cyk­lu „ Świado­mość kadru” w Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej w Nakle Śląskim

 


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Piotrem Zawo­jskim poroz­maw­iamy o książce “Pisanie i czy­tanie (o) fotografii. Odkry­w­cy, klasy­cy, obrazoburcy”

 

Wys­tawa fotografii „Zbig­niew Saw­icz 50-lecie dzi­ałal­noś­ci twórczej”

 


Spotkanie z Lil­ian­ną Ligęzą-Jasik w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”

 


Zbiorowa wys­tawa fotografii „Venus foto”

 


Wys­tawa fotografii Stanisław Jakubows­ki: „Zapis­ki Śląskiego fotore­portera” w Muzeum His­torii Katowic

 


Wys­tawa fotografii Bea­ta Men­drek „Dotknię­cia”

Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Yehoshua — Rabin”

 


Zbiorowa wys­tawa fotografii „10 I 10 I HUMAN

 


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Kamilem Myszkowskim poroz­maw­iamy m.in. o ruchu fotoamatorskim.

 


Pro­jekt OKO siód­ma edy­c­ja w Galerii Katow­ice ZPAF

 


Spotkanie z Arka­diuszem Ławry­wian­iec w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”

 


Zbiorowa wys­tawa fotografii nowo przyję­tych członków ZPAF Okręg Śląski