Okręg Śląski

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików to najwięk­sza pol­s­ka orga­ni­za­c­ja, która zrzesza
artys­tów wyko­rzys­tu­ją­cych fotografię jako pod­sta­wowy środek twór­czej wypowiedzi.
Utwor­zona została w 1947 roku kon­tynu­u­jąc trady­c­je przed­wo­jen­nego Fotok­lubu Polskiego
sku­pi­a­jącego w swych szere­gach najlep­szych artys­tów między­wo­jen­nej Polski.
Jed­nym ze współza­łoży­cieli Związku był najwybit­niejszy fotografik z tego okre­su Jan Bułchak.
Okręg Śląs­ki to jeden z 13 dzi­ała­ją­cych obec­nie odd­zi­ałów ZPAF. Sku­pia artys­tów kilku pokoleń,
na co dzień zaj­mu­ją­cych się sze­roko poj­mowaną twór­c­zoś­cią fotograficzną od fotografii klasy­cznej po skra­jną awan­gardę. Wielu z nich wykracza poza szty­wne ramy tego medi­um łącząc go z innymi
sztuka­mi: plas­tyką, poezją, filmem. Począt­ki zor­ga­ni­zowanego ruchu fotografów na Śląsku się­ga­ją roku 1934, kiedy to pow­stało Śląskie Towarzyst­wo Miłośników Fotografii, którego
dzi­ałal­ność prz­er­wała woj­na. W 1946 z inic­jaty­wy Edwar­da Polocz­ka pow­stał odd­zi­ał katow­ic­ki Pol­skiego Towarzyst­wa Fotograficznego – orga­ni­za­cji o zasięgu ogólnopolskim.
Pier­wszym członkiem z naszego regionu, który w 1950 roku przyję­ty został do pow­stałego trzy lata wcześniej ZPAF‑u była Hali­na Holas-Idzi­ak. Pow­stanie Okręgu Śląskiego nato­mi­ast datowane jest na rok 1975. Od 1979 roku do dziś prowad­zona jest nieprz­er­wanie dzi­ałal­ność wys­taw­i­en­nicza we włas­ne­j­Ga­lerii „Katow­ice”, admin­istrowanej i utrzymy­wanej przez Okręg. Oprócz orga­ni­za­cji wys­taw pod­stawą dzi­ałal­noś­ci są różne formy pop­u­laryza­cji sztu­ki fotograficznej: od udzi­ału w pra­cach jury konkursów fotograficznych po wydawanie pro­fesjon­al­nych opinii w zakre­sie rzec­zoz­naw­st­wa przed­mio­tu. Ze Związkiem Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, jak brz­mi peł­na, ofic­jal­na nazwa orga­ni­za­cji, związane są nazwiska najwybit­niejszych pol­s­kich fotografików: Hali­na Holas-Idzi­ak, Anna Cho­j­nac­ka, Zofia Rydet, Jerzy Lew­czyńs­ki. Również współcześnie żyją­cy śląs­cy artyś­ci zal­iczani są do ścisłej czołów­ki uznanych postaci pol­skiej kul­tu­ry, między inny­mi: Woj­ciech Praż­mows­ki, Walde­mar Jama, Michał Cała. W ostat­nich lat­ach szere­gi Okręgu Śląskiego zasil­iło wielu artys­tów młod­szego pokole­nia, dla których fotografia to nie tylko nowoczesne i modne medi­um XXI wieku, ale waż­na możli­wość indy­wid­u­al­nej, twór­czej wypowiedzi.
Antoni Kreis

Historia powstania i władz Okręgu Śląskiego ZPAF

1934 – pow­stanie Śląskiego Towarzyst­wa Miłośników Fotografii (założy­ciele: Józef Hawliczek, Alek­sander Bush, Woj­ciech Wytrych, Mieczysław Cybiński)

1946 – począt­ki Katow­ick­iego Odd­zi­ału Pol­skiego Towarzyst­wa Fotograficznego (inic­ja­torem pow­sta­nia był Edward Poloczek)

1949 – pier­wsze zebranie kon­sty­tucyjne (prezes: Fran­ciszek Sto­bik wiceprezes: Mieczysław Cybińs­ki sekre­tarz: Edward Poloczek)

1947 (10 lutego) – pow­sta­je ZPAF (pier­wszym członkiem ze Śląs­ka została w 1950 r. Hali­na Holas-Idziakowa

1950 (listopad) – pow­sta­je Del­e­gatu­ra ZPAF w Katow­icach (Hali­na Holas-Idzi­akowa zosta­je „Mężem zau­fa­nia” Delegatury)

1952 – 1960 Del­e­gatem zosta­je Fran­ciszek Sto­bik, jego zastępcą i sekre­tarzem: Mieczysław Cybińs­ki, od 1961 skarb­nikiem jest Leonard Idziak

1960 – 1963 Del­e­gatem jest Adam Bogusz

1964 – 1975 Del­e­gatem jest ponown­ie Fran­ciszek Stobik

1975 – Del­e­gatu­ra sta­je się Okręgiem Śląskim

1975 – od wios­ny do drugiego kwartału obow­iąz­ki preze­sa pełni Mieczysław Cybiński

1975 – pier­wszym preze­sem zosta­je wybrany Edward Poloczek i jest nim do roku 1988

1979 (sty­czeń) – otwar­cie Galerii KATOWICE przy ul. Warsza­wskiej 5, wys­tawą „Pow­stała w pol­skim krajobrazie”

1988 –? — prezes: Andrzej Koniakowski 

1991(styczeń) – 1994 – prezes: Zbig­niew Sawicz

 • wiceprezes do spraw artysty­cznych: Jerzy Lewczyński

1994 (9. luty) – 1998 – prezes: Zbig­niew Sawicz

 • wiceprezes do spraw artysty­cznych: Jerzy Lewczyński

1998 (26. marzec) – 2002 – prezes: Jakub Byrczek

 • wiceprezes do spraw artysty­cznych: Jerzy Lewczyński
 • wiceprezes do spraw orga­ni­za­cyjnych: Zbig­niew Sawicz
 • skarb­nik: Krzysztof Liszka
 • sekre­tarz: Michał Sowiński
 • członek zarzą­du: Bolesław Stachow
 • członek zarzą­du: Andrzej Koniakowski
 • członek zarzą­du: Ryszard Czer­now (wprowad­zony do Zarzą­du w trak­cie kadencji)

2002 (7. maj) – 2005 — prezes: Jakub Byrczek

 • wiceprezes do spraw artysty­cznych: Katarzy­na Łata-Wrona
 • skarb­nik: Andrzej Koniakowski
 • sekre­tarz: Maciej Stobierski
 • członek zarzą­du: Jerzy Lewczyński
 • członek zarzą­du: Stanisław Michalski

2005 (18. kwiet­nia) – 2008 — prezes: Katarzy­na Łata-Wrona

 • wiceprezes do spraw artysty­cznych: Antoni Kreis
 • skarb­nik: Maciej Stobierski
 •  sekre­tarz: Janusz Musiał
 • członek Zarzą­du: Stanisław Michalski

2008 (16. kwiet­nia) – 2011 — prezes: Katarzy­na Łata-Wrona

 • wiceprezes do spraw artysty­cznych: Janusz Musiał
 • wiceprezes do spraw edukacji fotograficznej: Antoni Kreis
 • wiceprezes do spraw orga­ni­za­cyjnych : Andrzej Koni­akows­ki (do lip­ca 2010 odwołany z funkcji, od sierp­nia 2010 członek Zarządu)
 • skarb­nik: Maciej Stobierski
 •  sekre­tarz: Marek Locher (do czer­w­ca 2009 — rezygnu­je z członkost­wa w Zarządzie ze względów oso­bistych), w październiku 2009 p.o. sekre­tarza zosta­je Krzysztof Pilecki

2011 (09 luty) – 2014 (06 luty) — prezes: Katarzy­na Łata-Wrona

 • wiceprezes do spraw artysty­cznych: Janusz Musi­ał (do 01 mar­ca 2012 — rezygnu­je z członkost­wa w Zarządzie ze względów osobistych)
 • wiceprezes do spraw edukacji fotograficznej: Antoni Kreis
 • skarb­nik: Marek Wesołows­ki (do 10 grud­nia 2012 — rezygnu­je z funkcji skarb­ni­ka ze względów osobistych)
 •  sekre­tarz: Arka­diusz Ławrywianiec
 •  członek zarzą­du: Bea­ta Mendrek-Mikulska

Kadencja 2011–2014:

 

Zarząd Okręgu Śląskiego:

 
KATARZYNA ŁATA-WRONA — prezes
ANTONI KREIS — wiceprezes ds. edukacji fotograficznej, skarb­nik od grud­nia 2012 do lutego 2014
MAREK WESOŁOWSKI — skarb­nik do grud­nia 2012
ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC — sekretarz
BEATA MENDREK-MIKULSKA — członek zarządu
 

Komisja rewizyjna:

 
KRZYSZTOF NIESPOREK — przewodniczący
JAN ZEGALSKI
PIOTR OLEŚ
 

Okręgowy sąd koleżeński:

 
JERZY ŁAKOMSKI — przewodniczący
JÓZEF LIGĘZA
MICHAŁ CAŁA
 

Okręgowa komisja kwalifikacyjna:

 
KRZYSZTOF PILECKI — przewodniczący
ANTONI KREIS
JÓZEF WOLNY
 

Rada programowa Galerii Katowice:

 
KRZYSZTOF MILLER — przewodniczący
JAKUB BYRCZEK
ANTONI KREIS
KATARZYNA ŁATA-WRONA
MAREK WESOŁOWSKI


Kadencja 2014–2017:

Zarząd Okręgu Śląskiego:

 
KATARZYNA ŁATA-WRONA — prezes
ANTONI KREIS — skarb­nik, wiceprezes ds. edukacji fotograficznej
MICHAŁ CAŁA — wiceprezes
ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC — sekretarz
BEATA MENDREK-MIKULSKA — członek zarządu
JOANNA NOWICKA — członek zarządu
 

Komisja rewizyjna:

 
PAWĘZOWSKA PATRYCJA — przewodnicząca
BYRCZEK JAKUB
SZEWCZYK-SZELKA BARBARA OD 22 CZERWCA 2016
MICHALSKI STANISŁAW DO 29 LUTEGO 2016
 

Okręgowy sąd koleżeński:

 
MIEŁEK MARIAN
ŁAKOMSKI JERZY
JAN ZEGALSKI
 

Okręgowa komisja kwalifikacyjna:

 
MICHAŁ CAŁA — przewodniczący
ANTONI KREIS
JÓZEF WOLNY


Kadencja 22.02.2017 — 06.02.2020:

Zarząd Okręgu Śląskiego:

 
ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC — prezes
tel. +48 602 108 563, email: areklawry@interia.pl
WWW
ANTONI KREIS — skarb­nik, wiceprezes ds. edukacji fotograficznej
tel. +48 602 244 949, email: antek_kreis@poczta.onet.pl
JOANNA NOWICKA — wiceprezes
tel. +48 506 316 314, email: foto@joannanowicka.com, WWW
KRZYSZTOF SZLAPA — sekretarz
tel. +48 500 347 777, email: krzysztofszlapa@wp.pl
BEATA MENDREK — członek zarządu
tel. +48 692 517 942, email: beata@horyzonty.net
KRZYSZTOF PALIŃSKI — członek zarządu
tel. +48 796 773 003, email: poczta.krzysztofpalinski@gmail.com
 

Komisja rewizyjna:

 
BARBARA SZEWCZYK-SZELKA — prze­wod­niczą­ca do w związku z obję­ciem funkcji w Głównej Komisji Rewiz­yjnej ZPAF
JAKUB BYRCZEK
tel. +48 604 883 859, email: jakub.byrczek@gmail.com
BEATA BRZĄKALIK
tel. +48 791 713 838, email: tenebra5@tlen.pl
JANUSZ WOJCIESZAK
tel. +48 693 060 208, email: foto@janusz-wojcieszak.pl
 

Okręgowy sąd koleżeński:

 
MIEŁEK MARIAN do w związku z rezy­gnacją z członkow­st­wa w ZPAF 
ŁAKOMSKI JERZY
tel. +48 500 304 809, e‑mail: foto@fotolakomscy.pl
JAN ZEGALSKI
tel. +48 692 978 709, e‑mail: jan.zegalski@interia.pl
 

Okręgowa komisja kwalifikacyjna:

 
ARKADIUSZ GOLA -
tel. +48 603 236 191, email: arekgola@interia.pl, WWW
ANTONI KREIS
tel. +48 602 244 949, e‑mail: antek_kreis@poczta.onet.pl
JÓZEF WOLNY
tel. +48 668 144 597, e‑mail: jozefwolny@gmail.com
EWA ZAWADZKA
tel. +48 605 264 609, e‑mail: artzawadzka@poczta.onet.pl


Kadencja 06.02.2020 — 08.02.2023:

Zarząd Okręgu Śląskiego:

 
ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC — prezes
tel. +48 602 108 563, email: areklawry@interia.pl, WWW
ANTONI KREIS — skarb­nik, wiceprezes ds. edukacji fotograficznej
tel. +48 602 244 949, email: antek_kreis@poczta.onet.pl, WWW
KRZYSZTOF SZLAPA — sekretarz
tel. +48 500 347 777, email: krzysztofszlapa@wp.pl, WWW
BEATA MENDREK — członek zarządu
tel. +48 692 517 942, email: beata@horyzonty.net
KAMIL MYSZKOWSKI — członek zarządu
tel. +48 515 802 002, email: kaem.management@gmail.com, WWW
 

Komisja rewizyjna:

 
JANUSZ WOJCIESZAK
tel. +48 693 060 208, email: foto@janusz-wojcieszak.pl
JAKUB BYRCZEK
tel. +48 604 883 859, email: jakub.byrczek@gmail.com
ŁUKASZ CYRUS
tel. +48 506 818 872 email: l.cyrus@bestway.net.pl , WWW
 

Okręgowy sąd koleżeński:

 
JERZY ŁAKOMSKI
tel. +48 500 304 809, e‑mail: foto@fotolakomscy.pl
JAN ZEGALSKI
tel. +48 692 978 709, e‑mail: jan.zegalski@interia.pl
MICHAŁ SZALAST
email: Mischal@wp.pl, WWW

 

Okręgowa komisja kwalifikacyjna:

 
ANTONI KREIS
tel. +48 602 244 949, e‑mail: antek_kreis@poczta.onet.pl
BEATA MENDREK
tel. +48 692 517 942, email: beata@horyzonty.net
JÓZEF WOLNY
tel. +48 668 144 597, e‑mail: jozefwolny@gmail.com
JANUSZ WOJCIESZAK
tel. +48 693 060 208, email: foto@janusz-wojcieszak.pl, WWW
PAWEŁ DUSZA
tel. +48 502 412 711, WWW
JÓZEF WOLNY (rezy­gnac­ja na pod­staw­ie oświad­czenia z dnia 08.10.2021)
tel. +48 668 144 597, e‑mail: jozefwolny@gmail.com


Kadencja 08.02.2023 — 2026:

Zarząd Okręgu Śląskiego:

 
ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC — prezes
tel. +48 602 108 563, email: areklawry@interia.pl, WWW
ANTONI KREIS — skarb­nik, wiceprezes ds. edukacji fotograficznej
tel. +48 602 244 949, email: antek_kreis@poczta.onet.pl, WWW
KAMIL MYSZKOWSKI — sekretarz
tel. +48 515 802 002, email: kaem.management@gmail.com, WWW
BEATA MENDREK — członek zarządu
tel. +48 692 517 942, email: beata@horyzonty.net
IWONA GERMANEK — członek zarządu
tel. +48 781 766 114, email: igermanek@wp.pl
MICHAŁ SMUDA — członek zarządu
tel. +48 604 514 316, email: michal.konrad83@gmail.com, WWW
 

Komisja rewizyjna:

 
JERZY KLESZCZ — prze­wod­nicza­cy (od 27.02.2024 wybrany pod­czas Wal­nego Zebra­nia Członków Okręgu Śląskiego ZPAF)
tel. +48 501 035 402, email: jerzy.kleszcz@gmail.com
ANNA LORENC
e‑mail: anna.lorenc@wp.pl
MAREK ŚLIWIŃSKI
tel. +48 600 838 558, email: marek.sliwinski@poczta.onet.pl
SZEWCZYK-SZELKA BARBARA (od 27.02.2024 wybrana pod­czas Wal­nego Zebra­nia Członków Okręgu Śląskiego ZPAF)
tel. +48 601 526 949, email: basza@basza.pl, WWW


JAKUB DZIEWIT — prze­wod­nicza­cy (do 31.10.2023 rezygnacja)
tel. +48 669 324 597 , email: kuba@dziewit.art.pl, WWW
 

Okręgowy sąd koleżeński:

 
JERZY ŁAKOMSKI
tel. +48 500 304 809, e‑mail: foto@fotolakomscy.pl
KRZYSZTOF GOŁUCH
MICHAŁ SZALAST
email: Mischal@wp.pl, WWW

 

Okręgowa komisja kwalifikacyjna:

 
ANTONI KREIS — przewodniczący
tel. +48 602 244 949, e‑mail: antek_kreis@poczta.onet.pl
BEATA MENDREK
tel. +48 692 517 942, email: beata@horyzonty.net
IWONA GERMANEK
tel. +48 781 766 114, email: igermanek@wp.pl
PAWEŁ DUSZA
tel. +48 502 412 711, WWW
KRZYSZTOF SZLAPA
tel. +48 500 347 777, email: krzysztofszlapa@wp.pl, WWW


 

2002 (grudzień) – pow­sta­je logo Galerii KATOWICE (autor: K. Łata-Wrona)

2008 (sier­pień) – Gale­ria KATOWICE zosta­je prze­nie­siona do kamieni­cy przy uli­cy Św. Jana 10

2013 (luty) – Gale­ria KATOWICE zosta­je prze­nie­siona do kamieni­cy przy uli­cy Młyńskiej 9

2015 (wrze­sień) – Gale­ria KATOWICE zosta­je prze­nie­siona do kamieni­cy przy uli­cy Św. Jana 10

2021 (wrze­sień) – Gale­ria KATOWICE zosta­je prze­nie­siona do kamieni­cy przy uli­cy Dąbrowskiego 2

2021 (1 grud­nia) – otwar­cie Galerii KATOWICE przy uli­cy Dąbrowskiego 2, wys­tawą „Katow­ice w obiektywie” 

 

Oferta:

Członkowie Okręgu Śląskiego Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików świad­czą usłu­gi w zakresie:

 •   Fotografia prze­mysłowa, reklam­owa, studyj­na, reportażowa
 • Obsłu­ga imprez artysty­cznych: teatral­nych, wys­taw, targów, pokazów mody, konkursów i innych wydarzeń
 • Prowadze­nie kro­ni­ki (środowiskowej, miejskiej, zakładowej)
 • Fotografia kat­a­l­o­gowa
 • Kom­put­erowe opra­cow­anie obrazu fotograficznego
 • Rzec­zoz­naw­st­wo pub­liczne i sądowe w dziedzinie fotografii

Na życze­nie klien­ta peł­na ofer­ta do wglą­du [port­fo­lio, prospek­ty, fold­ery, ulotki].

Kursy i konsultacje:

Zespół czołowych fotografików śląs­kich organizuje:

 • kon­sul­tac­je i szkole­nia warsz­ta­towe (indy­wid­u­alne i zbiorowe)
 • odczy­ty i prelekc­je ” prak­ty­czne i teo­re­ty­czne przy­go­towanie kandy­datów do egza­minu państ­wowego ZPAF
 • plen­ery fotograficzne

Portfolio:

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z pra­ca­mi naszych Koleżanek i Kolegów oraz ich artysty­czny­mi doko­na­ni­a­mi w rozdziale członkowie-prezen­tac­je autorskie.