Aktualności 2016

————————————————————————-


Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

————————————————————————-


Zaprasza­my na spotkanie „Herba­ta i fotografia”

Kole­jne spotkanie z cyk­lu „Herba­ta i Fotografia” odbędzie się w czwartek, 15 grud­nia 2016 w Galerii Katow­ice. Początek o godzinie 17.30 – tem­at prze­wod­ni “Muzy­ka w fotografii — fotografia w muzyce”.
Spotkanie prowadzą Krzysztof Szla­pa i Kamil Myszkows­ki. Zapraszamy!

————————————————————————-

“Katow­ice w Obiek­ty­wie 2016”

new_zaproszenie-grudzien_2016

Urząd Mias­ta Katow­ice oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na wernisaż wys­tawy „Katow­ice w Obiek­ty­wie 2016” 

Wernisaż odbędzie się 7 grud­nia 2016r o 18.30, w Galerii KATOWICE Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików,przy ul. św. Jana 10 (II piętro),

Pod­czas uroczys­toś­ci wręc­zone zostaną nagrody zwycięz­com konkur­su Katow­ice w Obiek­ty­wie 2016.

Szanowni Państ­wo

Pod hasłem „Mias­to Muzy­ki” po raz siód­my Urząd Mias­ta Katow­ice wraz ze Śląskim Okręgiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików zor­ga­ni­zował konkurs fotograficzny „Katow­ice w Obiek­ty­wie”. Kul­tura, a szczegól­nie właśnie muzy­ka, jest bard­zo sil­nym filarem naszego mias­ta. Potwierdz­iło to UNESCO, przyz­na­jąc Katow­icom tytuł Mias­ta Kreaty­wnego w dziedzinie muzy­ki. Wybór tem­atu był wiec w tym roku oczy­wisty, okazał się także bard­zo sze­roko inter­pre­towany przez twór­ców zdjęć.
Znane nazwiska, kon­cer­ty, wys­tępy, pokazy, liczne insty­tuc­je kul­tu­ry czy po pros­tu ciekawe miejs­ca były inspiracją dla wielu miłośników fotografii. Dźwięku poszuki­wano również w ryt­mie naszego mias­ta czy samej architekturze.
Ogrom­nym zain­tere­sowaniem cieszyła się oczy­wiś­cie Stre­fa Kul­tu­ry, a szczegól­nie siedz­i­ba Nar­o­dowej Orkiestry Pol­skiego Radia. Nowa, zlokali­zowana na tere­nie dawnej kopal­ni „Katow­ice” przestrzeń jest znakomi­tym wyz­nacznikiem przemi­any zachodzącej w mieś­cie. Kole­j­na edy­c­ja konkur­su cieszyła się trady­cyjnie dużym zain­tere­sowaniem. Dzięku­ję wszys­tkim biorą­cym udzi­ał w konkur­sie fotograficznym, a szczegól­nie grat­u­lu­ję autorom zdjęć wybranych przez pro­fesjon­alne jury. Zapraszam wszys­t­kich do Katow­ic – mias­ta muzy­ki. Dla odmi­any – jak brz­mi hasło pro­mu­jące nasze mias­to – każdy zna­jdzie tu swo­je ulu­bione dźwięki! 

Marcin Kru­pa
Prezy­dent Mias­ta Katowice

01new_okladka-01_tomasz-makula-nocna-zmiana-dzwieku

Tomasz Maku­la “Noc­na zmi­ana dzwięku”

02new_01_nicole-kolakowska-slupki-dzwieku

Nicole Kołakows­ka “Słup­ki dźwięku”

03new_02_paula-kwiecien-orkiestra-w-odbiciu

Paula Kwiecień “Orkies­tra w odbiciu”

04new_03_tomasz-kawka-muzyka-jest-wszedzie

Tomasz Kawka “Muzy­ka jest wszędzie”

05new_04_martyna-larysz-przerwana-lekcja-muzyki

Mar­ty­na Larysz “Prz­er­wana lekc­ja muzyki”

06new_05_natalia-padol-dusza

Natalia Padoł “Dusza”

07new_06_arkadiusz-fraj-moje-marzenia

Arka­diusz Fraj “Moje marzenia”

08new_07_katarzyna-pawlikowska-muzyka-codziennosci

Katarzy­na Paw­likows­ka “Muzy­ka codzienności”

Ready to music

Janusz Woj­cieszak “Ready to music”

10new_09_aleksandra-olszowka-muzyczne-sto-piecdziesiate-urodziny

Alek­san­dra Olszówka “Muzy­czne stopięćdziesiąte urodziny”

Requiem Mariacki - Józef Skrzek - Katowice 2016

Tomasz Kawka “Requiem Mariacki”

DCIM100GOPROGOPR0298.

Ewa Baran “Syl­we­strowa noc przebojów”

14new_okladka-02_sandra-szymanska-katowice-sluchaja-muzyki

San­dra Szy­mańs­ka “Katow­ice słucha­ją muzyki”

————————————————————————-


Zaprasza­my na spotkanie „Herba­ta i fotografia”

new_herbata-i-fotografia-listopad

Kole­jne spotkanie z cyk­lu „Herba­ta i Fotografia” odbędzie się w czwartek, 17 listopa­da 2016 w Galerii Katow­ice. Start o godzinie 17.30 – w pro­gramie między inny­mi roz­mowa o aktu­al­nej wys­taw­ie, a także inne tem­aty, które zapro­ponu­ją prowadzą­cy. Nat­u­ral­nie nie zabraknie spec­jal­nie dobranej herbaty, która pod­kreśli wyjątkową atmosferę.
Spotkanie prowadzą Krzysztof Szla­pa i Kamil Myszkows­ki. Zapraszamy!

————————————————————————-


Wys­tawa Jindřich Štre­it „(Nie)znane Fotografie 1978–1989“

zaproszenie-listopad1_2016

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 02 XI 2016 o godz 18.30 na wernisaż wys­tawy fotografii Jindřich Štre­it „(Nie)znane Fotografie 1978–1989“. Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do 30 listopa­da 2016 w środy, czwart­ki i piąt­ki w godz­i­nach od 17.00 do 20.00.

Jindřich Štreit

Jindřich Štreit

Wys­tawa Jindřicha Štre­i­ta „ (Nie)znane Fotografie 1978–1989“ została przy­go­towywana z okazji 70 roczni­cy urodzin najważniejszego czeskiego fotografa, człowieka, który poświę­cił swo­je życie zawodowe doku­men­tacji życia kra­ju w cza­sach schyłkowego komu­niz­mu. Jego prace były prezen­towane na kilkuset wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych w kra­ju i za granicą. Jego fotografie zostały zawarte w zbio­rach wielu wybit­nych insty­tucji między­nar­o­dowych (Vic­to­ria & Albert Muse­um, Lon­dyn, Między­nar­o­dowe Cen­trum Fotografii w Nowym Jorku, Muzeum Sztu­ki Nowoczes­nej w Nowym Jorku, Nation­al Gallery of Art, Waszyn­g­ton, Tokio Met­ro­pol­i­tan Muse­um of Pho­tog­ra­phy, i innych). Ekspozy­c­ja obe­j­mu­je pon­ad trzy­dzieś­ci lat pra­cy doku­men­tal­nej Štre­i­ta, które pow­stały w Sude­tach i bar­wnie opisu­je życie w zanied­banego morawskiego pogranicza. Ze wzglę­du na złożoność tem­atu książ­ka i wys­tawa został wypro­dukowana we współpra­cy ze spec­jal­is­ta­mi z Muzeum Sztu­ki w Oło­muńcu (s. Bieleszová, L. Daněk, A. Šimková, G. Renotière) oraz Insty­tu­tu Twór­czej Fotografii na Wydziale Filo­zofia i Nau­ki na Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Opaw­ie (V. Bir­gus, T. Pospěch, V. Podestát, J. Moucha).

Jindřich Štreit

Jindřich Štreit

Jindřich Štreit

Jindřich Štreit

Jindřich Štre­it (ur. 1946, Vsetíně)
Štre­it ukończył w 1967 roku ped­a­gogikę na Wydziale Ped­a­gog­icznym Uni­w­er­syte­tu Palack­iego w Oło­muńcu, a w roku 1977 Szkołę Fotografii Artysty­cznej Związku czes­kich fotografów. Fotografował inten­sy­wnie po stu­di­ach uni­w­er­sytec­kich, a od 1970 roku rozwi­ja swój cykl doku­men­tal­nych fotografii środowiska wiejskiego. Od 1974 roku, zarządzał galer­ią w Sovińcu, w której prezen­towane były prace nonkon­formisty­cznych artys­tów. Pra­cow­ał również jako nauczy­ciel i dyrek­tor szkoły pod­sta­wowej. W 1982 roku został aresz­towany i oskarżony o zniesław­ie­nie Repub­li­ki i jej przed­staw­icieli. Został skazany na dziesięć miesię­cy więzienia z dwulet­nim zaw­iesze­niem wyko­na­nia, następ­nie został zmus­zony do porzuce­nia zawodu nauczy­ciela i pra­cy jako bib­liotekarz, a później jako dys­pozy­tor PGR. Od 1990 roku pełni funkcję nauczy­ciela i pro­fe­so­ra (od 1999) w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiej w Opaw­ie. Wydał kilka­dziesiąt książek fotografii doku­men­tal­nej, w tym Ves­nice je svět ( “Wieś jest glob­al­nym światem”), 1993; Lide olo­mouck­ého okre­su ( “Ludzie z regionu Oło­muń­ca ”), 1995; Ces­ta ke Svo­bode ( “Dro­ga do wol­noś­ci”), 1999; Brá­na nadě­je ( “Bra­ma nadziei”), 2000; Tak Daleko, tak blízko ( “Tak daleko, tak blisko”), 2005; i Vítkovice 2008. Miał pon­ad 1100 pokazów, a także set­ki razy był kura­torem wys­taw. Jego prace zna­j­du­ją się w wielu znaczą­cych kolekc­jach, w tym w Morawskiej Galerii w Brnie, Muzeum Sztu­ki Użytkowej w Pradze, Muzeum Sztu­ki w Oło­muńcu, Słowack­iej Galerii Nar­o­dowej w Bratysław­ie, Muzeum Lud­wig w Kolonii, Muzeum Wik­torii i Alber­ta w Lon­dyn, Między­nar­o­dowe Cen­trum Fotografii i Muzeum Sztu­ki Nowoczes­nej w Nowym Jorku, Nation­al Gallery of art w Waszyn­g­tonie i Tokio Met­ro­pol­i­tan Muse­um of Photography.

Jindřich Štreit

Jindřich Štre­it

Jindřich Štreit

Jindřich Štre­it

Jindřich Štreit

Jindřich Štre­it

Jindřich Štreit

Jindřich Štreit

Jindřich Štreit

Jindřich Štreit

new_muo_ift_loga1

————————————————————————-


Zaprasza­my na spotkanie „Herba­ta i fotografia”

new_herbata-i-fotografia-pazdziernik

Kole­jne spotkanie z cyk­lu „Herba­ta i Fotografia” odbędzie się w czwartek, 20 październi­ka 2016 w Galerii Katow­ice. Start o godzinie 17.30 – w pro­gramie między inny­mi roz­mowa o aktu­al­nej wys­taw­ie, a także inne tem­aty, które zapro­ponu­ją prowadzą­cy. Nat­u­ral­nie nie zabraknie spec­jal­nie dobranej herbaty, która pod­kreśli wyjątkową atmosferę.
Spotkanie prowadzą Krzysztof Szla­pa i Kamil Myszkows­ki. Zapraszamy!

————————————————————————-


Kurs I stop­nia dla poczatkujacych

new_kursy-fotograficzne

Są jeszcze wolne miejs­ca na kur­sie fotografii dla początku­ją­cych. Rozpoczę­cie zajęć w poniedzi­ałek 24 październi­ka 2016 o godz. 17.00. Zapisy i szczegółowe infor­ma­c­je pod numerem tele­fonu: 602 24 49 49 — Antoni Kreis: kier. kursów ZPAF 0/śląski

————————————————————————-


Walde­mar Jama “Wiz­erun­ki X”

new_zaproszenie-pazdziernik_2016

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 05 X 2016 o godz 18.30 na wernisaż wys­tawy fotografii Walde­mar Jama “Wiz­erun­ki X”. Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do 28 październi­ka 2016 w środy, czwart­ki i piąt­ki w godz­i­nach od 17.00 do 20.00.

Urod­zony w 1942 r.Dyplom z fotografii na ASP w Poznaniu.Od 1973 r jest członkiem ZPAF.
Również Rady Artysty­cznej ZPAF – 4 kadenc­ja. W 2004 r otrzy­mał tytuł profesora.Prowadził
fotografię na ASP w Katow­icach i Gdańsku.Uprawia fotografię insc­eniza­cyjną i dokument.
Autor wielu wys­taw indy­wid­u­al­nych i znaczą­cych zbiorowych w kra­ju i za granicą. Otrzymał
medal im.J.Bułhaka za wybitne osiąg­nię­cia twór­cze w fotografii./ 1997r/ Jego prace znajdują
się w zbio­rach wielu muzeów i osób prywatnych.Rzeczoznawca fotografii przy MKiS.
Stype­n­dia artysty­czne MKiS w dziedzinie fotografii w 1981 i 1998 r.
W 2009 r otrzy­mał sre­brny medal ” Zasłużony Kul­turze Glo­ria Artis”.

new_ambalaze-1

new_ambalaze-2

new_ambalaze

new_fotografia-muza

new_kruk-x

new_m-natury-3

new_m-natury-glowy

new_m-natury

new_peryferia-001

new_peryferia-018

new_peryferia-23

new_plakat-1

new_plakat

new_prl-1

new_prl-2

new_prl-3

new_prl

new_rogi

————————————————————————-


Konkurs „Katow­ice w obiek­ty­wie 2016”. Zgłaszanie prac do 10 październi­ka 2016

New_Katowice w obiektywie_banerek_jpg

Konkurs „Katow­ice w obiek­ty­wie 2016”
Muzy­ka w fotografii
Pod hasłem „Mias­to Muzy­ki” już po raz siód­my katow­ic­ki mag­is­trat wraz ze śląskim okręgiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików ogłasza konkurs fotograficzny „Katow­ice w Obiek­ty­wie 2016”. Nagro­da­mi są: udzi­ał w wys­taw­ie ZPAF, pub­likac­ja na kar­tach kalen­darza, pro­fesjon­alne warsz­taty fotograficzne, a także table­ty mul­ti­me­di­alne i czyt­nik do e‑booków.
Kul­tura jest sil­nym filarem naszego mias­ta. Potwierdz­iło to UNESCO, przyz­na­jąc Katow­icom tytuł Mias­ta Kreaty­wnego w dziedzinie muzy­ki. Znane w świecie nazwiska, kon­cer­ty, wys­tępy, pokazy, liczne insty­tuc­je kul­tu­ry czy po pros­tu ciekawe miejs­ca – Katow­ice tęt­nią muzyką, inspiracji jest więc wiele. Zachę­camy pasjonatów fotografii do udzi­ału w konkur­sie, który może być wspani­ałą przy­godą zakońc­zoną nie tylko zdoby­ciem atrak­cyjnej nagrody rzec­zowej, ale przede uzna­nia w oczach profesjonalistów.
Podob­nie jak we wcześniejszych edy­c­jach każde zgłosze­nie do konkur­su musi zaw­ier­ać pod­pisane włas­noręcznie oświad­cze­nie będące załącznikiem do reg­u­laminu dostęp­nego na miejskiej stron­ie: Katowice.eu. Jego ory­gi­nał moż­na przynieść wraz ze zdję­ci­a­mi zapisany­mi na pły­cie CD lub innym nośniku elek­tron­icznym do Wydzi­ału Pro­mocji (ul. Rynek 13, I piętro, pokój 117) lub przesłać pocztą trady­cyjną pod adresem: Urząd Mias­ta Katow­ice – Wydzi­ał Pro­mocji, ul. Rynek 13, 40–003 Katow­ice. Zdję­cia wraz ze skanem oświad­czenia moż­na też wysłać za pośred­nictwem e‑maila (konkurs@katowice.eu).
Spośród zgłos­zonych do konkur­su fotografii komis­ja, składa­ją­ca się z przed­staw­icieli Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików oraz Wydzi­ału Pro­mocji Urzę­du Mias­ta, zak­wal­i­fiku­je 60 zdjęć; z nich wybierze 40, które jako wyróżnione pojaw­ią się na grud­niowej wys­taw­ie w należącej do Związku Galerii „Katow­ice” oraz zostaną opub­likowane na stron­ie: www.katowice.eu.
Nagrodą główną dla dwu­nas­tu najlep­szych prac będzie nato­mi­ast pub­likac­ja w kalen­darzu miejskim na 2017 rok. Jurorzy wskażą również trzy fotografie, których autorzy otrzy­ma­ją nagrody spec­jalne: table­ty mul­ti­me­di­alne i czyt­nik do e‑booków: za 1. i 2. miejsce – tablet mul­ti­me­di­al­ny o wartoś­ci nieprzekracza­jącej 600 zł brut­to, za 3. miejsce – czyt­nik do e‑booków o wartoś­ci nieprzekracza­jącej 500 zł brut­to. Pod­czas grud­niowego wernisażu zostanie wręc­zona także nagro­da dodatkowa ZPAF – zaprosze­nie do udzi­ału w pro­fesjon­al­nych warsz­tat­ach fotograficznych prowad­zonych przez Związek.
Lista wszys­t­kich zwycięzców konkur­su zostanie zamieszc­zona w grud­niu na stron­ie: www.katowice.eu. (sr)

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

2016_regulamin

2016_oświadczenie

————————————————————————-


————————————————————————-

Michał Sza­last “Albi­nos of Tanzania”

New_zaproszenie-wrzesien_2016

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 07 IX 2016 o godz 18.30 na wernisaż wys­tawy fotografii Michał Sza­last “Albi­nos of Tan­za­nia”. Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do koń­ca wrześ­nia 2016 w środy, czwart­ki i piąt­ki w godz­i­nach od 17.00 do 20.00.

New_Albinos01

New_Albinos02

Albi­nos of Tanzania

Światło to życie, ciem­ność to śmierć. Te proste sko­jarzenia wyda­ją się uni­w­er­salne i niepod­ważalne. Nie dla nich. Żyją w Tan­zanii na najwięk­szej wyspie jezio­ra Wik­torii. Wyda­je się być ona troskli­wą matką chroniącą swy­mi ramion­a­mi niech­ciane przez innych dzieci. Ich przod­kowie zbłądzili na wyspę szuka­jąc bez­pieczniejszego, spoko­jniejszego życia i wys­pa Ukurewe stała się dla nich domem. Nawet jed­nak tu, dzień jest dla nich nocą, a noc… noc jedynie wytch­nie­niem. Żyją ukryci przed promieni­a­mi w swych pokry­tych fal­istą blachą chatkach. Kuszeni przez wpełza­jące do wnętrza światło, próbu­ją toczyć nierówną walkę z instynk­tem i nie poczuć ciepłego dotyku Słoń­ca. W końcu prze­gry­wa­ją i za chwilę radoś­ci płacą stru­pa­mi zain­fekowanej skóry. Ktoś mógł­by ich nawet nazwać więź­ni­a­mi ciem­noś­ci. Ten ktoś nie widzi­ał jed­nak uśmiechu na albi­noskiej twarzy. Pochodzi on od tych najprost­szych radoś­ci, który­mi potrafi się cieszyć człowiek bez wzglę­du na to czy miesz­ka w roz­pada­jącej się tan­za­ńskiej chatce z brzemie­niem przek­leńst­wa białej skóry, czy w europe­jskiej rezy­dencji z radoś­cią dziedz­ict­wa białego człowieka.
Jest to his­to­ria o kilko­rgu z nich, o ciem­noś­ci która oswoili i świ­etle, za którym tęsknią…

Michał Szalast

New_Albinos03

New_Albinos04

New_MichalSzalast

————————————————————————-

CYBERFOTO 2016

New_zaproszenie-sierpien_2016

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 03 VIII 2016 o godz 18.30 na wernisaż pokonkur­sowej wys­tawy fotografii „CYBERFOTO 2016”. Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do koń­ca sierp­nia 2016 w środy, czwart­ki i piąt­ki w godz­i­nach od 17.00 do 20.00.

KATALOG cyberfot 2016.cdr

KATALOG cyberfot 2016.cdr

O CYBERFOTO
His­to­ria konkur­su się­ga roku 1997, kiedy to po raz pier­wszy w jakże sza­cownej Miejskiej Galerii Sztu­ki w Częs­to­chowie zaprezen­towal­iśmy zaled­wie kilka­naś­cie prac, kilku moż­na powiedzieć twór­ców-pio­nierów cyfrowych obrazów. Dzisi­aj są to uznani artyś­ci w twór­c­zoś­ci których, tech­nolo­gia cyfrowa odgry­wa pod­sta­wową rolę. Wspom­nę tutaj przede wszys­tkim Jana Berda­ka z Opo­la, /pierwszego zwycięzcę CYBERFOTO/, Pio­tra Zabłock­iego z Gdańs­ka i Algi­man­tasa Kalvaiti­sa z Litwy, uczest­ników pier­wszej edy­cji CYBERFOTO.
Artyś­ci ci, jako jed­ni z pier­wszych, świadomie posługi­wali się tech­nologią cyfrową, intu­icyjnie przeczuwa­jąc możli­woś­ci twór­czej kreacji, jaki­mi nasy­cona jest dig­i­tal­iza­c­ja obrazu fotograficznego. Wpisali się oni w his­torię pier­wszej edy­cji konkursu.
Z pon­ad tysią­ca autorów, którzy uczest­niczyli w konkur­sach CYBERFOTO koniecznie trze­ba wymienić takich artys­tów jak : Ryszard Czer­now, Ewa Przy­tuła, nieżyją­cy już nieste­ty, Marek Eligiusz Jan­ic­ki, Piotr Rosińs­ki, Jacek Szczer­ban­iewicz, Marcin Giba, Krysty­na Andryszkiewicz i Edy­ta Pili­chows­ka, a z pośród twór­ców zagranicznych najbardziej zaz­naczyli swo­ją obec­ność : Eval­das Ivanauskas z Litwy, Sergey Khar­lam­ov z Ukrainy czy wspom­ni­any już wcześniej, Algi­man­tas Kalvaitis. Twór­c­zość wymienionych artys­tów najbardziej oscy­lu­je w kierunku idei artysty­cznej CYBERFOTO. Staral­iśmy się zawsze nagradzać prace tch­nące nieprze­cięt­ną wyobraźnią a jed­nocześnie posi­ada­jące filo­zoficzno-melan­choli­jny podtekst, prace w których widać intelek­tu­al­ną zabawę z wirtu­al­ną rzeczy­wis­toś­cią, generu­jąc nowa­torstwo nowych przestrzeni sztu­ki. Iluzyj­na metafizy­ka filo­zofii bytu biją­ca z tych fotografii tworzyła i pewnie tworzyć będzie siłę napę­dową dal­szych edy­cji konkur­su. Jestem przeko­nany, że nagradza­jąc te prace udało się wypra­cow­ać, pewną specy­ficzną nis­zowość założeń konkur­su, pole­ga­jącą na glo­ry­fikacji tran­scen­den­tal­nej wyobraźni, skutecznie opier­a­jącej się komer­cyjnym potrze­bom kul­tur­owym współczes­nego społeczeńst­wa. W założe­ni­ach ide­owych konkur­su, staral­iśmy się także akcen­tować wyt­wor­zoną aktu­al­nie, dom­i­nac­je wiz­ual­noś­ci, opartą na obrazach tech­nicznych, jako wartość artysty­czną i kulturową. 

KATALOG cyberfot 2016.cdr

KATALOG cyberfot 2016.cdr

KATALOG cyberfot 2016.cdr

Cyber­fo­to usiłu­je przeła­mać kon­wencjon­alne myśle­nie o ikonos­ferze, budu­jąc włas­ny, charak­terysty­czny styl iluzyjnego postrze­ga­nia rzeczy­wis­toś­ci. Przyz­na­ję, że cieszą mnie wywołane kon­trow­er­sje, wokół niek­tórych nagrod­zonych prac, wynika­jące m.in. ze zderzenia odmi­en­nych este­tyk jury i pub­licznoś­ci. Rodzące się na wokół tej odmi­en­noś­ci ostre ale twór­cze polemi­ki są cen­nym i nat­u­ral­nym wynikiem niespójnych wymi­arów pię­knoś­ci w sztuce. Kon­trow­er­sje w zasadzie zostały wpisane w idee tego konkur­su i stanow­ią dla mnie wartość kul­tur­otwór­czą i sty­mu­lu­jącą postawy artystyczne.
Prace konkur­sowe znakomi­cie akcen­tu­ją relac­je, zachodzące w sztuce obra­zowa­nia świa­ta, która cią­gle ewolu­u­je w kierunku wyt­worzenia pewnej wiz­ji opartej na zaawan­sowanych tech­nolo­giach rejes­tracji obrazu. Ambicją przesła­nia tego konkur­su jest utrzy­manie stałej więzi z nowoczes­ną jakoś­cią kul­tu­ry wiz­ual­nej, ksz­tał­tu­jącej także naszą tożsamość narodową.
Jest jeszcze wprawdzie wiele osób, nie zgadza­ją­cych się z twierdze­niem znanego artysty i filo­zo­fa sztu­ki, Petera Weibla, że „cyfryza­c­ja obrazu, jest praw­dopodob­nie najważniejszym wydarze­niem od cza­su wynalezienia samego obrazu”, ale ich licz­ba sys­tem­aty­cznie male­je. Więk­szość twór­ców obrazu jako ikony sztu­ki, ma już świado­mość kolos­al­nego znaczenia, jakie ma zami­ana obrazu w pik­se­le. Kon­sek­wenc­je tego przeło­mu, są przede wszys­tkim widoczne w zmi­an­ie postrze­ga­nia rzeczy­wis­toś­ci, co owocu­je wyt­worze­niem charak­terysty­cznych, fan­tazyjnie nowych przestrzeni sztu­ki. Symp­to­maty­czne dla tej twór­c­zoś­ci jest mieszanie się różnych poe­t­yk sur­re­al­iz­mu, dadaiz­mu czy hiper­re­al­iz­mu z włas­ną, już cyfrowo budowaną wyobraźnią. Jakże cenne dla roz­wo­ju cywiliza­cyjnego, są te niepoko­jące wyzwa­nia, filo­zoficzne głę­bie z oniryczny­mi aura­mi, budu­jące coraz sta­bil­niejsze pomosty do nowych wymi­arów sze­roko pojętego artyz­mu. Mam nadzieję, że konkurs CYBERFOTO w doty­chcza­sowych i przyszłych edy­c­jach stanowi jeden z pomostów do rozu­mienia a może wręcz pokocha­nia, cyfrowego aspek­tu współczes­nej sztu­ki. Cieszy mnie fakt i utwierdza w przeko­na­niu że wartość imprezy CYBERFOTO doce­niona została przez Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego, który współ­fi­nan­su­je to przed­sięwz­ię­cie. Dzięku­ję serdecznie Nar­o­dowe­mu Cen­trum Kul­tu­ry w Warsza­w­ie, które od pier­wszej edy­cji nas wspier­ało, Związkowi Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, dzię­ki przy­chyl­noś­ci i fachowoś­ci którego rośnie ran­ga konkursu. 

KATALOG cyberfot 2016.cdr

KATALOG cyberfot 2016.cdr

KATALOG cyberfot 2016.cdr

————————————————————————-

Wys­tawa zbiorowa fotografii „Fotoe­dukac­ja Dyplomy 2016”

New_zaproszenie-lipiec_2016_jpg

Policeal­na Szkoła Fotograficz­na Fotoe­dukac­ja oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 06 VII 2016 o godz 18.30 na wernisaż zbiorowej wys­tawy fotografii „Fotoe­dukac­ja Dyplomy 2016”. Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do koń­ca lip­ca 2016 w środy, czwart­ki i piąt­ki w godz­i­nach od 17.00 do 20.00.

Lista autorów biorą­cych udzi­ał w wystawie:
Tomasz Hahn
Mal­wina Świeczka
Mag­dale­na Witkowska-Łaski
Roksana Bensz
Mar­ta Arlt
Agniesz­ka Tobiaszewska
Ewa Szozda
Mag­dale­na Bednarska
Syl­wia Soboń
Moni­ka Cebo
Patryc­ja Ciupa
Joan­na Nowak
Agniesz­ka Karolewicz
Karol Prucia
Łukasz Bukowski
Karoli­na Pająk
Mag­dale­na Wochnik
Woj­ciech Herisz
Katarzy­na Bochnacka
Domini­ka Pluta
Alek­san­dra Strzelecka
Kinga Żychowska
Mał­gorza­ta Surowiec
Moni­ka Śliwa
Artur Rudawski
Michał Krzy­wonos

Propozy­cją Szkoły Fotografii FOTOEDUKACJA skierowaną do pasjonatów fotografowa­nia jest Szkoła Rocz­na oraz kierunek dwulet­ni. Korzys­ta­ją z nich nie tylko Ci słuchacze, którzy chcą związać się z fotografią zawodowo i uczynić z niej źródło utrzy­ma­nia ale także ama­torzy fotografowa­nia dla których aparat fotograficzny pozostanie pod­sta­wowym narzędziem umożli­wia­ją­cym twór­cze spędzanie wol­nego cza­su. Trafi­a­ją tu ludzie dla których fotografia to radość, pas­ja, którzy chcą wiedzieć więcej. Przez okres nau­ki, w wolne week­endy, pod okiem wykład­ow­ców będą­cych jak ich słuchacze fotograficzny­mi pasjonata­mi , zdoby­wa­ją wiedzę, jakiej nierzad­ko nie moż­na znaleźć w żad­nych podręcznikach, zdoby­wa­ją prak­ty­czne doświad­cze­nie przy kom­put­er­ach, w trady­cyjnej ciem­ni fotograficznej, fotogra­fu­jąc w „prawdzi­wym” studiu, czy szuka­jąc tem­atów na repor­taż bezpośred­nio w tere­nie. Pod­sumowaniem nau­ki jest wyko­nana „pra­ca dyplo­mowa” jaką wykonu­je każdy słuchacz. Tem­at dowol­ny, tech­ni­ka dowol­na. Trze­ba tylko przekon­ać wyma­ga­jącą i surową Komisję. Ci, których prace zosta­ją oce­nione najwyżej mogą później powiesić swo­je prace na ścianach Galerii Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików – zwyk­le zarez­er­wowanej dla artys­tów uznanych, z wielo­let­nim stażem. Jak pokazu­je doty­chcza­sowa prak­ty­ka wiele prac pokazanych na dorocznej wys­taw­ie nie ustępu­je fotografiom uznanych artys­tów, wielokrot­nie zaskaku­jąc widzów indy­wid­u­al­ny­mi poszuki­wa­ni­a­mi i nowa­torski­mi rozwiązaniami.

Antoni Kreis
kura­tor wystawy

New_zaproszenie 2-lipiec_2016

New_rys 1

New_OP5B2688a

New_12739_imagine_W

Po wernisażu odbędzie się pokaz ekspery­men­tów fil­mowych Antoniego Kreisa oraz pro­moc­ja książ­ki z tek­sta­mi inspirowany­mi poezją i muzyką Jima Mor­risona i zespołu THE DOORS. W pro­gramie zapowiedź doku­men­tu fil­mowego autorstwa Krzyszto­fa Pal­ińskiego o autorze.
Zaprasza­my serdecznie!

New_Fot. Ewa Szozda0004

Fot.Ewa Szoz­da

New_Fot. Ewa Szozda0006

Fot.Ewa Szoz­da

New_Fot. Ewa Szozda0007

Fot.Ewa Szoz­da

New_Fot. Malwina Świeczka0001

Fot.Malwina-Świeczka

New_Fot. Malwina Świeczka0006

Fot.Malwina-Świeczka

New_Fot. Michał Krzywonos0001

Fot.Michał-Krzywonos

New_Fot. Michał Krzywonos0004

Fot.Michał-Krzywonos

New_Fot. Roksana Bensz0001

Fot.Roksana-Bensz

New_Fot. Roksana Bensz0003

Fot.Roksana-Bensz

New_Fot. Roksana Bensz0004

Fot.Roksana-Bensz

New_Fot. Tomasz Hahn0001

Fot.Tomasz Hahn

New_Fot. Tomasz Hahn0007

Fot.Tomasz Hahn

New_Fot. Tomasz Hahn0008

Fot.Tomasz Hahn

New_Fot. Wojtek Herisz0003

Fot.Wojtek-Herisz

New_Fot.Joanna Nowak0002

Fot.Joanna-Nowak

New_Fot.Karol Prucia0003

Fot.Karol-Prucia

New_Fot.Karolina Pająk0008

Fot.Karolina-Pająk

New_Fot.Katarzyna Mosur0003

Fot.Katarzyna-Mosur

New_Fot.Kinga Żychowska0003

Fot.Kinga-Żychowska

————————————————————————-

Zaprasza­my na spotkanie „Herba­ta i fotografia”

New_herbata i fotografia czerwiec

Zaprasza­my na kole­jne spotkanie z cyk­lu Herba­ta i Fotografia, które odbędzie się 16 czer­w­ca o 17.30, w siedz­i­bie Okręgu Śląskiego ZPAF (ul. św. Jana 10, drugie piętro).
Trady­cyjnie omówimy aktu­al­ną wys­tawę w Galerii Katow­ice — tym razem jest to ekspozy­c­ja zbiorowa, pod tytułem „Zapom­ni­any Śląsk”. 

Pon­ad­to orga­ni­za­torzy zaplanowali omówie­nie ostat­niego rozdzi­ału z książ­ki: Fotografia jako sztu­ka współczes­na pt. „Fizy­czne i mate­ri­alne” oraz ćwicze­nie z Arche­ologii Fotografii. Wszys­tko to i wiele więcej, jak zawsze przy fil­iżance herbaty.
Spotkanie prowadzą: Krzysztof Szla­pa i Kamil Myszkowski

Miejsce: Gale­ria Katow­ice (Katow­ice, ul. św. Jana 10 — II piętro), godz. 17.30
Serdecznie zapraszamy! 

————————————————————————-

Wys­tawa zbiorowa fotografii “ZAPOMNIANY ŚLĄSK”

New_zaproszenie-czerwiec_2016

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 1 czer­w­ca 2016 roku o godz 18.30 na wernisaż zbiorowej wys­tawy fotografii “ZAPOMNIANY ŚLĄSK”. Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do koń­ca czer­w­ca 2016 w środy, czwart­ki i piąt­ki w godz­i­nach od 17.00 do 20.00.

New_Agnieszka Laszczak kopia

Fot. Agniesz­ka Laszczak

ZAPOMNIANY ŚLĄSK

Doku­ment — sztu­ka która jest pro­por­cjon­al­na do cza­sów w których żyje­my” — Jerzy Lewczyński

Pro­jekt jest poszuki­waniem zjawisk — nie miejsc — cho­ci­aż wszys­tkie zjawiska mają swo­je miejsce i czas.

Pomysł zrodz­ił się w 2014 roku pod­czas pier­wszego wyjaz­du na zdję­cia do Katow­ic z młodzieżą naszej szkoły. To wielkie mias­to zaskoczyło nas swo­ją dwois­toś­cią. Obok pięknych i nowoczes­nych częś­ci tkwią nadal zapom­ni­ane i niech­ciane pozostałoś­ci dawnej gór­niczej metropolii. Dzisi­aj już krań­cowo zde­grad­owane prze­błysku­ją gdzie nie gdzie resztka­mi secesyjnej świetności. 

Mieszkań­cy tego mias­ta także zostali podzie­leni i przyp­isani, nie­jako z rozpę­du, do swoich dziel­nic. tak dokon­ało się dzieło zapom­nienia — wyk­luczeni mieszkań­cy w swoich niech­cianych siedz­ibach oczeku­ją­cy na jak­iś akt ostateczny.

New_Angelika Góra kopia

Fot. Ange­li­ka Góra

Nasz pro­jekt to antropo­log­icz­na wyprawa w “inny świat”. Dlat­ego też nie moż­na oczeki­wać, że zgro­mad­zony mate­ri­ał zdję­ciowy trak­tu­je­my jak doku­men­tację śląs­kich miast. Zare­je­strowane obrazy są przede wszys­tkim odzwier­ciedle­niem indy­wid­u­al­nych emocji autorów . 

To co doku­men­tu­je­my moż­na chy­ba nazwać wyk­lucze­niem. W mias­tach śląs­ka przy­biera ono for­mę wyk­luczenia całych dziel­nic i jest wynikiem gwał­townych przemi­an ustro­jowych i gospo­dar­czych wywołu­ją­cych zmi­anę sta­tusu społecznego dużej częś­ci mieszkańców, zwłaszcza dużych miast. Nakła­da się na to specy­ficzny, lokalny koloryt śląs­kich zwycza­jów wywodzą­cych się jeszcze z poprzed­niej epo­ki oraz sze­roko rozu­mi­any “pejzaż kibicowski”. 

Efekt takiej mieszan­ki jest jedyny w swoim rodza­ju. Pow­stałe sub­kul­tu­ry społeczne zawład­nęły znaczny­mi częś­ci­a­mi śląs­kich miast.

Piotr Borow­icz

New_Dagmara Dudajek kopia

Fot. Dag­mara Dudajek

Uczest­nika­mi, trwa­jącego od wrześ­nia 2014, pro­jek­tu są uczniowie klas fotograficznych tech­nikum nr 7 Zespołu Szkół Tech­nicznych i Hand­lowych w Biel­sku-Białej pracu­ją­cy pod kierown­ictwem Pio­tra Borowicza.

New_Daria Melanik kopia

Fot. Daria Melanik

W pra­cach nad pro­jek­tem udzi­ał biorą: Piotr Borow­icz, Dag­mara Duda­jek, Justy­na Gluza, Ange­li­ka Góra, Oskar Karpf, Agniesz­ka Laszczak, Daria Melanik, Dag­mara Mętel, Sabi­na Olma, Kor­nelia Pacu­ra, Kami­la Pietraszko, Syl­wia Pietraszko, Dominik Skowrońs­ki, Daria Szczu­ka, San­dra Szuta.

New_Dagmara Mętel kopia

Fot. Dag­mara Mętel

————————————————————————-

Zaprasza­my na spotkanie „Herba­ta i fotografia”

New_HiF kosmos

Zaprasza­my na kole­jne spotkanie z cyk­lu Herba­ta i Fotografia w siedz­i­bie ZPAF OŚ (ul. św. Jana 10, p. II), które odbędzie się 12 maja (start 17.30).
Tym razem zabierze­my Was w ko(s)miczną podróż z fotografią. W pro­gramie jak zwyk­le omówie­nie aktu­al­nej ekspozy­cji w Galerii Katow­ice – wys­tawy Antoniego Kreisa pt. Inter­pre­tac­je II. Następ­nie zaprezen­tu­je­my kolekcję zdjęć NASA oraz cieka­wost­ki z kon­cep­tu­al­nej fotografii księży­ca. Na koniec pro­ponu­je­my niespodziankę – zabawę.
Spotkanie poprowadzą Krzysztof Szla­pa i Kamil Myszkows­ki. W ramach zada­nia prosimy o przyniesie­nie jed­nej fotografii, która ma dla Was szczególne znacze­nie, w jak­iś sposób Was inspiru­je, lub jest istot­na dla Waszego życia.
Do zobaczenia!

————————————————————————-

Zaprasza­my na spotkanie „Herba­ta i fotografia”

New_HIF+ PBP

Kole­jne spotkanie z cyk­lu „Herba­ta i Fotografia” odbędzie się w najbliższy czwartek, 21 kwiet­nia w Galerii Katow­ice. Start o godzinie 17 – Tym razem zostanie przeprowad­zone wspól­nie ze spotkaniem Papi­er bije pik­se­le, orga­ni­zowanym przez Fun­dacją dla Fil­mu i Fotografii. Tem­atem prze­wod­nim spotka­nia będzie fotografia Bro­nisława Arciszewskiego. 

Spotkanie rozpoczniemy od zobaczenia aktu­al­nej wys­tawy w Galerii Katow­ice – „nie-miejs­ca” Marci­na Górskiego. Później prze­jdziemy do głównego punk­tu spotka­nia, czyli fotografii Bro­nisława Arciszewskiego.

Na spotka­niu będzie moż­na zobaczyć niezwykły świat fotografii Bro­nisława Arciszewskiego (1885–1964), będz­ińskiego mis­trza dawnej fotografii. Zdję­cia pochodzą ze zbioru Muzeum Zagłębia w Będzinie, które jest w posi­ada­niu pon­ad 1300 szk­lanych negaty­wów wyko­nanych przez fotografa. Goś­ciem spec­jal­nym spotka­nia będzie pro­fe­sor Jakub Byr­czek, który od lat stara się o wydanie albu­mowej pub­likacji z wybranych zdjęć Arciszewskiego. 

Spotkanie poprowadzą Krzysztof Szla­pa, Kamil Myszkows­ki oraz członk­inie Fun­dacji Dla Fil­mu i Fotografii.

*** O pro­jek­cie Herba­ta i Fotografia ***
Jest to cykl spotkań w siedz­i­bie Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręgu Śląskiego. Pier­wot­nie spotka­nia prowad­zone były w lat­ach 2013 – 2014, jed­nak ze wzglę­du na remont Galerii Katow­ice, musi­ały zostać zaw­ies­zone. Od lutego 2016 roku spotka­nia mają charak­ter reg­u­larny i odby­wa­ją się w trze­ci czwartek miesią­ca, przy herba­cie. Pod­czas spotkań roz­maw­iamy o fotografii, dzie­limy się ciekawy­mi infor­ma­c­ja­mi, komen­tu­je­my aktu­alne wydarzenia, pokazu­je­my fotografie, inspiru­je­my się nawzajem!

*** O pro­jek­cie Papi­er bije piksele ***
Zdążyliśmy już przy­wyknąć do tego, że fotografie oglą­damy przede wszys­tkim w internecie. Głównych przy­czyn tego stanu rzeczy upa­try­wać moż­na w łat­woś­ci dostępu do zasobów sieci oraz wyso­kich cenach albumów fotograficznych. Niemal każdy zgodzi się jed­nak z tym, że inter­ne­towe medi­um, odzier­a­jąc zdję­cia z mate­ri­al­noś­ci, zmienia także sposób ich odbioru. Obrazy na ekranach kom­put­erów wyświ­et­lane są najczęś­ciej w towarzys­t­wie reklam i odnośników, docier­a­ją do nas w cyfrowym szu­mie i poś­piechu. I tak zrodz­iła się idea cyk­licznych spotkań sku­pi­onych wokół albumów i wydawnictw fotograficznych.

Zaprasza­my!

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Antoni Kreis “INTERPRETACJE‑2”

New_zaproszenie-maj_2016_JPG

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 4 maja 2016 roku o godz 18.30 na wernisaż wys­tawy fotografii Antoni Kreis “INTERPRETACJE‑2”. Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do 25 maja 2016 w poniedzi­ał­ki, środy, czwart­ki i piąt­ki w godz­i­nach od 17.00 do 20.00.

New_1 (1)

New_1 (2)

ANTONI KREIS, ur. w 1956 w Chor­zowie, fotogra­fu­je od 35 lat, członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, wice prezes Zarzą­du Okręgu Śląskiego ZPAF. Uczest­nik pon­ad stu fotograficznych wys­taw zbiorowych i kilkudziesię­ciu indy­wid­u­al­nych w kra­ju i za granicą. Lau­re­at dziesiątek nagród w konkur­sach fotograficznych i fil­mowych. Orga­ni­za­tor kursów fotografii oraz wykład­ow­ca na kur­sach oraz w szkołach fotografii. Cią­gle poszuku­je nowych form wypowiedzi artysty­cznej. W obrę­bie jego zain­tere­sowań zna­j­du­ją się zarówno klasy­czne style fotograficzne jak portret, pejzaż czy repor­taż jak również dzi­ała­nia z gatunku fotograficznej awangardy.

New_1 (4)

New_1 (5)

INTERPRETACJE‑2 to kon­tynu­ac­ja INTERPRETACJI sprzed blisko 5 lat, w których zas­tanaw­iałem się nad zas­tosowaniem przed­miotów jako sym­boli nada­jąc im inne znacze­nie. Najnowsze prace można
w zasadzie nazwać galer­ią portre­tu, z tym, że nie intere­su­ją mnie konkretne, fizy­czne, nazwane oso­by lecz odd­ane z pomocą ludz­kich wiz­erunk­ów, cza­sem podle­ga­ją­cych dość daleko posuniętej ingerencji w ich zewnętrzny obraz, stany w jakich może znaleźć się każdy człowiek. Częś­ciowo odwołu­ję się tutaj do emocji i doświad­czeń związanych z auto­portretem a częś­ciowo obser­wu­ję zachowa­nia innych ludzi. Być może ktoś zna­jdzie tutaj związ­ki z fotografią kon­cep­tu­al­ną, lub dostrzeże, na przykład echa sztu­ki pop-artu. Być może to zupełnie coś innego?

New_1 (6)

New_1 (3)

————————————————————————-

Wesołych Świąt Wielkanocnych

New_kartka wk 2016

————————————————————————-

Pożeg­nanie Krzyszto­fa Niesporka

06-11-2009 KATOWICE WYSTAWA NIESPOREK 90 LAT ZAK£ADU NIESPOREK KRZYSZTOF GALERIA SZYB WILSON FOT - ARKADIUSZ £AWRYWIANIEC

Fot. Arka­diusz Ławrywianiec

Z głębokim żalem zaw­iadami­amy, że 15 mar­ca 2016 r zmarł w wieku 65 lat Krzysztof Niesporek.
Uroczys­toś­ci pogrze­bowe ŚP Krzyszto­fa Nies­porka odbędą się dnia 19 mar­ca o godzinie 13.00
w Bazylice Ojców Fran­ciszkanów w Katow­icach Panewnikach.
Zarząd O.Śl. ZPAF

Krzysztof Nies­porek — artys­ta fotografik, członek Okręgu Śląskiego Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, autor kilkudziesię­ciu wys­taw indy­wid­u­al­nych oraz zbiorowych, wykład­ow­ca Szkoły Fotografii Fotoe­dukac­ja. Urodz­ił się w 1950 roku w Katow­icach-Szopi­enic­ah. Zain­tere­sowanie i miłość do fotografii wyniósł z domu rodzin­nego – już jego dzi­adek, Augustyn Nies­porek, w 1919 roku założył Stu­dio Fotograficzne. Po ukończe­niu szkoły pod­sta­wowej Krzysztof pod­jął więc naukę w Tech­nikum Fototech­nicznym w Katow­icach-Piotrow­icach, gdzie zdał maturę, tym samym zdoby­wa­jąc tytuł Tech­ni­ka Fotografa. W 1971 roku rozpoczął pracę w rodzin­nym stu­dio fotograficznym, gdzie w 1974 roku uzyskał tytuł mis­trza fotografii. Stu­dio w katow­ickim Nikiszow­cu, cieszące się szczegól­ną renomą, prowadz­ił nieprz­er­wanie do ostat­nich dni.

W wywiadzie dla Gaze­ty Wybor­czej w 2014 roku mówił:
„Tak naprawdę chci­ałem zostać fotore­porterem. Bard­zo chci­ałem pra­cow­ać w “Panoramie”. Uwiel­bi­ałem ten tygod­nik. Za jakość papieru, za kolor. W 1971 r. zmarł mój tata. Miałem 21 lat i aku­rat byłem w wojsku. Wiedzi­ałem, że o pra­cy w gaze­cie muszę zapom­nieć. Musi­ałem zająć się zakła­dem. Tata miał asys­ten­tkę, były uczen­nice. Nie chci­ałem niko­go zwal­ni­ać. Pra­cy było dużo. Skończyłem szkołę fotograficzną, ale brakowało mi doświad­czenia. Poma­gała mi mama. Parę rzeczy musi­ałem spar­taczyć, żeby się nauczyć. Również w kon­tak­tach z klien­ta­mi. Raz przyszła klien­t­ka, powiedzmy, niezbyt intere­su­jącej urody. Zro­biłem jej zdję­cie do dowodu. Przy odbiorze powiedzi­ała, że nie podo­ba się jej, jak wyszła. Wypal­iłem: “Jak się fotogra­fu­je kapustę, to nie może na zdję­ciu być jabłuszko!”. Pani wyszła, trza­ska­jąc drzwiami.
Od razu tego pożałowałem, zro­biło mi się głu­pio. Kilka­naś­cie lat później klien­t­ka też wzięła zdję­cia niezad­owolona. Narzekała, że kiedyś jej dużo lep­sze zro­biłem. Przeprosiłem i powiedzi­ałem, że byłem wtedy pięt­naś­cie lat młodszy”

Brał udzi­ał w wys­tawach zbiorowych Okręgu Śląskiego ZPAF np. 60-lecie ZPAF, Granice, Śląskie Tramwa­je, Moja Mała Ojczyz­na. W Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja Krzysztof Nies­porek prowadz­ił zaję­cia w ramach pra­cowni fotografii portre­towej i studyjnej. Przy­go­tował też wys­tawy „Nikisz”, i „Ludzie z Nikiszow­ca” [odno­tował to Andrzej Koni­akows­ki na swo­jej stron­ie a także Bogusława Sło­ta w roz­mowie na łamach Świa­ta Obrazu], najbardziej intere­sował go portret i temu pozostał wierny do koń­ca swo­jej pra­cy zawodowej i twórczej.

————————————————————————-

Zaprasza­my na spotkanie „Herba­ta i fotografia”

New_herbata i fotografia marzec

Kole­jne spotkanie z cyk­lu „Herba­ta i Fotografia” odbędzie się w najbliższy czwartek, 17 mar­ca w Galerii Katow­ice. Start o godzinie 17 – w pro­gramie między inny­mi roz­mowa o aktu­al­nej wys­taw­ie, a także inne tem­aty, które zapro­ponu­ją prowadzą­cy. Nat­u­ral­nie nie zabraknie spec­jal­nie dobranej herbaty, która pod­kreśli wyjątkową atmosferę.
Spotkanie prowadzą Krzysztof Szla­pa i Kamil Myszkows­ki. Zapraszamy!

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Marcin Górs­ki “nie-miejs­ca”

New_zaproszenie-kwiecien_2016_jpg

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 6 kwiet­nia 2016 roku o godz 18.30 na wernisaż wys­tawy fotografii Marcin Górs­ki “nie-miejs­ca”. Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do 30 kwiet­nia 2016 w poniedzi­ał­ki, środy, czwart­ki i piąt­ki w godz­i­nach od 17.00 do 20.00.

New_MGorski_nie-miejsca_01

New_MGorski_nie-miejsca_02

nie-miejs­ca

W myśl fran­cuskiego antropolo­ga Mar­ca Augé, „nie-miejs­ca” to przestrze­nie niegodne nazwy “miejs­ca”. Są to przestrze­nie, z których wszyscy korzys­tamy, lecz tylko na chwilę – w drodze do „miejsc” prawdzi­wych – naszych domów.
Nie-miejs­ca zajęły znaczące obszary miast określa­jąc, ba – częs­to narzu­ca­jąc ich charak­ter, mając za nic dawną zabu­dowę i sąsi­adów, trady­cję, his­torię, przyzwycza­je­nia i wspom­nienia. Nie-miejs­ca skol­o­ni­zowały cen­tra wiel­kich miast, przed­mieś­cia, a nawet stepy i pustynie. Pow­stały ku chwale – dyk­ta­to­ra, oświeconej repub­li­ki, wszech­potężnej kor­po­racji, bur­mistrzów kwit­ną­cych miast. Nie-miejs­ca są emanacją ich woli, zder­zonej z ego architek­ta. Gdzieś w tle jest per­fek­cyjnie dopra­cow­ana funkc­ja, ergono­mia, komu­nikac­ja, zapew­ni­a­jącą nie-miejs­com nieza­wod­ność, z której na co dzień korzystamy.
W tych per­fek­cyjnych, hiper­nowoczes­nych świą­ty­ni­ach przesy­tu gdzieś, pomi­mo ich domyśl­nie służeb­nej funkcji dla społecznoś­ci, zgu­bił się człowiek. W fan­tasty­cznych architek­ton­icznych for­ma­ch, w tłu­mie innych anon­i­mowych, przemierza­ją­cych nie-miejs­ca, został sam ze swoim indy­wid­u­al­nym marze­niem, by wresz­cie znaleźć się we włas­nym miejs­cu. Miejs­ka samot­ność fas­cynu­je mnie od zawsze, od kilku­nas­tu lat rejestru­ję ją na błonie fotograficznej. 

New_MGorski_nie-miejsca_03

New_MGorski_nie-miejsca_04

Marcin Górs­ki (1972) Stu­diował na Wydzi­ałach Budown­ict­wa i Architek­tu­ry Politech­ni­ki Śląskiej, dziś pra­cown­ik naukowy tej uczel­ni. Fotograf, kura­tor i pop­u­laryza­tor fotografii. Współza­łoży­ciel i prezes Gli­wick­iego Domu Fotografii, współau­tor The F Blog i blogu Miejsce Fotografii, członek por­tu­gal­skiego sto­warzyszenia Fotoal­ter­na­ti­va i Kolek­ty­wu KGF, członek redakcji Fotoin­dexu, współpra­cown­ik por­tu­gal­s­kich mag­a­zynów Dile­ma i Camera.doc. Współpra­cown­ik Work­shop X. Kura­tor i współku­ra­tor wys­taw m. in. Ami Vitale, Jeanne Wells, Mar­iusza Foreck­iego i Michała Łucza­ka. Jego prace były pokazy­wane na pon­ad 40 wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych we Francji, Por­tu­galii, Szwecji, Polsce, Wielkiej Bry­tanii, Włoszech, Japonii, Czarnogórze i Mace­donii. Autor i współau­tor kilku książek fotograficznych w Polsce, Por­tu­galii i Iranie, pub­likowany w cza­sopis­mach fotograficznych w Por­tu­galii, Stanach Zjed­noc­zonych, Ser­bii i Rosji. Autor lub współau­tor pro­jek­tów foto-doku­men­ta­cyjnych i foto-socjo­log­icznych poświę­conych giną­cym lokalnym społecznoś­ciom – Madeiro, Quares­ma, Fado i Bal­cerek. Zaj­mu­je się fotografią trady­cyjną śred­nio- i wielko­for­ma­tową, intere­su­ją go zagad­nienia na grani­cy doku­men­tu i zapisu socjo­log­icznego oraz architektury.

www.marcingorski.net

New_MGorski_nie-miejsca_05

New_MGorski_nie-miejsca_06

————————————————————————-

Zbiorowa wys­tawa fotografii EPSON DIGIGRAPHIE Bonec­ki Jacek, Czar­nec­ki Marek, Dra­gan Andrzej, Gier­ał­tows­ki Krzysztof, Ryczek Marcin, Tomaszews­ki Tomasz, Wan­tuch Wacław, Woj­cieszak Janusz “Digi­grafia”

New_zaproszenie-marzec_2016_druk

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz EPSON zaprasza 2 mar­ca 2016 roku o godz 18.30 na wernisaż zbiorowej wys­tawy fotografii EPSON DIGIGRAPHIE następu­ją­cych autorów: Bonec­ki Jacek, Czar­nec­ki Marek, Dra­gan Andrzej, Gier­ał­tows­ki Krzysztof, Ryczek Marcin, Tomaszews­ki Tomasz, Wan­tuch Wacław, Woj­cieszak Janusz. Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do 31 mar­ca 2016 w środy, czwart­ki i piąt­ki w godz­i­nach od 17.00 do 20.00.

New_Jacek Bonecki_Parrillada

Fot. Jacek Bonecki 

New_Marek Czarnecki_Our safe World

Fot. Marek Czarnecki 

New_dragan2

Fot. Andrzej Dragan 

New_gieraltowski2

Fot. Krzysztof Gierałtowski 

New_Marcin Ryczek_A man feeding swans in the snow

Fot. Marcin Ryczek 

New_tomaszewski1

Fot. Tomasz Tomaszewski 

New_wantuch4

Fot. Wacław Wantuch 

New_wojcieszak3

Fot. Janusz Wojcieszak 

New_PP2984_1213_broch_HiRes_PL_pl_Digigraphie-1

New_PP2984_1213_broch_HiRes_PL_pl_Digigraphie-2

————————————————————————-

Zaprasza­my na spotkanie „Herba­ta i fotografia”

New_HiF

Wznaw­iamy cykl spotkań w siedz­i­bie ZPAF OŚ pod hasłem „Herba­ta i fotografia”. Zaprasza­my oso­by, które uczest­niczyły w roku 2014 oraz wszys­t­kich tych, którzy chcą do nas dołączyć. W pro­gramie wys­tawa Woj­ciecha Praż­mowskiego „Miłosz. Tute­jszy”, prezen­tac­ja książ­ki Witol­da Wirp­szy „Komen­tarze do fotografii. The fam­i­ly of Man”, his­to­ryczny przegląd prasy fotograficznej, his­to­ria jed­nej fotografii i inne. Spotkanie prowadzą Krzysztof Szla­pa i Kamil Myszkowski. 

PS
Prosimy o zabranie swo­jego wyjątkowego kubeczka/filiżanki na herbatę, który dołączy na stałe do kolekcji…

————————————————————————-

Zaprasza­my na warsz­taty z EPSONEMEIZO

baner warsztaty.cdr

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, EPSON, EIZO oraz Foto Sile­sia zaprasza­ją 11 lutego 2016 roku o godz 18.00 na warsz­taty zarządza­nia kolorem, kali­bracji mon­i­to­ra oraz tworzenia pro­fesjon­al­nych wydruków. Warsz­taty odbędą się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro)

New_DSC_0624

New_DSC_0627

New_DSC_8120

————————————————————————-

Zło­ty medal CEF dla Janusz Woj­ciesza­ka za fotografię ” Land­scape with church”

New_12622523_924016737712627_3271296195059918068_o

Niezmiernie miło nam poin­for­mować o zdoby­ciu przez kol. Janusza Woj­ciesza­ka złotego medalu w pod­wójnym konkursie:
IV Salón Inter­na­cional de Fotografía Ciu­dad de Villajoyosa
oraz XVI Salón Nacional Memo­r­i­al “Matías Devesa”.
1r Cir­cuito Iberi­co de Fotografia składał się z pię­ciu nieza­leżnych salonów, z czego tylko dwa orga­ni­zowane były po raz pier­wszy, a pozostałe funkcjonowały już od daw­na. Ich połącze­nie w jeden duży konkurs odbyło się po raz pierwszy.
Janusz Woj­cieszak zdobył Zło­ty Medal Hisz­pańskiej Fed­er­acji Fotograficznej (Con­fed­era­cion Espanola de Fotografia) w pod­wójnym konkursie
IV Salón Inter­na­cional de Fotografía Ciu­dad de Vil­la­joyosa i XVI Salón Nacional Memo­r­i­al “Matías Devesa”
W salonie tym 3706 fotografii zgłosiło 324 autorów (w tym dwóch z Polski).
Ogól­nie w tym konkur­sie Janusz Woj­cieszak zdobył jeszcze 2 akcep­tac­je za inne fotografie.

Lanscape with church

Niezmiernie miło nam poin­for­mować o zdoby­ciu przez kol. Janusza Woj­ciesza­ka złotego medalu

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Woj­ciech Praż­mows­ki “Miłosz. Tutejszy”

New_zaproszenie-luty_2016_druk

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 3 lutego 2016 roku o godz 18.30 na wernisaż wys­tawy fotografii Woj­ciech Praż­mows­ki “Miłosz. Tute­jszy”. Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać w środy, czwart­ki i piąt­ki w godzinach
od 17.00 do 20.00 do 29 lutego 2016. 

New_PRAŻMOWSKI Miłosz.Tutejszy, 2011

WOJCIECH PRAŻMOWSKI
Urodz­ił się w 1949 roku w Częs­to­chowie. Fotografią zaj­mu­je się od roku 1968 /udział w Ogólnopol­skiej Wys­taw­ie Fotografii Artysty­cznej w Częstochowie/. Ukończył Szkołę Fotografii Twór­czej w Brnie w roku 1975 i Państ­wową Wyższą Szkołę Fil­mowa, Telewiz­yjną i Teatral­ną w Łodzi. Do chwili obec­nej uczest­niczył w pon­ad 300 wys­tawach fotograficznych w kra­ju i zagranicą. Od roku 1977 jest członkiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Reprezen­tu­je nurt fotografii krea­cyjnej. Jest twór­cą „foto – obiek­tów”. Prace w zbio­rach m.in.: Muzeum Sztu­ki w Łodzi, Muzeum Śląskim, CSW Zamek Ujaz­dows­ki w Warsza­w­ie, MOMA (Muse­um of Mod­ern Art) w Nowym Jorku.
Wykła­da fotografię w uczel­ni­ach artystycznych.

Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH

New_PRAŻMOWSKI, Miłosz.Tutejszy.. 2011

Miłosz. Tute­jszy”

Miłosz. Tute­jszy” to pro­jekt Woj­ciecha Praż­mowskiego, zre­al­i­zowany w ramach pro­gra­mu Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego „Miłosz 2011”, prezen­tu­ją­cy miejs­ca związane z życiem i twór­c­zoś­cią Czesława Miłosza.
Jest to imag­i­na­cyj­na wędrówka tropem Mis­trza po ważnych dla poe­ty miejs­cach w Polsce i na Litwie.
Autor wys­tawy prze­jechał pon­ad 7000 kilo­metrów po Litwie i Suwal­szczyźnie, wykon­ał blisko 3000 fotografii, odwiedza­jąc dziesiąt­ki miasteczek, miejsc w Polsce i na Litwie:
…Babańce, Wigry, Rachelany, Bur­bisz­ki, Hołny Mejera, Szoł­tany, Widugiery, Krasno­gru­da, Kre­jwiany, Bece­jły, Szete­jnie, Opi­toło­ki, Kiej­dany, Kowno, Mari­ampol, Tro­ki, ale przede wszys­tkim Wilno… uli­ca Wiwul­skiego, Zaułek Bernardyńs­ki, Królews­ka, Mick­iewicza, Młyńs­ka, Pańs­ka, Zyg­muntows­ka, Bak­sz­ta, Wiel­ka, Zawal­na, Zamkowa, Troc­ka, Dominikańs­ka etc., etc.,

Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH

Ideę wys­tawy stanowi przenikanie się kul­tur, przeko­nanie o tute­js­zoś­ci. Gdy Miłosz jest w Berke­ley- jest tute­jszy, gdy jest w Krakowie — jest tute­jszy i na Litwie — także.
W tej wys­taw­ie, Miłosz jest bez pasz­por­tu. Waż­na jest jego poez­ja, proza, które mają i będą miały wymi­ar pon­ad­cza­sowy, uni­w­er­sal­ny, do smakowa­nia — od Tomas­zowa, po Kła­jpedę i Sydney.
Pracu­jąc nad wys­tawą — Praż­mows­ki – częs­to celowo, dążył do unifikacji obrazów, praw­ie do sym­e­trycznych zestaw­ień, aby pokazać, że pejzaż spod pol­s­kich Szy­pliszek jest podob­ny do tego spod litews­kich Kiej­dan, bar­wa jezio­ra Hołny iden­ty­cz­na z kolorem Wile­j­ki, drze­wa w Tau­ryszkach i Pod­ko­morzyn­ka — takie same. 

New_PLAKAT Prażmowski. Miłosz.Tutejszy. 2011

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii nowo przyję­tych członków Okręgu Śląskiego ZPAF Szew­czyk-Szel­ka Bar­bara, Komendera Leszek, Woj­cieszak Janusz

New_zaproszenie-styczen_2016_jpg

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 20 sty­cz­nia 2016 roku o godz 18.30 na wernisaż wys­tawy fotografii nowo przyję­tych członków Okręgu Śląskiego ZPAF Szew­czyk-Szel­ka Bar­bara, Komendera Leszek, Woj­cieszak Janusz. Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katowicach
przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać w środy, czwart­ki i piąt­ki w godzinach
od 17.00 do 20.00 do koń­ca sty­cz­nia 2016. 

Bar­bara Szewczyk-Szelka

Absol­wen­t­ka Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Katow­icach na kierunku Han­del Zagraniczny. Pasjonu­je się fotografią doku­men­tal­ną, human­isty­czną, społeczną. Artysty­cznie real­izu­je się tworząc portre­ty uliczne, reporter­skie i psy­cho­log­iczne. „Kolekcjon­er­ka” ciekawych twarzy i ludz­kich his­torii. Do bohaterów swoich portretów pod­chodzi z empatią stara­jąc się znaleźć i uch­wycić w kadrze ich emoc­je, rys charak­teru, cechę, którą da się określić jed­nym słowem. Nieusta­ją­co szu­ka miejsc, gdzie czas płynie wol­niej albo wręcz „stoi w miejs­cu”. Fotogra­fu­je zarówno w styl­istyce decy­du­jącego momen­tu jak i anty­mo­men­tu. W kadrze niczego nie upięk­sza i nie defor­mu­je. Darzy ogrom­nym sza­cunkiem zarówno tych, których fotogra­fu­je jak i tych, którzy jej zdję­cia oglą­da­ją. Urod­zony społecznik i miłośnicz­ka zwierząt.
Swo­je zdję­cia prezen­towała na wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych w Polsce i za granicą.
Więcej na stron­ie autorskiej:
www.basza.pl
i blogu:
http://baszopis.blogspot.com/

Na wys­taw­ie zaprezen­towane będą cykl „Ostat­ni bal” i zestaw dyp­tyków i portretów „My”.

New_Ostatni-bal-01

New_Ostatni-bal-02

New_Ostatni-bal-03

New_Ostatni-bal-04

New_Ostatni-bal-05

New_Ostatni-bal-06

Komendera Leszek

Leszek Komendera, rocznik ’73, miesz­ka w Gostyni koło Mikołowa.
OBOK — obok głównego nur­tu, obok głównych ulic, mod­nych miejsc, zgiełku i tłoku. Z boku, dyskret­nie, poza sceną główną. Po cichu, bez poś­piechu. Tak patrzę na świat i tak staram się ten świat, a w zasadzie mój kawałek świa­ta, pokazać na zdjęciach.
Prezen­towane obok zdję­cia pochodzą z zestawów:
1. “Moje…” (to moje najbardziej oso­biste zdjęcia)

New_moje1

New_moje2

New_moje3

New_moje4

2. “Woj­na i pokój”

New_WiP1

New_WiP2

New_WiP3

New_WiP4

Woj­cieszak Janusz

Janusz Woj­cieszak, rocznik ’50, miesz­ka w Mysłowicach.
Absol­went wydzi­ału elek­trycznego Politech­ni­ki Śląskiej. W lat­ach ’70 ubiegłego wieku fotore­porter prasy stu­denck­iej i tech­nicznej. Fotograf samouk. Fotograf pejza­żu w szczegól­noś­ci pejza­żu górskiego, przy­rody, architek­tu­ry w tym niszczejącej architek­tu­ry po przemysłowej.
W fotografii kra­jo­bra­zowej fas­cynu­je go światło ofer­owane przez naturę. Ćwicząc zdol­ność do nieprz­er­wanej uważnej obserwacji rejestru­je swo­je świ­etlne pejza­że. Uczest­nik i współor­ga­ni­za­tor plen­erów fotograficznych.
Współau­tor wys­tawy indy­wid­u­al­nej górskiej fotografii kra­jo­bra­zowej poświę­conej włoskim Dolomit­om prezen­towanej w wielu mias­tach Pol­s­ki ( od roku 2011 — 2015 i nadal)
Autor wys­tawy poświę­conej fotografii indus­tri­al­nej “Miejs­ca obok nas” prezen­towanej w Muzeum His­torii Katow­ic w roku 2014.
Autor wys­tawy “W buku nadzie­ja — buczy­na w rez­er­wat­ach przy­rody wojew­ództ­wa Śląskiego” prezen­towanej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w roku 2015.
Uczest­nik wys­taw zbiorowych. Lau­re­at wielu konkursów fotograficznych kra­jowych i międzynarodowych:
I Miejsce w konkur­sie “Pejzaż Pol­s­ki”, Kętrzyn, listopad 2011
I Miejsce w konkur­sie “Z dala od zgiełku…Beskidy w obiek­ty­wie”, Sucha Beskidz­ka, grudzień 2011
I Miejsce w konkur­sie XXIII Ogólnopol­skie Bien­nale Fotografii “Zabyt­ki w krajobrazie”,
II Miejsce i Sre­brny Medal FIAP w konkur­sie “Kra­jo­braz górs­ki”, Nowy Targ, czer­wiec 2013
I miejsce w kat­e­gorii “Architek­tu­ra” i wyróżnie­nie w kat­e­gorii “Indus­tri” w konkur­sie “Foto-Pein”, Ryb­nik, październik 2013
Zło­ty i Brą­zowy medal CAPA w konkur­sie “Toron­to Inter­na­tion­al Salon of Pho­tog­ra­phy” Listopad 2013
Tytuł “Fotograf Roku 2014” Okręgu Śląskiego ZPFP, luty 2014
Sre­brny Medal FIAP w konkur­sie “Kra­jo­braz Górs­ki” 2014
Brą­zowy Medal FIAP w konkur­sie “Kra­jo­braz Górs­ki” 2015
Tytuł AFIAP. Uczest­niczy w pro­gramie Digi­gra­phie firmy Epson, wykonu­jąc oso­biś­cie cer­ty­fikowane wydru­ki cyfrowe o trwałoś­ci archiwalnej. 

Cykl RAWA – to autorskie przed­staw­ie­nie stanu rze­ki Rawa w II połowie 2014 roku. Intere­sował mnie fakt, że w dwóch mias­tach (z pię­ciu, przez które rze­ka przepły­wa) Rawa została uznana za ściek i zamknię­ta w rury, a w pozostałych ma nadal statut rze­ki, jest na swój sposób eksponowana (“Bul­wary Rawy”, fontan­na Rawa na rynku, mar­ket Rawa nie mówiąc o fes­ti­walu bluesa)

New_Rawa 13_MG_1638

New_Rawa 19_MG_8118

New_Rawa 30_MG_7867

Cykl STARA WALCOWNIA – poświę­cony wal­cowni blach cynkowych Bern­har­di w Szopi­eni­cach, blisko 100 let­niemu obiek­towi tech­niczne­mu z pełnym wyposaże­niem w maszyny parowe i wal­car­ki, o zachowanie którego wal­czyli szopi­enic­cy społeczni­cy. Ze skutkiem. Dzisi­aj jest tam Muzeum Cynku.

New_1

New_4

Cykl TRYPTYK – to pró­ba skon­den­sowa­nia do trzech tylko zdjęć tem­atów kra­jo­bra­zowych jaki­mi intere­su­ję się.

Trees

————————————————————————-