Aktualności


Wys­tawa fotografii Rafał Klimkiewicz „Stre­fa widzenia”

Wys­tawa fotografii Jolan­ta Ryc­er­s­ka, Andrzej Grudzień „Axis Mun­di i święte gaje”

Spotkanie z Anton­im Kreisem w ramach cyk­lu “Poz­na­jmy się”

Wyni­ki Konkur­su Fotografii Odkle­jonej — Czarne Światło

Wys­tawa fotografii Andrzej Pro­ta­siuk „Fotografia”

1 miejsce Iwony Ger­manek w 23 edy­cji konkur­su Julia Mar­garet Cameron Award for Women Photographers

Konkurs Cyber­fo­to został rozstrzygnięty

Zmarł Sergiusz Sachno

Wys­tawa fotografii Antoni Kreis „Po drugiej stron­ie (obrazu)” w Miejskim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Olkuszu

Spotkanie z Mirosławem Mira­now­iczem w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”

Wspom­nie­nie Jerzego Lewczyńskiego

Wys­tawa fotografii Janusz Woj­cieszak „Znika­jące mury” w Galerii Pustej Katow­ice Mias­to Ogrodów

Wys­tawa “PO PÓŁNOCY”

Wys­tawa fotografii Janusz Woj­cieszak „Znika­jące mury-kamień wapi­en­ny” w Galerii 2 Cen­trum Nowych Tech­nologii Politech­ni­ki Śląskiej w Gliwicach

Wys­tawa fotografii Krzysztof Str­zo­da Drze­wa (w mieście)

Spotkanie z Beatą Men­drek w ramach cyk­lu “Poz­na­jmy się”

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”, pod­czas którego z Mar­ią Śli­wą, Jakubem Byr­czkiem, Anton­im Kreisem oraz Józe­fem Wol­nym poroz­maw­iamy o Jerzym Lew­czyńskim w kon­tekś­cie przy­pada­jącej w tym roku set­nej roczni­cy urodzin.

Wys­tawa fotografii Stanisław Składanows­ki „Sier­pień 80”

Zmarł Andrzej Borys

Wielka­noc

Spotkanie z Marcin­em Górskim w ramach cyk­lu “Poz­na­jmy się”

Wys­tawa fotografii Michał Kon­rad „Řeka /Hledání ztra­ceného mete­oritu” w Galerii Opera, Teatr Jiřího Myrona w Ostrawie

Wys­tawa fotografii OCZAMI ŚLĄSKICH FOTOGRAFÓWIV EDYCJAMAGIA NATURYFOTOGRAFIA PRZYRODNICZA

Wys­tawa fotografii Dar­iusz Trześniows­ki „Gli­wice — Teatr. Mias­to jak scena”

Wys­tawa fotografii Andrzej Jerzy Lech „Panoram­iczny dzi­en­nik podróżny”

Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Blisko nas” w ramach Dni Kul­tu­ry Żydowskiej 2024 w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Katow­icach Bogucicach

Wys­tawa fotografii Alek­sander Orszu­lik “For­mal­izm abstrak­cyjny” w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żorach

Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Yehoshua — Rabin” w Galerii mgFo­to w Myślenicach

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”, pod­czas którego z Iwoną Ger­manek poroz­maw­iamy m.in. o pra­cy nad książką “Różowy nie istnieje”

Spotkanie z Grze­gorzem Krzysztofikiem w ramach cyk­lu “Poz­na­jmy się”

 


Wys­tawa fotografii Antoni Kreis „Opowieś­ci camery obscury” w Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim

 


„Czarne światło” Konkurs Fotografii Odklejonej

 


Antoni Kreis oraz Arka­diusz Ławry­wian­iec odz­naczeni Brą­zowy­mi Medala­mi „Zasłużony Kul­turze Glo­ria Artis”

 


Konkurs „Śląs­ka Fotografia Pra­sowa – najlep­sze zdję­cia 2022 i 2023 roku” – nabór zgłoszeń

 


11 Jura­js­ki Fes­ti­w­al Fotograficzny

 


Konkurs mgFo­to „Świat w 2023”

 


Zbiorowa wys­tawa fotografii „Venus foto”

 


Wys­tawa fotografii Iwony Ger­manek i Krzyszto­fa Gołucha „Nie/Zapomnienie” w Galerii Extrav­a­gance w Sos­nowieckim Cen­trum Sztu­ki – Zamek Sielecki

 


Spotkanie z Krzysztofem Gołuchem w ramach cyk­lu “Poz­na­jmy się”

 


Cyber­fo­to 2024

 


Wstęp­ne kon­sul­tac­je dla kandy­datów na stu­dia na ITF w Galerii Katow­ice ZPAF Okręg Śląs­ki w piątek 12 sty­cz­nia 2024.

 


Wys­tawa fotografii Lil­ian­na Ligęza-Jasik “Sekretne życie drzew”.

 


Spotkanie z cyk­lu „Poroz­maw­ia­jmy o…”, pod­czas którego z Januszem Woj­ciesza­kiem poroz­maw­iamy o fotografowa­niu architek­tu­ry — znika­jące mury z kamienia wapiennego.

 


Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Życie religi­jne na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim

 


Zbiorowa wys­tawa fotografii nowo przyję­tych w 2023 roku członków ZPAF Okręg Śląski

 


Wesołych Świąt Bożego Nar­o­dzenia, Szczęśli­wego Nowego Roku 2024 życzy Zarząd ZPAF Okręgu Śląskiego