Aktualności 2019

————————————————————————-


Wesołych Świąt Bożego Nar­o­dzenia i Szczęśli­wego Nowego Roku

————————————————————————-


Spotkanie “Insty­tut Twór­czej Fotografii w Opaw­ie, dlaczego warto tam stu­diować fotografię?”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Zespół Szkół Tech­nicznych i Ogól­nok­sz­tałcą­cych nr 3 im. E. Abramowskiego w Katow­icach zaprasza­ją 18 grud­nia 2019 o godz. 18.00 na spotkanie pro­mu­jące Insty­tut Twór­czej Fotografii przy Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Opaw­ie. Spotkanie ma na celu przy­bliże­nie słuchac­zom szkół śred­nich i policeal­nych o pro­filu fotograficznym oraz wszys­tkim entuz­jas­tom fotografii z Górnego Śląs­ka prze­biegu studiów, egza­m­inów wstęp­nych i spotka­nia kon­sul­ta­cyjnego przewidzianego na sty­czeń 2020 roku. W przed­sięwz­ię­ciu udzi­ał wezmą dwaj pedagodzy: dr hab. Jiri Siostr­zonek, mgr Michał Sza­last oraz dok­torant Krzysztof Gołuch. Spotkanie poprowadzi Arka­diusz Ławry­wian­iec. Wstęp wolny.

————————————————————————-


Ostat­nie spotkanie z cyk­lu “Herba­ta i Fotografia”.

Zaprasza­my na ostat­nie spotkanie z cyk­lu „Herba­ta i Fotografia”, które odbędzie się 5 grud­nia 2019 o godzinie 17:30.
Przez ostat­nie cztery lata reg­u­larnie spo­tykaliśmy się w Galerii Katow­ice przy herba­cie. Nic jed­nak nie trwa wiecznie, dlat­ego postanow­iliśmy, że grud­niowe spotkanie będzie ostat­nim w dziejach.
Tym razem spotkanie poświęcimy his­torii spotkań „Herba­ta i Fotografia” a „Twarza­mi Galerii Katow­ice” staniecie się wy – nasi goś­cie, dzię­ki którym te spotka­nia miały sens.
Punk­tem kul­mi­na­cyjnym będzie wyko­nanie grupowej, pamiątkowej fotografii, dlat­ego szczegól­nie zaprasza­my wszys­tkie te oso­by, które do tej pory uczest­niczyły w spotkaniach.
W trak­cie trwa­nia spotka­nia omówimy trady­cyjnie aktu­al­ną wys­tawę prezen­towaną w galerii. Tym razem będzie to pokonkur­sowa „Katow­ice w Obiektywie”.
Nie zabraknie dyskusji o fotografii, wspom­nień i reflek­sji. Dyskusji będzie towarzyszyć przepysz­na herba­ta, przy­go­towana przez Pawła Winiarskiego.
Zadanie pub­liczne jest współ­fi­nan­sowane z budże­tu Mias­ta Katowice.
Part­nerem spotkań „Herba­ta i Fotografia” jest fir­ma Oxalis Pol­s­ka, której sklep z herbatą i kawą mieś­ci się w Katow­icach przy uli­cy 3 Maja 19.
Do zobaczenia!
Spotka­nia poprowadzą po raz ostat­ni: Krzysztof Szla­pa i Kamil Myszkowski

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Mar­iuszem Foreckim poroz­maw­iamy o jego nowej książce “Mech­a­nizm”.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 4 grud­nia 2019 roku o godz. 18.30 na spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Mar­iuszem Foreckim poroz­maw­iamy o jego nowej książce “Mech­a­nizm”. Spotkanie poprowadzi Arka­diusz Ławry­wian­iec. Spotkanie odbędzie się w Galerii Katow­ice ul. Św. Jana 10. Pod­czas spotka­nia będzie możli­wość naby­cia książek. Wstęp wolny. 

Kibice na sta­dion­ie piłkarskim. Poz­nań, 1992. Zdję­cie autorstwa Mar­iusza Foreck­iego z książ­ki pt.: Mechanizm.

Bar, w którym sprzedawano głównie piwo. Wrześ­nia, 1991. Zdję­cie autorstwa Mar­iusza Foreck­iego z książ­ki pt.: Mechanizm.

Tere­spol. Prze­jś­cie dro­gowe z Białorusią, 1992.
Zdję­cie autorstwa Mar­iusza Foreck­iego z książ­ki pt.: Mechanizm.

Zabawa w małej wsi Kamion­ka nieopo­dal Gniez­na, 1988. Zdję­cie autorstwa Mar­iusza Foreck­iego z książ­ki pt.: Mechanizm.

Wszys­tko dojrze­wało powoli, wsty­dli­wie, w cie­niu brud­nych bram domów. Cza­iła się tam niepewność, czy cien­ki zwitek dolarów kupi­ony za roczną pen­sję, nie okaże się pociętą, komu­nisty­czną gazetą i czy nie jest to prowokac­ja. Później — kilkud­niowe stanie w kole­jce po pasz­port i pier­wsze wybo­ry, nazwane trochę na wyrost „wol­ny­mi“. I dworzec kole­jowy, pach­ną­cy jeszcze brud­nym wag­onem drugiej klasy w noc­nym pociągu relacji Szczecin-Przemyśl.
Pol­s­ka na zdję­ci­ach Foreck­iego to tytułowy mech­a­nizm. Autor nie oce­nia, raczej jest dogłęb­nym obser­wa­torem rzeczy­wis­toś­ci – tej szarej, zwykłej oraz tej „ważniejszej” – z pier­wszych stron gazet. Ukazu­je ją jed­nak nie wprost – jak zwykło się drukować ją w prasie. Sporo jest w Foreckim socjolo­ga — doku­men­tal­isty – dużo więcej niż fotore­portera. Opowieść zaczy­na się w późnych lat­ach osiemdziesią­tych, szarość uli­cy zamienia się w kolor nieprzewidy­wal­nych lat dziewięćdziesiątych. 

Wyobraź­nia pod­powiadała coraz to nowe pomysły na funkcjonowanie w nowym, rodzą­cym się sys­temie. Pan Marek, upraw­ia­ją­cy fakirst­wo, mógł wresz­cie prezen­tować swo­je umiejęt­noś­ci, gdzie tylko zaprag­nął. Pani Jad­wiga, 56-let­nia eks­pe­di­en­t­ka w sklepie z pas­man­ter­ią, mogła odd­ać się eroty­czne­mu tańcu na rurze. Każde­mu pozwalano hand­lować, czym chci­ał i gdzie chci­ał. Jon Som Szczepanek z Chor­zowa mógł na swoim białym kon­tra­basie grać wszędzie, nie niepoko­jony przez niko­go. Do urzę­du cel­nego ustaw­iały się długie kole­j­ki początku­ją­cych biz­nes­menów, żeby oclić kole­jny trans­port towarów z Zachodu. Prawdzi­wa wolność.
Moc­nym krok­iem wchodz­imy we współczes­ność – tą komer­cyjną, mobil­ną, cyfrową. Nie mamy wąt­pli­wość, że to: „nasze cza­sy w wer­sji instant”. No i to…
Piwo, wszędzie piwo. Prezes browaru moty­wu­je pra­cown­ików: „Opowiada­j­cie o naszym piwie rodzinie, przy­ja­ciołom, wszys­tkim. Musimy być najwięk­szym pro­du­cen­tem piwa w Europie”. Pada hasło: „Klient musi być zad­owolony z naszej pra­cy, bo płaci naszą wypłatę”. Rusza­ją konkursy – kto ma najwięk­szy piwny brzuszek, kto pier­wszy wyp­i­je duży kufel piwa, zro­bi pięć przysi­adów, zakrę­ci się dookoła i będzie stał pros­to. Piwo to też najchęt­niej kupowany napój na odby­wa­ją­cym się w Kostrzynie nad Odrą, tuż przy grani­cy z Niem­ca­mi najwięk­szym fes­ti­walu rock­owym w Europie środ­kowej. Odby­wa się pod hasłem: Miłość Przy­jaźń Muzy­ka i naw­iązu­je do leg­en­darnego fes­ti­walu Wood­stock z 1969 roku.
Nowa rzeczy­wis­tość to jed­nak nie tylko pop­kul­tura i niepochamowana, momen­ta­mi wręcz rubasz­na radość ze zmi­an. To także pra­ca i pogoń za twardym tu i ter­az. Jak zauważa Piotr Gajdz­ińs­ki w życie wkrada­ją się pro­ce­dury, spy­cha­jąc w kąt leg­en­darny pol­s­ki bała­gan, szum­nie wów­czas zwany „kreaty­wnoś­cią”. Ale ta „kreaty­wność” jakoś się wyzwala, wyziera z kor­po­ra­cyjnego szty­w­ni­act­wa, „pol­o­nizu­jąc” – właś­ci­wiej było­by powiedzieć „uśrod­kowoeu­ropeizu­jąc” – zachod­nie procedury.
Przełom lat osiemdziesią­tych i dziewięćdziesią­tych to nie był czas smakowa­nia led­wo odzyskanej wol­noś­ci. To był czas zapi­ja­nia się wol­noś­cią na umór, bo wdarła się ona w nas niespodziewanie, z siłą tsuna­mi i aro­matem lawen­dowych pól.

Tekst: Mar­iusz Forec­ki, Piotr Gajdz­ińs­ki, Adri­an Wykrota

Strip­tiz­er­ka przy­go­towu­je się do wys­tępu. Poz­nań, 1987. Zdję­cie autorstwa Mar­iusza Foreck­iego z książ­ki pt.: Mechanizm.

Marsz Niepodległoś­ci. Warsza­wa, 2017.
Zdję­cie autorstwa Mar­iusza Foreck­iego z książ­ki pt.: Mechanizm.

Tort z okazji 375-lecia browaru w Tychach, 2004. Zdję­cie autorstwa Mar­iusza Foreck­iego z książ­ki pt.: Mechanizm.

Zdję­cie autorstwa Mar­iusza Foreck­iego z książ­ki pt.: Mechanizm.

Mężczyz­na z tat­u­ażem. Poz­nań, 2018. Zdję­cie autorstwa Mar­iusza Foreck­iego z książ­ki pt.: Mechanizm.

Książ­ka MECHANIZM
Infor­ma­c­je ogólne:
zdję­cia: Mar­iusz Forecki
design: Andrzej Dobosz
tek­sty: Piotr Gajdz­ińs­ki, Mar­iusz Forecki
wydaw­ca: fun­dac­ja PIX.HOUSE / Mar­iusz Forecki
nakład: 250 sztuk wer­s­ja pod­sta­wowa / 350 sztuk wer­s­ja autorska
okład­ka: twarda
język: pol­s­ki / angielski
rok wyda­nia: 2019 

Biogramy autorów:
Mar­iusz Forec­ki — fotograf-doku­men­tal­ista. Inten­sy­wnie fotogra­fu­je w Polsce i na ter­e­nach byłego ZSRR. Autor książek z fotografią doku­men­tal­ną: “I Love Poland” (2009), “Kolekc­ja Wrze­sińs­ka” (2011), “W Pra­cy” (2011) i “Człowiek w ciem­nych oku­larach” (2016). Ukończył Insty­tut Kreaty­wnej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w czeskiej Opavie. Lau­re­at konkursów fotograficznych i autor wys­taw. Uhonorowany m. inny­mi medalem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików i Nagrodą Artysty­czną Mias­ta Poz­na­nia | fotografie i teksty

Piotr Gajdz­ińs­ki — autor biografii Władysława Gomuł­ki („Gomuł­ka. Dyk­tatu­ra ciem­ni­aków”), Edwar­da Gier­ka („Gierek. Człowiek z węgla”), Woj­ciecha Jaruzel­skiego („Czer­wony Śle­powron”). W maju 2019 roku ukaza­ła się jego książ­ka o Mateuszu Moraw­ieckim pod tytułem „Delfin” | tekst wprowadzający

————————————————————————-


Katow­ice w Obiek­ty­wie 2019

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Urząd Mias­ta Katow­ice zaprasza­ją na wernisaż wys­tawy pokonkur­sowej „Katow­ice w Obiek­ty­wie 2019”. Wernisaż odbędzie się we wtorek 3 grud­nia 2019 roku o 18.30, w Galerii Katow­ice Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, przy ul. św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do 30 grud­nia 2019 roku od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 17.00 do 20.00 .
Pod­czas uroczys­toś­ci wręc­zone zostaną nagrody zwycięz­com konkur­su Katow­ice w Obiek­ty­wie 2019.

————————————————————————-


Maciej Spendel I miejsce

————————————————————————-


Anna Lewańs­ka II miejsce

————————————————————————-


Kamil Gro­madz­ki III miejsce

————————————————————————-


Alek­san­dra Olszówka

————————————————————————-


Anna Czarno­ta

————————————————————————-


Anna Lewańs­ka

————————————————————————-


Artur Migdał

————————————————————————-


Bar­bara Lewandowska

————————————————————————-


Denis Ćulavdźić

————————————————————————-


Graży­na Gałczyńska-Janus

————————————————————————-


Graży­na Gałczyńska-Janus

————————————————————————-


Ireneusz Kaźmier­czak

————————————————————————-


Jacek Durs­ki

————————————————————————-


Jacek Durs­ki

————————————————————————-


Jan Buch­ta

————————————————————————-


Jan Buch­ta

————————————————————————-


Joan­na Wątor

————————————————————————-


Joan­na Wątor

————————————————————————-


Kasper Pfeifer

————————————————————————-


Katarzy­na Kania

————————————————————————-


Katarzy­na Pawlikowska

————————————————————————-


Mał­gorza­ta Poloczek


Paweł Palar­czyk

————————————————————————-


Paweł Palar­czyk

————————————————————————-


Piotr Boczkows­ki

————————————————————————-


Radosław Dybała

————————————————————————-


Radosław Dybała

————————————————————————-


Tomasz Kawka

————————————————————————-


Tomasz Kiełkows­ki

————————————————————————-


Tomasz Piotrows­ki

————————————————————————-


Tomasz Piotrows­ki

————————————————————————-


Urszu­la Gładka

————————————————————————-


Wacław Gapik

————————————————————————-


Woj­ciech Radwański

————————————————————————-


Woj­ciech Radwański

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Jerzym Kleszczem, Nor­bertem Bar­czykiem i Łukaszem Laskowskim poroz­maw­iamy o fotografii sportowej.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 29 październi­ka 2019 roku o godz. 18.30 na spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Jerzym Kleszczem, Nor­bertem Bar­czykiem i Łukaszem Laskowskim poroz­maw­iamy o fotografii sportowej. Spotkanie poprowadzi Arka­diusz Ławry­wian­iec. Spotkanie odbędzie się w Galerii Katow­ice ul. Św. Jana 10. Wstęp wolny.

Jerzy Klaszcz — fotore­porter sportowy, dzi­en­nikarz, fotografik, hon­orowy członek Jura­jskiej Grupy Fotograficznej . Pra­cow­ał m.in. w redakc­jach :„Przeglą­du Sportowego”, „Sportu” i „Fak­tu” oraz agenc­jach fotograficznych : „Newspix”, „Panora­ma”, „Forum”. Uczest­niczył zawodowo w trzech zimowych igrzyskach olimpi­js­kich : Salt Lake City 2002, Turyn 2006 i Van­cou­ver 2010, w pię­ciu nordy­c­kich mis­tr­zost­wach świa­ta w nar­cia­rst­wie, pon­ad dwus­tu zawodach pucharu świa­ta w skokach nar­cia­rs­kich oraz w tysią­cach meczów i zawodów sportowych w ciągu 30 lat pracy.
Grand Press Pho­to 2006 w kat­e­gorii sport 1 i 2 nagroda.

Nor­bert Bar­czyk, Łukasz Laskowski.
Press Focus to obec­nie jed­na z najwięk­szych agencji fotografii sportowej w naszym kra­ju. Z fir­mą współpracu­je kilku­nas­tu fotore­porterów, którzy codzi­en­nie doku­men­tu­ją wydarzenia sportowe w Polsce i na świecie. Jesteśmy obec­ni na mis­tr­zost­wach Europy i świa­ta w piłce nożnej, siatków­ce czy piłce ręcznej. Dzię­ki współpra­cy z zagraniczny­mi agenc­ja­mi posi­adamy fotografie między inny­mi z lig niemieck­iej, hisz­pańskiej, fran­cuskiej czy ang­iel­skiej. Naszy­mi klien­ta­mi są wydawnict­wa pra­sowe, książkowe, por­tale inter­ne­towe, telewiz­je oraz wiele tytułów zagranicznych. Współpracu­je­my między inny­mi z kluba­mi sportowy­mi: Korona Kielce, Cra­covia, Raków Częs­to­chowa, ZAKSA Kędzierzyn Koźle, Reso­via Rzeszów. Od czterech lat orga­nizu­je­my Pol­s­ki Konkurs Fotografii Sportowej. Agenc­ja pow­stała w 2009 roku, a jej założy­ciela­mi są Nor­bert Bar­czyk i Łukasz Laskows­ki, którzy wcześniej zdoby­wali doświad­cze­nie w dzi­en­niku “Sport” i “Przeglądzie Sportowym”.————————————————————————-


Zbiorowa wys­tawa fotografii “Cor­pus” Kolek­ty­wu Twór­czego Peryfe­ria w ramach Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Fotografii Otworkowej OFFO 2019.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 7 listopa­da 2019 roku o godz. 18.30 na wernisaż zbiorowej wys­tawy fotografii “Cor­pus” Kolek­ty­wu Twór­czego Peryfe­ria w ramach Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Fotografii Otworkowej OFFO 2019. Wernisaż odbędzie się w Galerii ZPAF Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro).
Wys­tawę moż­na oglą­daċ do 29 listopa­da 2019 od środy do piątku w godz­i­nach od 17.00 do 20.00. Wstęp wol­ny. Serdecznie zapraszamy.
Autorzy prezen­tu­ją­cy fotografie na wystawie:

Łukasz Cyrus

Dusza i ciało
Oso­biste doświad­czenia życiowe doprowadz­iły mnie do przeko­na­nia, iż dusza i ciało stanow­ią jed­ność i nie potrafią bez siebie ist­nieć. Ciało wpły­wa na duszę, dusza wpły­wa na ciało. Nie jest możli­we ist­nie­nie tej duszy w innym ciele. Ta dusza w innym ciele będzie inną duszą, bo to ciało określa możli­woś­ci dzi­ała­nia tej duszy, zaś prag­nienia tej duszy kieru­ją dzi­ała­ni­a­mi tego ciała. Więk­szość z nas, tar­gana sprzeczny­mi prag­nieni­a­mi, nie potrafi osiągnąć jed­noś­ci duszy i ciała. Negaty­wnie odbi­ja się to na naszym życiu, samopoczu­ciu i zdrowiu.

Nieosią­gal­ną dla nas spójność duszy i ciała osią­ga światło. Wszys­tkie jego cząst­ki łączą się w promie­nie, by stać się czys­tą energią i siłą. Dzi­ałanie tej siły zapisałem za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego, a przed­staw­ione zdję­cia ilus­tru­ją siłę spójności.

Isto­ta
Isto­ta człowieka tkwi w jego duszy. Domem dla duszy jest ciało. Czy ciało jest obrazem duszy? Czy spoglą­da­jąc na człowieka moż­na zobaczyć duszę? Czy może zobaczyć istotę? Czy fotografia może?

Łukasz Cyrus
Wierzę, że fotografia jest jak muzy­ka instru­men­tal­na, która nie potrze­bu­je słów czy his­torii, by wzbudzać emoc­je. Fotografia nie musi odwoły­wać się do czegokol­wiek, co znamy, by zaist­nieć i pozostać w naszej pamię­ci. Prawdę powiedzi­awszy myślę, że im dalej jej do rzeczy­wis­toś­ci, tym bardziej może­my ją docenić i cieszyć się nią taką, jaką jest, gdyż już nie naśladu­je niczego. Odkle­ja się od rzeczywistości.

Kamil Myszkows­ki

Herosi
Heros — (ἥρως „bohater”) –w mitologii greck­iej bohater, który dzię­ki swym niezwykłym przymiotom został zal­ic­zony w poczet bóstw; półbóg; postać zrod­zona ze związku człowieka i boga. Herosi byli dowo­dem przenika­nia się świa­ta bogów i ludzi. Fotografie z serii odnoszą się do przed­staw­ienia postaci ludzkiej w klasy­cznych rzeźbach grec­kich. Zarysowana cie­niem musku­latu­ra, mar­murowy odcień skóry, dynam­iczne lub staty­czne uję­cia. Czy możli­we jest współcześnie odnalezie­nie ideału pięk­na charak­terysty­cznego dla mity­cznych herosów?

Niedokońc­zony wiersz
Intym­na opowieść o relacji, bliskoś­ci, tęs­kno­cie, cielesnoś­ci, ukry­ta przed nachal­nym spo­jrze­niem. Słowa dopełnione obrazem. Mija­ją­cy czas, odd­ala­jące się i zbliża­jące postaci, utra­ta, spóźnione wyz­na­nia. Uczu­cie i westch­nie­nie utr­walone w emul­sji światłoczułej, przetr­wa nawet gdy nie będzie już bohaterów. Nie będzie czułego dotyku ciepłej skóry, pozostanie mała relik­wia min­ionej chwili, na którą za dłu­go się wpatruję.

Kamil Myszkows­ki
Artys­ta fotografik, twór­ca insta­lacji i wideo, kolekcjon­er fotografii i starych negaty­wów, kura­tor wys­taw, ani­ma­tor życia kul­tur­al­nego. Dok­torant na Wydziale Human­isty­cznym UŚ w Katow­icach. Nauczy­ciel fotografii. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki. We współpra­cy z Krzysztofem Szlapą prowadzi warsz­taty fotograficzne dla różnych insty­tucji. Współprowadzi cyk­liczne spotka­nia fotograficzne „Herba­ta i Fotografia” w Galerii Katow­ice ZPAF.

Krzysztof Szla­pa

Światło-pis­mo
„Światło ‑pis­mo” to tytuł serii fotografii wieloot­workowych zacz­erp­nię­ty z książ­ki „Obrazy metafor” B. Stieglera. Wracam nią do źródła, do ety­mologii słowa foto-grafia*, czyli pisa­nia za pomocą światła. Skon­struowałem aparat tak, aby za pomocą jed­nej ekspozy­cji tworzył jed­nocześnie zdję­cie i literę alfabetu. 

Na wys­taw­ie prezen­tu­ję „słowo­braz” ORGAZM, przed­staw­ia­ją­cy 138 wiz­erunk­ów słoń­ca. Tym samym pod­kreślam rolę „sza­łu uniesienia” pieszc­zotli­wie nazy­wanego „La petite mort”w moim codzi­en­nym doświad­cza­niu cielesności.
*(gr. φως, phōs, D. phōtós –światło; gráphō –piszę)

Klep­sy­dra
Z prochu pow­stałeś i w proch się obró­cisz. Cza­sa­mi myślę o tym jak by to było mieć świado­mość tego, że robi się coś po raz ostat­ni. Na przykład ostat­ni raz otworzyć oczy. Oga­r­nia mnie wtedy uczu­cie niedowierza­nia. Czy to możli­we, że kiedyś umrę? Wtedy też towarzyszy mi pięk­na wiz­ja, w której moje ciało roz­pa­da się na drob­ne czarne kryształy. 

Seria zdjęć Klep­sy­dra przed­staw­ia frag­men­ty nagrobków zna­j­du­ją­cych się wokół Koś­cioła Poko­ju w Świd­ni­cy. Zach­wyciła mnie różnorod­ność ujęć tego pon­ad­cza­sowego, wan­i­taty­wnego moty­wu. Wiz­erun­ki prezen­towane na wys­taw­ie zostały wyko­nane za pomocą otworkowej kamery natychmiastowej.

Krzysztof Szla­pa
Artys­ta fotografik. Autor wys­taw indy­wid­u­al­nych i uczest­nik wys­taw zbiorowych, kura­tor w Galerii Pustej cd. w Jaworznie oraz w galerii ZA SZYBĄ w Katow­icach, sekre­tarz Okręgu Śląskiego ZPAF, stype­ndys­ta Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry, lau­re­at nagrody dla młodego twór­cy imienia Anny Cho­j­nack­iej. W due­cie z Kamilem Myszkowskim prowadzi dyskusyjne spotka­nia Herba­ta i Fotografia oraz orga­nizu­je warsz­taty. Autor Albu­mu artysty­czno-eduka­cyjnego „W zasięgu wzroku”.

Tomasz Warzyńs­ki

Ciało-por­tal
Prezen­tu­ję pracę, która przy­wołu­je miejsce styku granic pomiędzy świata­mi, miejsce zmiesza­nia rzeczy­wis­toś­ci, które je rozsz­erza, powodu­jąc, że nasze ciało zaczy­na być w wielu miejs­ca, poza naszą fizy­cznoś­cią – sta­je się ciałem podzielonym. To pre­ludi­um do gen­erowa­nia inter­ak­ty­wnych chore­ografii akty­wnoś­ci, być może nazwanych życiem.

Ciało-pust­ka
W opisach wyraża­ją­cych esencję japońskiego tań­ca butoh ist­nieją takie poję­cia jak aida, czyli to-co-jest-pomiędzy, rezo­nans – wza­jem­na relac­ja ciała i miejs­ca (basho), oraz życieśmierć – seishi – moment uwidacz­ni­a­nia jed­noś­ci życia i śmier­ci. Sto­su­jąc zawęże­nie pola oświ­et­la­jącego mate­ri­ał światłoczuły do wielkoś­ci otwor­ka, tańcząc wewnętrzny butoh – wykon­ałem fotografie, które prezen­tu­ję z zami­arem posz­erzenia znaczenia poję­cia pustki.

Tomasz Warzyńs­ki

Tomasz Warzyńs­ki wyko­rzys­tu­jąc rozsz­er­zone poję­cie energii, pokazu­je odniesienia do rzeczy­wis­toś­ci zas­tanych i alter­naty­wnych. Tworzy w obszarze per­for­man­su fotograficznego. Zawodowo bada kom­paty­bil­ność elek­tro­mag­ne­ty­czną. Z fotografią od 1974 roku. Absol­went Wydzi­ału Sztuk Mediów Uni­w­er­syte­tu Artysty­cznego w Poz­na­niu. Wybrane ekspozy­c­je: Obszary niewiadome, 2019; Muganawa, 2017; Resus­cy­tac­ja Światła, 2015; TABU – Lib­era / Truszkows­ki / Wrę­ga / Warzyńs­ki, 2014. Miesz­ka i pracu­je w Poznaniu.

Tomasz Dobiszews­ki (gościn­nie)

Obmy­wanie (tekst Mar­ta Wilaszewska)
Woda jest pod­sta­wowym żywiołem służą­cym oczyszcze­niu, zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. “Obmy­wanie” to cykl fotografii przed­staw­ia­ją­cy postać auto­ra pod­czas aktów oczyszcza­nia się z brudów codzi­en­noś­ci. Zmi­an­ie ule­ga­ją pomieszczenia, tak samo jak zmi­enne są miejs­ca, w których popeł­ni­ane zosta­ją grzechy fizy­czne, jak i psy­chiczne. Rytu­ał, jakiemu pod­da­je się autor, jest swego rodza­ju mon­odramem, który podglą­dać może­my jak­by przez kro­plę oczyszcza­jącej wody, jak­by przez oko zros­zone tą kroplą.

Tomasz Dobiszews­ki

Absol­went Akademii Sztuk Pięknych w Poz­na­niu. Swo­ją artysty­czną wypowiedź for­mułu­je posługu­jąc się fotografią, wideo, obiek­ta­mi, insta­lac­ja­mi mul­ti­me­di­al­ny­mi i site-spe­cif­ic. Stype­ndys­ta Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego i lau­re­at Stype­ndi­um im. Jerzego Gro­towskiego. Prace m.in. w kolekc­jach Bunkra Sztu­ki w Krakowie, Palace of the Gov­er­nors Pho­to Archives at the New Mex­i­co His­to­ry Muse­um (USA), Galerii Sztu­ki Nowoczes­nej Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Byd­goszczy. Miesz­ka i pracu­je we Wrocławiu.

Cor­pus – różne aspek­ty cielesnoś­ci w uję­ciu fotografii otworkowej.
Moż­na wyróżnić trzy znaczenia słowa cor­pus – ciało, określona całość, trzon

Wys­tawa prezen­towana w Galerii Katow­ice ZPAF w ramach Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Fotografii Otworkowej OFFO 2019 to omówie­nie różnych aspek­tów ciała/cielesności. W założe­niu autorów stanowi inte­gral­ną całość. Na jej trzon składa­ją się prace pię­ciu autorów:

Łukasz Cyrus pode­j­mu­je próbę rozważań na tem­at nieroz­er­wal­nych związków duszy i ciała.

Kamil Myszkows­ki prezen­tu­je dwie opowieś­ci – pier­wsza o relacji, bliskoś­ci, tęs­kno­cie, dru­ga odnosi się do przed­staw­ienia postaci ludzkiej w klasy­cznych rzeźbach greckich. 

Krzysztof Szla­pa swoi­mi pra­ca­mi przed­staw­ia hory­zont myśle­nia o ciele, w którym z jed­nej strony jest Eros a z drugiej Tanatos.

Tomasz Dobiszews­ki pokazu­jąc proza­iczną czyn­ność mycia się dochodzi do samooczyszczenia.

Tomasz Warzyńs­ki zas­tanaw­ia się nad tym czym jest ciało i co stanowi o jego spójnoś­ci, pro­ponu­jąc dwie kon­cepc­je: ciało jako grani­ca i ciało jako naczynie pustki.

Wys­tawa jest próbą zada­nia pytań i znalezienia odpowiedzi na powyższe nur­tu­jące autorów zagad­nienia w cza­sach, kiedy cielesność ule­ga pro­ce­sowi wirtu­al­iza­cji i traci swo­ją odwieczną mate­ri­al­ną namacalność. 

Kolek­tyw Twór­czy Peryferia

————————————————————————-


Zbiorowa wys­tawa fotografii nowo przyję­tych członków Okręgu Śląskiego ZPAF Iwona Ger­manek, Łukasz Cyrus, Jakub Gadek.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 2 październi­ka 2019 roku o godz. 18.30 na wernisaż zbiorowej wys­tawy fotografii nowo przyję­tych członków Okręgu Śląskiego ZPAF Iwona Ger­manek, Łukasz Cyrus, Jakub Gadek. Wernisaż odbędzie się w Galerii ZPAF Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro).
Wys­tawę moż­na oglą­daċ do 31 październi­ka 2019 od środy do piątku w godz­i­nach od 17.00 do 20.00. Wstęp wol­ny. Serdecznie zapraszamy.
Autorzy prezen­tu­ją­cy fotografie na wystawie:

Iwona Ger­manek

Iwona Ger­manek urodz­iła się 4 grud­nia 1969 roku w Mikołowie. Z wyk­sz­tałce­nia ped­a­gog. Obec­nie pracu­je w Domu Kul­tu­ry w Łaziskach Górnych jako ani­ma­tor zajęć plas­ty­cznych oraz fotograficznych.
Z fotografią jest związana od dziesię­ciu lat. Łączy ją chęt­nie z inny­mi dziedz­i­na­mi akty­wnej wypowiedzi artysty­cznej. W jej dzi­ała­ni­ach medi­um fotograficzne przyj­mu­je zazwyczaj for­mę nadrzęd­ną, ale bywa również tylko dopełnie­niem hap­peningowych akcji. Nie kryjąc fas­cy­nacji „Arche­ologią fotografii”, autor­ka naw­iązu­je obra­zowy kon­takt wielopokole­niowy tworząc między inny­mi art­boo­ki – albumy naz­nac­zone rysem auto­bi­ograficznym. W jej twór­c­zoś­ci tech­ni­ki szla­chetne, takie jak cyjan­otyp­ia czy mokry kolo­di­on, zaj­mu­ją szczególne miejsce. Prowadz­iła warsz­taty fotograficzne : TIFF Cen­ter we Wrocław­iu, PWSZ w Raci­borzu, Miejs­ka Placówka Muzeal­na w Mikołowie. Od kilku lat związana jest z kolek­ty­wem artysty­cznym Thinkpink Gang . Z jej inic­jaty­wy pow­stała Pra­cow­n­ia Fotografii Alter­naty­wnej przy MDK Łaziska Górnych. Jest autorką i współau­torką wielu wys­taw fotograficznych . 

Łukasz Cyrus

O mnie
Fotografia odklejona
Wierzę, że fotografia jest jak muzy­ka instru­men­tal­na, która nie potrze­bu­je słów czy his­torii, by wzbudzać emoc­je. Fotografia nie musi odwoły­wać się do czegokol­wiek, co znamy, by zaist­nieć i pozostać w naszej pamię­ci. Prawdę powiedzi­awszy myślę, że im dalej jej do rzeczy­wis­toś­ci, tym bardziej może­my ją docenić i cieszyć się nią taką, jaką jest, gdyż już nie naśladu­je niczego. Odkle­ja się od rzeczywistości.
Fotografia odkle­jona daje nieskońc­zone możli­woś­ci inter­pre­tacji, gdyż sama nie jest skońc­zona. Nie moż­na porów­nać jej do ory­gi­nału, gdyż ten jest ze świa­ta, którego ona nie próbu­je naślad­ować. W jej obliczu słowa tracą swo­ją moc. Zatem brak sposobu, by fotografię odkle­joną opisać. Trze­ba jej doświad­czyć zmysłami.
Fotografia odkle­jona pochodzi ze świa­ta emocji i wyobraźni. Emoc­ja­mi i wyobraźnią należy ją odbierać.
Łukasz Cyrus

O wys­taw­ie
Autoportret
Wyab­stra­howana, geom­e­trycz­na struk­tu­ra świa­ta pochwycona w obra­zie jest nośnikiem uczuć, emocji i wrażli­woś­ci fotografującego.
Zdję­cia z tego cyk­lu nie przy­bliża­ją niko­go do poz­na­nia prawdy o miejs­cach sfo­tografowanych. Zdradza­ją one moje oso­biste spo­jrze­nie na otacza­ją­cy świat. Zdję­cia te przes­ta­ją być obrazem swo­jego odniesienia, a sta­ją się obrazem swo­jego stwórcy.
Aparat fotograficzny patrzy w obie strony. Kiedy robię zdję­cie tego, co przede mną, jed­nocześnie fotogra­fu­ję to, co głęboko we mnie.

Jakub Gadek

Jakub Tadeusz Gadek urod­zony w Łodzi obec­nie miesz­ka w Warszawie.
Mag­is­ter matem­aty­ki stosowanej, dok­tor infor­maty­ki, ukończył stu­dia pody­plo­mowe z fotografii na Wydziale Artysty­cznym Uni­w­er­syte­tu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublin­ie oraz Otwarte Studi­um Fotografii Politech­ni­ki Krakowskiej. Intere­su­je go sze­rok­ie spek­trum dzi­ałań artysty­cznych. Fotografia dla niego to migawkowe zapis­ki subiek­ty­wnego odczuwa­nia otacza­jącej rzeczy­wis­toś­ci – częs­to niejed­noz­nacznej i melan­choli­jnej. Utr­walone frag­men­ty codzi­en­noś­ci wyry­wane są z ory­gi­nal­nego kon­tek­stu i otrzy­mu­ją nowe znacze­nie, nadawane im przez fotograficzny kard. Taki sposób patrzenia, pod­kreśla “dzi­wność” przed­staw­ionych sytu­acji – sytu­acji na krawędzi tego, co realne i niere­alne. A rzeczy­wis­tość zysku­je paradok­sal­ny wymiar.

————————————————————————-


Odz­na­ka hon­orowa dla Jerzego Łakomskiego

Fot. Paweł Dusza

Niezmiernie miło jest nam poin­for­mować, że 26 wrześ­nia 2019 roku kol. Jerzy Łakom­s­ki otrzy­mał odz­nakę hon­orową “Zasłużony dla Mis­a­ta Sos­now­ca”. Serdecznie gratulujemy.

Fot. Paweł Dusza

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Markiem Locherem poroz­maw­iamy o fotografii industrailnej

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 23 wrześ­nia 2019 roku o godz. 18.30 na spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Markiem Locherem poroz­maw­iamy o fotografii indus­trail­nej. Spotkanie poprowadzi Arka­diusz Ławry­wian­iec. Spotkanie odbędzie się w Galerii Katow­ice ul. Św. Jana 10. Wstęp wolny.

Marek Locher (ur. 1975) – zawodowo zaj­mu­je się grafiką kom­put­erową w branży architek­ton­icznej. Fotografią zain­tere­sował się w 2002 roku. Moty­wem prze­wod­nim jego twór­c­zoś­ci jest architek­tu­ra postin­dus­tri­al­na Górnego Śląs­ka, a w szczegól­noś­ci ginące, zru­jnowane miejs­ca poprze­mysłowe oraz pro­ces ich lik­widacji. Zaj­mu­je się także fotore­por­tażem obrazu­ją­cym życie mieszkańców w starych śląs­kich dziel­ni­cach robot­niczych. Od kilku­nas­tu lat nieprz­er­wanie real­izu­je cykl zdjęć pt. „Sile­sia Clas­sic”, za który został nagrod­zony m.in. w kilku edy­c­jach konkur­su Śląs­ka Fotografia Pra­sowa, oraz w konkur­sie Obiek­ty­wnie Śląskie. A gdy nie fotogra­fu­je postin­dus­tri­alu – zawsze go ciąg­nie w stronę gór­nict­wa i tam wypa­tru­je tem­aty zdję­ciowe. Współpracu­je ze spółka­mi gór­niczy­mi oraz branżową prasą. Autor kilku wys­taw indy­wid­u­al­nych, uczest­nik wys­taw zbiorowych w kra­ju i zagranicą, a także juror w konkur­sach fotograficznych o tem­atyce industrialnej. 

————————————————————————-


Konkurs fotograficzny „Katow­ice w obiek­ty­wie 2019” Tem­at konkur­su “Ikony architek­ton­iczne Katow­ic – niech przemówi his­to­ria”. Zgłaszanie prac do 31 październi­ka 2019

Urząd Mias­ta Katow­ice we współpra­cy ze Związkiem Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręgiem Śląskim (ZPAF) ogłasza jubileuszową dziesiątą edy­cję konkur­su fotograficznego „Katow­ice w obiek­ty­wie”. W tym roku konkur­sowi towarzyszy hasło: „Ikony architek­ton­iczne Katow­ic – niech przemówi historia”.

W 2019 roku mija 10 lat od pier­wszej edy­cji konkur­su fotograficznego, w którym nieprz­er­wanie jedynym bohaterem jest nasze mias­to. Na przestrzeni mija­jącej dekady oglą­dal­iśmy Katow­ice przez pryz­mat orga­ni­zowanych tu wydarzeń, miejsc ważnych dla mieszkańców, dokonu­jącej się przemi­any miejskiego pejza­żu czy bogact­wa terenów zielonych. — W tegorocznej edy­cji zaprasza­my do fotografowa­nia naszych ikon architek­tu­ry. Pode­jrze­wam, że Spodek i sąsiadu­jące z nim obiek­ty Stre­fy Kul­tu­ry są pier­wszym sko­jarze­niem, ku które­mu bieg­nie nasza myśl. Zachę­cam jed­nak do spaceru nie tylko po cen­trum mias­ta, by odnaleźć i uwiecznić w kadrze inne miejs­ca, które przy­pom­i­na­ją o naszej his­torii – mówi Marcin Stańczyk, zastęp­ca naczel­ni­ka Wydzi­ału Promocji.
Zdję­cia do konkur­su, wraz z wypełnionym i pod­pisanym oświad­cze­niem, moż­na nadsyłać w ter­minie do 31 październi­ka pocztą elek­tron­iczną pod adresem: fun@katowice.eu lub pocztą trady­cyjną pod adresem: Urząd Mias­ta Katow­ice – Wydzi­ał Pro­mocji, ul. Młyńs­ka 4, 40–098 Katow­ice. Fotografie, zapisane na pły­cie CD lub na innym nośniku elek­tron­icznym, moż­na też dostar­czyć oso­biś­cie do Wydzi­ału Pro­mocji (ul. Rynek 13, pier­wsze piętro, pokój 116).
Spośród zgłos­zonych do konkur­su prac komis­ja, składa­ją­ca się z przed­staw­icieli ZPAF‑u oraz Wydzi­ału Pro­mocji Urzę­du Mias­ta, wybierze 30, które jako wyróżnione pojaw­ią się na grud­niowej wys­taw­ie w należącej do Związku Galerii Katow­ice oraz zostaną opub­likowane na stronach: www.katowice.eu oraz www.zpaf.katowice.pl.
Nagrodą główną jest pub­likac­ja w kalen­darzu miejskim na 2019 rok. Jurorzy wskażą również trzy fotografie, których autorzy otrzy­ma­ją nagrody spec­jalne – pieniężne za pier­wsze (750 zł) i drugie (600 zł) miejsce oraz za trze­cie miejsce – zaprosze­nie do udzi­ału w warsz­tat­ach fotograficznych prowad­zonych przez ZPAF.
Szczegóły na tem­at konkur­su są przed­staw­ione w reg­u­laminie, który wraz z oświad­cze­niem jest dostęp­ny poniżej, na stron­ie ZPAF‑u www.zpaf.katowice.pl oraz w Cen­trum Infor­ma­cji Turysty­cznej przy Rynku 13.

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

REGULAMIN KATOWICE W OBIEKTYWIE 2019

OŚWIADCZENIE KATOWICE W OBIEKTYWIE 2019

————————————————————————-


Wys­tawa zbiorowa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF “Spotka­nia” z okazji 40 lecia Galerii Katow­ice, Artysty­czno-his­to­ryczne Sym­pozjum pt. „Przeszłość, ter­aźniejs­zość i przyszłość fotografii wokół Galerii Katow­ice ZPAF” z okazji Jubileuszu 40-lecia Galerii Katowice.

Prezes Okręgu Śląskiego ZPAF Arka­diusz Ławry­wian­iec oraz kura­tor wys­tawy Adam Sob­o­ta zaprasza­ją 6 wrześ­nia 2019 roku o godz. 18.30 na wernisaż zbiorowej wys­tawy fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF “Spotka­nia” z okazji 40 lecia Galerii Katow­ice. Wernisaż odbędzie się w Galerii ZPAF Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). 7 wrześ­nia 2019 zaprasza­my na Artysty­czno-his­to­ryczne Sym­pozjum pt. „Przeszłość, ter­aźniejs­zość i przyszłość fotografii wokół Galerii Katow­ice ZPAF” z okazji Jubileuszu 40-lecia Galerii Katowice.
Wys­tawę moż­na oglą­daċ do 27 wrześ­nia 2019 od środy do piątku w godz­i­nach od 17.00 do 20.00. Kura­torem wys­tawy jest Adam Sob­o­ta. Fin­isaż wys­tawy odbędzie aię w czwartek 26 wrześ­nia 2019 roku o godz. 18.30, a następ­nie wszys­tkim uczest­nikom fin­isażu pole­camy o godz. 20.00 pro­jekcję fil­mu “Nowo­jors­ka uli­ca w obiek­ty­wie”, reż. Ch. Dunn. Słowo wstęp­ne przed filmem wygłosi Antoni Kreis. Pro­jekc­ja odbędzie się w Kinoteatrze Rial­to w ramach Przeglą­du filmów o fotografii “Pow­ięk­sze­nie” (uwaga:na pro­jekcję fil­mu obow­iązu­ją bilety).
Autorzy prezen­tu­ją­cy fotografie na wystawie:

Brząka­lik-Gbu­rek Beata

Byr­czek Jakub

Cała Michał

Cyrus Łukasz

Czer­now Ryszard

Gadek Jakub

Ger­manek Iwona

Gola Arka­diusz

Gołuch Krzysztof

Jama Walde­mar

Jodłows­ki Sławomir

Kleszcz Jerzy

Komendera Leszek

Kreis Antoni

Lisi­ak Krzysztof

Łakom­s­ki Jerzy

Ławry­wian­iec Arkadiusz


Men­drek Beata

Morcinek Hali­na

Mor­mul Jowita

Myszkows­ki Kamil

Now­ic­ka Joanna

Oleś Piotr

Pal­ińs­ki Krzysztof

Pawę­zows­ka Patrycja

Saw­icz Zbigniew

Sta­chow Bolesław

Stutz Timm

Szla­pa Krzysztof

Woj­cieszak Janusz

Zegal­s­ki Jan

Wstęp na wys­tawę, fin­isaż i sym­pozjum wol­ny. Serdecznie zaprasza­my. Zadanie jest współ­fi­nan­sowane z budże­tu Mias­ta Katowice.

————————————————————————-


CYBERFOTO 2019 wys­tawa pokonkursowa

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Region­al­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie zaprasza­ją 7 sierp­nia 2019 roku o godz. 18.30 na wernisaż pokonkur­sowej wys­tawy fotografii XXII Między­nar­o­dowego Konkur­su Cyfrowej Fotokreacji “CYBERFOTO 2019” . Wernisaż odbędzie się w Galerii ZPAF Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­daċ do 30 sierp­nia 2019 od środy do piątku w godz­i­nach od 17.00 do 20.00. Wstęp wol­ny. Serdecznie zapraszamy.

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Kamil Myszkows­ki i Krzysztof Szla­pa “Obrazy metafor II

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 22 lip­ca 2019 roku o godz. 18.30 na wernisaż wys­tawy fotografii Kamil Myszkows­ki i Krzysztof Szla­pa “OBRAZY METAFOR II”. Wernisaż odbędzie się w Galerii ZPAF Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­daċ do 4 sierp­nia 2019 od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 17.00 do 20.00. Wstęp wol­ny. Serdecznie zaprasza­my. Zadanie jest współ­fi­nan­sowane z budże­tu Mias­ta Katowice.

“Głębia”

“Infer­no”

Wewnętrzny świat fotografii 

Zakręt­ka od korek­su, spłowiałe kar­ty wiz­y­towe, sre­brny talerz lampy błyskowej, rzut­nik przeźroczy, drew­ni­ana kopi­o­ra­ma, szk­lany negatyw, zdezelowany pow­ięk­szal­nik ciem­niowy i obiek­tyw Helios, kul­towe aparaty Zen­it, Druh, FED, Smiena – to kole­jni bohaterowie drugiej odsłony cyk­lu fotograficznego pt. „Obrazy metafor”.
Za sprawą naszej wyobraźni otrzy­mu­ją drugie życie – powraca­ją z zakur­zonych pudeł schowanych na strychach, ze stra­ganów tar­gu staro­ci i ciem­nych piwnic, aby ode­grać nowe role w metaforycznym wid­owisku. Już nie służą fotografii jako narzędzia, nie są też tylko świad­ka­mi his­torii tech­ni­ki fotograficznej, lecz pokonu­jąc próbę cza­su, sta­ją się autoteliczne. Niczym eksponaty w filmie „Noc w muzeum”, oży­wa­ją w nowych zaskaku­ją­cych kon­tek­stach, aby dać świadect­wo temu, jak bogaty w różno­rakie wąt­ki jest wewnętrzny świat fotografii.
Wys­tawa „Obrazy metafor II” to dru­ga część rozpoczętej w roku 2018 serii fotografii przed­staw­ia­jącej martwe natu­ry arte­fak­tów fotograficznych. Całość została zain­spirowana dziełem Bern­da Stieglera pt. „Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych” i stanowi luźną inter­pre­tację wiz­ual­ną poszczegól­nych rozdzi­ałów ww. książ­ki. Nowoś­cią w drugiej odsłonie jest uzu­pełnie­nie spisu treś­ci o własne metafory, a także wyjś­cie poza fotografię w stronę obiek­tu, insta­lacji i dźwięku. 

Krzysztof Szla­pa

“Promie­nie gwiezdne”

“Ślad”

Kamil Myszkows­ki i Krzysztof Szla­pa to duet artys­tów fotografików, członków Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików zaan­gażowany w upowszech­ni­an­ie fotografii artysty­cznej w region­ie. Owocem ich współpra­cy są takie dzi­ała­nia jak: warsz­taty eduka­cyjne, spotka­nia dyskusyjne Herba­ta i Fotografia oraz wys­tawy fotograficzne.

Zadanie pub­liczne jest współ­fi­nan­sowane z budże­tu Mias­ta Katowice
Wys­tawa jest skierowana zarówno do osób zaj­mu­ją­cych się na co dzień fotografią w znacze­niu pra­cy zawodowej lub pasji (własne doświad­czenia okazu­ją się bard­zo cenne w tropi­e­niu ukry­tych sen­sów) a także dla ludzi niezwiązanych z fotografią – jako dydak­ty­cz­na propozy­c­ja rozpoczę­cia przy­gody i wejś­cia w niezwykły świat tak ważnego dla nas medium. 

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii “Dyplomy” Szkoły Fotografii Fotoedukacja

Szkoła Fotograficz­na Fotoe­dukac­ja oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją 3 lip­ca 2019 roku o godz. 18.30 na wernisaż wys­tawy fotografii “Dyplomy” Szkoły Fotografii Fotoe­dukac­ja. Wernisaż odbędzie się w Galerii ZPAF Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­daċ do 19 lip­ca 2019 we wtor­ki, środy, czwart­ki i piąt­ki w godz­i­nach od 17.00 do 20.00. Wstęp wol­ny. Serdecznie zapraszamy.

Lista autorów biorą­cych udzi­ał w wystawie:

Katarzy­na Całusińs­ka-Masłoń — “Pod nieobecność”
Karoli­na Dzi­urow­icz — “Etapy żałoby”
Weroni­ka Golińs­ka — “Van­i­tas van­i­ta­tum et omnia van­i­tas – Marność nad marnoś­ci­a­mi i wszys­tko marność”
Ewa Habra­js­ka — “Rzemiosło czy pasja?”
Mateusz Hak – “Tar­gowisko w Żarkach”
Joan­na Jankows­ka — “Moje matki”
Katarzy­na Kacz­marek — “Gwiezd­ny pył”
Bar­bara Lewandows­ka — “Sprawa wielkiej wagi”
Karoli­na Palmieri — “Nie tu, nie tam”
Tymo­teusz Staniek — “W ciszę”
Maciej Spendel — “Z głową w chmurach”
Anna Sta­chow­icz — “Prze­jś­cia”
Grze­gorz Szafrańs­ki — “Złe Nawy­ki – Bad Habits”
Joan­na Wodzisz-Szafrańs­ka — “Światła Miast”
Michali­na Szy­mańs­ka — “La Loba”
Mar­ty­na Zarę­ba — “Choro­ba duszy”

Fot. Katarzy­na Kaczmarek

Fot. Ewa Habrajska

Fot. Grze­gorz Szafrański

Fot. Mateusz Hak

Fot. Weroni­ka Golińska

Fot. Tymo­teusz Staniek

Fot. Karoli­na Dziurowicz

Fot. Katarzy­na Całusińska-Masłoń

Fot. Joan­na Wodzisz-Szafrańska

Fot. Joan­na Jankowska

Fot. Karoli­na Palmieri

Fot. Anna Stachowicz

Fot. Maciej Spendel

Fot. Mar­ty­na Zaręba

Fot. Bar­bara Lewandowska

Fot. Michali­na Szymańska

Szkoła Fotografii FOTOEDUKACJA — Dyplomy 2019

Jak pod­sumować roczną lub dwulet­nia przy­godę z fotografia w szkole?
Czy wystar­czy przegląd najlep­szych fotografii wyko­nanych w stu­dio czy pod­czas zajęć z reportażu?
A może wystar­czy posiedzieć przy kom­put­erze i dopra­cow­ać swo­je zdjęcia?

Owszem, przegląd, wybór, opra­cow­anie są bard­zo ważne w pra­cy pod­sumowu­jącej każdą drogę, ale DYPLOM z fotografii, to coś więcej.

Rozpoczy­na­jąc pracę nad DYPLOMEM każdy zas­tanaw­ia się przede wszys­tkim, co chce “powiedzieć”. O czym ma być his­to­ria, jakie treś­ci poruszyć i przede wszys­tkim, po co… Każdy opowia­da swo­ją historię.

Tegoroczne zestawy dyplo­mowe bogate są przede wszys­tkim w emocje.
Emoc­je wewnętrzne i przeży­cia autorskie. Nie zawsze zrozu­mi­ane i bezpośred­nio odczy­tane, ale dające możli­woś­ci do interpretacji.
Są tu his­to­rie, relac­je, prob­le­my, czyli wszys­tko to, co doty­czy nas w pewnej częś­ci na co dzień.
His­to­rie przed­staw­ione subiek­ty­wnie, zwraca­jąc uwagę na najis­tot­niejsze frag­men­ty oraz doku­men­tal­nie, rejestru­jące ludzi i wydarzenia codzi­en­nego, “zwykłego” świa­ta wokół nas.

Oprócz fotografii “poważnych” zna­j­du­je­my także prace bard­zo plas­ty­czne, trak­tu­jące medi­um fotograficzne jako sposób na ukazanie indy­wid­u­al­nego pode­jś­cia do rzeczy­wis­toś­ci czy spostrze­ga­nia typowych tem­atów fotograficznych.
Portre­ty niedosłowne, sym­bol­iczne, bar­wne… Świ­etliste ulice czy “współczesne” martwe natu­ry. Fotografie inspirowane plas­tyką, światłem, kolorem…

Wielość tem­atów i form pokazu­je jak różnorod­ny jest obraz.
Jak wieloz­naczny może być przekaz z wyko­rzys­taniem różnych sposobów obra­zowa­nia, aż wresz­cie, jak różnorod­nie myślimy i spostrzegamy.

Na tej wys­taw­ie prezen­tu­je­my najlep­sze prace dyplo­mowe 2019 — 16 autorów z pośród 34 tegorocznych dyplomantów.
Pro­mo­tora­mi byli: Jacek Dzi­ub­dziela, Antoni Kreis, Bea­ta Men­drek i Mateusz Orszulski.

Tekst/Beata Men­drek

Szkoła Fotografii FOTOEDUKACJA
FOTOEDUKACJA to nie tylko miejsce zdoby­cia kole­jnych kwal­i­fikacji zawodowych, ale przede wszys­tkim EDUKACJA FOTOGRAFICZNA.
Nasza SZKOŁA pow­stała z pasji w 2000 roku. Przez wszys­tkie te lata staramy się nie tylko uczyć, ale również „zarażać” fotografią wszys­t­kich, którzy chcą się nią „baw­ić”. Przekazu­je­my treś­ci wynika­jące z prak­ty­ki zawodowej i dłu­go­let­nich doświad­czeń na bard­zo sze­rok­iej płaszczyźnie poj­mowa­nia fotografii.
Bo FOTOGRAFIA może być hob­by, może być sztuką, ale może być również sposobem na życie, a w dzisiejszym cza­sie królowa­nia obrazu, możli­woś­cią przekazy­wa­nia wsze­la­kich treści.

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Bea­ta Men­drek “Kokony”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wys­tawę fotografii Bea­ta Men­drek “Kokony”. Wernisaż odbędzie się 6 czer­w­ca 2019 roku o 18.30, w Galerii Katow­ice Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, przy ul. św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do 28 czer­w­ca 2019 od środy do piątku w godz­i­nach od 17.00 do 20.00.

Kokony…obrastają, otu­la­ją, chronią.
Pozwala­ją na powolne dojrze­wanie myśli.
Dają możli­wość przeczeka­nia w ciszy, nieza­uważe­nie i wewnętrznie.
Z zewnątrz szare i nieciekawe, nie ścią­ga­jące uwa­gi, nie porusza­jące, nie zach­wyca­jące i nie atrak­cyjne. Takie „na przetrzymanie”.
Cza­sem jed­nak zaciekaw­ią, poruszą zwycza­jnoś­cią i tajem­nic­zoś­cią, tego, co kry­je się w środku…
Każdy ma cza­sem taki kokon, pancerz ochron­ny pozwala­ją­cy na „przez­i­mowanie” myśli, emocji, doznań…

Bea­ta Men­drek – ur. W 1980r. w Katow­icach, artys­ta fotografik ZPAF.
Od 2008 roku członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, od 2011 członek Zarzą­du Okręgu Śląskiego.
Wykład­ow­ca w Szkołach Fotografii w Katow­icach, Zabrzu i w Tychach w zakre­sie Kom­pozy­cji Obrazu Fotograficznego, Este­ty­ki fotografii oraz Tech­nik Fotograficznych i Pod­staw fotografii.
Orga­ni­za­tor­ka i wykład­ow­ca kursów i warsz­tatów fotograficznych ‑www.fotowarsztaty.eu

W lat­ach 2003 – 2006 założy­ciel­ka i uczest­nicz­ka dzi­ałań Grupy Fotograficznej NATECHWILE.
Aktu­al­nie, od 2014 – kura­tor­ka NATECHWILE PROJEKT – pro­gram pro­mocji „młodej fotografii” – wys­tawy i prezen­tac­je młodych twórców.
Od roku 2002 orga­ni­za­tor­ka i współor­ga­ni­za­tor­ka wielu wys­taw i pro­jek­tów artystycznych.

Prace w zbio­rach Muzeum Śląskiego w Katow­icach, Śląskiej Kolekcji Fotografii Artysty­cznej w Katow­icach, Muzeum Miejskiego w Sos­now­cu oraz w kolekc­jach prywatnych.

Strona autors­ka — www.horyzonty.net

————————————————————————-


Pro­jekt OKO trze­cia odsłona Úřad měst­ského obvo­du Moravská Ostra­va a Přívoz w Ostrawie

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, Urząd Mias­ta Katow­ice, Urząd Mias­ta w Ostraw­ie, Insty­tut Twór­czej Fotografii przy Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Opaw­ie zaprasza­ją 5 czer­w­caa 2019 roku o godz. 16.00 na wernisaż wys­tawy grafi­ki Iva Krupi­cová, fotografii Rafał Klimkiewicz tech­ni­ki kom­bi­nowanej Marcela Mrázková w ramach trze­ciej odsłony pro­jek­tu OKO, który odbędzie się w Urzędzie Mias­ta Ostrawy Úřad měst­ského obvo­du Moravská Ostra­va a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.
Słowo wstęp­ne wygłosi kura­tor Arka­diusz Ławry­wian­iec. Wernisaż uświet­ni recital w wyko­na­niu Bog­dana Haręży, który zagra na key­board­zie i klarnecie, następ­nie na ako­rdeonie zagra Eliš­ka Kich­nerová stu­den­t­ka Kon­ser­wa­to­ri­um Janáč­ka w Ostraw­ie. Wstęp wol­ny. Serdecznie zapraszamy.

Iva Krupi­cová

Urod­zona 16. 07. 1987 Brno
Od 2012 roku pracu­je jako asys­ten­t­ka w Kat­e­drze Grafi­ki i Rysunku Wydzi­ału Artysty­cznego Uniwersytetu
Ostrawskiego.
W swo­jej twór­c­zoś­ci zaj­mu­je się grafiką, głównie litografią i wklęsło­druka­mi. Tworzy książ­ki włącznie z pracami
introli­ga­torski­mi pon­ad­to zaj­mu­je się real­iza­cją obiek­tów i ilus­tracją i projektowaniem.
Wykształcenie
2007 – 2012 – Pra­cow­n­ia Opakowa­nia i Pro­jek­towa­nia Książek, Kat­e­dra Grafi­ki i Rysunku Wydzi­ału Artystycznego
Uni­w­er­syte­tu Ostrawskiego
2010 / 2011 – Eras­mus stu­dent – Fac­ul­tad de Bel­las Artes, Uni­ver­si­dad de Castilla–La Man­cha, Cuen­ca, Hiszpania
2003 – 2007 – Sztu­ka Pro­mo­cyj­na – Grafi­ka Kom­put­erowa, Cen­tral­na Szkoła Sztu­ki i Pro­jek­towa­nia i VOŠR, Brno
2002 – 2003 – Mod­e­lowanie i Pro­jek­towanie Mody Włóki­en­niczej, Liceum Pro­jek­towanie Mody, Brno.
+420737510412
ivakrupicova@gmail.com
www.ivakrupicova.com

Rafał Klimkiewicz

Rafał Klimkiewicz, ur. 1973r. — współza­łoży­ciel (2003r.) i szef najwięk­szej na połud­niu kra­ju Agencji Fotograficznej EDYTOR. Wcześniej fotograf pra­sowy związany m.in. z Gazetą Wybor­czą i Rzecz­pospolitą, kierown­ik dzi­ału fotograficznego w Try­bunie Śląskiej (akt. Dzi­en­nik Zachodni).
W mar­cu bieżącego roku wygrał konkurs Śląs­ka Fotografia Pra­sowa. Wcześniej był również wielokrot­nie nagradzany: m.in. Grand Prix — Zdję­cie Roku, oraz I nagro­da w Konkur­sie Pol­skiej Fotografii Pra­sowej, nagrody Agencji Reuters “Front page pic­ture” i Rzecz­pospo­litej. Pra­cow­ał dla wielu tytułów w Polsce i poza grani­ca­mi, m.in. Forbes, Newsweek, Poli­ty­ka, Wprost, The New York Times, The Inter­na­tion­al Her­ald Tri­bune, Finan­cial Times, Der Spiegel, Stern, Max­im oraz agencji: Reuters, Asso­ci­at­ed Press (AP), Euro­pean Presspho­to Agency (EPA) i Agence France Presse (AFP).
Rafał Klimkiewicz — jako doku­men­tal­ista, kojar­zony jest głównie ze zdję­ci­a­mi pra­sowy­mi. Ciekawi go człowiek w aspekcie psy­cho­log­icznym i socjo­log­icznym, jego emoc­je w tych na pozór nieuch­wyt­nych chwilach, które moż­na jed­nak zatrzy­mać w tym konkret­nym ułamku sekundy — w decy­du­ją­cym momen­cie. Dlat­ego ważny dla niego jest wymi­ar artysty­czny fotografii, pokazu­jącej człowieka w jego miejs­cu w przestrzeni, detale wypeł­ni­a­jące kadr oraz kom­pozy­c­ja dopeł­ni­a­ją­ca treść obrazu. Autor ten ostat­nio ekspery­men­tu­je również w nur­cie fotografii kon­cep­tu­al­nej, nato­mi­ast w ramach AF EDYTOR spec­jal­izu­je się w pro­dukcji sesji, zdję­ci­ach wiz­erunk­owych i reklam­owych dla firm oraz w prowadze­niu szkoleń. Uczest­nik wys­taw i współau­tor wydawnictw w kra­ju i za granicą, juror konkursów fotograficznych. Zdobył dyplom mag­is­tra sztu­ki fil­mowej na Wydziale Radia i Telewiz­ji Uni­w­er­syte­tu Śląskiego, uczest­niczył w dwulet­nim cyk­lu zajęć z fotografii i fotoedy­cji w studi­um Col­li­na Jacob­sona na Uni­w­er­syte­cie Warszawskim/British Coun­cil. Aktu­al­nie studi­u­je w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii w czeskiej Opavie. Miesz­ka w Katowicach.

Marcela Mrázková

Marcela Mrázková,

Urod­zona 8 kwiet­nia 1942 Hran­ice na Moravě
1956 — 1959 Śred­nia Szkoła Ped­a­gog­icz­na w Krnowie
1961 — 1964 , 1973 — 1977 Wydzi­ał ped­a­gog­iczny Uni­w­er­syte­tu w Opawie
1977 — 2004 Nauczy­ciel­ka w szkole artystycznej.
Brała udzi­ał w kilkudziesię­ciu wys­tawach. Jest członkiem grupy X Opa­va, z którą reg­u­larnie wystawia.
Tworzy głównie grafikę, prace kom­bi­nowane połąc­zone z grafiką, tek­stylia­mi i przed­mio­ta­mi tekstylnymi.

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu „Herba­ta i Fotografia”

Serdecznie zaprasza­my do Galerii Katow­ice Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki w czwartek 16 maja o godzinie 17:30 na kole­jne spotkanie z cyk­lu „Herba­ta i Fotografia”.
Pod­czas spotka­nia zostanie omówiona aktu­al­nie eksponowana w galerii wys­tawa pt. „Obszary niewiadome” – zbiorowa wys­tawa, której kura­torką jest Patryc­ja Pawęzowska.
Tem­atem prze­wod­nim spotka­nia, w związku z obchod­zonym Jubileuszem 40-lecia galerii będzie kole­jne wys­tąpi­e­nie pt. „Twarze Galerii Katow­ice”, w ramach którego przy­bliżamy his­to­ryczne syl­wet­ki fotografów związanych z naszą przestrzenią wys­taw­i­en­niczą. Tym razem zajmiemy się postacią Anny Chojnackiej.

Dyskusję pobudzać będzie wyśmieni­ta herba­ta, o którą zad­ba oczy­wiś­cie Paweł Winiarski.

Zadanie pub­liczne jest współ­fi­nan­sowane z budże­tu Mias­ta Katowice.

Part­nerem spotkań „Herba­ta i Fotografia” jest fir­ma Oxalis Pol­s­ka, której sklep z herbatą i kawą mieś­ci się w Katow­icach przy uli­cy 3 Maja 19.

Spotka­nia prowadzą: Krzysztof Szla­pa i Kamil Myszkowski

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”. Z Beatą Men­drek, Arturem Solowskim, Anton­im Kreisem i Witol­dem Cichockim poroz­maw­iamy o edukacji w fotografii.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 28 maja 2019 roku o godz. 18.30 na spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Beatą Men­drek, Arturem Solowskim, Anton­im Kreisem i Witol­dem Cichockim poroz­maw­iamy o edukacji w fotografii. Spotkanie poprowadzi Arka­diusz Ławry­wian­iec. Wydarze­nie odbędzie się w Galerii Katow­ice ul. Św. Jana 10. Wstęp wolny. 

Bea­ta Mendrek

Urod­zona w 1980 r. Absol­wen­t­ka Policeal­nego Studi­um Fotograficznego oraz Wydzi­ału RTV Uni­w­er­syte­tu Śląskiego
w Katowicach.
Od 2008 roku członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików – od roku 2011 członek Zarzą­du ZPAF okręgu śląskiego.

Od roku 2009 wykład­ow­ca w Szkołach Fotografii w Katow­icach i w Tychach, w zakre­sie Kom­pozy­cji Obrazu Fotograficznego, Este­ty­ki fotografii oraz Tech­nik Fotograficznych i Pod­staw fotografii.

Orga­ni­za­tor­ka i wykład­ow­ca kursów i warsz­tatów fotograficznych ‑www.fotowarsztaty.eu W lat­ach 2003 – 2006 założy­ciel­ka i uczest­nicz­ka dzi­ałań Grupy Fotograficznej NATECHWILE. Aktu­al­nie, od 2014 – kura­tor­ka NATECHWILE PROJEKT – pro­gram pro­mocji „młodej fotografii” – wys­tawy i prezen­tac­je młodych twórców.Od roku 2002 orga­ni­za­tor­ka i współor­ga­ni­za­tor­ka wielu wys­taw i pro­jek­tów artysty­cznych, m.in. współpra­ca z Galer­ią Szyb Wil­son, Galer­ią Cza­kram, Galer­ią Katow­ice ZPAF w Katow­icach. W 2004 r. współor­ga­ni­za­tor­ka Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Sztuk Wiz­ual­nych EWNS w Katowicach.
Prace w zbio­rach Muzeum Śląskiego w Katow­icach, Śląskiej Kolekcji Fotografii Artysty­cznej w Katow­icach, Muzeum Miejskiego w Sos­now­cu oraz w kolekc­jach prywatnych.

Artur Solows­ki

Urod­zony w 1976 roku w Cieszynie. Ukończył Policealne Studi­um Fotograficzne w Katow­icach oraz Wyższe Studi­um Fotografii w Jele­niej Górze. Absol­went studiów na Wydziale Artysty­cznym Uni­w­er­syte­tu Zielonogórskiego na kierunku malarst­wo spec­jal­ność fotografia. Nauczy­ciel fotografii. Współpra­cow­ał z Cen­trum Pro­fi­lak­ty­ki, Edukacji i Ter­apii „KONTAKT” w Cieszynie gdzie prowadz­ił pra­cown­ię fotografii oraz Galer­ię Dzi­ałań Twór­czych Kontakt.

Antoni Kreis

(ur. w1956 r. w Chor­zowie) – artys­ta fotografik, członek rzeczy­wisty Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, od 2005 r. nieprz­er­wanie pełni funkcję wice preze­sa Zarzą­du Okręgu Śląskiego ZPAF. Prze­wod­niczą­cy Okrę­gowej Komisji Kwal­i­fika­cyjnej opini­u­jącej kandy­datów na członków ZPAF. Instruk­tor fil­mu i fotografii MKiS kat. I. W Szkole Fotograficznej FOTOEDUKACJA od 2006 r. Fotogra­fu­je od zawsze, ale tylko to co go zain­tere­su­je. Nie lubi fotografii nud­nej i schematy­cznej. W 1980 r. eta­towy fotore­porter Zarzą­du Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Sol­i­darność w Katow­icach czego efek­tem były kłopo­ty oso­biste, niechęć do poli­tyków oraz sza­cunek dla fotografów pode­j­mu­ją­cych trudne tem­aty. Wielokrot­nie w życiu zdradzany przez fotografię bez skrupułów zdradzał ją z poezją, muzyką, malarst­wem i filmem.

Witold Cichoc­ki

Urod­zony w 1966 roku, miesz­ka w Gliwicach.
W 1989 roku ukończył Policealne Studi­um Fotografii w Katow­icach Piotrow­icach, jest absol­wen­tem Wyższego Studi­um Fotografii w Jele­niej Górze oraz Wydzi­ału Artysty­cznego Uni­w­er­syte­tu Zielonogórskiego. W 1994 roku otrzy­mał Nagrodę Artysty­czną Woje­w­ody Katow­ick­iego dla młodych twór­ców w dziedzinie fotografii, a w 1995 roku Nagrodę Pro­mocji Młodych Prezy­den­ta Mias­ta Gliwice.
Od 1990 roku prowadzi zaję­cia z fotografii w szkołach tech­nicznych, intere­su­je się fotografią doku­men­tal­ną, oraz fotografią architek­tu­ry i krajobrazu.

————————————————————————-


Zbiorowa wys­tawa fotografii “Obszary niewiadome”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na zbiorową wys­tawę fotografii “Obszary niewiadome”
Wernisaż odbędzie się 8 maja 2019 roku o 18.30, w Galerii Katow­ice Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików,przy ul. św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do 31 maja 2019 od środy do piątku w godz­i­nach od 17.00 do 20.00. Kura­torem wys­tawy jest Patryc­ja Pawęzowska

OBSZARY NIEWIADOME

Wys­tawa zbiorowa sku­pia dziesię­ciu Twór­ców posługu­ją­cych się językiem sztuk wiz­ual­nych. Pod­czas wernisażu będzie moż­na obe­jrzeć fotografie, insta­lac­je, przeczy­tać prozę i uczest­niczyć w sztuce per­for­mance. Więk­szość dzieł pow­stało od wrześ­nia 2018 roku do lutego 2019 roku.

Oto tajem­ni­ca stała się inspiracją do pow­sta­nia wystawy. 

Kim jestem? Wybo­ry i ich kon­sek­wenc­je imp­liku­ją to kim jestem czy wręcz prze­ci­wnie, przed­staw­ia­ją mnie w kon­tekś­cie bycia tym kim jestem. Sztu­ka poma­ga mi odkryć to czego nie wiem o sobie.

Głównym założe­niem wys­tawy jest odkry­wanie autoter­apii. Teo­ria ter­apii poprzez sztukę jest znana, ale czy do koń­ca rozu­miemy to czym jest i jak odd­zi­ału­je na stan psy­chofizy­czny? Autoter­apia dokonu­je się w przy­woły­wa­niu emocji i tworze­niu obrazów rzeczy­wistych. (Tożsamość obrazu 2019, s.141). Uzdraw­ia­ją­ca ener­gia sztu­ki racjon­al­izu­je relację Twór­cy z otocze­niem ukazu­jąc obszary niez­nane nawet samemu artyś­cie. Autoter­apia niesie z sobą wiele funkcji takich jak dydak­ty­cz­na, katar­ty­cz­na, kom­pen­sacyj­na, ludy­cz­na czy społecz­na. Spraw­ia­ją one, że nieuświadomione sym­bole nanie­sione na dzieło nabier­a­ją sen­su. Jak ksz­tał­tu­je się świado­mość ter­apeu­ty­cz­na w kon­tekś­cie tworzenia i per­cepcji? Czy za każdym razem wykonu­jąc dzieło jesteśmy pod­dawani terapii?

Jak ksz­tał­tu­je się świado­mość ter­apeu­ty­cz­na w kon­tekś­cie tworzenia i percepcji?
Czy za każdym razem wykonu­jąc dzieło jesteśmy pod­dawani terapii?
Czy to już nadinterpretacja?

Na te i inne pyta­nia postaramy się odpowiedzieć pod­czas wernisażu w roz­mowie z Artystami. 

W trak­cie wernisażu odbędzie się per­for­mance oraz akc­ja artystyczna.

Do cza­su ofic­jal­nego otwar­cia wys­tawy nazwiska Artys­tów biorą­cych udzi­ał w wys­taw­ie nie zostaną przyp­isane do ich dzieł, czego wyma­ga akc­ja artysty­cz­na Pro­jekt Twórca.

Kolekcjon­erów sztu­ki zachę­camy do zakupu wys­taw­ionych pod­czas wys­tawy dzieł. 

Cieszę się na spotkanie,
Kurator
dr Patryc­ja Pawęzowska

ARTYŚCI:
w kole­jnoś­ci alfabetycznej

Pauli­na Jeziorska

(ur. w 1995) – na co dzień stu­den­t­ka stom­a­tologii na Śląskim Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym. Fotografia anal­o­gowa w swoich sidłach trzy­ma ją już od kilku lat. I nie puszcza. Cza­sem prze­puszcza – światło. Zaan­gażowana w portret i fotografię codzi­en­noś­ci, od natu­ry po naturę sytu­acji ulicznych. Współor­ga­ni­za­tor­ka inic­jaty­wy fotograficznej „Trójkąt – plen­ery fotograficzne”. Jej prace po raz pier­wszy znalazły się na wys­taw­ie tejże inic­jaty­wy, pt. „Korze­nie” (2018) w Poz­na­niu i Byd­goszczy. Na co dzień spo­jrzeć można: 

https://instagram.com/paulina.jeziorska

Ena Kiel­s­ka

ur. 3 lutego. Ukończyła stu­dia na wydziale anglisty­ki o kierunku kul­tura i lit­er­atu­ra na Uni­w­er­syte­cie Śląskim i reży­ser­ię w Wyższej Szkole Tech­nicznej w Zabrzu. Uczest­nicz­ka kur­su Script w Szkole Wajdy. Autor­ka tek­stów i filmów krótkometrażowych.

Mał­gorza­ta Mali­nows­ka- Klimek

his­to­ryk sztu­ki, kura­tor, kry­tyk, nauczy­ciel. Pro­mu­je sztukę zaan­gażowaną, nastaw­ioną na dia­log z odbior­cą. Fotograf amator.

Prze­mysław Kot

Począt­ki mojej fotografii rozpoczeły się dość niety­powo bowiem pier­wsze moje zamier­zone kadry pow­stały z chę­ci uwiecznienia masek które tworzyłem. Wstęp­ne zarysy pow­stawały w kolorowych miesięcznikach mojej mamy, nanosiłem wtedy swo­je wiz­je na twarze i ciała osób będą­cych na zdję­ci­ach. W kole­jnym etapie zacząłem rysować szkice w zeszy­tach. Z cza­sem gdy pow­stawało ich coraz więcej zas­tanaw­iałem się nad ich urzeczy­wist­nie­niem więc szukałem surow­ców, z których mógłbym je wykon­ać. Real­izu­jąc swo­je wiz­je jed­nocześnie zas­tanaw­iałem się w jakiej formie je przed­staw­ić i jak je uwiecznić. Wybór padł na fotografię cyfrową, która dawała mi możli­wość wkom­ponowa­nia tych insta­lacji w wykre­owany przeze mnie obraz. I w tym miejs­cu zaczęła się moja świado­ma przy­go­da z fotografią. Uwiecz­ni­ałem swo­je wiz­je i przed­staw­iałem je najbliższym osobom. Z biegiem cza­su zain­tere­sowanie moi­mi zdję­ci­a­mi było coraz więk­sze również wsród szer­szego grona odbior­ców, a fotografowanie spraw­iało mi coraz więcej satys­fakcji. W dal­szym etapie tej przy­gody zacząłem fas­cynować się również fotografią kobiecego aktu. Wtedy też w moje ręce trafił anal­o­gowy aparat śred­nio­for­ma­towy Kiev 60 zakochałem się, i to po uszy. To co mnie urzekło w fotografii anal­o­gowej, to przede wszys­tkim pro­ces pow­stawa­nia obrazu, cel­e­brac­ja swego rodza­ju rytu­ałów związanych z wywoły­waniem rolek oraz wiążą­ca się z tym nieprzewidy­wal­ność i wypad­kowość. Poza tym lubię w zdję­ci­ach anal­o­gowych tę charak­terysty­czną miękkoś­cią obrazu, który tworzy szczegól­ny kli­mat. Te wszys­tkie etapy składa­ją się na moją twór­c­zość i budu­ją specy­ficzny charak­ter moich fotografii. Ponoć zdję­cia które tworzymy są nami a my nimi…
W sty­czniu 2017 roku zostałem członkiem Łódzkiego Towarzyst­wa Fotograficznego, na swoim kon­cie mam zagraniczną wys­tawę zbiorową ZED 2017 oraz pub­likację w Dark Beau­ty Mag­a­zine. W maju 2018r. Zbior­cza wys­tawa “Korze­nie” w galerii Cen­tralne Oko w Poznaniu.
Kwiecień 2018 wyróżnie­nie w XVII edy­cji Kol­skiego konkur­su fotograficznego “Portret” . Kwiecień 2018 ‑fotograf miesią­ca “Sze­ro­ki Kadr by NIKON”. Wrze­sień 2018 wys­tawa zbior­cza “Wol­ność w kwadra­cie” w Łódzkim Towarzys­t­wie Fotograficznym. Październik 2018 prelekc­ja na Skoc­zowskim Fes­ti­walu Fotografii Anal­o­gowej. Wyróżnie­nie w między­nar­o­dowym konkur­sie “Portret prawdzi­wy” VI edy­c­ja rok 2018. Grudzień 2018 zło­ty medal FIAP w między­nar­o­dowym konkur­sie XVIII A World for All: Over­com­ing Dis­abil­i­ties. Grudzień 2018 wywiad na łamach 14 numeru mag­a­zynu per­spek­ty­wy nieza­leżnej “OBSCURNY”. W sty­czniu 2019r. Zbior­cza wys­tawa “Korze­nie” w Muzeum Fotografii w Byd­goszczy. Sty­czeń 2019r. zło­ty medal Łódzkiego Towarzyst­wa Fotograficznego w 59 dobroczyn­nej wys­taw­ie fotografii.

Katarzy­na Kalua Kryńska

ukończyła stu­dia na Wydziale Architek­tu­ry na Politech­nice Warsza­wskiej (1999), Europe­jskiej Akademii Fotografii (2005) oraz Stu­dia Dok­toranck­ie na Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie (2014). Dok­tor sztuk pięknych (2016). Należy do Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Architekt, design­er i fotograf. Swo­je zdjęcia prezen­towała na wys­tawach indy­wid­u­al­ny i zbiorowych w Polsce, Irlandii, Por­tu­galii, Holandii, Niem­czech i USA. Lau­re­at­ka konkur­su fotograficznego 5th Annu­al Black&White Spi­der Awards w kat­e­gorii Still Life (2010). Jej prace były wyróżnione na wys­taw­ie The Art Of Pho­tog­ra­phy Show w San Diego Cal­i­for­nia (2011), Fotofesti­walu w Łodzi (2011), zajęły pier­wsze miejsce w konkur­sie Wet Plate Cop­meti­ton Cana­da (2012). Były prezen­towane na Bien­nale Pho­tok­i­na (2012), Still Pho­tog­ra­phy at Tay­lor­fest Car­low Irlan­dia (2013), Bien­nale of Pho­tog­ra­phy Reyki­avik Ljó- smyn­dada­gar Islandia (2014) oraz na Warsza­wskim Fes­ti­walu Fotografii Artysty­cznej (2015). Zdobyła nagrodę hon­orową na 9th Annu­al Inter­na­tion­al Col­or Award (2016) oraz wyróżnienie w konkur­sie Julia Mar­garet Cameron Award (2017). Jej prace były pub­likowane między inny­mi: Wysok­ie Obcasy, Zwier- ciadło, Zabyt­ki, Weran­da — Pol­s­ka, Soura Mag­a­zine — Zjed­noc­zone Emi­raty Arab­skie, Blow Pho­to Maga- zine, Prism Pho­to Mag­a­zine — Irlan­dia, SHOTS Mag­a­zine — USA, SEITIES — Cana­da. Miłośniczka foto- grafii anal­o­gowej, używa aparatów średniego i wielkiego formatu.
http://www.kalua.pl
Marcin Lech
Urod­zony na wschodzie, ma 32 lata. Od młodoś­ci porusza­ła go sztu­ka, w szczegól­noś­ci malarst­wo i grafi­ka, później zaczął pasjonować się także architek­turą i fotografią. Dziś jest architek­tem i to ona narzu­ciła mu nowy, ide­owy sposób aranżowa­nia przestrzeni fotografii. Fotografię trak­tu­je lekko, wyraża obrazem swo­je uczu­cia oraz przenosi nierzeczy­wis­tość do świa­ta rzeczy­wis­tego dzię­ki temu uwal­nia się od codzienności. 

https://www.instagram.com/wersjatestowa/

Kamil Myszkows­ki

Artys­ta fotografik, twór­ca insta­lacji i wideo, kolekcjon­er fotografii i starych negaty­wów, kura­tor wys­taw fotograficznych i his­to­rycznych, ani­ma­tor życia kul­tur­al­nego. Dok­torant w Zakładzie Fil­moz­naw­st­wa i Wiedzy o Medi­ach na Wydziale Filo­log­icznym Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach. Jest członkiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki. Uczest­niczy także w dzi­ała­ni­ach jaworznick­iej Szkoły Widzenia oraz Grupy 999. We współpra­cy z Krzysztofem Szlapą prowadzi warsz­taty fotograficzne, dla różny­mi insty­tuc­ja­mi (między inny­mi Muzeum Śląskie, Gale­ria Sztu­ki Współczes­nej BWA Katow­ice, Dom Kul­tu­ry Chwałow­ice w Ryb­niku i inne). Współprowadzi cyk­liczne spotka­nia fotograficzne „Herba­ta i Fotografia” w Galerii Katow­ice ZPAF.
Autorskie wys­tawy między inny­mi: „Obrazy metafor” z Krzysztofem Szlapą, „Roz­pad Odbi­cia” z Krzysztofem Pal­ińskim, „Trze­cie oko”, „Krót­ka opowieść o taśmie fil­mowej”, „Nie jestem tą samą rzeką”, „Foto­syn­teza”, „Odwró­cona Bib­liote­ka”, „W przeczeka­niu”, Pro­jekt „Twarzysze”). Jest także uczest­nikiem wys­taw zbiorowych. Jego prace zna­j­du­ją się w zbio­rach Pałacu Schoe­na – Muzeum w Sos­now­cu, Indus­tri­al­nego Cen­trum Kul­tu­ry w Ryb­niku i kolekc­jach prywatnych. 

www.kamilmyszkowski.wordpress.com

NetoSen

Neto – lunatyk kocha­ją­cy sny jak i śnić na jaw­ie, wierzy w moc! Absol­went Krakowskiej Szkoły Fil­mowej im. Woj­ciecha Jerzego Hasa. Główną lin­ią dociekań i zain­tere­sowań artysty­cznych jest portret rozu­mi­any jako medi­um opisu­jące ciało i spek­trum dyskursów, które się w nie wpisu­ją, budowa włas­nych aparatów otworkowych, ekspery­men­ty z cza­sem, zabawa ze światłem, pra­ca w ciem­ni z mate­ri­ałem światłoczułym. Fotogra­fu­je starym, uży­wanym sprzętem, ale dos­tosowanym do włas­nych potrzeb: Olym­pus XA, Hol­ga 120 CFN, Nishi­ka 3D, filmy to głównie FOMAPAN mały obrazek, śred­ni for­mat oraz papi­er do fotografii otworkowej FOMA. Brał udzi­ał w wys­tawach kra­jowych i między­nar­o­dowych między inny­mi w Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej Zna­ki Cza­su w Toruniu, Muzeum Fotografii w Byd­goszczy, Insty­tu­cie Sztu­ki Uni­w­er­syte­tu Śląskiego, Białoruskim Sto­warzysze­niu Fotografów w Mińsku oraz w różnych innych gale­ri­ach Europy – Ukraina, Lit­wa, Por­tu­galia, Włochy… Jego prace były wyróż­ni­ane i nomi­nowane na różnych fes­ti­walach. I‑sze Miejsce na Fes­ti­walu Poezji Pol­skiej w Sopocie, nom­i­nac­je: Fes­ti­w­al Fil­mu i Sztu­ki “Dwa Brze­gi” w Kaz­imierzu Dol­nym oraz Fes­ti­walu “Zoom Zbliże­nia” w Jele­niej Górze, jego prace pub­likowane były w takich mag­a­zy­nach jak: i‑D Pol­s­ka, SOUNDVISION Mag­a­zyn (Anglia), Sar­mad Mag­a­zyn (Iran), Mias­to Kobi­et (Pol­s­ka), RGSP Mag­a­zine (Franc­ja), Dot­tor Car­doso Mag­a­zyn (Włochy) Antolo­gia Wier­szy Współczes­nych (Pol­s­ka)
http://www.netosen.com/en/
https://www.instagram.com/netosen/

Patryc­ja Pawęzowska

Zaj­mu­je się fotografią krea­cyjną i doku­men­tal­ną, video art, insta­lacją, ekspery­mentem artysty­cznym. Wyraża się w kat­e­go­ri­ach sze­roko rozu­mi­anego portre­tu. W 2018 roku obroniła pracę dok­torską pt. Tożsamość Obrazu w Akademii Sztuk Pięknych w Katow­icach w 2019 roku na pod­staw­ie pra­cy dok­torskiej wydała książkę z zakre­su teorii fotografii pt. Tożsamość obrazu w której autor­ka zas­tanaw­ia się nad zasad­noś­cią wykony­wa­nia obrazu fotograficznego. Omaw­ia szereg zagad­nień związanych z fotografią, defini­u­je poję­cie obrazu, tożsamoś­ci, oso­by pozu­jącej. Roz­biera na częś­ci pro­ces sesji fotograficznej spoglą­da­jąc na fotografa i osobę fotografowaną. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Lau­re­at­ka wielu konkursów min: 2014 Nom­i­nac­ja do Nagrody Lucie Award (Oskar Fotograficzny) za video art Cit­i­zens, Inter­na­tion­al Pho­tog­ra­phy Awards com­pe­ti­tion (IPA), Stany Zjed­noc­zone, 2016 I miejsce Best Cin­e­matog­ra­phy dla Śledzt­wo. The Inquest, We Like’Em Short Film Fes­ti­val, Ore­gon, Stany Zjed­noc­zone, 2017 I miejsce, Między­nar­o­dowy Konkurs Fotografii Cyfrowej, Cyber­fo­to, Częs­to­chowa, Polska.

www.patrycjapawezowska.com
https://anna66.carbonmade.com

Tomasz Warzyńs­ki

(ur. 1964, Grudziądz, Pol­s­ka) jest twór­cą, który pracu­je głównie w obszarze per­for­man­su fotograficznego. Wykorzystując rozsz­er­zone pojęcie energii, tworzy inten­sy­wne osobowe odniesienia za pomo­cą aktów akcep­tacji i odmowy. Zawodowo zaj­mu­je się badaniem kompatybilności elek­tro­mag­ne­ty­cznej urządzeń elek­tron­icznych. Z fotografią od 1974 roku. Uczest­niczył w dzi­ała­ni­ach Grudziądzkiego Towarzyst­wa Fotograficznego. W 2017 roku rozpoczął stu­dia II stop­nia z fotografii na UAP Poz­nań. Wśród wys­taw – jed­na z Lib­erą, Truszkowskim i Wręgą. Obec­nie miesz­ka i pracu­je w Poznaniu.
https://www.instagram.com/muganawa/

————————————————————————-


Wesołych Świąt Wielkanocnych

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu Herba­ta i Fotografia

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na kole­jne spotkanie z cyk­lu „Herba­ta i Fotografia”, które odbędzie się w czwartek 18 kwiet­nia o godzinie 17:30 w Galerii Katowice.

Pod­czas spotka­nia zostanie omówiona aktu­al­ną wys­tawa, czyli Jerzy Lew­czyńs­ki „Arche­olo­gia Fotografii – reak­tywac­ja”. W związku z obchod­zonym przez nas Jubileuszem 40-lecia Galerii Katow­ice na spotka­niu chce­my rozpocząć także cykl tem­aty­cznych wys­tąpień pt. „Twarze Galerii Katow­ice”, w ramach którego będziemy przy­bliżać his­to­ryczne syl­wet­ki fotografów związanych z galer­ią. Nie zabraknie dyskusji i wielu inspiracji!

O atmos­ferę pod­czas spotka­nia zad­ba Paweł Winiars­ki po raz kole­jny przenosząc nas w świat aro­maty­cznej herbaty.

Zadanie pub­liczne jest współ­fi­nan­sowane z budże­tu Mias­ta Katowice.

Part­nerem spotkań „Herba­ta i Fotografia” jest fir­ma Oxalis, której sklep z herbatą i kawą mieś­ci się w Katow­icach przy uli­cy 3 Maja 19.

Spotka­nia prowadzą: Krzysztof Szla­pa i Kamil Myszkowski

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”. Z Danutą Kowa­lik-Dura poroz­maw­iamy o roli kura­to­ra w fotografii.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 23 kwiet­nia 2019 roku o godz. 18.30 na spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Danutą Kowa­lik-Dura poroz­maw­iamy o roli kura­to­ra w fotografii. Spotkanie poprowadzi Arka­diusz Ławry­wian­iec. Spotkanie odbędzie się w Galerii Katow­ice ul. Św. Jana 10. Wstęp wolny.

Danu­ta Kowalik-Dura
Jest muzeal­nikiem, starszym kus­toszem, przez szereg lat kierowała Dzi­ałem Fotografii w Muzeum Śląskim.
Jest autorką kilku­nas­tu prob­le­mowych wys­taw fotograficznych , z których szczegól­nie ceni sobie dwie o charak­terze przekro­jowym: ”Magia dawnej fotografii” z 2008 roku, na której pokazano 1600 fotografii we wszys­t­kich tech­nikach i tem­atyce właś­ci­wych od zara­nia jej roz­wo­ju oraz wys­tawę z 2012 roku zaty­tułowaną „Dopełnie­nie konieczne” , która prezen­towała twór­c­zość 10 fotografek o dorobku znaczą­cym zarówno dla śląskiego środowiska twór­czego jak i wpisu­ją­cych się w his­torię pol­skiej fotografii. Były to: Z. Rydet, A. Cho­j­nac­ka, M. Apa­thy, R. Jura, H. Holas-Idzi­akowa, J. Helander, K. Łata-Wrona, J. Mor­mul, M. Śli­wa, B. Mikulska-Mendrek.
W 2017 roku była kura­torką wys­tawy ret­ro­spek­ty­wnej Vladimi­ra Bir­gusa , a pub­likac­ja książkowa towarzyszą­ca wys­taw­ie uzyskała Grand Prix za najlep­sza opra­cow­anie doty­czące fotografii współczes­nej na prestiżowym XXVIII Między­nar­o­dowym Fes­ti­walu Fotografii w Bratysław­ie .W jej zain­tere­sowa­ni­ach leży współczes­na fotografia twór­cza , w ostat­nim cza­sie dorobek Jerzego Lewczyńskiego. 

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Jerzy Lew­czyńs­ki “Arche­olo­gia fotografii — reaktywacja”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wys­tawę fotografii Jerzy Lew­czyńs­ki “Arche­olo­gia fotografii — reaktywacja”
Wernisaż odbędzie się 3 kwiet­nia 2019 roku o 18.30, w Galerii Katow­ice Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików,przy ul. św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do 30 kwiet­nia 2019 od środy do piątku w godz­i­nach od 17.00 do 20.00. Kura­torem wys­tawy jest Danu­ta Kowalik-Dura.

Jerzy Lew­czyńs­ki. Arche­olo­gia Fotografii Reaktywacja
„Dziś Jerzy Lew­czyńs­ki uznawany jest za kogoś, kto uczynił z fotografii przed­miot sztuki ” .
Tak waż­na dla pol­skiej fotografii osobowość wyma­ga przy­pom­nienia zarówno postaci, jak i dorobku. Mija bowiem pią­ta roczni­ca śmier­ci Jerzego Lew­czyńskiego, jed­nego z najwybit­niejszych fotografików naszych cza­sów. Zbie­ga się ona z 60. rocznicą przeło­mowego w dzie­jach współczes­nej fotografii pol­skiej wydarzenia, otwar­cia wys­tawy Pokaz zamknię­ty, która miała miejsce w Gli­wicach 20.06. 1959 roku. Nazwana wów­czas przez kry­tyków anty­fo­tografią, stała się najważniejszym momentem w artykułowa­niu ksz­tał­tu­ją­cych się postaw neoawan­gar­dowych w sztuce fotografii.
Akty­wność twór­cza Jerzego Lew­czyńskiego roz­cią­ga się na sześć dekad jego życia. Ewolu­owała od doświad­czeń pik­to­ri­al­nych, kon­struk­ty­wisty­cznych przez odniesie­nie się do styl­isty­ki socre­al­isty­cznej, aż do ekspery­men­tu, anal­izy prak­tyk sur­re­al­iz­mu i ten­dencji kon­cep­tu­al­nych. Stanowi niepod­ważal­ny wkład w rozwój fotografi­ki pol­skiej. Splata­ją się w niej różne doświad­czenia w zakre­sie wypra­cow­a­nia włas­nych środ­ków wyrazu i sposobów obra­zowa­nia treś­ci. Obok ekspery­men­tu i nowa­torstwa w budowa­niu wypowiedzi fotograficznej, które doprowadz­ił auto­ra na wyżyny sztu­ki fotografii, odna­j­du­je­my także echa klasyków i roman­tyz­mu pol­skiego. Prze­jaw­ia­ją się one w szczegól­nym przy­wiąza­niu do dziedz­ict­wa, roz­pa­try­wanego w skali his­to­rycznej i kul­tur­owo-społecznej, wpisu­jące się ostate­cznie w sze­roko rozu­mi­ane kat­e­gorie human­isty­czne i egzystencjalne.
Twór­c­zoś­ci fotograficznej auto­ra towarzyszyła reflek­s­ja teo­re­ty­cz­na i kry­ty­cz­na poświę­cona mis­ji medi­um fotografii. Ostate­cznie, rozwi­jane przez niego od l.70. XX w. rozważa­nia , doprowadz­ił do wypra­cow­a­nia kon­cepcji twór­czej nazwanej arche­ologią fotografii. Jej isto­ta sprowadza się do budowa­nia wypowiedzi fotograficznych z uży­ciem prac innych autorów, w tym anon­i­mowych fotografów . Pode­j­mowane tem­aty anal­i­zował przez pryz­mat włas­nej biografii. Fotografie wzbo­ga­cał obraza­mi tek­stów, np. rękopisów z zeszytów szkol­nych, czy frag­men­tów pry­wat­nej kore­spon­dencji, uży­tych tu nie tylko jako nośników treś­ci, ale jako samodziel­nych znaków graficznych. Częs­to tworzył opa­tr­zone komen­tarza­mi zestawy, które przy­wracały pamię­ci wydarzenia i ludzi z min­ionego cza­su. Arte­fak­ty przeszłoś­ci, bez­imi­enne i zapom­ni­ane użyte przez auto­ra jako mate­ria twór­cza, zostały ponown­ie włąc­zone w ludzkie rozważa­nia. Sam ter­min arche­olo­gia fotografii wszedł w zakres poję­ciowy współczes­nych twór­ców i jest uży­wany z kono­tacją odnoszącą się do łączenia dzi­ałań fotograficznych z inny­mi, wcześniejszy­mi, stanow­ią­cy­mi pokłady znaczeń funkcjonu­ją­cych jako ciągłość pewnych pro­cesów, niepostrze­ganych tylko jako przeszłość. Są to wartoś­ci eksploa­towane do dziś. W tym tkwi siła i pon­ad­cza­sowość kon­cepcji Jerzego Lewczyńskiego.
Prezen­tu­je­my wybrane, ikon­iczne prace, które usy­tuowały Jerzego Lew­czyńskiego w gronie najważniejszych pol­s­kich artys­tów wiz­ual­nych XX wieku. Ich indy­wid­u­al­izm, nowa­torstwo i per­for­matyny potenc­jał czynią je wciąż aktu­al­ny­mi i pozwala­ją włączyć w dyskurs artysty­czny XXI wieku.
kura­tor­ka wys­tawy Danu­ta Kowalik-Dura 

Jerzy Lew­czyńs­ki 1924–2014

Jeden z najz­nakomit­szych artys­tów pol­skiej fotografii urodz­ił się w 1924 roku w Tomas­zowie Lubel­skim. Po II wojnie świa­towej osi­adł w Gli­wicach, gdzie ukończył stu­dia politech­niczne i związał się z miejs­cowym środowiskiem fotograficznym. Tutaj spotkał swych men­torów i uksz­tał­tował włas­ną postawę twór­czą. W 1958 roku został członkiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Od 1970 roku zasi­adał w Radzie Artysty­cznej ZPAF, a w lat­ach 1975 – 1984 był jej prze­wod­niczą­cym. Od 1988–1993 był wykład­ow­cą Wyższego Studi­um Fotografii ZPAF w Warszawie.
W 1959 roku, wraz ze Zdzisławem Bek­sińskim i Bro­nisławem Schlab­sem, zor­ga­ni­zował w Gli­wickim Towarzys­t­wie Fotograficznym wys­tawę Pokaz zamknię­ty, który stały się przeło­mowym dla roz­wo­ju fotografii w Polsce i wyprzedzał ten­denc­je, które pojaw­iły się w sztuce świa­towej na przełomie lat 60. i 70. XX w.
Jerzy Lew­czyńs­ki uczest­niczył we wszys­t­kich ważnych dla pol­skiej fotografii współczes­nej wys­tawach: Fotografia subiek­ty­w­na (Kraków 1968), Fotografowie poszuku­ją­cy (Warsza­wa 1971), Stany graniczne fotografii (Katow­ice 1977), 70 lat pol­skiej fotografii awan­gar­dowej którą przy­go­tował wraz ze Zdzisławem Pachol­skim, (1991 Pol­s­ka, Niemcy).
Od koń­ca lat 60. for­mułował włas­ną kon­cepcję teo­re­ty­czną nazwaną arche­ologią fotografii. Jej idea kon­cen­tru­je się nad ocalaniem od niepamię­ci dawnych fotografii, m.in. poprzez włącze­nie w obszar włas­nych dzi­ałań artystycznych.
Autor zaj­mował się także his­torią fotografii i jej kry­tyką. W 1999 roku opra­cow­ał i doprowadz­ił do wyda­nia Antologię fotografii pol­skiej 1839–1989, która była pier­wszą tego typu pub­likacją w Polsce.
Prace Jerzego Lew­czyńskiego były wielokrot­nie prezen­towane w muzeach i gale­ri­ach, stanow­iąc cią­gle nowe źródło doz­nań este­ty­cznych i poz­naw­czych. Nadal jed­nak aktualny
i niezre­al­i­zowany pozosta­je pos­tu­lat Krzyszto­fa Jureck­iego sfor­mułowany w 1998 roku:
„Twór­c­zość Lew­czyńskiego […] czeka na należne sobie miejsce w his­torii fotografii światowej”.
Jerzy Lew­czyńs­ki zmarł 2 lip­ca 2014 roku w Gliwicach. 

kura­tor­ka wys­tawy Danu­ta Kowalik-Dura

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Michałem Sza­lastem poroz­maw­iamy o fotografowa­niu i fil­mowa­niu oraz jak został stu­den­tem i ped­a­gogiem w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii w Opawie

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 28 mar­ca 2019 roku o godz. 18.30 na spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Michałem Sza­lastem poroz­maw­iamy o fotografowa­niu i fil­mowa­niu oraz jak został stu­den­tem i ped­a­gogiem w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii w Opaw­ie. Spotkanie poprowadzi Arka­diusz Ławry­wian­iec. Spotkanie odbędzie się w Galerii Katow­ice ul. Św. Jana 10. Wstęp wolny.

Michał Sza­last — fotograf doku­men­tal­ista i fil­mowiec dokumentalista,

Urod­zony i nieroz­er­wal­nie związany z Górnym Śląskiem. Stu­diował his­torię na Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Katow­icach. Pra­cow­ał jako fotore­porter, fil­mowiec, pub­l­i­cys­ta, ped­a­gog i kura­tor (na przykład stworzył wys­tawę Krzysztof Gołuch: W pra­cy, pokazaną na Miesiąc Fotografii w Bratysław­ie w 2018 r., był kura­torem wys­tawy Made in Opa­va). Niek­tóre z opowieś­ci na które patrzył swoim apartem to : Igrzys­ka Olimpi­jskie w Pekinie, Albi­nosi nad jeziorem Wik­torii, rytu­ały religi­jne Andaluzji, komer­cyj­na strate­gia przetr­wa­nia Masajów. Zwycięz­ca konkursów fotografii pra­sowej (BZ WBK Press Pho­to, Sile­sian Press Pho­to). Członek Pol­skiego Związku Artys­tów Fotografików.
Ped­a­gog Insti­tu­tu Tvur­ci Fotografie Slezke Uni­verz­i­ty v Opave.
Więcej o autorze dowiesz się na: http://www.szalast.com/

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Joan­na Now­ic­ka “Portre­ty spotkane”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wys­tawę fotografii Joan­na Now­ic­ka “Portre­ty spotkane”
Wernisaż odbędzie się 6 mar­ca 2019 roku o 18.30, w Galerii Katow­ice Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików,przy ul. św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do 29 mar­ca 2019 od środy do piątku w godz­i­nach od 17.00 do 20.00.

Autor­ka o wystawie:
Niespiesznie, z otwartoś­cią i uważnoś­cią, cieka­woś­cią ludzi, scener­ii i sytu­acji spo­tykam Portre­ty. Piękne twarze, intere­su­jące osobowoś­ci, ciekawe miejs­ca. Różnorod­ność mnie pocią­ga i fas­cynu­je, wywołu­je sko­jarzenia oraz inspiruje.
Z przy­jem­noś­cią sięgam po śred­nio­for­ma­towy aparat anal­o­gowy, świet­nie się czu­ję w for­ma­cie 6x6. Zan­im 12 lat temu zajęłam się fotografią zawodowo, uży­wałam tylko aparatów anal­o­gowych, wtedy małoo­brazkowych. Późniejsza pra­ca wymusiła zmi­anę narzędzi, co zrozu­mi­ałe. Jed­nak kon­sek­went­nie w pra­cy artysty­cznej portre­towej, ale też tej doku­men­tal­nej, wracam do kliszy.
Fotografia anal­o­gowa sprzy­ja skupi­e­niu, prze­myśle­niu tego co chcę osiągnąć, a powol­ny pro­ces pow­stawa­nia obrazu ułatwia naw­iązy­wanie relacji z osobą portre­towaną. Wresz­cie este­ty­ka tej fotografii jest mi bliższa – nie potrze­bu­ję koloru, nie zależy mi na per­fek­cyjnej ostroś­ci, z cieka­woś­cią obser­wu­ję błędy, które cza­sem pow­sta­ją na etapie naświ­et­la­nia, zupełnie poza moją kontrolą.
Przez ostat­nie 5 lat zro­biłam sporo portretów. Wybrałam dla nich papi­er — gru­by i matowy — oraz for­mat 10x10 cm. Wymyśliłam czarne pudełko, w którym prze­chowu­ję pow­ięk­sza­jącą się kolekcję. Pow­stała również strona inter­ne­towa, pod szyl­dem One Peo­ple Sto­ry prezen­tu­ję tylko jed­ną fotografię wyświ­et­laną przez dwa tygodnie.
Niniejsza wys­tawa to pier­wsza tak duża odsłona tego tem­atu. Nie wiem czy kiedykol­wiek go zakończę.

Joan­na Now­ic­ka jest zawodową fotografką od 2006 roku, członk­inią Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, doświad­c­zoną fotore­porterką pra­sową (pub­likac­je m.in. w Gaze­cie Wybor­czej, Finan­cial Times, TAZ die Tageszeitung).
Tworzy fotografie portre­towe, fotografie architek­tu­ry i wnętrz, ilus­trac­je oraz klasy­czne repor­taże poma­ga­jąc w ten sposób fir­mom, insty­tucjom i przed­staw­icielom wol­nych zawodów kre­ować pro­fesjon­al­ny wiz­erunek. Fotografowała wielu artys­tów, osobowoś­ci świa­ta biz­ne­su i polityki.
Jest artys­tką z pasją do portretów wykony­wanych trady­cyjną metodą, anal­o­gowym aparatem fotograficznym.

www.joannanowicka.com
www.onepeoplestory.com

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Arka­diuszem Golą poroz­maw­iamy o jego pra­cy nad książkami

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 28 lutego 2019 roku o godz. 18.30 na spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Arka­diuszem Golą poroz­maw­iamy o jego pra­cy nad książka­mi. Spotkanie poprowadzi Arka­diusz Ławry­wian­iec. Spotkanie odbędzie się w Galerii Katow­ice ul. Św. Jana 10. Wstęp wolny.

Arka­diusz Gola
Absol­went Insty­tu­tu Kreaty­wnej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Zaj­mu­je się fotografią doku­men­tal­ną głównie rejestru­jąc zmi­any zachodzące w społeczeńst­wie na Górnym Śląsku po 1989 roku. Szczegól­nie intere­su­ją go miejs­ca związane z prze­mysłem ciężkim, który pod koniec XX wieku w Polsce znacznie się skurczył.
Jako fotore­porter pra­sowy pracu­je od 1991 roku w redakcji „Dzi­en­ni­ka Zachodniego”.
Zdoby­wał nagrody w najważniejszych kra­jowych konkur­sach fotografii pra­sowej, dzi­en­nikarz roku Dzi­en­ni­ka Zachod­niego 2003. W 2010 roku otrzy­mał nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Zabrze w Dziedzinie Kul­tu­ry. Stype­ndys­ta Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry. Jego zdję­cia zna­j­du­ją się w zbio­rach muzeów w Sos­now­cu, Rudzie Śląskiej, Katow­icach, Zabrzu, Krakowie, czeskim Oło­muńcu i fran­cuskim Nord Pas de Calais. Jest członkiem ZPAF. Autor książ­ki „Poziom na dwa łamy”. His­to­ria fotografii pra­sowej w Dzi­en­niku Zachod­nim i Try­bunie Robot­niczej 1960–1989, oraz albumów „Ludzie z węgla”, „Nie muszę wracać…” ‚„Stany graniczne”, „Ogrodowa 1”, „Niez­nany dworzec”.
Wys­tawy w kra­ju i za granicą (Czechy, Franc­ja, Niem­cy, Bel­gia, Słowac­ja). Miesz­ka w Zabrzu.

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Krzysztof Gier­ał­tows­ki “Pol­skie Indywidualności”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wernisaż wys­tawy Krzysztof Gier­ał­tows­ki “Pol­skie Indywidualności”
Wernisaż odbędzie się 6 lutego 2019r o 18.30, w Galerii Katow­ice Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików,przy ul. św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do 1 mar­ca 2019 od wtorku do piątku w godz­i­nach od 17.00 do 20.00.

Krzysztof Gier­ał­tows­ki, fotograf, członek ZPAF i Sto­warzyszenia Autorów ZAiKS, Członek kore­spon­dent Niemieck­iego Towarzyst­wa Fotograficznego DGPh.
Min­is­ter Kul­tu­ry RP w 2007 roku odz­naczył K. Gier­ał­towskiego sre­brnym medalem Glo­ria Artis, w 2011 artys­ta otrzy­mał nagrodę C.K. Nor­wi­da, w 2013 r. został uhonorowany Doroczną Nagrodą Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego za rok 2013 w dziedzinie Sztuk Wiz­ual­nych, a w 2014 Prezy­dent RP przyz­nał mu Krzyż Ofi­cer­s­ki Orderu Odrodzenia Pol­s­ki, a min­is­ter spraw zagranicznych przyz­nał Odz­nakę Hon­orową „Bene Mer­i­to” za dzi­ałal­ność wzmac­ni­a­jącą pozy­cję Pol­s­ki na are­nie międzynarodowej.

Portre­tu­ję od pon­ad 40 lat pol­ską inteligencję, stworzył liczącą przeszło 500 tysię­cy negaty­wów kolekcję „Pola­cy, portre­ty współczesne”.
Zdję­cia z niej pokazy­wał doty­chczas na 52 zagranicznych i 46 kra­jowych wys­tawach indy­wid­u­al­nych nie licząc zbiorowych i umieś­cił w 28 świa­towych i 25 kra­jowych renomowanych kolekc­jach, muzeal­nych, nie licząc kolekcji prywatnych.

Jego prace zna­j­du­ją się m.in. Bib­liotece Kon­gre­su w Waszyn­g­tonie, Muse­um of Mod­ern Art w San Fran­cis­co, Bib­lio­thèque Nationale de France, Musée dArt. Mod­erne de la Ville w Paryżu, Det Kon­gelige Bib­liotek w Kopen­hadze, Muse­um fϋr Kun­st und Gewerbe w Ham­bur­gu, Muse­um Lud­wig w Kolonii, Muzeum His­torii Fotografii w Krakowie, Muzeum Sztu­ki w Łodzi, Muzeach Nar­o­dowych w Warsza­w­ie, Wrocław­iu i Poz­na­niu oraz w kolekc­jach prywatnych.
Wprowadz­ił do świado­moś­ci społecznej poję­cie portre­tu subiek­ty­wnego prze­ci­w­stawnego antropom­e­trycznym wyma­gan­iom glob­al­nej identyfikacji.
Opis aktu­al­nych pro­jek­tów i rozsz­er­zone infor­ma­cję : www.gieraltowski.pl

Port­fo­lio „Indy­wid­u­al­noś­ci pol­skie“ w kolekc­jach i na wystawach 

W roku 2009, pow­stał pod patronatem Bib­liote­ki Nar­o­dowej w Warsza­w­ie, wybór 44 czarno-białych syg­nowanych i numerowanych portretów z okre­su 1972–1995, opa­tr­zony odau­torski­mi komen­tarza­mi w języku pol­skim, ang­iel­skim, niemieckim i francuskim.
Stanowi on Port­fo­lio portre­towe „Indy­wid­u­al­noś­ci Pol­skie“, pro­mowane wystawą.

Dyrek­tor Zamku Królewskiego w Warsza­w­ie, pro­fe­sor Andrzej Rot­ter­mund, opa­trzył Port­fo­lio słowem wstępnym.

Prezy­dent RP Bro­nisław Komorows­ki, obdarzył nim Musée de l’Europe, Brux­elles, Orange Pol­s­ka S.A. przekaza­ła do Bib­lio­thèque Polon­aise, B.P.P. Paris i Muzeum His­torii Fotografii,
Kraków, Między­nar­o­dowe Tar­gi Poz­nańskie kupiły Muzeum Nar­o­dowe­mu, Poz­nań, PKO Bank Pol­s­ki Bib­liotece Nar­o­dowej, Kul­czyk Invest­ments Bib­liotece Jagiellońskiej
i Prezy­den­towi Repub­li­ki Fed­er­al­nej Niemiec Horstowi Köh­lerowi, a Sto­warzysze­nie Autorów ZAiKS, Zamkowi Królewskiemu w Warsza­w­ie i Bib­liotece Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Marsza­łek Wojew­ódzct­wa Mazowieck­iego podarował Kun­st­mu­se­um-Moritzburg, Halle (Saale). Marsza­łek Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego zakupił je kosztem
30 tys.zł dla Muzeum Nar­o­dowego Ukrainy we Lwowie. 

Port­fo­lio jest kartonowym pudełkiem for­matu A3+ i wraz ze zdję­ci­a­mi 33x47cm.
w obwolu­tach speł­nia wszelkie kry­te­ria archi­wal­nego obiek­tu muzeal­nego i jako książ­ka artysty­cz­na posi­a­da ISBN.

Wys­tawy pro­mo­cyjne Port­fo­lio odbyły się m.in. w Inter­na­tionales Zeitungsmu­se­um, Aachen,
Bib­lio­thèque Polon­aise, B.P.P. Paris w ramach Paris Pho­to, Pol­ský Insti­tut, Pra­ha. Dum Uměni, Opa­va. Lietu­vos Mok­slų Akademi­jos Vrublevskių Bib­lioteko­je, Vil­nius. Kun­st­mu­se­um Moritzburg, Halle (Saale). Bib­liotekach Nar­o­dowej, Jagiel­lońskiej, Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Galerii im. Sleńdz­ińs­kich, Białym­stok i Gale­ria Amfi­la­da Miejskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry, Olsz­tyn oraz w Galeri Łódzkiego Towarzyst­wa Fotograficznego, a Biuro Wys­taw Artysty­cznych w Kryn­i­cy, prezen­towało wys­tawę, towarzyszącą Forum Eko­nom­iczne­mu. Wys­tawę plen­erową Port­fo­lio zaprezen­towała Gale­ria na Pło­cie Ogro­du Sask­iego, Lublin. 

Hisz­pańsko języ­czne Port­fo­lio „Indy­wid­u­al­noś­ci pol­skie“ pokazano na wys­taw­ie w galerii arteko, San Sebas­t­ian, Stol­i­cy Kul­tu­ry Europe­jskiej, a później na przełomie 2016/2017 r.,
w Sala de Exposi­ciones del Audi­to­rio y Cen­tro de Con­gre­sos de Mur­c­ja. Latem 2017 r., „Indy­wid­u­al­noś­ci pol­skie“, prezen­towana była w Pol­nis­ches Insti­tut, Wiedeń. Jesienią 2018, wys­tawę pokazał Ruskij Muzej Fotografii, Niżnyj Nov­gorod, a w lutym 2019, wys­tawa goś­ciła w Galerii Katow­ice Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski.

Muzeum Nar­o­dowe w Gdańsku wydało do prezen­towanej wys­tawy kat­a­log Portfolio,
a następ­ny hisz­pańsko języ­czny kat­a­log, wydało w związku z wys­tawą w San Sebas­t­ian Biuro Fes­ti­walowe Impart 2016.

Pro­jekt prezen­towany jest w zakład­ce Port­fo­lio na stron­ie www.gieraltowski.pl

16 listopad 2018 r.

44. indy­wid­u­al­noś­ci pol­skie. Teka z portre­ta­mi Krzyszto­fa Gierałtowskiego
W pol­skiej fotografii monopol na portret ma Krzysztof Gier­ał­tows­ki. Trud­no znaleźć dla niego konkuren­tów nie tylko dziś, lecz również w przeszłoś­ci. Słyn­ny portrecista Benedykt Jerzy Dorys – w porów­na­niu z Gier­ał­towskim – razi ate­lierową szty­wnoś­cią i wyda­je się co najwyżej zdol­nym rzemieśl­nikiem. Z kolei Edward Hartwig mógł­by stanow­ić dla Gier­ał­towskiego punkt odniesienia, gdy­by trak­tował portret z taką piec­zołow­itoś­cią jaką rez­er­wował dla pejza­żu pol­skiego. U Gier­ał­towskiego widać wpływ portre­towych ekspery­men­tów Witkacego – dzi­ałanie Gier­ał­towskiego ma w sobie też coś z „firmy portre­towej” – ale kul­towy dram­atopis­arz, malarz i filo­zof fotografie zawsze wykony­wał nie­jako en pas­sant, nie trak­tu­jąc jej z powagą należną sztuce. Właś­ci­wie te wszys­tkie analo­gie wyda­ją się dość odległe i nieuprawnione w momen­cie, gdy zosta­je­my skon­fron­towani z total­nym, roz­ciąg­nię­tym już niemalże na półwiecze pro­jek­tem portre­towa­nia pol­skiej inteligencji. W his­torii pol­skiej fotografii moż­na znaleźć bowiem wiele świet­nych portretów, ale żaden z autorów z równą kon­sek­wencją nie tworzył cyk­lu o podob­nym charak­terze i rozmachu.
Jeśli w pol­skiej fotografii portret zdomi­nował niemal doku­ment­nie Krzysztof Gier­ał­tows­ki, to uczynił to na dobre i na złe, bo to artys­ta kon­trow­er­syjny. Wzburze­nie u jed­nych, entuz­jazm u drugich budzą nie tylko jego ostre, ekspresyjne fotografie, ale równie częs­to wygłaszane przezeń poglądy na tem­aty niekoniecznie związane z fotografią. Gier­ał­tows­ki to oso­bis­tość, postać pełnokr­wista i peł­na kon­trastów niczym jed­no z jego zdjęć. Co istotne, swoi­mi portre­ta­mi Gier­ał­tows­ki raczej nie doku­men­tu­je, lecz inter­pre­tu­je ludzi i klasę społeczną przez nich reprezen­towaną (w tym sen­sie autor teki jest jed­nym z ostat­nich nie tylko inteligen­tów, lecz również mark­sistów wyz­na­ją­cych poprzez swe fotografie wiarę w ist­nie­nie bytów tyleż różnorod­nych, co spoistych jak klasy społeczne). Inter­pre­tac­je i rein­ter­pre­tac­je inteligenc­kich oblicz czynione przez Krzyszto­fa Gier­ał­towskiego mają prz­eróżny charak­ter, ale łączy je wspól­ny mianown­ik nieza­przeczal­nego artyz­mu. Te wszys­tkie insc­eniza­c­je, charak­teryza­c­je, dra­matyza­c­je, tric­ki oświ­etle­niowe i retusze, do tego obrób­ka cyfrowa i pow­ięk­szal­nikowa składa­ją się na całoś­ciowy pro­jekt este­ty­czny, którego kole­jną inkar­nacją jest teka o mrocznym, roman­ty­cznym w prowe­niencji tytule „44”. Na czym pole­ga artysty­czność fotografii Gier­ał­towskiego moż­na przekon­ać się zestaw­ia­jąc jego zdję­cia choć­by ze sztan­darowym „Zapisem socjo­log­icznym” Zofii Rydet, surowym doku­mentem przed­staw­ia­ją­cym mieszkańców wsi, miasteczek i miast Pol­s­ki epo­ki Edwar­da Gier­ka. Gier­ał­towskiego takie chodze­nie od domu do domu i pstrykanie jak popad­nie nie intere­su­je. Do wyko­na­nia każdego portre­tu staran­nie się przy­go­towu­je, tworzy listy osób „do zdję­cia”, stara się odnaleźć ich czuły punkt, ująć specy­fikę danego charak­teru, wydobyć to, co ukryte i niez­nane nawet samym mod­e­lom. Jed­nocześnie, w najlep­szych zdję­ci­ach Gier­ał­towskiego – a takie znalazły się w wyborze przy­go­towanym do teki „44” – nie ma rutyny, ciężkoś­ci charak­terysty­cznej dla fotografii np. ate­lierowej, czy typowo pro­fesjon­al­nej pro­dukcji jaka wypeł­nia łamy dzisiejszych mag­a­zynów i zapeł­nia ściany galerii. Twór­c­zość Krzyszto­fa Gier­ał­towskiego musi być lek­ka, zaskaku­ją­ca w swoim kon­cep­cie, odkry­w­cza od strony for­mal­nej. Przy czym to ciągłe poszuki­wanie najlep­szego fotograficznego ekwi­wa­len­tu danej oso­by nie zawsze zgadza się z wyobraże­ni­a­mi jakie mają o sobie portre­towani. Wystar­czy poczy­tać komen­tarze do zdjęć, by zobaczyć jak przewrot­ny, a nawet złośli­wy bywa artys­ta. A przede wszys­tkim jak pomysłowy: gdy koronu­je Tadeusza Brzo­zowskiego, lub skro­bie tynk by Czesław Miłosz zech­ci­ał spo­jrzeć w obiek­tyw, gdy przeko­marza się z Kaliną Jędrusik i przeła­mu­je kon­we­nans Mag­dale­ny Abakanow­icz, gdy niespeł­nia oczeki­wań i zaskaku­je – to cały Krzysztof Gier­ał­tows­ki i jego pan­teon (to z pewnoś­cią nie zwykła teka, tylko pan­teon właśnie, ale pan­teon przez małe „p”, pan­teon fotograficzny, o prowe­niencji nadarowskiej, dziewięt­nas­towiecznej). Pozowanie Gier­ał­towskiemu to pokusa, pró­ba i wyzwanie, zawsze wydarze­nie, cza­sem skan­dal i poru­ta, po której fotografowani przes­ta­ją się odzy­wać do fotografa (Ryszard Kapuś­cińs­ki). Cza­sem mu dzięku­ją, cza­sem przek­li­na­ją, ale nigdy nie pozosta­ją obojętni.
Inteligenc­ki pan­teon Krzyszto­fa Gier­ał­towskiego roz­pa­da się na dwie zasad­nicze częś­ci: czarno-białą i – od 1995 roku – kolorową. Zdję­cia Lorentza, Miłosza, Raszewskiego, Her­ber­ta, Ster­na, Kan­to­ra, Stańko, Brzo­zowskiego, Czap­skiego, Gwiazdy to już klasy­ka, która znalazła swo­je eksponowane miejsce w his­torii fotografii pol­skiej i świa­towej. Osob­ny tem­at to dużo ostrze­jsze – tak jak tylko kolor potrafi być ostry – fotografie bar­wne (od Karskiego i Bal­cerow­icza po Praż­mowskiego i Śliz­ińską, Gier­ał­tows­ki pozosta­je sobą i rozrzut osób do sportre­towa­nia pozosta­je nadal olbrzy­mi, zagar­nia całe poła­cie pol­skiego świa­ta kul­tu­ry, poli­ty­ki, ekonomii). Kolor jest moc­ny, a zdję­cia kam­powe, odjechane, odd­a­ją tem­po i for­mę zmi­an zachodzą­cych we współczes­nej Polsce. Odd­zie­le­nie fotografii kolorowej od czarno-białej wyda­je się zasadne i teka przy­go­towana przez artys­tę pokazu­je pon­ad­cza­sowość jego prac, ory­gi­nal­ność formy, która do dziś nie traci na świeżoś­ci i inspiru­je kole­jne pokole­nia fotografów i inteligentów.
Krzysztof Gier­ał­tows­ki co jak­iś czas popa­da w depresję, uzna­je, że nikt nie chce jego zdjęć, że muzea go ignoru­ją, niszczą dorobek jego życia, wtedy znaczą­co tytułu­je wys­tawy (por. „Niech­ciane portre­ty”). Wyda­je się, że teka „Indy­wid­u­al­noś­ci pol­s­kich” jest właś­ci­wym remedi­um na jego zniechęce­nie. Dowodzi wig­oru i żywot­noś­ci jego kon­cepcji fotografii. Zdję­cia pozosta­ją „chciane”, czy wręcz „pożą­dane” przez kolekcjon­erów i miłośników fotografii, a Krzysztof Gier­ał­tows­ki dzi­ała dalej i zma­ga się o uznanie fotografii portre­towej za ważną dla tego kra­ju, społeczeńst­wa, nar­o­du. Wyda­je się, że jest coraz bliżej wyz­nac­zonego sobie celu.
Adam Mazur

a href=“http://www.zpaf.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/01/New_Tadeusz-Brzozowski-do-gazety.jpg”>

————————————————————————-


Zło­ta Odz­na­ka Sto­warzyszenia Fotore­porterów dla Jerzego Kleszcza.

Miło nam poin­for­mować, że pod­czas uroczys­tej gali Sto­warzyszenia Fotore­porterów, która odbyła się 2 lutego br. w Warsza­w­ie, nagradzano najlep­szych fotore­porterów min­ionego roku.
Za całok­sz­tałt pra­cy fotore­porter­skiej uhonorowano Złotą Odz­naką Sto­warzyszenia Fotore­porterów naszego okrę­gowego kolegę Jerzego Kleszcza. To cenne, prestiżowe wyróżnie­nie przyz­nano dopiero czwarty raz w his­torii. Gratulujemy!

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu „Herba­ta i Fotografia”

Serdecznie zaprasza­my na spotkanie z cyk­lu „Herba­ta i Fotografia”, które odbędzie się w czwartek 31 sty­cz­nia o godzinie 17:30 w Gale­ria Katowice.

Uczest­ni­cy spotka­nia będą mogli zapoz­nać się z obec­ną wys­tawą prezen­towaną w Galerii Katow­ice, na której eksponowane są prace wykład­ow­ców Szkoły Fotografii Fotoe­dukac­ja. Będzie to jed­na z ostat­nich okazji na zapoz­nanie się ze zdję­ci­a­mi 13 autorów i ich różnorod­nych postaw twór­czych. Prowadzą­cy na spotka­niu przed­staw­ią pro­fil spotkań na rok 2019 oraz przy­go­tu­ją niespodziankę. Oczy­wiś­cie nie zabraknie herbaty!

Part­nerem spotkań „Herba­ta i Fotografia” jest fir­ma Oxalis Pol­s­ka, której sklep z herbatą i kawą mieś­ci się w Katow­icach przy uli­cy 3 Maja 19.

Spotka­nia prowadzą: Krzysztof Szla­pa i Kamil Myszkowski

————————————————————————-


Zbiorowa wys­tawa fotografii “Wykład­ow­cy szkoły fotografii Fotoedukacja”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Policeal­na Szkoła Fotograficz­na Fotoe­dukac­ja zaprasza­ją na wernisaż wys­tawy zbiorowej “Wykład­ow­cy szkoły fotografii Fotoedukacja”
Wernisaż odbędzie się 4 sty­cz­nia 2019r o 18.30, w Galerii KATOWICE Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików,przy ul. św. Jana 10 (II piętro). Wys­tawę moż­na oglą­dać do 1 lutego 2019 od środy do piątku w godz­i­nach od 17.00 do 20.00 .

Różne spo­jrzenia, różni ludzie…
Różne doświad­czenia, różne przemyślenia…
Różne potrze­by, różne sposo­by realizacji…
Różne pra­cown­ie, różne narzędzia…
Różne inspirac­je, różne fascynacje…
Różne oczeki­wa­nia, różne zakończenia…

Różni ludzie… JEDNA SZKOŁA… NIESKOŃCZENIE WIELE FOTOGRAFII.

Wys­tawa jest próbą przy­bliże­nia syl­wetek wykład­ow­ców, którzy pracu­ją w Szkole Fotografii FOTOEDUKACJA i oprócz tego, że przekazu­ją wiedzę z zakre­su fotografii, są również czyn­nie dzi­ała­ją­cy­mi fotografa­mi, pracu­ją­cy­mi zawodowo i z pasją.
Kura­tor wys­tawy Bea­ta Mendrek

Fot. Bea­ta Mendrek

Bea­ta Men­drek ur w 1980 r.
Absol­wen­t­ka Policeal­nego Studi­um Fotograficznego oraz Wydzi­ału RTV Uni­w­er­syte­tu Śląskiego
w Katowicach.
Od 2008 roku członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików – od roku 2011 członek Zarzą­du ZPAF okręgu śląskiego.

Od roku 2009 wykład­ow­ca w Szkołach Fotografii w Katow­icach i w Tychach, w zakre­sie Kom­pozy­cji Obrazu Fotograficznego, Este­ty­ki fotografii oraz Tech­nik Fotograficznych i Pod­staw fotografii.

Orga­ni­za­tor­ka i wykład­ow­ca kursów i warsz­tatów fotograficznych ‑www.fotowarsztaty.eu

W lat­ach 2003 – 2006 założy­ciel­ka i uczest­nicz­ka dzi­ałań Grupy Fotograficznej NATECHWILE

Aktu­al­nie, od 2014 – kura­tor­ka NATECHWILE PROJEKT – pro­gram pro­mocji „młodej fotografii” – wys­tawy i prezen­tac­je młodych twórców.

Od roku 2002 orga­ni­za­tor­ka i współor­ga­ni­za­tor­ka wielu wys­taw i pro­jek­tów artysty­cznych, m.in. współpra­ca z Galer­ią Szyb Wil­son, Galer­ią Cza­kram, Galer­ią Katow­ice ZPAF w Katow­icach. W 2004 r. współor­ga­ni­za­tor­ka Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Sztuk Wiz­ual­nych EWNS w Katowicach.
Prace w zbio­rach Muzeum Śląskiego w Katow­icach, Śląskiej Kolekcji Fotografii Artysty­cznej w Katow­icach, Muzeum Miejskiego w Sos­now­cu oraz w kolekc­jach prywatnych.

————————————————————————-

Fot. Antoni Kreis

Antoni Kreis
(ur. w1956 r. w Chor­zowie) – artys­ta fotografik, członek rzeczy­wisty Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, od 2005 r. nieprz­er­wanie pełni funkcję wice preze­sa Zarzą­du Okręgu Śląskiego ZPAF. Prze­wod­niczą­cy Okrę­gowej Komisji Kwal­i­fika­cyjnej opini­u­jącej kandy­datów na członków ZPAF. Instruk­tor fil­mu i fotografii MKiS kat. I. W Szkole Fotograficznej FOTOEDUKACJA od 2006 r. Fotogra­fu­je od zawsze, ale tylko to co go zain­tere­su­je. Nie lubi fotografii nud­nej i schematy­cznej. W 1980 r. eta­towy fotore­porter Zarzą­du Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Sol­i­darność w Katow­icach czego efek­tem były kłopo­ty oso­biste, niechęć do poli­tyków oraz sza­cunek dla fotografów pode­j­mu­ją­cych trudne tem­aty. Wielokrot­nie w życiu zdradzany przez fotografię bez skrupułów zdradzał ją z poezją, muzyką, malarst­wem i filmem. 

————————————————————————-

Fot. Arka­diusz Ławrywianiec

Arka­diusz Ławry­wian­iec ur. 19.01.1967 w Opolu. Jest absol­wen­tem Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je od 1986 roku, kiedy to wykon­ał włas­noręcznie pier­wszą odbitkę. W lat­ach 1994–2015 pra­cow­ał w Dzi­en­niku Zachod­nim jako fotore­porter. Od 2016 roku współpracu­je z Pol­ską Agencją Fotografów Forum. Studi­u­je w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Od 2009 uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Od 2010 jest członkiem ZPAF. Od 2017 roku pełni funkcję preze­sa zarzą­du Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, a zarazem jest członkiem zarzą­du głównego ZPAF. Autor i współau­tor wys­taw w Polsce i za granicą (Franc­ja, Czechy, Mace­do­nia, Niem­cy). W lat­ach 2011 i 2013 był stype­ndys­tą Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry. W 2011 roku otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w dziedzinie kul­tu­ry. Jest współau­torem reak­ty­wowanego konkur­su Śląs­ka Fotografia Pra­sowa orga­ni­zowanego prze Bib­liotekę Śląską, w którym to konkur­sie w lat­ach 2006, 2017 i 2018 był jurorem. Zaj­mu­je się głównie repor­tażem i doku­mentem fotograficznym. Jest autorem albumów fotograficznych „Tajem­nice pra­cowni” i “Kiduszin Nisuin”.

————————————————————————-

Fot. Grze­gorz Klatka

Grze­gorz Klatka
ur. 1976 r., fotore­porter. Absol­went Insty­tu­tu Fotografii Twór­czej w Opaw­ie w Czechach (dyplom mag­is­tra sztu­ki w 2006 roku). W lat­ach 1998–2003 był fotore­porterem tygod­ni­ka „Poli­ty­ka”. Fotore­por­taże pub­likował pon­ad­to w Mag­a­zy­nach Rzecz­pospo­litej i Gaze­ty Wybor­czej, w tygod­nikach Ozon, Viva, Son­tag Zeitung (Szwa­j­caria), Reflex (Czechy), Instinkt (Czechy), Couri­er Inter­na­tionale (Franc­ja), Tygod­nik Powszech­ny, Tygod­nik Else­vi­er (Holandia)w miesięczniku Zwier­ci­adło, kwartal­niku Fotografia i in. W lat­ach 2007 – 2008 pra­cow­ał jako fotore­porter gaze­ty codzi­en­nej Pražský deník w Pradze, w Czechach. W 2009 był jed­nym z jurorów Fes­ti­walu Sztu­ki Repor­tażu Telewiz­yjnego “Cam­era Obscu­ra” w Byd­goszczy. Jest lau­re­atem kilku nagród w konkur­sach fotografii m.in.: I, II i III nagrody w konkur­sie Pol­skiej Fotografii Pra­sowej (1998, 1999), II nagrody w Human­i­ty Pho­to Awards (Pekin, Chiny 2007), wyróżnień w Gor­zows­kich Kon­frontac­jach Fotograficznych (1998, 2004), a także zdoby­w­cą Grand Prix w Płockim Bien­nale Plakatu (2007). W roku 2015 otrzy­mał stype­ndi­um w dziedzinie kul­tu­ry Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego. Brał udzi­ał w kilku­nas­tu indy­wid­u­al­nych oraz kilkudziesię­ciu zbiorowych wys­tawach i pokazach fotografii. Od 2013 roku wraz z Mag­daleną Bartkiewicz współt­worzy pro­jekc­je mul­ti­me­di­alne (m.in.: “U sztur­ma na altanie, kaj zawsze wisi pranie” oraz “Pan­teon”, pow­stały we współpra­cy z katow­icką ASP i Muzeum Śl.). Incy­den­tal­nie zaj­mu­je się pro­jek­towaniem przed­miotów codzi­en­nego użytku w duchu upcykling. 

————————————————————————-

Fot. Jacek Dziubdziela

JACEK DZIUBDZIELA
Stu­dia w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie, na Uni­w­er­syte­cie Ped­a­gog­icznym w Krakowie i na Uni­w­er­syte­cie Artysty­cznym w Poz­na­niu. Nauczy­ciel w szkołach fotograficznych w Krakowie i Katow­icach. Moja akty­wnośc twór­cza real­izu­je się głównie poprzez fotografie, insta­lac­je i video. Staram się wyt­warzac przekazy powś­ciągli­we este­ty­cznie i oper­owac prosty­mi środ­ka­mi. Wyt­warzam sytu­acje, których znacze­nie for­mu­je się w umyśle odbior­cy. Intere­su­ją mnie zachowa­nia związane ze sposoba­mi rozu­mienia kul­tu­ry i trady­cji oraz uwikłaniem ludzi w zależnoś­ci religijno-społeczne.

————————————————————————-

Fot. Syl­west­er Smigielski

Syl­west­er Smigielski
Urodz­ił się w Chor­zowie, a obec­nie miesz­ka w Katow­icach. Wrażli­wość artysty­czną od dziec­ka rozwi­jał za kulisa­mi Teatru Rozry­w­ki w Chor­zowie. Artys­ta mul­ti­dyscy­pli­narny — fotograf, pro­jek­tant graficzny, real­iza­tor wideo, ani­ma­tor kul­tu­ry, nauczy­ciel. Absol­went szkoły fotograficznej z Katow­ic-Piotrow­ic. Stu­diował w Wyższej Szkole Tech­nicznej w Katow­icach na kierunku grafi­ka. Lau­re­at nagrody dla Młodych Twór­ców Kul­tu­ry Wydzi­ału Kul­tu­ry mias­ta Katowice.

Spec­jal­izu­je się w sze­roko pojętej budowie struk­tur inter­fe­jsów inter­ne­towych, jako pro­jek­tant wykonu­je plakaty, iden­ty­fikac­je wiz­ualne, land­ing page, pro­jek­ty aplikacji mobil­nych dla kor­po­racji w Polsce i za granicą. Akty­wista społeczny. Współpracu­je z liczny­mi agenc­ja­mi reklamy, insty­tuc­ja­mi kul­tu­ry oraz fun­dac­ja­mi. Angażu­je się w różnego rodza­ju pro­jek­ty kul­tur­al­no-społeczne, dzię­ki którym, jak sam twierdzi: “moż­na odmienić świat na nowo”. Jako fotograf i grafik łączy tech­ni­ki trady­cyjne z tech­nika­mi współczes­ny­mi. Głównym nurtem foto-graficznego zain­tere­sowa­nia jest abstrakc­ja. W swoim port­fo­lio jako pier­wszy wpisu­je film: “Sile­sian Time­lapse” z 2011r., który został wyświ­et­lony pod­czas Gold­en Vision Music & Art Fes­ti­val. Jest członkiem w Fun­dacji Leżę i Pracu­ję, która zatrud­nia oso­by niepełnosprawne. Jego pomysłem na życie jest niesie­nie pomo­cy innym i dzi­ałanie akty­wnie przy rozwiązy­wa­niu trud­nych prob­lemów społecznych. Inspiracją do jego twór­c­zoś­ci jest maksy­ma: „Wszys­tkie dro­gi prowadzą do Rzymu”.

————————————————————————-

Fot. Tomasz Greissgraber

TOMASZ GRIESSGRABER
Absol­went Wydzi­ału Radia i Telewiz­ji im. Krzyszto­fa Kieślowskiego Uni­w­er­syte­tu Śląskiego oraz Tech­nikum Fotograficznego im. E. Abramowskiego w Katow­icach Pier­wsze pub­likac­je w lat­ach 90 jeszcze jako uczeń tech­nikum fotograficznego.
Później związany z Super Expressem, Dzi­en­nikiem Zachod­nim , obec­nie AF Edy­tor współpracu­ją­ca z wielo­ma tytuła­mi pra­sowy­mi w kra­ju ale także poza grani­ca­mi Polski.
Autor licznych wys­taw indy­wid­u­al­nych i zbiorowych.

Fotografie Tomasza Griess­grabera moż­na zobaczyć na stron­ie inter­ne­towej agencji EDYTOR

————————————————————————-

Fot. Witold Cichocki

WITOLD CICHOCKI
Urod­zony w 1966 roku, miesz­ka w Gliwicach.
W 1989 roku ukończył Policealne Studi­um Fotografii w Katow­icach Piotrow­icach, jest absol­wen­tem Wyższego Studi­um Fotografii w Jele­niej Górze oraz Wydzi­ału Artysty­cznego Uni­w­er­syte­tu Zielonogórskiego. W 1994 roku otrzy­mał Nagrodę Artysty­czną Woje­w­ody Katow­ick­iego dla młodych twór­ców w dziedzinie fotografii, a w 1995 roku Nagrodę Pro­mocji Młodych Prezy­den­ta Mias­ta Gliwice.
Od 1990 roku prowadzi zaję­cia z fotografii w szkołach tech­nicznych, intere­su­je się fotografią doku­men­tal­ną, oraz fotografią architek­tu­ry i krajobrazu. 

————————————————————————-

Fot. Mateusz Orszulski

Mateusz Orszul­s­ki – Orsz
— rocznik 79. Zawodowy fotograf, free­lancer, grafik, wykład­ow­ca szkoły fotograficznej FOTOEDUKACJA, nauczy­ciel CKZ­iU w Sos­now­cu, absol­went Państ­wowej Szkoły Fil­mowej w Łodzi, Wyższej Szkoły Sztu­ki i Pro­jek­towa­nia — spec­jal­iza­c­ja grafi­ka i fotografia reklam­owa, Wyższego Studi­um Fotografii AFA we Wrocław­iu oraz Studi­um Policeal­nego przy ZSTiO nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach.
Fotografię trak­tu­ję głównie jako ekspery­ment i pro­ces poszuki­wa­nia. Dobrą zabawę i możli­wość real­i­zowa­nia siebie. Najważniejszy jest dla mnie obraz a nie komen­tarz do niego. Fas­cynu­je mnie este­ty­ka błę­du i przy­padek. Zaj­mu­je się fotografią studyjną, portretem, fotografią reklam­ową, ekspery­men­ta­mi fotograficzny­mi — lomo­grafią czy polaroi­dem. Autor wielu wys­taw indy­wid­u­al­nych i uczest­nik pro­jek­tów zbiorowych. Widzisz to, co wiesz.

————————————————————————-

Fot. Patryk Jezierski

PATRYK JEZIERSKI
Pasjonu­ję się fotografią cyfrową, oraz klasy­cznym “polaroi­dem”. Na co dzień, speł­ni­am się w fotografii pro­duk­towej i reklamie. Jestem
absol­wen­tem kilku szkół min. PWSTiTv w Łodzi. 

————————————————————————-

Fot. Artur Solowski

Artur Solows­ki Urod­zony w 1976 roku w Cieszynie. Ukończył Policealne Studi­um Fotograficzne w Katow­icach oraz Wyższe Studi­um Fotografii w Jele­niej Górze. Absol­went studiów na Wydziale Artysty­cznym Uni­w­er­syte­tu Zielonogórskiego na kierunku malarst­wo spec­jal­ność fotografia. Nauczy­ciel fotografii. Współpra­cow­ał z Cen­trum Pro­fi­lak­ty­ki, Edukacji i Ter­apii „KONTAKT” w Cieszynie gdzie prowadz­ił pra­cown­ię fotografii oraz Galer­ię Dzi­ałań Twór­czych Kontakt.

————————————————————————-

Fot. Roman Szymański

Roman Szy­mańs­ki — są takie chwile, kiedy oczy sze­roko się otwier­a­ją i widzą świat w zupełnie innej postaci. W tych momen­tach pow­sta­ją moje fotografie.

————————————————————————-

Fot. Jacek Ulaczyk

Jacek Ulaczyk- rocznik 1970

Człowiek z niepełną datą.

Związany z połud­niem — Piotrow­ice, zori­en­towany północ­nie — Świnoujście.
Zain­tere­sowany obraza­mi, ostat­nio również dźwięka­mi. Obser­wa­tor, lubią­cy przyglą­dać się światu. Więk­szość cza­su spędza wyżej, nie zawsze widzi co niżej.
Ulu­bione ter­miny: miejsce, światło, czas.
Zawodowo: FOTOEDUKACJA

————————————————————————-