Aktualności 2015

————————————————————————-

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

New_zpaf_BM 2015_wigilia2

Zdrowych, pogod­nych i szczęśliwych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wspani­ałego 2016 Roku
życzy
Zarząd Okręgu Śląskiego
Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików

————————————————————————-

“Katow­ice w Obiek­ty­wie 2015”

New_zaproszenie-grudzien_2015_jpg

Urząd Mias­ta Katow­ice oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na wernisaż wys­tawy „Katow­ice w Obiek­ty­wie 2015” 

Wernisaż odbędzie się 2 grud­nia 2015r o 18.30, w Galerii KATOWICE Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików,przy ul. św. Jana 10 (II piętro),

Pod­czas uroczys­toś­ci wręc­zone zostaną nagrody zwycięz­com konkur­su Katow­ice w Obiek­ty­wie 2015.

W tym roku katow­ic­ki mag­is­trat wraz ze Śląskim Okręgiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików orga­ni­zował konkurs pod hasłem „Świę­tu­je­my 150 lat”. Czter­dzieś­ci wyróżnionych prac, które pojaw­ią się na grud­niowej wys­taw­ie w należącej do Związku Galerii „Katow­ice” moż­na również obe­jrzeć w galerii na stron­ie www.katowice.eu

http://www.katowice.eu/strony/aktualnoscihot.aspx?ItemID=58&ListID=5B2480F8-CCC6-4E59-965649D8D35AE3EE

Oso­by nagrodzone:

Nagrodą główną w konkur­sie jest pub­likac­ja fotografii na kar­tach kalen­darza na 2016 rok, otrzy­mali ją: San­dra Szy­mańs­ka, Kamil Ottawa, Iwona Wan­der, Marek Locher, Anna Pinkawa, Ewa Urbanow­icz, Tomasz Kawka, Mar­ty­na Larysz, Krzysztof Czak, Tomasz Kawka, Karoli­na Śpiewak, Joan­na Bratko-Lityńs­ka, Adam Wia­trows­ki, Kamil Ottawa. 

Pier­wszą nagrodę spec­jal­ną otrzy­mała Ewa Urbanow­icz, drugą Marek Locher, trze­cią Iwona Wan­der. Nagro­da dodatkowa — udzi­ał w warsz­tat­ach fotograficznych trafia do Karoliny Śpiewak. 

A oto lista wyróżnionych w konkur­sie „Katow­ice w Obiek­ty­wie 2015”: Adam Wia­trows­ki, Agniesz­ka Wosz, Alek­san­dra Olszówka, Anna Gładysz, Anna Made­ja, Anna Pinkawa, Anna Strykows­ka Błasi­ak, Anna Toma­ka Wój­cik, Boże­na Nitkiewicz, Ewa Grze­gorzak Łoposzko, Ewa Urbanow­icz, Graży­na Gałczyńs­ka Janus, Iwona Wan­der, Jacek Schindler, Jad­wiga Grzyb, Janusz Dro­bisz, Joan­na Bratko Lityńs­ka, Kamil Ottawa, Karoli­na Śpiewak, Marcin Jabłońs­ki, Krzysztof Czak, Mag­dale­na Pier­wocha, Marek Locher, Mar­ty­na Larysz, Nico­la Kołakows­ka, Robert Garst­ka, San­dra Szy­mańs­ka, Szy­mon Porę­ba, Tomasz Kawka, Urszu­la Gładka.

Wys­tawę oglą­dać będzie moż­na do koń­ca grudnia. 

Grat­u­lu­je­my i zaprasza­my na wys­tawę do Galerii KATOWICE!

————————————————————————-

Witold Englen­der OFFO, Matthias Hage­mann “100 kilometrów”

New_zaproszenie-listopad_2015_druk

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 04 listopa­da 2015 roku o godz 18.30 na spotkanie z Witol­dem Englen­derem, który opowie o his­torii OFFO oraz 07 listopa­da 2015 roku (sob­o­ta) o godz. 12.00 wernisaż wys­tawy fotografii Matthias Hage­mann “100 kilometrów” .
Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać w środy, czwart­ki i piąt­ki w godz­i­nach od 17.00 do 20.00 do 30 listopa­da 2015. 

New_Auschwitz-BIG Kopie

New_OFFO_1-Arbeitmachtfrei

New_OFFO_2_TorBirkenau

New_OFFO_3_Birkenau_Viehwaggon

New_OFFO_4_Mikolow_Waldgrab

New_OFFO_5_Gleiwitz_SignalSportpaltz

New_OFFO_6_Weg-Schierakowitz

New_OFFO_7_BlechhammerGleis

New_OFFO_8_BlechhammerTor+Turm

New_www_bw_0448

————————————————————————-

Anna66 Andrzejewska“WiĘŹ”

New_zaproszenie-pazdziernik_2015-DRUK

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 21 X 2015 o godz 18.30 na spotkanie z fotografią Anna66 Andrzejewska“WiĘŹ”, do sali kinowej Plan­et Cin­e­ma mieszczącej się przy ul. Uni­w­er­syteck­iej 13 budynek Altus (III piętro).
Zaprasza­my serdecznie!

New_9

New_Anna_Andrzejewska_1

New_Anna_Andrzejewska_4

New_Anna_Andrzejewska_9

Anna66 Andrze­jew­s­ka
Urod­zona w 1977 roku w Będzinie. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Dok­toran­t­ka Akademii Sztuk Pięknych w Katow­icach w Pra­cowni prof. Ewy Zawadzkiej. For­mą wypowiedzi fotograficznej, którą się posługu­je jest fotografia krea­cyj­na. Od początku swo­jej przy­gody z fotografią w jej cen­trum zain­tere­sowa­nia jest człowiek. Inspirac­je czer­pie z życia codzi­en­nego. Jest obser­wa­torem życia swo­jego i innych. Intere­su­ją ją relac­je między­ludzkie z pełną paletą odcieni. Dużą uwagę przy­wiązu­je do fotografii kolorowej jak i czarno-biały min­i­mal­izm jest jej blis­ki. Cechą charak­terysty­czną jej zdjęć jest „pięk­na brzy­do­ta” i bal­an­sowanie na grani­cy kiczu. W fotografii ceni sobie możli­wość kre­owa­nia rzeczy­wis­tego świa­ta o niere­al­nej struk­turze, a inspirac­je czer­pie z obserwacji życia real­nego jak i ze snu. Przyuważone zachowa­nia, sytu­acje przenosi na fotografie oraz krótkie formy fil­mowe. Jest współau­torką krótkome­trażowych filmów pok­latkowych. Lau­re­at­ka wielu konkursów pol­s­kich i zagranicznych. Jej prace zna­j­du­ją się w zbio­rach Sos­nowieck­iego Cen­trum Sztu­ki w Sosnowcu.

New_Anna_Andrzejewska_19

New_pol1ab,800

New_Solitary

New_wizscan6a,800

————————————————————————-

“Lin­ie papilarne”

New_zaproszenie-pazdziernik_2015_jpg

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 07 pażdzierni­ka 2015 roku o godz 18.30 na wernisaż wys­tawy zbiorowej członków ZPAF Okręgu Śląskiego.
Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać w środy, czwart­ki i piąt­ki w godz­i­nach od 17.00 do 20.00 do koń­ca miesią­ca października. 

LINIE PAPILARNE — to wys­tawa zbiorowa złożona z prac członków Okręgu Śląskiego ZPAF, którą otwier­amy nowy rozdzi­ał dzi­ałal­noś­ci Galerii KATOWICE.

Tytuł odnosi się do naszej tożsamoś­ci fotograficznej. Do tego, co dla każdego z nas z osob­na stanowi sed­no naszej autorskiej wypowiedzi w medi­um, którym wszyscy się posługu­je­my — w fotografii, która jest dla nas wspól­nym mianownikiem.
Porusza­jąc się nie tylko pomiędzy światłem i cie­niem, ale także, a może przede wszys­tkim pomiędzy nami samy­mi, prowoku­je­my dia­log w wielu płaszczyz­nach i kontekstach.

Zaprasza­my na wystawę

Autorzy wys­tawy:

Anna Andrze­jew­s­ka
Bea­ta Brząkalik-Gburek
Jakub Byrczek
Michał Cała
Janusz Chojnacki
Mar­ta Dąbrowska
Arka­diusz Gola
Krzysztof Gołuch
Marcin Górski
Walde­mar Jama
Sła­womir Jodłowski
Tomasz Jodłowski
Antoni Kreis
Krzysztof Lisiak
Krzysztof Liszka
Stanisław Michalski
Bogusław Michnik
Hali­na Morcinek
Jowi­ta Mormul
Joan­na Nowicka
Marek Locher
Jerzy Łakomski
Katarzy­na Łata-Wrona
Arka­diusz Ławrywianiec
Bea­ta Menderk-Mikulska
Piotr Oleś
Zbig­niew Sawicz
Bolesław Stachow
Timm Stutz
Michał Szalast
Krzysztof Szlapa
Marek Wesołowski
Mieczysław Wielomski
Janusz Wojcieszak
Józef Wolny
Ewa Zawadzka
Jan Zegalski

New_ANDRZEJEWSKA

fot. Anna Andrzejewska

New_BRZAKALIK-GBUREK

fot. Bea­ta Brząkalik-Gburek

New_CHOJNACKI

fot. Janusz Chojnacki

New_JODŁOWSKI

fot. Tomasz Jodłowski

New_NOWICKA

fot. Joan­na Nowicka

New_STUTZ

fot. Timm Stutz

————————————————————————-

Fotografie sprzed lat

New_zaproszenie-wrzesien_2015-DRUK

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 02 IX 2015 o godz 18.30 na prezen­tację fotografii „Fotografie sprzed lat”, do sali kinowej Plan­et Cin­e­ma mieszczącej się przy ul. Uni­w­er­syteck­iej 13 budynek Altus (III piętro).
Zaprasza­my serdecznie!

————————————————————————-

CYBERFOTO 2015

New_zaproszenie-sierpien_2015-DRUK

Region­al­ny ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 05 VIII 2015 o godz 18.30 na prezen­tację fotografii „CYBERFOTO 2015”, do sali kinowej Plan­et Cin­e­ma mieszczącej się przy ul. Uni­w­er­syteck­iej 13 budynek Altus (III piętro).
Zaprasza­my serdecznie!

New_I-NAGRODA-JPG

New_II-NAGRODA-JPG

New_III-NAGRODA-JPG

New_Kulturystki kultury

New_PUŁAPKAjpg

Konkurs ma pięt­nas­to­let­nią trady­c­je ist­nienia i także patronatu Prezy­den­ta Mias­ta nad tym wydarze­niem, które na stałe wpisało się w życie kul­tur­alne mias­ta. Konkurs ma na celu pro­mocję fotografii cyfrowej jako sztu­ki o szczegól­nym ładunku kul­tur­otwór­czym, oraz pokazanie możli­woś­ci cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego. Jest to najwięk­szy tego typu konkurs w Polsce. Corocznie napły­wa pon­ad 1000 fotografii z całego świa­ta. Z wys­tawy poplen­erowej wydawany jest kat­a­log w języku pol­skim i angielskim.
Prace nadesłane na konkurs akcen­tu­ją relac­je zachodzące w sztuce obra­zowa­nia świa­ta, która cią­gle ewolu­u­je w kierunku wyt­worzenia pewnej wiz­ji opartej na zaawan­sowanych tech­nolo­giach rejes­tracji obrazu. Ambicją przesła­nia tego konkur­su jest utrzy­manie stałej więzi z nowoczes­ną jakoś­cią kul­tu­ry wiz­ual­nej, ksz­tał­tu­jącej także naszą tożsamość narodową.
Wys­taw­ie corocznie towarzyszy sem­i­nar­i­um poświecone relacjom pomiędzy sztuką a technologią. 

New_1

New_2

New_3

New_c.f_6

New_c.f_8

————————————————————————-

Fotoe­dukac­ja Dyplomy 2015

New_zaproszenie-lipiec_2015-DRUK

Policeal­na Szkoła Fotograficz­na Fotoe­dukac­ja oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 01 VII 2015 o godz 18.30 na prezen­tację fotografii „Fotoe­dukac­ja Dyplomy 2015”, do sali kinowej Plan­et Cin­e­ma mieszczącej się przy ul. Uni­w­er­syteck­iej 13 budynek Altus (III piętro).
Zaprasza­my serdecznie!

New_Fot. Gabriela Szatan_1

Fot. Gabriela Szatan

New_Fot. Gabriela Bazan

Fot. Gabriela Bazan

Pokazu­je­my to z czego jesteśmy najbardziej dum­ni. Co pozwala nam dalej pra­cow­ać, co nas zach­wyciło, zaskoczyło i zain­tere­sowało. DYPLOMY 2015 Szkół Fotograficznych FOTOEDUKACJA. Dla naszych Słuchaczy to pod­sumowanie bycia w szkole, godzin zajęć, spotkań, rozmów i tego wszys­tkiego co pomiędzy. Pokazu­je­my Wam obrazy, które opowiada­ją o naszych Słuchaczach najwięcej, są ich wypowiedzi­a­mi, opar­ty­mi o tem­aty które były dla nich najis­tot­niejsze. To uza­sad­nia różnorod­ność wys­tawy, jak i naszych Słuchaczy. Najważniejsze, że nie stoimy w miejs­cu. Pojaw­ia­ją się dyplomy doty­czące nowych mediów, ale i się­ga­jące po fotografię klasy­czną. Inspirac­ja­mi jest zarówno reporter­s­ka rzeczy­wis­tość, jak i abstrak­cyjny świat cyfrowy. Ta wys­tawa to portret ludzi z który­mi pra­cow­al­iśmy w szkole, dynam­iczny i moc­ny, pełen kon­trastów, trzy­ma­ją­cy widza w napięciu.
Prezen­tac­ja obe­j­mu­je prace dyplo­mowe absol­wen­tów Rocznej Szkoły Fotoe­dukac­ja oraz dyplomy absol­wen­tów kierunku Fototech­nik Kwal­i­fika­cyjnego Kur­su Zawodowego.

New_Fot. Magdalena Zaton

Fot. Mag­dale­na Zaton

New_Fot. Sonia Bentkowska

Fot. Sonia Bentkowska

New_Fot. Jakub Kałątaj

Fot. Jakub Kałątaj

New_Fot. Angelika Dolińska

Fot. Ange­li­ka Dolińska

————————————————————————-

Gale­ria Katowice

W związku z przeprowadzką do właś­ci­wej siedz­i­by przy uli­cy Św. Jana 10 Gale­ria Katow­ice wznowi dzi­ałal­ność we wrześniu br. W każdą pier­wszą środę zaprasza­my na pokazy mul­ti­me­di­alne, które odby­wa­ją się w sali kinowej Plan­et Cin­e­ma mieszczącej się przy ul. Uni­w­er­syteck­iej 13 budynek Altus.

————————————————————————-

Spotkanie z fotografią Bea­ta Brząka­lik, Bea­ta Men­drek-Mikul­s­ka „DIALOG

New_zaproszenie-czerwiec_2015-DRUK

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Plan­et Cin­e­ma zaprasza­ją 3 VI 2015 o godz 18.30 do Plan­et Cin­e­ma mieszczącej się przy ul. Uni­w­er­syteck­iej 13 budynek Altus (III piętro),na spotkanie z fotografią Bea­ta Brząka­lik, Bea­ta Men­drek-Mikul­s­ka „DIALOG”. Zaprasza­my serdecznie!

Bea­ta Brząka­lik, rocznik ’79, ur. w Knurowie.

Absol­wen­t­ka Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Cieszynie na kierunku: Edukac­ja Artysty­cz­na w zakre­sie Sztuk Plas­ty­cznych — dyplom z wyróżnie­niem z malarst­wa w pra­cowni prof. Tadeusza Rusa, dr hab. Adama Molendy i z fotografii pod okiem prof. Witol­da Jacykowa oraz absol­wen­t­ka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocław­iu na kierunku spec­jal­iza­c­ja: Fotografia — dyplom z wyróżnie­niem w pra­cowni prof. Czesława Chwiszczu­ka. W mar­cu 2014 roku dołączyła do Okręgu Śląskiego Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. W swoich różnorod­nych pra­cach, real­i­zowanych w kilku tech­nikach przewi­ja się motyw człowieka, jego kondy­cji, miejs­ca w świecie. Zawodowo zaj­mu­je się edukacją artysty­czną. Miesz­ka i pracu­je w Gli­wicach. Więcej infor­ma­cji na autorskiej stron­ie inter­ne­towej: www.brzakalikbeata.pl

New_Nr0191BeataBrzakalik

New_Nr1484BeataBrzakalik

New_Ona III

New_Ona IV

New_otworek10 godzinM

New_paprykaAkt

Bea­ta Men­drek-Mikul­s­ka — artys­ta fotografik ZPAF

Absol­wen­t­ka Policeal­nego Studi­um Fotograficznego oraz Wydzi­ału RTV Uni­w­er­syte­tu Śląskiego
w Katowicach.
Od 2008 roku członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików – obec­nie członek Zarzą­du ZPAF okręgu śląskiego.
Od roku 2009 wykład­ow­ca w Szkole Fotografii FOTOEDUKACJA w Katow­icach w zakre­sie Kom­pozy­cji Obrazu Fotograficznego, Este­ty­ki fotografii oraz Tech­nik Fotograficznych – pra­cow­n­ia cyfrowa.
Orga­ni­za­tor­ka i wykład­ow­ca kursów i warsz­tatów fotograficznych ‑www.fotowarsztaty.eu

W lat­ach 2003 – 2006 założy­ciel­ka i uczest­nicz­ka dzi­ałań Grupy Fotograficznej NATECHWILE.
Aktu­al­nie od 2014 – kura­tor­ka NATECHWILE PROJEKT – pro­gram pro­mocji „młodej fotografii”.
Od roku 2002 orga­ni­za­tor­ka i współor­ga­ni­za­tor­ka wielu wys­taw i pro­jek­tów artysty­cznych, m.in. współpra­ca z Galer­ią Szyb Wil­son, Galer­ią Cza­kram, Galer­ią Katow­ice ZPAF w Katowicach.
W 2004 r. współor­ga­ni­za­tor­ka Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Sztuk Wiz­ual­nych EWNS w Katowicach.

Prace w zbio­rach Muzeum Śląskiego w Katow­icach, Śląskiej Kolekcji Fotografii Artysty­cznej w Katow­icach, Muzeum Miejskiego w Sos­now­cu oraz w kolekc­jach prywatnych.

Strona autors­ka — www.horyzonty.net

New_MW

New_nadzieja_beataMM

New_zaufanie

————————————————————————-

Spotkanie z fotografią Krzysztof Szla­pa „FOTOGRAFIA

zaproszenie-maj_2015-DRUK

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Plan­et Cin­e­ma zaprasza­ją 6 V 2015 o godz 18.30 do Plan­et Cin­e­ma mieszczącej się przy ul. Uni­w­er­syteck­iej 13 budynek Altus (III piętro),na spotkanie z fotografią Krzysztof Szla­pa „FOTOGRAFIA”. Zaprasza­my serdecznie!

New_01

New_02

Zmi­ana formy prezen­tacji z wys­tawy na pokaz sla­jdów może wpłynąć na per­cepcję fotografii – mówi Krzysztof Szla­pa. – Zdję­cie zostanie pozbaw­ione swej mate­ri­al­nej „opraw­ionej” for­muły i będzie wyświ­et­lone jedynie przez parę sekund. Widz zostanie pozbaw­iony wol­noś­ci w doborze kole­jnoś­ci oglą­danych zdjęć oraz dłu­goś­ci cza­su, który chci­ał­by poświę­cić każde­mu z nich. Co otrzy­ma w zami­an? Czy przyniesie ze sobą „fil­mowe nawy­ki”? Co będzie rekom­pen­sowało utratę wartoś­ci płyną­cych z klasy­cznych wys­taw? Trak­tu­ję tę sytu­ację jako ekspery­ment. Przekon­amy się 6 maja!

New_03

New_04

Krzysztof Szla­pa rocznik 87, od urodzenia miesz­ka w Katow­icach, członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, autor wys­taw indy­wid­u­al­nych i uczest­nik wys­taw zbiorowych, uczest­nik Szkoły Widzenia oraz Grupy 999, częsty gość w Żywym Skanse­nie Fotografii, kura­tor w Galerii Pustej cd. w Jaworznie oraz w Galerii ZA SZYBĄ w Katow­icach, lau­re­at nagrody dla młodego twór­cy imienia Anny Cho­j­nack­iej. Z wyk­sz­tałce­nia filolog, nauczy­ciel języ­ka pol­skiego w szkole podstawowej.

Orga­ni­za­tor warsz­tatów fotograficznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych we współpra­cy z różny­mi insty­tuc­ja­mi: Muzeum His­torii Katow­ic, MDK Gli­wic­ka 214, MDK Dąb, BWA Katow­ice, Kino Kos­mos Katow­ice, Park Śląs­ki, Towarzyst­wo WYSPA, Chorzów, SP37 Katow­ice, SP22 Katowice.

New_05

New_06

New_07

————————————————————————-

New_kartka wk 2015 kopia

————————————————————————-

Spotkanie z fotografią „Wokół Wielkanocy”

New_zaproszenie-kwiecien_2015_jpg

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Plan­et Cin­e­ma zaprasza­ją 1 IV 2015 o godz 18.30 do Plan­et Cin­e­ma mieszczącej się przy ul. Uni­w­er­syteck­iej 13 budynek Altus (III piętro),na spotkanie z fotografią czterech autorów: Marcin Górs­ki, Antoni Kreis, Arka­diusz Ławry­wian­iec, Józef Wol­ny „Wokół Wielka­nocy”. Zaprasza­my serdecznie!

Marcin Górs­ki (1972)

New_2010_ladainhasfot. Marcin Górski

Stu­diował na Wydzi­ałach Budown­ict­wa i Architek­tu­ry Politech­ni­ki Śląskiej, dziś adi­unkt tej uczel­ni. Pro­fe­sor wiz­y­tu­ją­cy w Uni­ver­si­dade da Beira Inte­ri­or w Portugalii.
Fotograf, kura­tor i pop­u­laryza­tor fotografii.
Współza­łoży­ciel i prezes Gli­wick­iego Domu Fotografii, współau­tor The F Blog i blogu Miejsce Fotografii, członek por­tu­gal­skiego sto­warzyszenia Fotoal­ter­na­ti­va i Kolek­ty­wu KGF, członek redakcji Fotoin­dexu, współpra­cown­ik por­tu­gal­s­kich mag­a­zynów Dile­ma i Camera.doc. Współpra­cown­ik Work­shop X.
Kura­tor wys­taw m. in. Ami Vitale, Jeanne Wells, Mar­iusza Foreck­iego i Michała Łuczaka.
Jego prace były pokazy­wane na ok. 40 wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych we Francji, Por­tu­galii, Szwecji, Polsce, Wielkiej Bry­tanii, Włoszech i Japonii.
Autor i współau­tor kilku książek fotograficznych w Polsce, Por­tu­galii i Iranie, pub­likowany w cza­sopis­mach fotograficznych w Por­tu­galii, Stanach Zjed­noc­zonych i Rosji. Autor lub współau­tor pro­jek­tów foto-doku­men­ta­cyjnych i foto-socjo­log­icznych poświę­conych giną­cym lokalnym społecznoś­ciom – Madeiro, Quares­ma, Fado i Balcerek.
Zaj­mu­je się fotografią trady­cyjną śred­nio- i wielko­for­ma­tową, intere­su­ją go zagad­nienia na grani­cy doku­men­tu i zapisu socjologicznego.
Członek Śląskiego Okręgu ZPAF.

Antoni Kreis

New_IMG_0430 fot. Antoni Kreis.jpg

ANTONI KREIS, ur. w 1956 w Chor­zowie, fotogra­fu­je od 35 lat, członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, wice prezes Zarzą­du Okręgu Śląskiego ZPAF. Uczest­nik pon­ad stu fotograficznych wys­taw zbiorowych i kilkudziesię­ciu indy­wid­u­al­nych w kra­ju i za granicą. Lau­re­at dziesiątek nagród w konkur­sach fotograficznych i fil­mowych. Orga­ni­za­tor kursów fotografii oraz wykład­ow­ca na kur­sach oraz w szkołach fotografii. Cią­gle poszuku­je nowych form wypowiedzi artysty­cznej. W obrę­bie jego zain­tere­sowań zna­j­du­ją się zarówno klasy­czne style fotograficzne jak portret, pejzaż czy repor­taż jak również dzi­ała­nia z gatunku fotograficznej awangardy.

Arka­diusz Ławrywianiec

KALWARIA

Arka­diusz Ławry­wian­iec ur. 19.01.1967 w Opolu. Jest absol­wen­tem Wyższej
Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je od 1986 roku, kiedy to
wykon­ał włas­noręcznie pier­wszą odbitkę. Od 1994 pracu­je w Dzi­en­niku Zachod­nim jako fotore­porter. Od 2009 uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Od 2010 jest członkiem ZPAF. Autor i współau­tor wys­taw w Katow­icach, Krakowie, Tychach, Cieszynie, Kłodzku, Warsza­w­ie, Sos­now­cu, Saint-Eti­enne, Kolonii, Skop­je. W lat­ach 2011 i 2013 był stype­ndys­tą Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry oraz otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w dziedzinie kul­tu­ry. Zaj­mu­je się repor­tażem i doku­mentem fotograficznym. 

Józef Wol­ny

MISTERIA      KALWARIA ZEBRZYDOWSKA  1996 R.   foto: JOZEF WOLNY / ZPAF 855

Józef Wol­ny. Członek Związku pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Fotore­porter, pra­cow­ał w gaze­tach codzi­en­nych i tygod­nikach. Obec­nie fotoedy­tor i szef dzi­ału fotograficznego tygod­ni­ka ilus­trowanego „Gość Niedziel­ny” Upraw­ia fotografię czarno-białą mieszczącą się w nur­cie fotografii oso­bis­tej. Twór­ca poję­cia „metafotofizy­ka” Zainicjował i prowadzi spotka­nia Śląskiego Towarzyst­wa Fotograficznego.

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Antoni Kreis „Świeci”

New_zaproszenie-luty_2015

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 4 II 2015 o godz 18.30 do Galerii KATOWICE mieszczącej się przy ul. Młyńskiej 9 (I piętro),
na wernisaż wys­tawy fotografii Antoni Kreis „Świeci”. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 28 II 2015 W poniedzi­ał­ki, środy, czwart­ki i piąt­ki w godz­i­nach od 17.00 do 20.00. Zaprasza­my serdecznie!

New_barbara

New_bartłomiej

Na pro­jekt „Świę­ci” skła­da się cykl portretów będą­cych współczes­ną inter­pre­tacją starych, koś­ciel­nych mal­owideł pokazu­ją­cych syl­wet­ki ludzi uznanych za świę­tych. Autor zakła­da, że są to oso­by niepospo­lite, wyróż­ni­a­jące się spośród otoczenia, postrze­gane jako „spec­jal­na” gru­pa ludzi. Dlat­ego też jako mod­ele posłużyły mu oso­by eksponu­jące swą „inność”, nierzad­ko nie do koń­ca akcep­towane przez ogół społeczeńst­wa, naz­nac­zone styg­mata­mi tat­u­aży, wykony­wanych z potrze­by pod­kreśle­nia włas­nej indy­wid­u­al­noś­ci. Wzorem dawnych malarzy pokazane zostały na fotografiach
z przed­mio­ta­mi będą­cy­mi uznany­mi atrybu­ta­mi, pozwala­ją­cy­mi na iden­ty­fikację przez oglą­da­ją­cych jak np. miecz, klucz, różaniec. Autor zas­tanaw­ia się, jak wyglą­dały­by współczesne wiz­erun­ki osób wyróżnionych i „zasłużonych” dla świa­ta chrześ­ci­jan wyko­nane dziś, współczes­ny­mi tech­nika­mi. Czy straciły­by swą „świę­tość” gdy­by zami­ast pra­cochłon­nego ole­jnego obrazu powiesić na ścian­ie „szy­bką” fotografię? Pod „strzecha­mi” wieszano wsza­kże pospo­lite oleodruki…

Autor dzięku­je za pomoc mod­elkom i mod­e­lom: Bar­barze, Julii, Artur­owi, Mikoła­jowe, Tomkowi.
Wiz­aż i charak­teryza­c­ja: Bar­bara Kreis

New_cecylia

New_florian

New_jan

————————————————————————-