Polecamy 2012

————————————————————————-

Krzysztof Nies­porek WARSZTATY FOTOGRAFICZNE AKTU i PORTRETU

Krzysztof Nies­porek. Urod­zony w 1950r. w Katow­icach. Fototech­nik, prowadz­ił stu­dio fotograficzne Foto-Nies­porek w Katow­icach-Nikiszow­cu. Spec­jal­izu­je się w portre­cie w sze­rokim tego słowa znacze­niu. Członek ZPAF, oraz Klubu Artysty­cznej Fotografii w Katow­icach. Uczest­nik wielu wys­taw indy­wid­u­al­nych, oraz zbiorowych. Prowadz­ił przez wiele lat warsz­taty fotografii studyjnej w Łodzi z tem­atu oświ­etle­nie w portrecie.

fot.Krzysztof Nies­porek

fot.Krzysztof Nies­porek

fot.Krzysztof Nies­porek

fot.Krzysztof Nies­porek

fot.Krzysztof Nies­porek

fot.Krzysztof Nies­porek

————————————————————————-

Mar­i­an Miełek “W starej cementowni”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wys­tawę fotografii Mar­i­an Miełek “W starej cementowni”
Wernisaż odbędzie się 7 grud­nia o godz. 17.00 w Wodzisławskim Cen­trum Kultury

————————————————————————-

Zbig­niew Pod­si­adło “His­to­ria fotografii w powo­jen­nym Sos­now­cu“
Sos­nowieck­ie Cen­trum Sztu­ki — Zamek Sielec­ki w Sos­now­cu oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików zaprasza­ją 1 grud­nia (sob­o­ta) 2012 r. o godz. 16.00 na wykład Zbig­niewa Pod­si­adło “His­to­ria fotografii w powo­jen­nym Sosnowcu”.
Sos­nowiec ul. Zamkowa 2
Wstęp wolny

W życiu jest coś więcej do zro­bi­enia, niż tylko zwięk­szanie jego tempa”

Gand­hi

Wielu z naszych wspani­ałych nauczy­cieli i lumi­narzy fotografii w lokalnych środowiskach, odchodzi mil­czą­co w zaświaty.

Nie pozwólmy, aby pamięć o nich zatarła się zarówno w przestrzeni wiedzy pub­licznej jak i w naszych wspom­nieni­ach o tych wybit­nych twórcach.

To właśnie Oni, dokon­ali artysty­cznego pomostu pokoleń do zrozu­mienia Świa­ta poprzez sztukę fotografii.

Temu w wymi­arze lokalnym służy mój głos w sztafe­cie fotograficznych i twór­czych przemian.

Zbyszek Pod­si­adło

Zbig­niew Pod­si­adło — urod­zony w 1955 roku. Miesz­ka i pracu­je w Sosnowcu.

Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Obec­nie prezes Okręgu Górskiego ZPAF. Wielokrot­ny lau­re­at najważniejszych konkursów i wys­taw fotograficznych. Wyróżniony: Medalem 150-lecia Fotografii, Złotą Odz­naką Pol­skiej Fed­er­acji Sto­warzyszeń Fotograficznych, Odz­naką Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego Zasłużony Dla Kul­tu­ry Pol­skiej. Członek Rady Fun­dacji CENTRUM FOTOGRAFII.

Członek Rady Pro­gramowej Cen­trum Sztu­ki — ZAMEK SIELECKI. Lau­re­at Artysty­cznej Nagrody mias­ta Sos­now­ca w 2010 roku. Brał udzi­ał w pon­ad dwus­tu wys­tawach między­nar­o­dowych i kra­jowych. Medale i nagrody na wys­tawach w Zagrze­biu, Sin­ga­purze, Rio de Janeiro, Budapesz­cie, Moskwie, Madrycie, Pekinie, San Fran­cis­co, Berlin­ie. Uczest­nik i orga­ni­za­tor plen­erów i sym­pozjów artysty­cznych. Opiekun Artysty­czny Sto­warzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu.

————————————————————————-

Katarzy­na Łata-Wrona SPOTKANIE AUTORSKIE
Policeal­na Szkoła Fotograficz­na Fotoe­dukac­ja oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na kole­jne spotkanie autorskie połąc­zone z prezen­tacją Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików okręg śląs­ki. Goś­ciem spotka­nia, które odbędzie się 24 listopa­da o godzinie 12.00 będzie Katarzy­na Łata- Wrona.
Katarzy­na Łata-Wrona urodz­iła się w Świę­tochłow­icach, od lat związana jest ze śląskim środowiskiem artysty­cznym. Ukończyła ASP w Krakowie, wydzi­ał Grafi­ki w Katow­icach, broniąc dyplom z pro­jek­towa­nia graficznego i fotografii w 1999 roku. Od roku 2000 należy do Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, obec­nie pełniąc funkc­je preze­sa O/Śląskiego ZPAF. W swym dorobku ma liczne wys­tawy indy­wid­u­alne i zbiorowe.
Spotkanie autorskie – Katarzy­na Łata-Wrona
24 listopad (sob­o­ta) 2012r. godz­i­na 12.00
Katow­ice, Ul. Harcerzy Wrześ­nia 1939r. nr.2
Wszys­tkie oso­by zain­tere­sowane spotkaniem prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres:
warsztaty@fotoedukacja.edu.pl
Zgłosze­nie powin­no zawierać:
Imię oraz Nazwisko
Numer telefonu
Adres e‑mail
Serdecznie zapraszamy.

————————————————————————-

Spotkanie z fotografią Zofii Rydet


Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, Fun­dac­ja im. Zofii Rydet, Fun­dac­ja Arche­olo­gia Fotografii oraz Arte­fact Cafe serdecznie zaprasza­ją na kole­jne spotkanie z fotografią Zofii Rydet.
Naszym goś­ciem będzie Karoli­na Lewandows­ka z Fun­dacji Arche­olo­gia Fotografii. Tym razem głównym tem­atem rozmów i pokazu będzie cykl „Mały człowiek” oraz najnowsza, zre­al­i­zowana przy współpra­cy Fun­dacji im. Zofii Rydet, pub­likac­ja, która właśnie ma swo­ją pre­mierę na Paris Pho­to — będą­cym jed­nym z najważniejszych, między­nar­o­dowych wydarzeń fotograficznych.
Na spotka­niu będzie moż­na oczy­wiś­cie kupić jeszcze cieplutkie egzem­plarze pros­to z drukarni!
Zofia Rydet, „Mały człowiek”, reedy­c­ja albu­mu z 1965 roku, proj. Woj­ciech Zamecznik, Wydawnict­wo Arkady
Wydaw­ca reedy­cji: Fun­dac­ja Arche­olo­gia Fotografii, współpra­ca Fun­dac­ja im. Zofii Rydet
Album Mały człowiek jest dziełem wyjątkowym – praw­ie 140 fotografii klasy­cz­ki pol­skiej fotografii, Zofii Rydet, nowa­tors­ki pro­jekt graficzny Woj­ciecha Zameczni­ka i piękne, mądre cytaty z pism Janusza Kor­cza­ka. Książ­ka, opub­likowana w 1965 roku przez wydawnict­wo Arkady, dziś nadal zach­wyca, zarówno fotografi­a­mi, jak i for­mą, niebanal­noś­cią w uję­ciu tem­atu dziec­ka i urok­iem rotograw­iurowego druku.
Organizatorzy:
Fun­dac­ja im. Zofii Rydet – www.fundacjarydet.pl
Fun­dac­ja Arche­olo­gia Fotografii — www.archeologiafotografii.pl
Arte­fact Cafe
Prowadze­nie: Ewa Paster­nak-Kapera, Fun­dac­ja im. Zofii Rydet.
Miejsce: Arte­fakt Cafe, ul.Dajwór 3, Kraków
Czas: niedziela, 25.XI.2012r. godz. 16.00
Wstęp wolny!

————————————————————————-

————————————————————————-

Arka­diusz Ławry­wian­iec “PORTRETY TWÓRCÓW

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Gale­ria Fotografii Art-Foto Region­al­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Częs­to­chowie zaprasza­ją na wys­tawę fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec “PORTRETY TWÓRCÓW
Wernisaż odbędzie się 9 listopa­da o godz. 18.00 w Galerii Fotografii Art-Foto Region­al­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Częs­to­chowie ul. Ogińskiego 13a

Arka­diusz Ławry­wian­iec ur. 19.01.1967 w Opolu. Jest absol­wen­tem Wyższej
Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je od 1986 roku, kiedy to
wykon­ał włas­noręcznie pier­wszą odbitkę. Od 1994 pracu­je w Dzi­en­niku Zachod­nim jako fotore­porter. Od 2009 uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Od 2010 jest członkiem ZPAF. Autor i współau­tor wys­taw w Katow­icach, Krakowie, Tychach, Cieszynie, Kłodzku, Warsza­w­ie, Sos­now­cu, Saint-Eti­enne, Kolonii. W 2011 roku był stype­ndys­tą Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry oraz otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w dziedzinie kultury.

Pra­ca, którą real­izu­ję od 2007 roku inspirowana jest pro­jek­tem albu­mu pod tytułem „Wśród śląs­kich plas­tyków”, real­i­zowanym w lat­ach 60-tych XX wieku przez Annę Cho­j­nacką, roz­mowa­mi z Andrze­jem Koni­akowskim oraz włas­ny­mi przemyśleniami.
Na wys­taw­ie prezen­tu­ję syl­wet­ki artys­tów plas­tyków wojew­ództ­wa śląskiego. Ele­mentem spójnym pro­jek­tu jest twór­c­zość plas­tyków pokazana przez pryz­mat spotkań w pracowniach.
Pra­cow­n­ia artysty to miejsce szczególne, nigdzie indziej dzieło nie jest bowiem tak moc­no związane ze swoim twór­cą, jak właśnie w ate­lier. Pra­ca plas­ty­cz­na, eksponowana na wys­taw­ie lub w galerii, zosta­je jak­by wypreparowana z nat­u­ral­nego otoczenia. Zysku­je wprawdzie byt auto­nom­iczny, traci jed­nak związek z autorem i miejscem jego pra­cy. Ekspozy­c­ja ma mieć charak­ter doku­men­tu, który poz­woli stworzyć portret środowiska plas­tyków śląs­kich, w zupełnie innym, niż „ofic­jal­ny” wymiarze.

————————————————————————-

Arka­diusz Ławry­wian­iec SPOTKANIE AUTORSKIE

Policeal­na Szkoła Fotograficz­na Fotoe­dukac­ja oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na spotkanie autorskie ze znanym śląskim fotore­porterem – Arka­diuszem Ławry­wiańcem. Spotkanie odbędzie się w sobotę 13 październi­ka 2012r. o godzinie 12.00.
Spotkanie odbędzie się w siedz­i­bie szkoły
13 październi­ka (sob­o­ta) 2012r. godz­i­na 12.00
Katow­ice, Ul. Harcerzy Wrześ­nia 1939r. nr.2

Wszys­tkie oso­by zain­tere­sowane spotkaniem prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres:
warsztaty@fotoedukacja.edu.pl

Zgłosze­nie powin­no zawierać:

Imię oraz Nazwisko
Numer telefonu
Adres e‑mail

Serdecznie zaprasza­my.

————————————————————————-

Arka­diusz Gola, Zbig­niew Stryj “NIE MUSZĘ WRACAĆ…” ”


Muzeum Miejskie w Zabrzu oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na wys­tawę fotografii NIE MUSZĘ WRACAĆ…” Arka­diusz Gola (fotografie), Zbig­niew Stryj (wier­sze)
Wernisaż odbędzie się 4 PAŹDZIERNIKA o godz. 17.00 w Galerii Muzeum Miejskiego w Zabrzu Cafe Sile­sia przy ul. 3 Maja 6

Arka­diusz Gola
Urod­zony w 1972 roku w Rudzie Śląskiej. Związany z „Dzi­en­nikiem Zachod­nim” w którym pracu­je od 1996 roku. W lat­ach 1991–2001 fotore­porter „Gło­su Zabrza i Rudy Śląskiej”. Obec­nie stu­dent ITF /Instytut Tvur­ci Fotografie/ — Opawa, Repub­li­ka Czes­ka. Zdoby­w­ca nagród w konkur­sach Pol­skiej fotografii pra­sowej w lat­ach 1998 i 2003, BZ WBK Press­fo­to w lat­ach 2005 i 2006, News­re­por­taż 2003, Śląs­ka Fotografia Pra­sowa w lat­ach 2004 , 2005, 2006. Dzi­en­nikarz roku Dzi­en­ni­ka Zachod­niego 2003. Jego zdję­cia zna­j­du­ją się w zbio­rach Muzeum Śląskiego w Katow­icach, Muzeum miejskiego w Zabrzu, Muzeum Gór­nict­wa węglowego w Zabrzu, Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Prezen­tował swo­je prace na wys­tawach w Katow­icach, Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Krakowie, Sopocie, Warsza­w­ie. W fotografii intere­su­je go przede wszys­tkim człowiek, jego pra­ca, otocze­nie. Żonaty, miesz­ka w Zabrzu.

Z rodzin­nych Kochłow­ic do Zabrza trafiłem dzię­ki szczęśli­we­mu zbiegowi okolicznoś­ci. W odpowied­nim cza­sie i odpowied­nim miejs­cu pojaw­ili się bowiem na mojej drodze przy­chyl­ni ludzie, dzię­ki którym odnalazłem swo­je miejsce.
Całe moje dorosłe, a tym samym zawodowe, życie jest związane z tym miastem. Od lat fotogra­fu­ję życie ludzi na Śląsku i tem­po zmi­an tu zachodzą­cych. Moją przy­godę rozpocząłem w lat­ach 1991 — 2001 w „Głosie Zabrza i Rudy Śl.”, a od 1997 r. kon­tynu­u­ję ją w „Dzi­en­niku Zachod­nim”. W ciągu tych pon­ad dwudzi­es­tu lat wędrówek z aparatem fotograficznym pow­stał swego rodza­ju oso­bisty zapis socjo­log­iczny śląs­kich miast, a w szczegól­noś­ci Zabrza.
Mam świado­mość tego, że na jed­nej wys­taw­ie nie da się pokazać tego wszys­tkiego, czym społeczność żyła przez ostat­nie dwadzieś­cia lat. Dlat­ego pozwól­cie Państ­wo, że do bogatej his­torii Zabrza dorzucę okruch ukazu­ją­cy cza­sy min­ione, prawdzi­we miejs­ca, zdarzenia i ludzi na pozór niewyróż­ni­a­ją­cych się niczym szczegól­nym, ale na pewno współt­worzą­cych atmos­ferę tego miasta.
Kli­mat, który jest mi szczegól­nie blis­ki i dlat­ego „nie muszę wracać…”
„Nie muszę wracać, nie będę tęsknił” — jak maw­ia wielu ludzi, którzy porzu­cili rodzinne strony w pogo­ni za pracą, kari­erą, cieka­woś­cią świa­ta. Nigdzie stąd nie wyjechałem i nigdzie się nie wybier­am, a świa­ta jestem ciekawy. Najbardziej tego na sąsied­niej ulicy.

Jest takie miejsce
w moim mieście
skąd sły­chać dzwony
trzech kościołów
trzech aniołów pańskich
zfruwa w połud­nie na gwarny plac

Trzy anioły dla trzech poetów
trzy anioły dla dwóch
trzy anioły
zostałem sam

Makos­zowy
wieś
spokojnie
kefir pod sklepem
cza­sem to dobry lek
na piechotę
do marzenia
daleko
ale warto
Marze­nie to kino
kino to marzenia

Biletów brak
z powodu braku miejsc

Wier­sze Zbig­niew Stryj

————————————————————————-

Katarzy­na Łata-Wrona “OD PORTRETU DO AKTU

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Muzeum His­torii Katow­ic zaprasza­ją na wys­tawę fotografii Katarzy­na Łata-Wrona “OD PORTRETU DO AKTU
Wernisaż odbędzie się 28 wrześ­nia o godz. 17.00 w Muzeum His­torii Katow­ic przy ul. Szafranka

————————————————————————-

Mar­i­an Miełek “OBLICZA TEJ ZIEMI

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski
serdecznie zaprasza 12 IX 2012 o godz 16,00
na wernisaż wys­tawy fotografii:
Mar­i­an Miełek “OBLICZA TEJ ZIEMI

Wernisaż odbędzie się w Muzeum w Wodzisław­iu Śl. ul. Kub­sza 2

————————————————————————-

KONKURS FOTOGRAFICZNYKATOWICE W OBIEKTYWIE
„Katow­ice w obiek­ty­wie” masz jeszcze szansę

Ze wzglę­du na proś­by mieszkańców do 24 wrześ­nia przedłużamy ter­min składa­nia prac w konkur­sie fotograficznym „Katow­ice w obiek­ty­wie”, orga­ni­zowanym przez Urząd Mias­ta Katow­ice we współpra­cy ze Śląskim Okręgiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików.
Przy­pom­i­namy, tem­atem tegorocznej edy­cji jest młodość.Udział w konkur­sie może wziąć każdy (niepełno­let­ni – za zgodą rodziców/opiekunów). Zdję­cia w formie cyfrowej moż­na zgłaszać mailem, pocztą trady­cyjną bądź oso­biś­cie (szczegóły w reg­u­laminie dostęp­nym na www.katowice.eu oraz w Cen­trum Infor­ma­cji Turysty­cznej przy Rynku 13). Do fotografii należy dołączyć oświad­cze­nie (w przy­pad­ku zgłoszenia mailowego dopuszcza­my skany oświad­czeń); jego brak uniemożli­wia udzi­ał w konkursie.
Spośród wszys­t­kich nadesłanych prac komis­ja, składa­ją­ca się z przed­staw­icieli Mias­ta i ZPAF‑u, zak­wal­i­fiku­je do konkur­su 60 naj­ciekawszych, które zostaną zamieszc­zone na stron­ie www.katowice.eu i pod­dane opinii inter­nautów. Zdanie o fotografi­ach będzie moż­na wyraz­ić od 1 do 31 październi­ka. 5 prac z najwięk­szą liczbą głosów trafi na grud­niową wys­tawę w galerii ZPAF‑u. Kole­jnych 35 zdjęć na wys­tawę wybierze Komis­ja. Członkowie jury wskażą również 12 fotografii, które zna­jdą się na kar­tach przyszłorocznego kalendarza.
Innowacją w tym roku jest nagro­da spec­jal­na – prowad­zone przez ZPAF warsz­taty fotograficzne. Komis­ja przyz­na ją trzem uczest­nikom, których prace zostaną najwyżej ocenione.

 

 

Katow­ice w obiektywie_Regulamin

Katow­ice w obiektywie_Oświadczenie

————————————————————————-

Akt męs­ki”

Sto­warzysze­nie artysty­czne Plessart zaprasza na wys­tawę fotografii Beaty Men­drek-Mikul­skiej i Katarzyny Łaty-Wrony “Akt męs­ki”
Wernisaż odbędzie się 04 wrześ­nia o godz. 18.00 w Bugsy’s Jazz Club w Pszczynie ul. Władysława Łok­i­et­ka 2

————————————————————————-

Dopełnie­nie konieczne. Śląskie fotografki”

 

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Muzeum Śląskie zaprasza na wys­tawę prezen­tu­jącą prace dziesięciu
kobi­et fotografów, które swym życiem, twór­c­zoś­cią lub tylko inspiracją
związane są ze Śląskiem. Wspól­nie zadamy pytanie o tożsamość,
jej ksz­tał­towanie w opar­ciu o wartoś­ci zas­tane – miejsce urodzenia,
wychowanie w pewnym środowisku i sys­temie zasad – i to, co później
dodane, nabyte w drodze życiowych doświadczeń.

Wys­tawa
Dopełnie­nie konieczne. Śląskie fotografki

13 wrześ­nia – 11 listopada

Wernisaż wys­tawy 12 wrześ­nia, godz­i­na 17.00

————————————————————————-

Antoni Kreis ” O ulicznych brukach i błyszczą­cych asfaltach”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski
serdecznie zaprasza 04 VI 2012 o godz 19,00
na wernisaż wys­taw fotografii:
Antoni Kreis ” O ulicznych brukach i błyszczą­cych asfaltach”

Wernisaż odbędzie się  w restau­racji Skał­ka Świę­tochłow­ice Ale­ja Parkowa 1

————————————————————————-

KATOWICKI DESANT FOTOGRAFICZNY

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski
serdecznie zaprasza 25 V 2012 o godz 18,00 do Kinoteatru Rialtro
KATOWICKI DESANT FOTOGRAFICZNY

————————————————————————-

MIEJSCA TWARZE SYLWETKI FOTOGRAFIE KAZIMIERZA SEKO

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski
serdecznie zaprasza na wystawę:

MIEJSCA TWARZE SYLWETKI FOTOGRAFIE KAZIMIERZA SEKO

Wernisaż wys­tawy odbędzie się 18.04.2012 o godz.16.00 w Muzeum His­torii Katowic

————————————————————————-

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.