Plan wystaw

Plan wys­taw w Galerii Katowice

2023

V Alek­sander Orszulik
VI Bea­ta Mendrek
VII Ząbkow­ic­ka Blen­da 2022
VIII Michał Szalast
IX Łukasz Cyrus
X Zbig­niew Sawicz
XI Arka­diusz Gola
XII Katow­ice w Obiektywie

2024

I Nowo przyjęci
II SUDECKA VENUS
III Antoni Kreis
IV Stanisław Składanows­ki, Sier­pień ’80
V Krzysztof Strzoda
VI Andrzej Protasiuk
VII Jolan­ta Ryc­er­s­ka, Andrzej Grudzień
VIII Ryszard Czernow
IX Arka­diusz Ławrywianiec
X Boris Nemeth
XI Krzysztof Szlapa
XII Katow­ice w Obiektywie

2025

I Nowo przyjęci
II Janusz Lech Wojcieszak
III
IV ZPAF OŚ
V
VI Lil­ian­na Ligęza-Jasik
VII
VIII
IX ZPAF OŚ
X Andrzej Jerzy Lech
XI
XII Katow­ice w Obiektywie

W przy­pad­ku zdarzeń losowych pro­gram wys­taw może ulec zmianie.