Polecamy 2019

————————————————————————-


Pre­miera albu­mu „Śląs­ka Fotografia Artystyczna”

Pole­camy pre­mierę albu­mu „Śląs­ka Fotografia Artysty­cz­na”, która odbędzie się 18 grud­nia 2019 roku o godz. 18.00 w Katow­ice Mias­to Ogrodów, pl. Sej­mu śląskiego 1, Katowice.

18 grud­nia nade­jdzie zwieńcze­nie inten­sy­wnej, wielomiesięcznej pra­cy artys­tów i teo­re­tyków fotografii. Jej owocem będzie najnowsze wydawnict­wo Fun­dacji Wiel­ki Człowiek — „Śląs­ka Fotografia Artysty­cz­na”. Pub­likacji towarzyszy wys­tawa fotografii, której to wernisaż będzie otwier­ał wieczór pre­mierowy książ­ki. Pod­czas wys­tawy zaprezen­towane zostaną wyse­lekcjonowane z albu­mu fotografie autorów takich jak Jerzy Lew­czyńs­ki, Zofia Rydet czy Walde­mar Jama.

O pub­likacji

Śląs­ka Fotografia Artysty­cz­na” to album będą­cy dowo­dem uzna­nia dla śląs­kich artys­tów fotografików. W pub­likacji zaprezen­towano dzieła i syl­wet­ki wybit­nych twór­ców, których redak­tor wydawnict­wa — Woj­ciech Kukucz­ka, wyty­pował jako szczegól­nie reprezen­taty­wnych dla śląskiej fotografii. Wybo­ry te są nieoczy­wiste, pozwala­jące na pod­kreśle­nie wielopłaszczyznowego aspek­tu grona fotografików wywodzą­cych się z tego prze­mysłowego regionu. Istot­nym zagad­nie­niem, które wyda­je się wybrzmiewać w pub­likacji jest pytanie, czy śląs­ka fotografia posi­a­da cechy dystynk­ty­wne, czy artys­tów łączy coś więcej poza wspól­ną przestrzenią geograficzną, w której tworzą. 

Album poza zaprezen­towaniem znamien­i­tych fotografii artys­tów, zaw­iera także wycz­er­pu­jące infor­ma­c­je przed­staw­ia­jące syl­wet­ki twór­ców oraz cechy szczególne ich prak­ty­ki artysty­cznej. Autora­mi opisów są Adam Sob­o­ta oraz Krzysztof Jurecki.

Śląs­ka Fotografia Artysty­cz­na jest wyjątkowym i ważnym wydawnictwem. Jest to pier­wsza, po „For­ma­ch i Ludzi­ach” Alfre­da Ligock­iego, pub­likac­ja w sposób przekro­jowy prezen­tu­ją­ca zjawisko fotografii, której spoi­wem jest Śląsk. To intere­su­jące i cenne kom­pendi­um wiedzy, które zapewne okaże się ważnym ele­mentem bib­liote­ki każdego fana fotografii artystycznej. 

Śląs­ka Fotografia Artystyczna
Artyś­ci: Wil­helm von Bland­ows­ki, Jerzy Lew­czyńs­ki, Zofia Rydet, Anna Cho­j­nac­ka, Michał Cała, Walde­mar Jama, Jakub Byr­czek, Andrzej B. Górs­ki, Woj­ciech Praż­mows­ki, Rafał Milach
Tek­sty: dr Adam Sob­o­ta, dr Krzysztof Jurecki
Redakc­ja: dr Woj­ciech Kukuczka
Wydaw­ca: Fun­dac­ja Wiel­ki Człowiek
Orga­ni­za­tor wys­tawy: Katow­ice Mias­to Ogrodów — Insty­tuc­ja Kul­tu­ry im. Krystyny Bochenek.

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii “Oni a my” Krzysztof Gołuch, Michał Szalast

Pole­camy wys­tawę “Oni a my” sutora­mi zdjęć są Krzysztof Gołuch i Michał Sza­last. Wernisaż odbędzie się 12 grud­nia o godz. 17.00 w Teatrze Myrona w Ostraw­ie. Kura­torem wys­tawy jest Vladimir Birgus.

————————————————————————-


Aukc­ja fotografii Exce­lence FIAP Polska

Exce­lence FIAP Polska
W skró­cie EFIAP Pol­s­ka. FIAP to Między­nar­o­dowa Fed­er­ac­ja Sztu­ki Fotograficznej, zrzesza orga­ni­za­c­je fotograficzne z pon­ad 85 kra­jów członkows­kich . Exce­lence FIAP to jeden z tytułów artysty­cznych nadawany przez tę fed­er­ację. W tłu­macze­niu na nasz język oznacza to wybit­nego artys­tę sztu­ki fotograficznej. Starać się o niego może każdy fotograf, tak pro­fesjon­al­ny jak i ama­tor. Warto jed­nak w tym miejs­cu zaz­naczyć, że od blisko 70 lat tylko kilkudziesię­ciu Polaków uzyskało ów tytuł. Jeśli moje dane są aktu­alne, to obec­nie w Polsce tytuł ten posi­a­da 23 żyją­cych artys­tów. Biorąc pod uwagę pop­u­larność fotografowa­nia, a wręcz jego masowość, nie jest nas dużo. Pomysł na wspól­ny pro­jekt pojaw­ił się około trzech lat temu. Pro­jekt nabrał nowego „życia” w chwili, gdy pojaw­iło się zaprosze­nie do współpra­cy z domu auk­cyjnego Face To Face ART. Przyjąłem funkcję kura­to­ra przed­sięwz­ię­cia i zaprosiłem do współpra­cy oso­by posi­ada­jące wspom­ni­any tytuł EFIAP.
Kura­torem jest Tomasz Sobczak

Fot. Janusz Wojcieszak

Fot. Janusz Wojcieszak

Fot. Janusz Wojcieszak

Fot. Janusz Wojcieszak

Aukc­ja odbędzie się 3 grud­nia 2019, 19:00 w Domu Auk­cyjnym Face To Face Art, Wspól­na 61/107, Warsza­wa. Wys­tawa przedauk­cyj­na 26.11 — 3.12. 2019.

————————————————————————-


Zbiorowa wys­tawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF “Świado­mość ciała”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej w Nakle Śląskim zaprasza­ją 11 październi­ka 2019 roku o godz. 18.00 na wernisaż zbiorowej wys­tawy fotografii członków ZPAF Okręg Śląs­ki “Świado­mość ciała”. Wernisaż odbędzie się w Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 1. Wys­tawę moż­na oglą­daċ do 12 listopa­da 2019 od wtorku do piątku w godz­i­nach 10.00 – 17.00 oraz w sobo­ty – niedziele w godz­i­nach 11.00 – 17.00. Kura­torem wys­tawy jest Arka­diusz Ławry­wian­iec. Serdecznie zaprasza­my. UWAGA: wys­tawa przez­nac­zona jest dla osób powyżej 16 roku życia.

Autorzy:
Jakub Byr­czek (per­for­mance)
Łukasz Cyrus
Jakub Gadek
Iwona Germanek
Sła­womir Jodłowski
Antoni Kreis
Jerzy Łakomski
Arka­diusz Ławrywianiec
Katarzy­na Łata
Bea­ta Mendrek
Bogusław Michnik
Hali­na Morcinek
Jowi­ta Mormul
Kamil Myszkowski
Joan­na Nowicka
Piotr Oleś
Patryc­ja Pawęzowska
Zbig­niew Podsiadło
Krzysztof Szlapa
Janusz Wojcieszak

Arys­tote­les rozu­mi­ał człowieka jako jed­ność duszy i ciała. Ciało jest mater­ią, a dusza for­mą człowieka… Pię­kno i har­mo­nia ciała od wieków bywały natch­nie­niem dla artys­tów; nie inaczej jest i dziś.
We wstępie do książ­ki “Ciało” Willia­ma A. Ewinga zna­j­du­je­my proste, a prze­cież intrygu­jące nas wszys­t­kich, pytanie: „Co spraw­ia, że ludzkie ciało pozosta­je dziś w cen­trum nieustan­nej uwa­gi?” To właśnie pytanie, i wciąż nierozwikłana tajem­ni­ca różnorod­nego postrze­ga­nia ludzkiego ciała, zain­spirowały mnie do stworzenia wys­tawy pod tytułem „Świado­mość ciała”.
Zatem powtórzmy: Co powodu­je, że tak wielu rzeźbiarzy, malarzy, pis­arzy, fotografów i innych artys­tów wciąż na nowo pode­j­mu­je ten tem­at? I czym w ogóle jest owa świado­mość ciała? Kil­ka osób popros­zonych o wyraże­nie pier­wszego sko­jarzenia odpowiedzi­ało w całkowicie różny sposób! Prof. Ewa Cho­jec­ka — his­to­ryk sztu­ki, stwierdz­iła, że ten ter­min kojarzy jej się z Michałem Aniołem i jego rzeźba­mi oraz z obraza­mi impresjon­istów przed­staw­ia­ją­cych ludzkie postaci. Sabi­na Waw­er­la-Dłu­gosz, pra­cown­ik Muzeum His­torii Katow­ic, pier­wsze sko­jarze­nie miała nato­mi­ast ze świadomym uży­ciem ciała jako tworzy­wa teatral­nego, pod­kreśla­jącego znacze­nie ges­tu i ruchu na wyraże­nie treś­ci sztu­ki. Mój 25 let­ni syn Amadeusz „Świado­mość ciała” odczy­tał pytanie jeszcze inaczej, świado­mość ciała określa­jąc jako sposób jego trak­towa­nia, odży­wian­ie, upraw­ian­ie sportu i w efek­cie reakcji zwrot­nej organizmu.
Dziewięt­nas­tu twór­ców z Okręgu Śląskiego ZPAF pod­jęło się wyzwa­nia, pole­ga­jącego na zin­ter­pre­towa­niu zapro­ponowanego tem­atu za pomocą medi­um fotografii. Efek­tem jest cała gama postaw twór­czych. W przed­staw­ionych zdję­ci­ach może­my zobaczyć akt prezen­tu­ją­cy piękne ciało kobi­ety, zna­jdziemy również odniesie­nie do natu­ry. Są prace będące prze­jawem emocji kobi­ety. Ale jakiej? Zagu­bionej, niepewnej otacza­jącego świa­ta, czy może kuszącej jed­nak swo­ją fizy­cznoś­cią? Spotkamy także pode­jś­cie makro, tak jak­by twór­ca chci­ał przeniknąć w głąb cielesnoś­ci, poz­nać najbardziej skryte jej tajem­nice. Może warto więc zadać jeszcze jed­no pytanie: jaka jest MOJA świado­mość ciała? Mam nadzieję, że każdy będzie mógł odpowiedzieć sobie na to pytanie po zobacze­niu wys­tawy w Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej w Nakle.
Arka­diusz Ławrywianiec
wrze­sień 2019


Fot. Łukasz Cyrus

————————————————————————-

Fot. Jakub Gadek

————————————————————————-

Fot. Iwona Germanek

————————————————————————-

Fot. Sła­womir Jodłowski

————————————————————————-

Fot. Antoni Kreis

————————————————————————-

Fot. Jerzy Łakomski

————————————————————————-

Fot. Arka­diusz Ławrywianiec

————————————————————————-

Fot. Katarzy­na Łata

————————————————————————-

Fot. Bea­ta Mendrek

————————————————————————-

Fot. Bogusław Michnik

————————————————————————-

Fot. Hali­na Morcinek

————————————————————————-

Fot. Jowi­ta Mormul

————————————————————————-

Fot. Kamil Myszkowski

————————————————————————-

Fot. Joan­na Nowicka

————————————————————————-

Fot. Piotr Oleś

————————————————————————-

Fot. Patryc­ja Pawęzowska

————————————————————————-

Fot. Zbig­niew Podsiadło

————————————————————————-

Fot. Krzysztof Szlapa

————————————————————————-

Fot. Janusz Wojcieszak

————————————————————————-


Wys­tawa Genius Loci Katow­ice — Duch Miejs­ca | wys­tawa w Galerii 5 KMO

Serdecznie zaprasza­my na wernisaż wys­tawy będącej wynikiem spotka­nia grupy fotografów/przyjaciół w Katow­icach, w ostat­nich dni­ach czerwca:

GENIUS LOCI KATOWICE

autorzy:
Leoka­dia Bartoszko
Woj­ciech Beszterda
Piotr Borowicz
Artur Dźwirek
Katarzy­na Łata
Arka­diusz Ławrywianiec
Joan­na Nowicka
Zdzisław Orłowski
Maciej Pasieka
Zbig­niew Podsiadło
Robert Pranagal
Jolan­ta Rycerska
Sergiusz Sachno
Kami­la Sammler
Piotr Spek
Woj­ciech Sternak
Piotr Targosz
Mag­dale­na Wdowicz-Wierzbowska
Danu­ta Węgiel
Stanisława Zacharko-Łagowska
Andrzej Zyg­muntow­icz

Katow­ice 28–30.06.2019.
Genius Loci – Duch Miejsca
Ilekroć przy­jeżdżałem na Śląsk czułem, że nie jestem u siebie. To były miejs­ca niez­nane, najczęś­ciej poz­nawane „w prze­locie” pomiędzy pracą, a kole­jną drogą. Zawsze tu bywałem „na chwilę”. Ucieszyłem się więc niezmiernie na wieść, że nadarzy się okaz­ja, by być w ser­cu Śląs­ka, w Katow­icach, aż trzy dni — bez obciąże­nia, bez żad­nego powodu związanego z jakimkol­wiek obow­iązkiem służbowym – jedynym powo­dem był DUCH MIEJSCA.
Spotkaliśmy się więc w końców­ce czer­w­ca 2019 roku w gronie plen­erow­iczów w Katow­icach. Było nas naprawdę sporo – zjechała cała Pol­s­ka by odczuć Ducha Miejsca.
Zas­tanaw­iałem się co stanowi o tym, że mias­to, miejsce, ma „to coś” co nada­je charak­ter, co spraw­ia, że czu­jesz chęć powro­tu, że wspom­nie­nie o tym miejs­cu wywoła uśmiech lub pojawi się reflek­s­ja, zad­u­ma i tęsknota.
Odpowiedź jest pros­ta – bard­zo prosta.
Dzień pier­wszy był spoko­jny i leni­wy. Były pow­i­ta­nia, uścis­ki i dużo radoś­ci ze spotka­nia dawno niewidzianych przy­jaciół. Po „Hip­no­ty­cznej” i roz­gadanej kolacji wciąż było mało więc postanow­iliśmy zebrać się w dogod­nym miejs­cu. Padło na pokój hotelowy, w którym nocow­ałem – był najwięk­szy i stwor­zony wręcz do spotkań. Pod­czas tej pier­wszej plen­erowej nocy był z nami DUCH MIEJSCADUCH DOBRYCH LUDZI.
Dzień dru­gi – bez żad­nych zobow­iązań – każdy robi co chce – część plen­erow­iczów załatwia jakieś swo­je sprawy, część jest bez resz­ty odd­ana fotografowa­niu, niek­tórzy po pros­tu odpoczywają.
Trafi­amy z koleżanką i kolegą na NIKISZOWIEC. Dzieje się rzecz niesamowi­ta – czas jest zwies­zony pomiędzy jawą a snem, myślą i marze­niem. Chodz­imy po dziel­ni­cy, gdzie his­to­ria zostaw­iła bard­zo wyraźne śla­dy „zapakowane” w familokach i ich otocze­nie. Plac przy koś­ciele jest sercem tego miejs­ca. Wchodz­imy do kaw­iarni – gwar i gwara – piękne starsze Śląza­cz­ki spotkały się w samo połud­nie i roz­maw­ia­ją o życiu, troskach i radoś­ci­ach. Jest znowu z nami DUCH MIEJSCA. Zamaw­iamy kawę i cias­to – siadamy na leżakach przy kaw­iarni – mija godz­i­na , mija­ją dwie – jest z nami DUCH MIEJSCA. Ciepło, kawowo, słod­ko, leni­wie – chy­ba czu­je, że będę chci­ał tu wrócić.
Dzień dru­gi to również wernisaż w Galerii Mias­ta Ogrodów, kolac­ja i ponowne spotkanie w poko­ju nr 326 Hotelu Katow­ice — skład osobowy pleneru zebrał się chy­ba w całoś­ci bez wyjątku, kto nie był, niech żału­je – był z nami DUCH MIEJSCA.
Dzień trze­ci (29.06.2019 – sob­o­ta), poranek nieśpieszny, śni­adanie, roz­mowy i śmiech przy wspól­nym stole – jak­by nie skończyło się jeszcze noc­ne spotkanie z poko­ju 326, tylko nadal trwało zaw­ies­zone na chwile, by uciąć szy­bką drzemkę.
Dzień był pra­cow­ity – dla wybranych – spotkanie ple­narne Zarzą­du ZPAF i dużo spraw do omówienia.
Zbliżała się pora obiadu i trochę już nam doskwier­ał głód. Postanow­iliśmy nie bie­gać po mieś­cie tylko zejść do hotelowej restau­racji. Okaza­ło się, że pomysł był niesamow­ity, a to co tam zastal­iśmy, było dla wielu z nas niczym dotknię­cie przez DUCHA MIEJSCA. Wchodz­imy do restau­racji i jest jakoś dzi­wnie, coś jest nie tak – czu­je­my wzrok na sobie i gęs­tość powi­etrza jakie wypeł­nia przestrzeń. Siadamy przy dużym okrągłym stole i jak­byśmy byli nie u siebie. Wtargnęliśmy w jakąś przestrzeń zarez­er­wowaną nie dla nas – to była przestrzeń dla DUCHA MIEJSCA – były FAJFY. Obi­ad trwał praw­ie dwie godziny. Byliśmy na końcu kole­j­ki do zamówień i wydaw­ki z kuch­ni – w tym dniu najważniejsi byli FAJFUF bohaterowie – spra­cow­ani, god­nie i odświęt­nie ubrani Śląza­cy. Niewąt­pli­wie był z nami DUCH MIEJSCA.

Późnym wiec­zorem, po całym dniu, spotkaliśmy się na „Hip­no­ty­cznej” kolacji i już wydawało się, że pomęczeni położymy się spać, ale zawołał nas DUCH MIEJSCA. Pokój 326 hotelu Katow­ice stał się znowu miejscem rozmów, dyskusji, emocjon­al­nych kon­frontacji, uśmiechów i cud­ownego BYCIA RAZEM.

DUCH MIEJSCA to Ludzie, to Przy­ja­ciele, to His­to­ria i His­to­rie, to Zwycza­je i Rytu­ały, to poczu­cie ze JESTEŚMY U SIEBIE I JESTEŚMY RAZEM.

Piotr Spek

06.2019
Wernisaż odbędzie się w czwartek: 10.10.2019, o godzinie 18:00,
w Galerii 5 (II — piętro).

Wys­tawę może­cie oglą­dać do 1.12.19.

Orga­ni­za­c­ja pleneru: ZPAF
Opieka kura­tors­ka pleneru i wys­tawy: Katarzy­na Łata i Piotr Spek

————————————————————————-


Warsz­taty fotograficzne z Anton­im Kreisem w ramach MUKiS w ROK w Częstochowie

Pole­camy warsz­taty fotograficzne z Anton­im Kreisem

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Sła­womir Jodłows­ki, Andrzej Szlęzak „Sycylia – wys­pa marzeń” 

Wys­tawa „Sycylia – wys­pa marzeń” jest próbą fotograficznej wiz­ual­iza­cji kli­matów sycyli­js­kich ze szczegól­nym naciskiem na Paler­mo i okolic. Wys­tawa inicju­je cykl wys­taw w Galerii FOTOPOBUDKA Region­al­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Częs­to­chowie „Z fotografią przez świat”.

O Autorach:

Sła­womir Jodłows­ki — absol­went Wyższej Szkoły Fotografii w Warsza­w­ie, główny instruk­tor ds. fotografii i fil­mu w Region­al­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Częs­to­chowie. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, Fotok­lubu Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Sto­warzyszenia Twór­ców, prezes Jura­jskiego Fotok­lubu w Częs­to­chowie. Orga­ni­za­tor licznych imprez fotograficznych, plen­erów, konkursów, warsz­ta­towych spotkań autors­kich, które prowadzą najwybit­niejsi fachow­cy w tej dziedzinie. Od wielu lat przy­go­towu­je doroczną wys­tawę Między­nar­o­dowego Konkur­su Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO.

fot. Sła­womir Jodłowski

fot. Sła­womir Jodłowski

Andrzej Szlęzak – członek Zarzą­du Jura­jskiego Fotok­lubu RP w Częs­to­chowie. Pasjonat fotografii. Brał udzi­ał w poplen­erowych wys­tawach fotograficznych: Tunez­ja 2012, Cypr 2013, Lefka­da 2017, Kal­abria 2017 i wielu innych. Intere­su­je się fotografią pejza­żową i podróżniczą — Jura­js­ki Fotok­lub przyz­nał mu wyróżnie­nie w 2012 roku i drugą nagrodę w 2013 roku.

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii “No bo nic mnie tak nie rusza, jak te damy w kapeluszach…” ze zbiorów Antoniego Kreisa

Muzeum Górnośląs­ki Park Etno­graficzny w Chor­zowie oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na wys­tawę “No bo nic mnie tak nie rusza, jak te damy w kapeluszach…” ze zbiorów Antoniego Kreisa. Wys­tawę moż­na oglą­dać od 4 październi­ka 2019 do koń­ca lutego 2020 w budynku głównym gale­ria na piętrze. 

Na wys­tawę: “No bo nic mnie tak nie rusza, jak te damy w kapeluszach…” skła­da się kolekc­ja blisko 200 zdjęć i pocztówek z przeło­mu XIX i XX, będą­ca włas­noś­cią auto­ra i kura­to­ra wys­tawy Antoniego Kreisa. Na starych fotografi­ach głównie portre­ty kobi­et z tzw “epo­ki” w obow­iązu­ją­cych wtedy stro­jach i fan­tazyjnych kapeluszach. Część ekspozy­cji to pro­dukowane wów­czas, częs­to ręcznie kolorowane pocztów­ki. Dla kone­serów i widzów dorosłych “kącik” z fotografi­a­mi i pocztówka­mi przed­staw­ia­ją­cy­mi damy bez kapeluszy oraz bez.… niczego czyli eroty­ka retro.

————————————————————————-


Fotografie Krzyszto­fa Gołucha na wys­taw­ie “DOWN WITH WALLS! / A BAS LES MURS !”

DOWN WITH WALLS! / A BAS LES MURS ! Wys­tawa fotografii w ramach Fes­ti­walu Filmów Europy Środ­kowowschod­niej CinEast.

Tegoroczną edy­cję fes­ti­walu poświę­camy tem­atowi granic, murów i bari­er dzielą­cych ludzi – przede wszys­tkim w Europie ale również w innych regionach świa­ta. W trzy­dzieś­ci lat po upad­ku żelaznej kur­tyny zas­tanaw­iamy się nad tym, co zostało z niegdysiejszych granic fizy­cznych oraz jakie pow­sta­ją nowe bari­ery, aby odd­zielić jed­nych od drugich. Intere­su­ją nas również niewidzialne lin­ie podzi­ału powodu­jące wyk­lucze­nie, spraw­ia­jące, że niek­tórzy z nas na zawsze pozostaną poza głównym nurtem społeczeńst­wa. Co może­my zro­bić, aby obal­ić mury i zatrzeć granice podzi­ału? Czy to jest w ogóle możli­we i do jakiego stop­nia? Co może­my zro­bić, aby uniknąć zagroże­nia spowodowanego nowy­mi podzi­ała­mi poli­ty­czny­mi? Czy po erze otwartoś­ci nieuchron­nie następu­je era zamknię­cia? Oto kil­ka pytań, które kierowały wyborem sześ­ciu pro­jek­tów zaprezen­towanych przez kura­to­ra wys­tawy, Dar­iusza Trześniowskiego.

Kai Wieden­höfer (DE), War­ren Richard­son (UK), Deivi­das Buivy­das (LT), Krzysztof Gołuch (PL), Tom­ma­so Rada (IT) oraz ZUPAGRAFIKA (PL)

Dzię­ki kura­torom Dar­iusz Trzes­niows­ki i Radek Lip­ka mam możli­wość pokazać swo­je fotografie pod­czas fes­ti­walu CinEast Fes­ti­val w Luk­sem­bur­gu. Tem­atem tegorocznej edy­cji jest Down with Walls!
(Burze­nie murów).
Pomiędzy niesamow­ity­mi autora­mi, wśród których są zdoby­w­cy World Press Foto, znalazłem się ja ze swoim pro­jek­tem “Co siódmy”.
Dzięku­ję za zaprosze­nie i cieszę się możli­woś­ci prezen­towa­nia się na wys­taw­ie z taki­mi autora­mi jak: Kai Wieden­höfer (DE), War­ren Richard­son (UK), Deivi­das Buivy­das (LT), Tom­ma­so Rada (IT) oraz ZUPAGRAFIKA (PL)

https://www.facebook.com/events/753681581747255/?event_time_id=753681588413921

https://www.cineast.lu/2019/en/cineart.html

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Michał Sza­last “Albi­nosi”

Albi­nosi
Światło to życie, ciem­ność to śmierć. Te proste sko­jarzenia wyda­ją się uni­w­er­salne i niepod­ważalne. Nie dla nich. Żyją w Tan­zanii na najwięk­szej wyspie na Jeziorze Wik­torii, Ukerewe, która stała się troskli­wą matką chroniącą swy­mi ramion­a­mi niech­ciane przez innych dzieci. Ich przod­kowie zbłądzili tam, szuka­jąc bez­pieczniejszego, spoko­jniejszego życia i z tej zie­mi uczynili swój dom. Nawet jed­nak w takim miejs­cu dzień jest dla nich nocą, a noc jedynie wytch­nie­niem. Żyją schowani przed promieni­a­mi słoń­ca w pokry­tych fal­istą blachą chatkach. Kuszeni przez wpełza­jące do wnętrza światło, próbu­ją toczyć nierówną walkę z instynk­tem i nie poczuć dotyku ciepła. W końcu prze­gry­wa­ją i za chwilę radoś­ci płacą stru­pa­mi zain­fekowanej skóry.

Ktoś mógł­by ich nawet nazwać więź­ni­a­mi ciem­noś­ci. Ten ktoś nie widzi­ał jed­nak uśmiechu na albi­noskiej twarzy. Ma on źródło w najprost­szych doz­na­ni­ach, który­mi potrafi cieszyć się człowiek. I nie ma wtedy znaczenia, że miesz­ka w roz­pada­jącej się tan­za­ńskiej chatce z brzemie­niem przek­leńst­wa białej skóry, a nie w rezy­dencji na Starym Kon­ty­nen­cie, czer­piąc pełny­mi garś­ci­a­mi z europe­jskiego i świa­towego dziedzictwa.

Jest to his­to­ria kilko­r­ga mieszkańców wyspy, opowieść o ciem­noś­ci, którą oswoili, i świ­etle, za którym tęsknią…

Michał Sza­last

Michał Sza­last urodz­ił się w 1979 roku w Bytomiu. Stu­diował his­torię na Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Katow­icach. Jest fotografem i fil­mow­cem – doku­men­tal­istą, nieroz­er­wal­nie związanym z Górnym Śląskiem. Pracu­je jako fotore­porter, fil­mowiec, pub­l­i­cys­ta, ped­a­gog w Insty­tu­cie Fotografii Twór­czej Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie i kura­tor. Fotografował m.in. zma­gania na are­nach olimpi­js­kich w Pekinie, albi­nosów nad Jeziorem Wik­torii oraz rytu­ały religi­jne Andaluzji. Jest członkiem Pol­skiego Związku Artys­tów Fotografików, lau­re­atem wielu konkursów fotografii pra­sowej, m.in. „BZ WBK Press Pho­to“ i „Sile­sian Press Photo“.

Więcej o autorze:

http://www.szalast.com/

oraz na stron­ie ITF Opawa:

http://www.itf.cz/index.php?clanek=39

_______________________________________________________________________

Wys­tawy:

– Wys­tawa bez­dom­na. Gale­ria „Szyb Wil­son“, Katow­ice 2002

– Portre­ty. Gale­ria MDK nr 1, Bytom 2003

– I wys­tawa zbiorowa ŚTF. Gale­ria ZPAF „Na piętrze”, Katow­ice 2003

– Muzy­ka i fotografia. Świę­tochłow­ice 2003

II wys­tawa zbiorowa ŚTF. Gale­ria ZPAF „Na piętrze”, Katow­ice 2006

– Albi­no. Le Mois inter­na­tion­al de la Pho­togra­phie éclec­tique de Dol-de-Bre­tagne, 2013

– O czym nie chce­my zapom­nieć. Siemi­anow­ice Śląskie 2014

III wys­tawa zbiorowa ŚTF. Gale­ria ZPAF „Na piętrze”, Katow­ice 2014

– Impromp­tus pho­tographiques. Midi Libre, Mont­pel­li­er 2015

– Fotografia jak pamięć bez­cen­na – portre­ty. Wys­tawa ŚTF. Gale­ria „Androm­e­da”, Tychy 2015

– Wys­tawa pokonkur­sowa BZ WBK Press Pho­to 2014. Gale­ria „Szyb Wil­son“, Katow­ice 2015

– Lin­ie papi­larne, Gale­ria Katow­ice ZPAF, Katow­ice 2015

– Albi­nos of Tan­za­nia, Gale­ria Katow­ice ZPAF, Katow­ice 2016

– Albi­nosi – ludzie ze światła, Gale­ria „Sztuka­te­ria“, Knurów 2018

INT/EXT. Insti­tut tvůrčí fotografie, Slezská uni­verzi­ta v Opavě, Fes­ti­val Transpho­tographiques, Palace Rihour. Lille 2018

– Mez­ičas. Insti­tut tvůrčí fotografie FPF SU – klauzurní a diplo­mové práce 2018, Dům umění, Opa­va 2019

– Ďaleko – Blízko. Insti­tut tvůrčí fotografie SU Opa­va, Stre­doeuróp­sky dom fotografie, Bratisla­va 2019 

Opieką kura­tors­ka:

– Krzysztof Gołuch: Co siód­my, Muzeum Miejskie. Ruda Śląs­ka 2017

– Krzysztof Gołuch: Co siód­my. Gale­ria „Sztuka­te­ria“, Knurów 2017

– David Macháč i Krzysztof Gołuch: Umění nás spo­ju­je. Prud­nik 2018

– Krzysztof Gołuch: Co siód­my, Gale­ria Katow­ice ZPAF, Katow­ice 2018

– Made in Opa­va. Polscy stu­den­ci Insty­tu­tu Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Ślaşkiego w Opaw­ie. Muzeum His­torii Katow­ic, Katow­ice 2019 (z Vladimírem Birgusem)

– Arka­diusz Gola: Niez­nany dworzec. Bib­liote­ka, Ruda Śląs­ka 2019 (z Krzysztofem Gołuchem)

————————————————————————-


XXXII Dni Fotografii w Świdnicy

Pole­camy 32 Dni Fotografii w Świd­ni­cy, w trak­cie których Okręg Śląs­ki ZPAF zaprezen­tu­je dwie wys­tawy. Pier­wsza to “Śląsk” zbiorowa wys­tawa członków Okręgu Śląskiego ZPAF. Wernisaż 14 wrześ­nia 2019 o godz. 18.00 w wieży ratus­zowej. Autorzy prezen­towanych prac: Byr­czek Jakub, Cała Michał, Cyrus Łukasz, Czer­now Ryszard, Ger­manek Iwona, Gola Arkadiusz,
Gołuch Krzysztof, Kreis Antoni, Ławry­wian­iec Arka­diusz, Men­drek Bea­ta, Myszkows­ki Kamil, Pawę­zows­ka Patryc­ja, Saw­icz Zbig­niew, Szla­pa Krzysztof, Woj­cieszak Janusz.

Kole­j­na wys­tawa to Jerzy Lew­czyńs­ki “Arche­olo­gia fotografii — reak­tywac­ja” w kura­torskim opra­cow­a­niu Danu­ty Kowa­lik-Dura wernisaż w sobotę 14 wrześ­nia 2019 o godz. 17.00 w Galerii Fotografii Rynek 44

————————————————————————-


“POWIĘKSZENIE” – Przegląd filmów o fotografii w Kinoteatrze Rialto

Pole­camy Przegląd filmów o fotografii “POWIĘKSZENIE”

POWIĘKSZENIE Przegląd filmów o fotografii 21.09.2019 – 1.10. 2019

21 wrześ­nia | sobota
17.30 Sól Zie­mi, reż. W.Wenders, J. R. Sal­ga­do, Niem­cy, 2014, 110 min
Prelekc­ja: Jolan­ta Rycerska 

22 wrześ­nia | niedziela
20.00 Bert Stern. Prawdzi­wy Mad­man, reż. S. Laumeis­ter, USA 2011, 93 min.
Prelekc­ja: Antoni Kreis

25 wrześ­nia | środa
18.00 Anton Cor­bi­jn. Na wylot, reż. Klaart­je Quir­i­jns, Holandia/ Niemcy/Wielka Brytania/ Włochy/ Szwec­ja, 2012, 85 min

26 wrześ­nia | czwartek
18.30 Fin­isaż wys­tawy zbiorowej fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF “Spotka­nia” z okazji 40 lecia Galerii Katowice.
Św. Jana 10 (II piętro) — wstęp wolny
20.00 Nowo­jors­ka uli­ca w obiek­ty­wie, reż. Ch. Dunn, USA 2013, 83 min
Prelekc­ja: Antoni Kreis

20.00 Nowo­jors­ka uli­ca w obiek­ty­wie, reż. Ch. Dunn, USA 2013, 83 min
Prelekc­ja: Antoni Kreis

28 wrześ­nia | sobota
17.00 Pow­ięk­sze­nie, reż. M. Anto­nioni, USA, Włochy 1966, 111 min
Prelekc­ja: prof. Tadeusza Miczki

1 październi­ka | wtorek
20.00 Nie mru­gaj. Robert Frank, reż. L. Israel, USA, Kana­da, Franc­ja, 2015, 82 min
Bile­ty: 15 zł (ulgo­we), 18 zł (nor­malne)

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Krzysztof Gołuch “Hotel”

Hotel

Śląsk to miejsce, gdzie pra­ca jest ściśle pow­iązana z życiem społecznym ludzi mieszka­ją­cych na tej zie­mi. Śląza­cy są znani z ciężkiej pra­cy w kopal­ni­ach, hutach oraz w prze­myśle ciężkim, który do niedaw­na królował na Śląsku. W wielu opra­cow­a­ni­ach może­my spotkać się z określe­niem — „śląs­ki etos pra­cy”. Pra­cow­ać na Śląsku musi­ał każdy, choć funkcjonowali także ludzie niepełnosprawni, którzy pomi­mo chę­ci i zaan­gażowa­nia nie mogli jej wykony­wać. Wiele osób niepełnosprawnych intelek­tu­al­nie ze wzglę­du na swo­je ograniczenia nie może wykony­wać pra­cy zawodowej. Od kilu lat w Polsce, jak również i na Śląsku, pow­sta­ją różnorodne miejs­ca, w których oso­by niepełnosprawne mogą pra­cow­ać. Jed­ny­mi z takich miejsc są Zakłady Akty­wnoś­ci Zawodowej jak na przykład św. Marcin w Katow­icach czy w Zakład Akty­wnoś­ci Zawodowej w Borowej Wsi, zatrud­ni­a­ją­cy oso­by niepełnosprawne. Zakład Akty­wnoś­ci Zawodowej to miejsce, które daje pracę i reha­bil­i­tację osobom niepełnosprawnym. Pod­ję­cie pra­cy dla osób niepełnosprawnych jest kole­jnym etapem trud­nej dro­gi, którą muszą pokon­ać w swoim życiu, by nor­mal­nie żyć.

Tekst kura­tors­ki:

Pośród wielu egzys­tenc­jal­nych pytań z jaki­mi mierzymy się pod­czas naszego życia to jed­no wyda­je się być najważniejsze – w jakim celu?

Nikt nas nie pytał o to — czy chce­my się urodz­ić? Świa­ta nie obchodzi również nasze zdanie na tem­at naszej śmier­ci. Po pros­tu żyje­my zgod­nie z reguła­mi na które nie mamy wpły­wu, jedyne co może­my to starać się je zrozu­mieć. Wszys­tko czego doz­namy pomiędzy punk­tem początkowym i koń­cowym to nic innego jak nasze życie. Wypeł­ni­amy je walką o cel a nasze osiąg­nię­cia jak majątek, tytuły, potomst­wo odd­ala­ją nas od pust­ki i bezsen­su bycia.

Niepełnosprawni to ludzie, dla których ta fun­da­men­tal­na potrze­ba — nada­nia swo­je­mu życiu sen­su, jest szczegól­nie waż­na. Nie mogąc ści­gać się w walce o osiąg­nię­cia z tzw. sprawny­mi wyda­ją się być na stra­conej pozy­cji. Nic bardziej myl­nego. Pra­ca to jed­na z pod­sta­wowych wartość w ich życiu. Potrafi przynieść zmęcze­nie ale i satys­fakcję. Zabiera czas, odd­a­jąc w zami­an poczu­cie bycia potrzeb­nym, przy­dat­nym, istot­nym. Dzię­ki niej mogą być z siebie dum­ni zysku­jąc nagrodę nieprzeliczal­ną na żad­ną walutę świa­ta – poczu­cie godności.

Zop­ty­mal­i­zowany świat, w którym żyje­my dąży do min­i­mal­iza­cji wysiłków i maksy­mal­iza­cji efek­tów. Już dziś robo­ty prze­j­mu­ją zawody, które do tej pory wykony­wali ludzie. Punkt ciężkoś­ci przenosi się z pra­cy na kon­sumpcję. Powszech­nie akcep­towanym ideałem jest pra­cow­ać jak najm­niej, zara­bi­ać jak najwięcej i przede wszys­tkim wydawać.

Na tym tle cykl fotografii Krzyszto­fa Gołucha doku­men­tu­ją­cy pracę osób niepełnosprawnych jest reflek­sją nad przez­nacze­niem człowieka. Staty­czne posta­cie ze zdjęć są jak­by zatrzy­mane w cza­sie. Nikt tutaj nie bieg­nie, nie spieszy się, nie wal­czy z cza­sem. Niespiesz­na pra­ca, otoc­zona bar­wą i oblana światłem, nie ma tu koń­ca. Nie zna­jdziemy tutaj nic zbytecznego a czys­tą kom­pozy­c­je budu­je kolor. Autor od pon­ad pięt­nas­tu lat zaj­mu­je się w swo­jej twór­c­zoś­ci tem­atyką niepełnosprawnoś­ci. Nie jest to jed­nak zim­na relac­ja obser­wa­to­ra przy­chodzącego z zewnątrz lecz blis­ki, emocjon­al­ny i delikat­ny sposób patrzenia artysty. Do tego miejsca

Krzysztof Gołuch ewolu­ował stop­niowo. Jego cykl Rug­by (przed­staw­ia­ją­cy niepełnosprawnych sportow­ców ) i przede wszys­tkim książ­ka fotograficz­na „Co Siód­my” są zapisem dłu­go­let­niej pra­cy jaką autor poświę­cił tej tem­atyce. Przy­pom­i­na on w nich, że jak mówią statysty­ki, co siód­my z nas jest osobą niepełnosprawną a to że dziś jesteśmy zdrowi nie znaczy wcale, że tak będzie przez cały czas trwa­nia naszego życia. Bez wąt­pi­enia pomoc osobom niepełnosprawnym jest dla auto­ra zdjęć życiowym posłan­nictwem. Potrafiło to m.in. docenić jury foto konkur­su Unii Europe­jskiej, w którym to Krzysztof Gołuch otrzy­mał pier­wszą nagrodę.

Zdję­cia z cyk­lu „W Pra­cy” pow­stały w ciągu 2 lat Zakładzie Akty­wnoś­ci Zawodowej w Katow­icach na tery­to­ri­um Pol­s­ki. Przed­staw­ia­ją oso­by niepełnosprawne zatrud­nione w spec­jal­nie do tego celu stwor­zonym Hotelu. Wszyscy pra­cown­i­cy za wykony­waną prace otrzy­mu­ją wynagrodzenie.

Krzysztof Gołuch w swej opowieś­ci o niepełnosprawnych ujaw­nia w jaki sposób pra­ca nada­je życiu człowieka cel. Dzię­ki temu dro­ga nie jest już taka cięż­ka i wyczerpująca.

Michał Sza­last

Krzysztof Gołuch — urod­zony w Rudzie Śląskiej. Miesz­ka i pracu­je w Knurowie. Absol­went Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach — Wydzi­ału Ped­a­gogi­ki i Psy­chologii, Akademii Human­isty­czno-Tech­nicznej w Biel­sku Białej oraz Uni­w­er­syte­tu Śląskiego Insty­tu­tu Twór­czej Fotografii w Opaw­ie (Czechy). Obec­nie stu­dent studiów dok­toranc­kich na tejże uczel­ni. Nagrod­zony „Lau­rem Knurowa” w 2009 roku. Dwukrot­ny stype­ndys­ta Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry w lat­ach: 2008 i 2014. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Lau­re­at wielu konkursów fotograficznych w kra­ju i zagranicą. Zaj­mu­je się fotografią doku­men­tal­ną i repor­tażową, której głównym tem­atem jest człowiek, autor książ­ki fotograficznej „Co siódmy”. 

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii “Wokół portretu”

Wys­tawa “Wokół portre­tu” będzie okazją do obe­jrzenia cyk­li fotografii portre­towych wyko­nanych przez autorów pracu­ją­cych w tech­nikach zwanych archaiczny­mi, bądź alter­naty­wny­mi, takich jak m. in.: guma dwuchro­mi­anowa, mokry kolo­di­on, cyjan­otyp­ia, heli­ograw­iu­ra czy fotografia otworkowa. Ele­mentem for­mal­nym łączą­cym eksponowane na wys­taw­ie prace jest unika­towa plas­ty­cz­na właś­ci­wość obrazu, wynika­ją­ca z uży­cia określonej metody wyt­worzenia każdej z prezen­towanych fotografii. Każ­do­ra­zowo właś­ci­wość ta jest na tyle sil­na, że wiz­ual­nie charak­teryzu­je obraz, stanowi swoiste “odksz­tałce­nie” pow­stałe na styku real­nego, widzianego okiem artysty bohat­era fotografii, a jego dwuwymi­arowym przed­staw­ie­niem-inter­pre­tacją zapisanym na płaszczyźnie wyt­wor­zonego obrazu. Prezen­towane prace nie są wynikiem poszuki­wa­nia przez fotografów obiek­ty­wiz­mu i real­iz­mu w obra­zowa­niu mod­ela. Prze­ci­wnie — twór­cy prezen­towanych na wys­taw­ie prac wybier­ali tech­ni­ki pozwala­jące na swoiste przetworze­nie, a nawet odksz­tałce­nie fotografowanego obiek­tu na etapie jego reje­strowa­nia bądź wyt­warza­nia odbit­ki, w celu ukaza­nia subiek­ty­wnej, częs­to bard­zo oso­bis­tej per­spek­ty­wy służącej inter­pre­tacji osobowoś­ci portre­towanych osób. Wszys­tkie zaprezen­towane fotografie wyko­nane zostały w tech­nikach alter­naty­wnych w sto­sunku do powszech­nej dziś fotografii cyfrowej, każ­da pra­ca jest unika­towym i niepow­tarzal­nym dziełem wyt­wor­zonym oso­biś­cie przez autora.

Na wys­taw­ie zaprezen­towane zostaną cyk­le następu­ją­cych autorów: Marek Gar­dul­s­ki, Andrzej Grudzień, Katarzy­na Łata, Katarzy­na Kalua Kryńs­ka, geor­gia Kraw­iec, Roman Kravchenko, Janusz Marynows­ki, Witold Marynows­ki, Greg Ostrows­ki, Patryc­ja Pawę­zows­ka, Kon­rad K. Pollesch, Robert Prana­gal, Kari­na Ska, Woj­ciech Ster­nak, Marcin Szwaczko, Krzysztof Ślach­ci­ak, Meg Turn­er, Rafał Warzecha, Mag­dale­na Wdow­icz-Wierzbows­ka, Andrzej Wiktor.

Kura­tor wys­tawy: Jolan­ta Rycerska

Orga­ni­za­tor: OW ZPAF, Studi­um Fotografii ZPAFKMO
Wernisaż: 5.09, 18:00
Wys­tawa: 6.09 — 20.10
Gale­ria Mias­ta Ogrodów

————————————————————————-


VI edy­c­ja Let­niego Fes­ti­walu Fotograficznego Pho­to Sum­mer Day

Zaprasza­my serdecznie na VI edy­cję Let­niego Fes­ti­walu Fotograficznego Pho­to Sum­mer Day. 19 sierp­nia przy­pa­da Między­nar­o­dowy Dzień Fotografii rokrocznie Juras­sic Pho­to Team (http://grupajpt.pl/) wraz z Hotelem Fajki­er ( Hotel Przy­jazny Fotografii — www.hotelfajkier.pl ) orga­nizu­je to świę­to dla fotografów tym razem już po raz VI w ter­minie 18–20 sierpnia.

ZAPISY: www.photosummerday.pl

Spiesz się trwa właśnie przed­sprzedaż !!! Nie może Cię zabraknąć pod­czas 180 roczni­cy pow­sta­nia fotografii 🙂

Tegorocznym tem­atem prze­wod­nim będzie ” Fotografia Repor­tażowa” obe­j­mu­ją­ca fotografię portre­tową, ślub­ną, stree­tową czy doku­men­tal­ną. Uczest­ni­cy będą mogli wziąć udzi­ał nie tylko w wykładach ale także staran­nie przy­go­towanych warsz­tat­ach w niesamow­itym miejs­cu jakim jest Jura Krakowsko-Częstochowska.To już XII Fes­ti­w­al Fotograficzny orga­ni­zowany przez nas na Jurze Krakowsko-Częs­to­chowskiej. Na każdym z nich pojaw­ia­ją się znane nazwiska świa­ta fotografii, pasjonaci fotografii oraz najwięk­sze mar­ki związane ze sprzętem. W ciągu trzech dni uczest­ni­cy spotka­ją się z znany­mi fotografa­mi i oraz spec­jal­is­ta­mi w tej dziedzinie.

PROWADZĄCY: Jakub Kaźmier­czyk Fotografia — Eizo Pol­s­ka WACOM.pl / Marek Arci­mow­icz Adven­ture Pho­tog­ra­ph­er — Sony Pol­s­ka / Szy­mon Aksienionek — Medikon Pol­s­ka / Arca­dius Mau­ritz — Olym­pus Pol­s­ka / Jindřich Buxbaum — CZECHY / Eri­ka Badalyan — ARMENIA / Grze­gorz Szafru­ga — FOMEI Pol­s­ka / Tomasz Tołłoczko — nPho­to PL / Jerzy KLESZCZ — Juras­sic Pho­to Team / Paweł Roman / Sła­womir Smoleń — Juras­sic Pho­to Team / Marcin Czornyj Kałuża — Acer CANON / Marcin Bójko — DFV / Piotr Wróblews­ki — DFV / Andrzej Gry­giel — PAP /Gosia Jurasz — Pen­tax / Michał Sośnic­ki — Pen­tax / Piotr Wern­er — Rogue

Do dys­pozy­cji uczest­ników jest wiele marek fotograficznych z który­mi mamy przy­jem­ność współpra­cow­ać. tegoroczny przy­jazd już potwierdzili: Olym­pus, Sony, Canon, Fuji, Nikon, nPho­to, EIZO, Wacom, Peak Design, Fomei, Medikon, ACER, Samyang, Sig­ma, Pro­Fo­to, BEiKS , X‑Rite, Per­ma Jet, BENQ , Rogue, EPSON, FOTO PLUS
Dołącz­cie do wydarzenia na fb bądź­cie na bieżą­co: https://www.facebook.com/events/2359813700922166/

Pod­czas imprezy będzie moż­na podzi­wiać wys­tawy fotograficzne : Marek Lapis — “Biało Czerowone”, Jerzy Kleszcz — “dla IGRZYSK dla CHLEBA”, Eri­ka Badalyan — “Zamknię­ty warsztat”

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Iwona Ger­manek, Dar­iusz Zakrzews­ki “Kamie­nie szlachetne”

Pole­camy wys­tawę Iwony Ger­manek i Dar­iusza Zakrzewskiego “Kamie­nie szla­chetne”. Wernisaż odbędzie się o godz. 19.00 w Galerii u Agat­ki we Wrocław­iu 6 lip­ca 2019 roku. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 31 lip­ca 2019 roku. 

Kamie­nie szlachetne

Podob­no wiara czyni cuda. Wierzymy w moc tal­iz­manów, amuletów, dro­bi­azgów podarowanych nam na szczęś­cie. Od daw­na wierzymy również w uzdraw­ia­jącą moc kamieni, szczegól­nie tych szla­chet­nych. Są dla nas intrygu­jące ze wzglę­du na piękne kolory, wewnętrzny blask jak i rzad­kość wys­tępowa­nia. Kamie­nie szla­chetne to podarun­ki Zie­mi, w których tkwi jakaś pier­wot­na ener­gia. Ener­gia, która może leczyć, uzdraw­iać, dodawać sił. Wpły­wać na nasze zdrowie psy­chiczne i fizy­czne. Pier­wot­na siła w nich zawarta może bowiem rezonować z energią tkwiącą w nas samych.
Stwor­zone przez autorów „kamie­nie” to insta­lac­je, które w nieprzy­pad­kowy sposób zostały wpisane w przestrzeń natu­ry. Wys­tawa jest doku­men­tacją tych dzi­ałań, które miały miejsce w różnych rejonach kraju:
Krysz­tał górs­ki- w Pcimiu
Dia­ment- na jed­nej z hałd w Łaziskach Górnych
Jadeit — na Wierzysku
Jaspis — u pod­nóża Góry Ślęży
Kamień księży­cowy — 27 lip­ca 2018, w trak­cie zaćmienia Księżyca.

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Arka­diusz Gola “Królest­wo niebieskie.Katowickie podwórka”

Królest­wo niebieskie.Katowickie pod­wór­ka” – wys­tawa śląskiego artysty Arka­diusza Goli. Ekspozy­cji będzie towarzyszyć książ­ka z fotografi­a­mi Arka­diusza Goli i tek­sta­mi Mar­ka Twaroga.
Połącze­nie obrazu i słowa w jedyną w swoim rodza­ju, niepow­tarzal­ną całość. Magia i szarość katow­ic­kich placów i pod­wórek; ludzie, którzy oswoili przestrzeń przed swoi­mi doma­mi i stworzyli tam przy­jazne dla siebie miejsca.
To wszys­tko w obiek­ty­wie Arka­diusza Goli opisane przez Mar­ka Twaroga.

Żad­na to śląs­ka przy­padłość ten plac oswo­jony. Niczego tu nie ma z zachłan­noś­ci i żądzy posi­ada­nia. Kto myśli, że to sprawka dys­ponowa­nia i roz­porządza­nia, władzy właś­ci­ciel­skiej i dumy obszar­niczej – myli się. Tu nie chodzi o zagar­nię­cie tery­to­ri­um, zawład­nię­cie nim, postaw­ie­nie płotów i wyg­nanie obcych. Tu chodzi o oswo­je­nie obcych.
Jeżeli w grę wchodzi jakaś duma, to tylko wynika­ją­ca z fak­tu, że pokonu­je się samot­ność. Że plac, pod­wórko, sień i schody – z natu­ry rzeczy niczy­je – sta­ją się czy­jeś. Nie jed­nego czy drugiego, ale wszys­t­kich z najm­niejszego świa­ta. Że scenografia – mówmy o niej: budowlana, szorstka, surowa i pok­ieres­zowana – zachę­ca do rozmów, bo czyni wszys­t­kich równych sobie bez wzglę­du na los.” Marek Twaróg 

ARKADIUSZ GOLA – dok­torant Insty­tu­tu Kreaty­wnej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Zaj­mu­je się fotografią doku­men­tal­ną, przede wszys­tkim rejestru­jąc zmi­any zachodzące w społeczeńst­wie na Górnym Śląsku po 1989 roku.
Szczegól­nie intere­su­ją go miejs­ca związane z prze­mysłem ciężkim, który w Polsce pod koniec XX wieku znacznie się skur­czył. Jako fotore­porter pra­sowy pracu­je od 1991 roku, od 1996 roku – w redakcji „Dzi­en­ni­ka Zachod­niego”. Zdoby­wał nagrody w najważniejszych kra­jowych konkur­sach fotografii pra­sowej, w 2003 roku został dzi­en­nikarzem roku „Dzi­en­ni­ka Zachod­niego”, w 2010 roku otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Zabrze w dziedzinie kul­tu­ry. Stype­ndys­ta Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry. Jego zdję­cia zna­j­du­ją się w zbio­rach muzeów w Sos­now­cu, Rudzie Śląskiej, Katow­icach, Zabrzu, Krakowie, czeskim Oło­muńcu i fran­cuskim Nord-Pas-de-Calais. Jest członkiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, autorem książek: Poziom na dwa łamy, Ludzie z węgla, Nie muszę wracać…, Stany graniczne, Ogrodowa 1, Niez­nany dworzec. Swo­je pra­cy wys­taw­iał w kra­ju i za granicą (Czechy, Franc­ja, Niem­cy, Bel­gia, Słowac­ja). Z córką Agnieszką miesz­ka w Zabrzu.
www.arekgola.com

MAREK TWARÓG – dzi­en­nikarz, redak­tor naczel­ny „Dzi­en­ni­ka Zachod­niego” i „Stre­fy Biz­ne­su”, wcześniej — „Gaze­ty Wrocławskiej”. Zain­tere­sowany śląskim region­al­izmem, UE i Koś­ciołem. Absol­went Uni­w­er­syte­tu Śląskiego. Współau­tor (z Arka­diuszem Golą) albu­mu “Ludzie z węgla”. Z Golą współpra­cow­ał też przy albu­mie o zagłębiows­kich górnikach “Ogrodowa 1”. Dum­ny z Grand Press Dig­i­tal dla „Dzi­en­ni­ka Zachod­niego” w roku 2014, nom­i­nacji do Europe­jskiego Pióra SDP, nagród w konkur­sie Sile­sia Press. Lubi pracę ze stu­den­ta­mi. Ojciec trój­ki świet­nych synów.
Twitter@MarekTwarog

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Jerzy Kleszcz“dla IGRZYSK! dla CHLEBA!”

CHLEBA I IGRZYSK ! wołali starożyt­ni w Rzymie za autorem tych słów — Juwe­nalisem. I sypały się podar­ki od cesarzy w podekscy­towany tłum oglą­da­ją­cy jat­ki glad­i­a­torów. Minęło 2 tysiące lat i … słowa te nie straciły wiele na aktu­al­noś­ci a wręcz nabrały nowego kolory­tu w dobie medi­al­nej siecz­ki. Nic bowiem nie ożywia
tak pier­wszej strony gaze­ty jak świeży trup — maw­ia­ją kreatorzy i znaw­cy od masowej komu­nikacji. Autor wys­tawy wprawdzie pokazu­je sytu­acje moc­no ekstremalne ale w jego zamyśle nie ma epa­towa­nia nieszczęś­ciem sportow­ców, a raczej zwróce­nie uwa­gi, że dzisiejsi atle­ci aren w dobie abso­lut­nej komer­cji /często wiel­kich pieniędzy /sami pode­j­mu­ją olbrzymie ryzyko. Nastąpiła swoista zami­ana rol. To prze­cież oni są główny­mi benefic­jen­ta­mi pre­mii. Na szczęś­cie wszyscy pokazani na zdję­ci­ach nie doz­nali więk­szego uszczer­bku na zdrowiu…
Zaprasza­my 24 maja na wys­tawę do Łodzi na Tar­gi Sprzę­tu Fotograficznego, Fil­mowego, Audio-Video oraz Tech­nologii Multimedialnych.
Wys­tawa pow­stała dzię­ki wydat­nej pomo­cy Jura­jskiej Grupy Fotograficznej której autor jest członkiem honorowym.
Jerzy Kleszcz swo­ja zawodowa kari­erę kon­tyn­uował w redakcjach:
„Przeglą­du Sportowego”, „Sportu” agenc­jach fotograficznych : „Newspix”, „FORUM”, „Panora­ma”. Jest członkiem ZPAF.

————————————————————————-


Mil­len­ni­um Docs Against Grav­i­ty po raz pier­wszy na Śląsku!

Pole­camy fes­ti­w­al Mil­len­ni­um Docs Against Grav­i­ty po raz pier­wszy na Śląsku!
W pro­gramie znalazło się kil­ka filmów o tem­atyce fotograficznej, które polecamy!

USTRZELIĆ MAFIĘ:
Letizia Battaglia to kul­towa postać we Włoszech. W lat­ach 70. XX wieku była pier­wszą włoską fotore­porterką doku­men­tu­jącą bru­talne morder­st­wa i wpływ mafii na życie zwykłych ludzi. Jej czarno-białe zdję­cia z tamtego cza­su nie straciły siły przekazu. Doku­men­tu­ją his­torię Cosa Nos­tra, ukazu­ją rzeczy­wis­tość prze­mo­cy, krwi, władzy i kon­troli, jaką rozpościer­ała mafia. Uderza­jące, szoku­jące, wyma­ga­jące odwa­gi i reje­strowane z naraże­niem życia fotografie portre­tu­ją bezwzględ­ny świat ucisku i strachu.
Więcej infor­ma­cji: bit.ly/ShootingMafia

MY GENERATION:
par­ta na oso­bistych relac­jach i niez­nanych archi­wal­nych zdję­ci­ach inspiru­ją­ca his­to­ria nar­o­dzin bry­tyjskiej pop­kul­tu­ry lat 60. ubiegłego wieku, opowiedziana ocza­mi leg­endy kina i lau­re­a­ta Oscara® Michaela Caine’a. Oglą­damy obraz społeczeńst­wa w dobie trans­for­ma­cji. To świat, w którym wszys­tko wyda­je się możli­we, pełen bar­wnych bun­town­ików, którzy wnieśli powiew świeżoś­ci i sprze­ci­wiali się elit­om oraz kla­sowym podziałom.
Więcej infor­ma­cji: bit.ly/My_Generation

I MŁODZI POZOSTANĄ:
Lau­re­at Oscarów® Peter Jack­son (try­lo­gie „Wład­ca Pierś­cieni” i „Hob­bit”) w swoim pier­wszym filmie doku­men­tal­nym zgłębia mroczną his­torię pier­wszej wojny świa­towej. To stwor­zony z ory­gi­nal­nych odrestau­rowanych mate­ri­ałów ze zbiorów londyńskiego Impe­r­i­al War Muse­um, z wyko­rzys­taniem przetwor­zonego dźwięku z archi­wum BBC oraz wywiadów z żołnierza­mi niezwykły obraz, oży­wia­ją­cy rzeczy­wis­tość wojny na linii fron­tu za pomocą nowoczes­nych tech­nik pro­dukcji, wyostrzenia i bar­wienia archi­wal­nej taśmy fil­mowej. To jeden z naj­droższych filmów ekspery­men­tal­nych kina doku­men­tal­nego ostat­nich lat.
Więcej infor­ma­cji: bit.ly/PeterJacksonDoc

Więcej filmów doku­men­tal­nych i repor­taży w pro­gramie fes­ti­walu znaleźć moż­na na www.mdag.pl

————————————————————————-


V Między­nar­o­dowe Sym­pozjum Fotograficzno Socjo­log­iczne “Fotografia — doku­ment historii”

Pole­camy V Między­nar­o­dowe Sym­pozjum Fotograficzno Socjo­log­iczne “Fotografia — doku­ment his­torii”. Sym­pozjum odbędzie się w dni­ach 24–25 maja 2019 w Zabrzu.
Pod koniec maja już po raz pią­ty gościmy fotografów, socjologów i artys­tów z różnych kra­jów na Zabrza­ńskim sym­pozjum. Spotkanie socjologów z fotografią doku­men­tal­ną to przede wszys­tkim powód do dyskusji o współczes­nych cza­sach, ich prob­lemach i oczeki­wa­ni­ach. Jak komu­nikować się z następ­nym pokole­niem? Obraz jest najlep­szym nośnikiem treś­ci współczes­nego przekazu. Wyko­rzys­ta­jmy go jak najlepiej.

————————————————————————-


Wys­tawa malarst­wa Ewa Zawadz­ka “Na krawędzi światła”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki pole­ca wys­tawę malarst­wa Ewa Zawadz­ka “Na krawędzi światła”, której wernisaż odbędzie się 15 maja 2019 o godz 18.00. Wys­tawę moż­na oglą­dać w Xanadu Gale­ria i Dom Auk­cyjny w Warsza­w­ie ul. Hoża 51.

Malarst­wo na krawędzi
Poprzed­ni tekst na tem­at wys­tawy prof. Ewy Zawadzkiej, która miała miejsce w Xanadu dokład­nie dwa lata temu kończyłam kon­kluzją: „na pewnym etapie dojrza­łej twór­c­zoś­ci artys­ta wie, że nie zawsze chodzi o zna­j­dowanie odpowiedzi, cza­sa­mi wystar­czy umiejęt­nie staw­iać pyta­nia”. Prezen­towana obec­nie ekspozy­c­ja „Na krawędzi światła” jest zbiorem kilku­nas­tu świet­nie postaw­ionych pytań malars­kich, na które odpowiedź udzieli widz. Będą to odpowiedzi emocjon­alne, bo twór­c­zość Zawadzkiej nie pozostaw­ia nas obo­jęt­ny­mi. Wcią­ga w swój świat, angażu­je, a częs­to także zdumiewa.
Rozważa­nia o świ­etle i architek­turze prof. Zawadz­ka snu­je od wielu lat i w wielu tech­nikach – nie tylko w malarst­wie, także w grafice i fotografii. Ekspozy­c­ja w Xanadu jest jed­nak tym razem czys­to malars­ka. Zaw­iera prace najnowsze, które pow­stały z inspiracji podróża­mi. Jest jas­nym, że nie tylko rodz­imy kra­jo­braz śląs­ki i bru­tal­isty­czne rozwiąza­nia tamte­jszej architek­tu­ry wpły­wa­ją na twór­c­zość artys­t­ki. Tym razem jed­nak, dzię­ki cyk­lowi prac stwor­zone­mu pod wpły­wem wyglą­du ormi­ańs­kich koś­ciołów, może­my zobaczyć, jak inspirac­ja wprost prz­er­adza się w konkret­ną twórczość.
„Ormi­ańskie” malarst­wo stanowi tylko część prezen­tacji. W innych pra­cach – od niewiel­kich w for­ma­cie, ale inten­sy­wnie przesy­conych ele­men­ta­mi kon­struk­cyjny­mi, po obrazy wielko­for­ma­towe — może­my obser­wować, w jaki sposób artys­t­ka budu­je kole­jne nawarst­wia­jące się plany, jak kom­p­liku­je kom­pozy­c­je, w jaki sposób sączy świ­etlne smu­gi i rozprasza mrok wpada­ją­cym przez szczeliny słońcem. Celem nie jest tu deko­ra­cyj­na układan­ka, a zaprezen­towanie w sferze duchowej doj­mu­jącego sacrum czy też dąże­nia do nieskońc­zonoś­ci. W warst­wie malarskiej jest to gra struk­tur i fak­tur, tego co gład­kie z tym co porowate, matowej czerni z wibru­jącą jas­noś­cią. Malu­jąc przez lata, w ramach bard­zo podob­nych moty­wów, prof. Ewa Zawadz­ka tworzy kon­cepc­je odmi­enne, które się nie nudzą i stale fascynują.
Twór­c­zość artys­t­ki to stałe poszuki­wa­nia. Ich efek­tem w pra­cach najnowszych są kom­pozy­c­je zespolone z kilku ble­j­tramów. To nada­je obra­zom dodatkową siłę i rytm, jeszcze bardziej pod­kreśla ich struk­turę i zbliża je niemal dosłown­ie do myśle­nia architek­ton­icznego. Autor­ka prze­chodzi dzię­ki nim intencjon­al­nie w trójwymi­ar, choć for­mal­nie dalej pozosta­je w płaszczyźnie obrazu. Malarst­wo Zawadzkiej zawsze było oparte na złudze­niu głębi i przestrzen­noś­ci. W ostat­nich pra­cach to wraże­nie jest jeszcze sil­niej zaz­naczane i prze­j­mu­jące. Cały zestaw prezen­towanych prac łączy też chłod­na gama barw, bard­zo ele­ganc­ka, ale także – przy­na­jm­niej dla mnie – stwarza­ją­ca jeszcze więcej przestrzeni do zad­umy i indy­wid­u­al­nych reflek­sji. Dzię­ki tak określone­mu kolorowi, w kom­pozy­c­jach odczuwamy więcej powi­etrza, a to daje szczegól­ną możli­wość wid­zowi – odnalezienia się w przestrzeni obrazu ze swoi­mi indy­wid­u­al­ny­mi prze­myśle­ni­a­mi. Każdy jed­nak malarst­wo prof. Ewy Zawadzkiej odbiera inaczej. Dla niek­tórych osób jest ono nos­tal­gicznie, inni pod­kreśla­ją emanu­jącą z prac siłę.
Prace prof. Zawadzkiej w Xanadu obec­ne są stale, dlat­ego częs­to mam okazję roz­maw­iać o nich z odwiedza­ją­cy­mi galer­ię miłośnika­mi sztu­ki. Odbiór prac jest zawsze sil­nie nace­chowany emocjon­al­nie. To prze­j­mu­jące malarst­wo, budzące poko­rę, ale też niekończącą się fascynację.
Agniesz­ka Gniotek

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii “Inne Światło” pamię­ci Marii Dzierżyńskiej

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki pole­ca wys­tawę fotografii “Inne Światło” pamię­ci Marii Dzierżyńskiej, której wernisaż odbędzie się 10 maja 2019 roku o godz 17.00. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 31 maja 2019 roku w Kłodzkim Ośrod­ku Kul­tu­ry Gale­ria Sztu­ki pARTer.

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Zbig­niew Saw­icz “Sym­bole cza­su” z okazji 80-lecia Artysty

Gale­ria Sztu­ki Współczes­nej “Elek­trow­n­ia” oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na wys­tawę fotografii Zbig­niew Saw­icz “Sym­bole cza­su” z okazji 80-lecia Artysty, której wernisaż odbędzie się 9 maja 2019 o godz 18.00. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 8 czer­w­ca 2019 w Galerii Sztu­ki Współczes­nej “Elek­trow­n­ia” w Czeladzi ul. Dehnelów 45.

Zbig­niew Saw­icz przez kil­ka dziesię­ci­ole­ci był współpra­cown­ikiem ogólnopol­s­kich tygod­ników „Panora­ma” i tygod­ni­ka „Ekran”, branżowego ‚„Foto-Mag­a­zynu”, a także region­al­nej prasy codzi­en­nej i tech­nicznej. Od 1996 r. związany jest z ukazu­ją­cym się w Katow­icach miesięcznikiem społeczno-kul­tur­al­nym „Śląsk”. Zdję­cia jego autorstwa zamieszczane są w licznych kat­a­lo­gach wys­taw plas­ty­cznych, fotograficznych, fold­er­ach branżowych i kalen­darzach. Moż­na je znaleźć w kilkudziesię­ciu pub­likac­jach książkowych i albu­mach fotografii. Artys­ta współpracu­je też z wielo­ma wydawnict­wa­mi w kra­ju. Od 1979 r. zaprezen­tował kilka­dziesiąt wys­taw indy­wid­u­al­nych i uczest­niczył w licznych wys­tawach zbiorowych.

W cetrum swoich fotografii autor staw­ia Śląsk — kra­jo­braz prze­mysłowy, ludzi tu żyją­cych, ich oby­cza­jowość i postin­dus­tri­al­ną degradację odciśniętą w kra­jo­bra­zie. Ulu­bione moty­wy to zakąt­ki osiedli robot­niczych, którym wielo­let­nie, bezpośred­nie sąsiedzt­wo z zakłada­mi prze­mysłowy­mi nadało specy­ficzny, surowy charak­ter. Na czeladzkiej wys­taw­ie zobaczymy prace staran­nie wybrane spośród bogat­ego dorobku twór­cy od kilkudziesię­ciu lat niezmi­en­nie związanego ze śląskim środowiskiem fotograficznym.

Współor­ga­ni­za­c­ja: Region­al­ny Insty­tut Kul­tu­ry w Katowicach

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Tim­ma Stütza “Gross­mys­tik­er trifft Kunstfotograf”

Zaprasza­my do Bib­liote­ki Niemieck­iej Mediote­ki Języ­ka Niemieck­iego na wys­tawę fotografii Tim­ma Stütza “Gross­mys­tik­er trifft Kun­st­fo­tograf”. Ekspozy­c­ja czyn­na od 15 kwiet­nia do 14 czer­w­ca 2019.
15 maja 2019 roku o godz. 12.00 w Bib­liotece Niemiec­ka Mediote­ka Języ­ka Niemieck­iego w Książni­cy Pomorskiej im. Stanisława Stasz­i­ca ul. Podgór­na 15/16 III piętro Szczecin odbędzie się spotkanie z autorem.. Spotkanie w języku niemieckim poprowadzą prof. Eweli­na Kamińs­ka-Ossows­ka oraz dr Ewa Hendryk z Zakładu Współczes­nej Lit­er­atu­ry Niemieck­o­języ­cznej US.
Wys­tawa „Gross­mys­tik­er trifft Kun­st­fo­tograf” prezen­tu­je dwadzieś­cia fotografii autorstwa Tim­ma Stütza, z których każ­da opa­tr­zona została cytatem z twór­c­zoś­ci Kar­la Maya. Frag­men­ty pochodzą z późnego eta­pu twór­c­zoś­ci pis­arza, który charak­tery­zował się fas­cy­nacją misty­cyzmem, baśniowoś­cią i idea­mi pacy­fisty­czny­mi. Sym­bol­iczny dia­log współczes­nego fotografa z autorem przeło­mu XIX i XX zaist­ni­ał dzię­ki pro­jek­towi Towarzyst­wa Kar­la Maya (Karl-May-Geselschaft), w którego ramach została wydana także antolo­gia tek­stów pis­arza „Märchen und Visio­nen” z fotografi­a­mi Tim­ma Stütza. Wys­tawa „Gross­mys­tik­er trifft Kun­st­fo­tograf” jest prezen­towana jed­nocześnie w Książni­cy Pomorskiej oraz Karl-May-Muse­um w Radebul. 

————————————————————————-


CYBERFOTO 2019 wys­tawa pokonkursowa

Region­al­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na pokonkur­sową wys­tawę fotografii XXII Między­nar­o­dowego Konkur­su Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2019, której wernisaż odbędzie się 12 kwiet­nia 2019 o godz 18.00. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 10 maja 2019 w Galerii ART-FOTO Region­al­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Częstochowie.

————————————————————————-


Wys­tawa Andrzej Zyg­muntow­icz, Sła­womir Zwierz FORMA / KADRKOLOR

Katow­ice Mias­to Ogrodów — Insty­tuc­ja Kul­tu­ry im. K. Boch­enek Plac Sej­mu Śląskiego 2 zaprasza na wys­tawę Andrzej Zyg­muntow­icz, Sła­womir Zwierz “FORMA / KADRKOLOR

For­ma | Kadr | Kolor

według Sła­womi­ra Zwierza

Żyje­my w cza­sach gdy media zale­wa­ją nas zły­mi wiado­moś­ci­a­mi, one nieste­ty się lep­iej sprzeda­ją. Ale czy życie naprawdę skła­da się tylko z „podłych” fak­tów? Czy nie powin­niśmy szukać zdarzeń dają­cych nam frajdę?

Sła­womir Zwierz, mężczyz­na dojrza­ły, o bogatym dorobku artysty­cznym i życiu oso­bistym, w którym zdarza­ły się także trudne doświad­czenia, nie pod­da­je się w powszech­ne­mu pol­skiemu stęka­niu na rzeczy­wis­tość, ten nasz pesymisty­czny przy­o­dziewek zostaw­ił w szafie, do której zgu­bił klucz. Za to sięgnął po malarskie narzędzia i zapro­ponował wspól­ną wędrówkę po świecie wyobraźni, który każdy powinien w sobie otworzyć, by widzieć więcej, dostrze­gać cieka­wość poza tym co pod­suwa­ją nam ofic­jalne źródła poz­na­nia. Włas­ną, otwartą ale i dyskusyjną wyobraźnię wiz­ual­izu­je ostat­nio na niewiel­kich arkuszach papieru for­matu A3. Dla Sła­womi­ra Zwierza pretek­stem do zmierzenia się z kole­jnym malarskim kadrem, a tym samym z kole­jną grą z wyobraźnią, jest na dobrą sprawę wszys­tko co dociera do niego jako impuls, który on zamienia w wiz­ję pełną energii, wyrażoną kolorem, for­mą, sko­jarzeni­a­mi, plamą zahacza­jącą o geometrię, szy­bką kreską, taką niby od niechce­nia ale zawsze jest ona tam gdzie trzeba.

Widok za oknem, wiado­mość w medi­ach, przy­pom­nie­nie przeczy­tanej książ­ki, teatr, spotkanie z drugim człowiekiem czy zna­ki kul­tu­ry obec­ne w przestrzeni wspól­nej, są swoistą zaczep­ką i prowokacją skła­ni­a­jącą do reakcji. Odpowiedz­ią na ten zewnętrzny świat jest obraz, kam­er­al­ny jeśli chodzi o rozmi­ary ale o moc­nym dzi­ała­niu. Szy­bko nanos­zone cią­gi kre­sek łączą się, to w oko przyglą­da­jące się nam, usta, najczęś­ciej mil­czące, twarz, zwyk­le niejed­noz­naczną, pta­ka, sceną, albo postać ukazaną bard­zo skró­towo. Wiele tych kre­sek ukła­da się swo­bod­nie na powierzch­ni obrazu nie narzu­ca­jąc jed­noz­nacznej inter­pre­tacji, to może być lot komara, jesi­en­ny odlot ptaków czy wyobraże­nie odległego kra­ju lub ludu. Obok rzu­ca­jącej się w oczy kres­ki, bywa że delikat­nej, a bywa że agresy­wnej, z pasją wprowadzanej na papi­er, znaczą­cy jest kolor. To on, bard­zo częs­to żywiołowy, zaj­mu­ją­cy całą powierzch­nię, częs­to podzielony na plamy, wal­czące lub godzące się ze sobą, ma mag­ne­ty­czną siłę przy­cią­ga­nia. Te bar­wy niosą ze sobą pozy­ty­wne impul­sy, momen­ta­mi wręcz radosne, są inten­sy­wne. Ich moc kusi oczy i przytrzy­mu­je wzrok, wręcz trud­no uwol­nić się od patrzenia na nie. Cza­sem auto­ra dopa­da gorszy stan ducha, obrazy ciem­nieją, kolory sta­ją się nie tak czyste, kres­ka sta­je się grub­sza i czarniejsza. Nie jest to jed­nak zaraże­nie smutkiem, tylko wiz­ual­na reflek­s­ja, że aku­rat dziś jest nam gorzej, bo zła wiado­mość, bo szarość za oknem, bo jak­iś kłopot czy problem.

Twór­c­zość Sła­womi­ra Zwierza to z jed­nej strony atrak­cyj­na wiz­ual­nie przy­go­da plas­ty­cz­na, z drugiej gra intelek­tu­al­na a z trze­ciej przesłanie, by dać sobie więcej swo­body, to zaprosze­nie do otwartoś­ci, a nawet zaryzykowałbym twierdze­nie do radoś­ci. Jego obrazy to wiz­ual­na zachę­ta do oder­wa­nia się od wciskanego nam świa­ta poli­ty­ki i dra­matów, krzy­czą­cych z pier­wszych stron gazet czy wciskanych w pier­wszych min­u­tach pro­gramów infor­ma­cyjnych, i świa­ta sportu, z ostat­niej strony i ostat­nich min­ut. To nie tam jest nasze życie, choć i tam jest trochę naszych spraw, to więk­szość jest tuż obok nas. Ludzie, ci z rodziny i przy­god­ni, kul­tura, z całym swoim uwrażli­wia­ją­cym nas dorobkiem, natu­ra, ze swoim bogactwem form, świat, także ten inny, niepoz­nany, budowany według innych zasad. Cieka­wość jest w dro­bi­az­gach, nie zmieni­a­ją­cych świa­ta ale mówią­cych o jego niesły­chanym bogactwie. To wszys­tko dostrze­ga Sła­womir Zwierz i przetwarza na wiz­ual­ną strawę, pełną pozy­ty­wnej energii, dzieli się nią z nami i zaprasza do pod­da­nia się nieskrępowanej wyobraźni, odry­wa­jącej od namacal­nej, konkret­nej i częs­to dokuc­zli­wej doczes­noś­ci. Pro­ponu­je odrzuce­nie szaroś­ci, czerni i bieli, na rzecz pełnej pale­ty żywych barw, bo życie, by było wyraziste i radosne, musi być kolorowe a nie czarno-białe”.

Andrzej Zyg­muntow­icz

Andrzej Zyg­muntow­icz, człowiek o wielu tal­en­tach i dość zaw­iłym życiu zawodowym. Wyk­sz­tałce­nie politech­niczne (Wydzi­ał Mechani­ki Pre­cyzyjnej Politech­ni­ki Warsza­wskiej) oraz pra­ca kon­struk­to­ra urządzeń opty­cznych dała mu wszech­stron­ną wiedzę o isto­cie fotografii. Pas­ja do tej dziedziny sztu­ki wyprowadz­iła go na drogę fotografii użytkowej i artysty­cznej jed­nocześnie. Kole­jną pasją Zyg­muntow­icza jest niewąt­pli­wie dydak­ty­ka w zakre­sie fotografii i his­torii fotografii. “ZYGI” (pseu­do nadane mu przez kolegów i przy­jaciół a przede wszys­tkim jego stu­den­tów) zna i opisu­je najważniejsze zdję­cia z his­torii pol­skiej i świa­towej fotografii (mówimy tu o tysią­cach przykładów, tym samym o wiedzy ABSOLUTNEJ). Chcąc opisać jego dzi­ałal­ność jako fotografa, artysty fotografa, ped­a­goga, dzi­ałacza w środowisku pol­s­kich fotografów, juro­ra najważniejszych konkursów fotograficznych był­by potrzeb­ny wybit­ny naukowiec, spec­jal­izu­ją­cy się w biografi­ach artys­tów na poziomie pra­cy dok­torskiej. Takim nie jestem. Sku­pi­a­jąc się na jego pra­cy fotografa napo­tykamy wielką różnorod­ność rodza­jów fotografii (pra­sowa, doku­ment, mart­wa natu­ra, pejzaż, portret, akt, artysty­cz­na). We wszys­t­kich przykładach jego fotografii olbrzymie znacze­nie ma ostate­cz­na for­ma, ekspozy­c­ja, doskon­ały kadr, wyszuki­wanie ciekawych zderzeń fak­tu­ral­nych a także kolor w fotografii bar­wnej. Naw­iązu­jąc to jego prac wys­taw­ianych na tej wys­taw­ie (wys­tawa jest połąc­zona z wys­tawą mojego malarst­wa) są one wyraźnie inspirowane abstrakcją ekspresyjną. A. Zyg­muntow­icz posi­ada­jąc pełną wiedzę, doty­czącą tech­nologii fotografowa­nia w tych “obrazach” fotograficznych pozwala sobie na kreację czys­to malarską. Przykła­dem może być cykl “Trochę przy­jem­noś­ci”. Frag­men­ty martwych natur, wnętrz i pejza­żu zatra­ca­ją swój fotograficzny ksz­tałt i sta­ją się kom­pozy­c­ja­mi z nierozpoz­nawal­ny­mi pla­ma­mi o moc­no nasy­conym kolorze i świ­etle. Cza­sa­mi trud­no zrozu­mieć, że są to obrazy pow­stałe dzię­ki pro­ce­som fotograficznym z domieszką post pro­dukcji. Ponieważ słowa są marnym narzędziem do opisy­wa­nia tak moc­nych wrażeń wiz­ual­nych, dlat­ego serdecznie namaw­iam wszys­t­kich do obe­jrzenia fotografii Andrze­ja Zyg­muntow­icza na wys­taw­ie “FORMA KADR KOLOR””.

Sła­womir Zwierz

wernisaż: 17/04 godz­i­na 18.00

18/04 — 17/06/2019

kura­tor wys­tawy: Katarzy­na Łata

Gale­ria Mias­ta Ogrodów (II piętro)

————————————————————————-


“Śląsk, jakim go widzę.” Arka­diusz Gola. Akademia Fotografii

Pole­camy spotkanie w ramach Akademii Fotografii “Śląsk, jakim go widzę. Arka­diusz Gola”, które odbędzie się 3 kwiet­nia 2019 roku o godz. 18.00 w Cen­trum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu pl. Jana III Sobieskiego 2 

Śląsk, jakim go widzę – prezen­tac­ja fotografów ze Śląs­ka – wykład z cyk­lu Akademia Fotografii w ramach „Ślōn­skiego szwōngu” 📸🎞 |

Górny Śląsk to od lat miejsce, gdzie miesz­ka i tworzy wielu wyjątkowych fotografów. Co roku pow­sta­ją tu nowe fotograficzne his­to­rie, opowieś­ci o tym, co nur­tu­je współczes­nego artys­tę. Arka­diusz Gola na prowad­zonym przez siebie spotka­niu przed­stawi kilku fotografików ze Śląs­ka i ich prace.

Arka­diusz Gola jest absol­wen­tem Insty­tu­tu Kreaty­wnej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Zaj­mu­je się fotografią doku­men­tal­ną, głównie rejestru­jąc zmi­any zachodzące w społeczeńst­wie na Górnym Śląsku po 1989 roku. Szczegól­nie intere­su­ją go miejs­ca związane z prze­mysłem ciężkim. Jako fotore­porter pra­sowy pracu­je od 1991 roku, od 18 lat w redakcji „Dzi­en­ni­ka Zachod­niego” w Katow­icach. Zdobył nagrody w konkur­sach, m.in. Pol­skiej Fotografii Pra­sowej, BZ WBK Press Foto, News­re­por­taż, Śląskiej Fotografii Pra­sowej, Grand Press Pho­to. W 2010 roku otrzy­mał nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Zabrze w dziedzinie kul­tu­ry, był również stype­ndys­tą Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry. Zdję­cia Arka­diusza Goli zna­j­du­ją się w zbio­rach muzeów na Śląsku, w Krakowie i Oło­muńcu. Były prezen­towane na licznych wys­tawach w Polsce i za granicą, zobaczyć je moż­na również w autors­kich albu­mach „Ludzie z węgla”, „Nie muszę wracać…” i „Stany graniczne”. Spotkanie odby­wa się w ramach „Ślōn­skiego szwōn­gu”, fes­ti­walu śląskiej kultury.

————————————————————————-


Śląs­ka Fotografia Prasowa

Śląs­ka Fotografia Pra­sowa – wybral­iśmy najlep­sze zdję­cia 2018 roku

Zaprasza­my 28 mar­ca 2019 roku, o godz. 17.00 na uroczys­tość wręczenia nagród w prestiżowym, między­nar­o­dowym konkur­sie Śląs­ka Fotografia Pra­sowa 2018. Spośród 147 prac 27 autorów zak­wal­i­fikowanych do drugiego eta­pu konkur­su Kapituła wyłoniła zdoby­w­ców nagród reg­u­laminowych, a także przyz­nała wyróżnienia hon­orowe. W tym roku Bib­liote­ka Śląs­ka miała zaszczyt i przy­jem­ność współpra­cow­ać z nowym part­nerem – Insty­tutem Twór­czej Fotografii w Opaw­ie – uważanym za jed­ną z najlep­szych szkół fotografii współczesnej
w Europie.

Przy­pom­ni­jmy, że na tegoroczny konkurs Śląs­ka Fotografia Pra­sowa wpłynęło pon­ad pół tysią­ca zdjęć 53 pol­s­kich i czes­kich fotore­porterów. Są to cyk­le fotografii i poje­dyncze prace, pode­j­mu­jące wiele różnorod­nych tem­atów. Przed­staw­iono m.in.: pier­wsze chwile nowonar­o­d­zonego dziec­ka, tran­sowe doświad­czenia graczy wideo, portre­ty dzi­ałkow­ców, odchodzą­cy w zapom­nie­nie świat zapaśników Kushti. Nie zabrakło także typowo śląs­kich akcen­tów. Nadesłane zdję­cia zostały wyko­nane w różnych zakątkach Europy i świa­ta, m.in.
w Czechach, Pak­istanie, Nor­wegii, Taj­landii i na Ukrainie.

W obradach Kapituły udzi­ał wzięli: prof. Andrzej Tobis, pro­fe­sor Akademii Sztuk Pięknych
w Katow­icach – prze­wod­niczą­cy; dr hab. Wacław Fora­jter, wykład­ow­ca Uni­w­er­syte­tu Śląskiego; Krzysztof Gołuch, przed­staw­iciel fotore­porterów, zwycięz­ca poprzed­niej edy­cji Konkur­su ŚFP; Katarzy­na Łata, członek Rady Artysty­cznej ZPAF; Arka­diusz Ławry­wian­iec, prezes zarzą­du Okręgu Śląskiego ZPAF; Zbig­niew Pod­si­adło, prezes zarzą­du Okręgu Górskiego ZPAF; doc. mgr. Jiří Siostr­zonek, zastęp­ca dyrek­to­ra Insty­tu­tu Twór­czej Fotografii w Opawie.

Na wys­taw­ie, która prezen­towana jest w Galerii Holu Głównego Bib­liote­ki Śląskiej moż­na zobaczyć prace fotore­porterów: Marzeny Bugały-Azarko, Janusza Cedrow­icza, Grze­gorza Cele­jew­skiego, Pio­tra Cygani­ka, Daniela Dmitriewa, Arka­diusza Goli, Lukáša Horkiego, Macie­ja Jarzębińskiego, Pawła Jędrusi­ka, Tomasza Jodłowskiego, Mar­i­oli Kapuś­ciok, Rafała Klimkiewicza, Grze­gorza Kobieli, Łukasza Kohuta, Domini­ki Kos­zowskiej, Bartłomie­ja Krężoł­ka, Davi­da Macháča, Joan­ny Mrów­ki, Lucyny Nenow, Joan­ny Now­ick­iej, Krzyszto­fa Pierz­gal­skiego, Pawła Piotrowskiego, Artu­ra Pławskie­gio, Grze­gorza Skowron­ka, Marci­na Urbanow­icza, Marci­na Zim­nala i Pio­tra Zwarycza.

Part­nera­mi wydarzenia są: Urząd Mias­ta Katow­ice (Mece­nat), Sile­sia City Cen­ter, Insty­tuc­ja Kul­tu­ry Katow­ice – Mias­to Ogrodów. Patronat nad wydarze­niem objął Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski.

28 mar­ca 2019 roku, godz. 17.00

Bib­liote­ka Śląs­ka, Gale­ria Holu Głównego, plac Rady Europy 1, Katowice

Wstęp wol­ny! Zapraszamy!

Śląs­ka Fotografia Pra­sowa – najlep­sze zdję­cia 2018 roku wybrane!

Na konkurs Śląs­ka Fotografia Pra­sowa 2018 do Bib­liote­ki Śląskiej wpłynęło 518 zdjęć 53 autorów.
Na wys­tawę konkur­sową zostało zak­wal­i­fikowanych 147 zdjęć 27 autorów.

Kapituła Konkur­su w składzie:
prof. Andrzej Tobis – pro­fe­sor Akademii Sztuk Pięknych w Katow­icach – przewodniczący,
dr hab. Wacław Fora­jter, wykład­ow­ca Uni­w­er­syte­tu Śląskiego,
Krzysztof Gołuch, fotore­porter, zwycięz­ca poprzed­niej edy­cji Konkur­su ŚFP,
Katarzy­na Łata, członek Rady Artysty­cznej Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików,
Arka­diusz Ławry­wian­iec, prezes zarzą­du Okręgu Śląskiego ZPAF,
Zbig­niew Pod­si­adło, prezes zarzą­du Okręgu Górskiego ZPAF,
doc. mgr Jiří Siostr­zonek, zastęp­ca dyrek­to­ra Insty­tu­tu Twór­czej Fotografii w Opawie,

postanow­iła przyz­nać następu­jące nagrody:

I nagro­da – Rafał Klimkiewicz za cykl zdjęć „Trans”
Do katow­ick­iego Spod­ka na zawody IEM co roku zjeżdża­ją ludzie z całego świata.
Łączy ich… trans, w jaki zapada­ją wchodząc wspól­nie w wirtu­al­ny świat (…)
25.02.2018, 4.03.2018, Katowice

II nagro­da – David Macháč za cykl zdjęć „Dzi­ałkow­cy”
Sen­ty­ment do czeskiego fenomenu dzi­ałkowego zdobyłem już w dziecińst­wie, kiedy to, z rodzi­ca­mi, częs­to odwiedza­łem ogród­ki naszych krewnych. (…) Moż­na powiedzieć, że fotografie pokazu­ją ich związek z tym zjawiskiem, ujaw­ni­a­ją, co jest ważne dla dzi­ałkow­ca, lub jakie są „modne” trendy ogrodnicze (…)
2006 – współczes­ność, Czechy, Pol­s­ka, Niemcy

III nagro­da – Arka­diusz Gola za cykl zdjęć „Niemiejs­ca”
Robot­nicze dziel­nice w moich ulu­bionych mias­tach Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach.
26–27.01.2018, Ruda Śląs­ka, Świętochłowice

Kapituła pod­jęła także decyzję o przyz­na­niu wyróżnień honorowych.

Wyróżnie­nie hon­orowe prof. Andrze­ja Tobisa i Katarzyny Łaty
dla Artu­ra Pławskiego za cykl zdjęć „Dobre miejsce”
Dobre miejsce to aktu­al­ny slo­gan pro­mo­cyjny mias­ta Tychy. Zain­spirował mnie do poszuki­wa­nia różnych prze­jawów tego znaczenia i wyław­ia­nia uni­w­er­sal­nych choć cza­sa­mi zaskaku­ją­cych obrazów życia codziennego.
2018, Tychy

Wyróżnie­nie hon­orowe dr. hab. Wacława Fora­jtera i Arka­diusza Ławrywiańca
dla Pio­tra Zwarycza za cykl zdjęć „Śmieci w chmurze”
Doku­men­towanie niebez­piecznej pra­cy strażaków pod­czas prowad­zonych dzi­ałań gaśniczych na tere­nie sor­towni, wysypisk śmieci oraz punk­tów recyk­lin­gu pojazdów.
18.04.2018 Siemi­anow­ice Śląskie, 24.04.2018 Żywiec, 19.10.2018 Tarnowskie Góry, 17.12.2018 Wrocław, 6.06.2018 Zabrze

Wyróżnie­nie hon­orowe Krzyszto­fa Gołucha
dla Marzeny Bugały-Azarko za cykl zdjęć „Goal­ball”
Gra zespołowa dla osób niewidomych i słabo widzą­cych. Na fotografi­ach druży­na Star­tu Katow­ice, która od lat odnosi sukcesy na are­nie krajowej.
13.06.2018, 15.06.2018, Chorzów

Wyróżnie­nie hon­orowe Zbig­niewa Podsiadły
dla Lukáša Horký’ego za cykl zdjęć „Moje miasto”
Reg­u­larnie uda­ję się na ulice Fry­d­ku-Mis­tku i jego okolic, aby zare­je­strować obraz cza­sów. Mój Frýdek-Místek to mroczne miejsce. Mias­to, które zostało sztucznie posz­er­zone o ekspan­sję prze­mysłu met­alur­gicznego i górnictwa (…)
Frýdek-Místek, 2018

Na wys­tawę konkur­sową Śląs­ka Fotografia Pra­sowa 2018 Kapituła wybrała prace następu­ją­cych autorów:
Marzeny Bugały-Azarko, Janusza Cedrow­icza, Grze­gorza Cele­jew­skiego, Pio­tra Cygani­ka, Daniela Dmitriewa, Arka­diusza Goli, Lukáša Horkiego, Macie­ja Jarzębińskiego, Pawła Jędrusi­ka, Tomasza Jodłowskiego, Mar­i­oli Kapuś­ciok, Rafała Klimkiewicza, Grze­gorza Kobieli, Łukasza Kohuta, Domini­ki Kos­zowskiej, Bartłomie­ja Krężoł­ka, Davi­da Macháča, Joan­ny Mrów­ki, Lucyny Nenow, Joan­ny Now­ick­iej, Krzyszto­fa Pierz­gal­skiego, Pawła Piotrowskiego, Artu­ra Pławskie­gio, Grze­gorza Skowron­ka, Marci­na Urbanow­icza, Marci­na Zim­nala i Pio­tra Zwarycza.

Part­nera­mi wydarzenia są: Urząd Mias­ta Katow­ice (Pro­jekt obję­ty mece­natem Mias­ta Katow­ice), Sile­sia City Cen­ter, Insty­tuc­ja Kul­tu­ry Katow­ice – Mias­to Ogrodów.
Patronat nad wydarze­niem objął Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski.

————————————————————————-


Zbiorowa wys­tawa “Ambi­wa­lent­nie”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki pole­ca zbiorową wys­tawę “Ambi­wa­lent­nie”. Wernisaż wys­tawy odbędzie się 15 mar­ca 2019 roku o godz. 18.00 w Galerii u Agat­ki Wys­pa Tam­ka we Wrocławiu.

Prezen­towani na wys­taw­ie „ Ambi­wa­lent­nie” twór­cy odnoszą się do poję­cia anioła, a ich wypowiedź artysty­cz­na to całe spek­trum inter­pre­tacji i przetworzeń. Zna­j­du­je­my tu prace posi­ada­jące sze­ro­ki kon­tekst ale też prace bard­zo skon­cen­trowane znaczeniowo lub zupełnie otwarte na dowol­ny odczyt. Wys­tawa zbie­ga się z pub­likacją pier­wszego numeru mag­a­zynu “Dowidzenia”. Autorzy postaw­ili sobie cel, jakim jest przekraczanie obiegowego myśle­nia o obra­zie. Otwier­a­ją przestrzeń dial­o­gową, w której jest miejsce na prezen­tac­je bard­zo różnią­cych się czy wręcz spo­lary­zowanych opinii. Chcą także pokazy­wać obrazy rzeczy lub zjawisk, które zaist­ni­ały mimo­cho­dem — zostały zobac­zone nie­jako w odwróce­niu wzroku, w chwili decy­dowa­nia o ważnoś­ci i znacze­niu tego co jest (co się widzi). Wydanie pier­wszego numeru “Dowidzenia” sko­relowane jest z moty­wem anioła, co moż­na już uznać za próbę przekroczenia w rozu­mie­niu widzial­nych zjawisk związanych z poj­mowaniem tego co niewidzialne i nieprzekraczalne. Na wys­taw­ie prezen­towane będą prace autorów: Aga­ta Grzych, Bar­tosz Par­ty­ka, Darek Zakrzews­ki, Iwona Gere­mek, Antoni Kreis, Jacek Dzi­ub­dziela, Krzysztof Szla­pa, Kamil Myszkows­ki, Marek Przybyła.

Aga­ta Grzych

Absol­wen­t­ka Wyższego Studi­um Fotografii AFA i Uni­w­er­syte­tu Artysty­cznego w Poz­na­niu na wydziale Komu­nikacji Mul­ti­me­di­al­nej oraz pody­plo­mowych studiów „Wiedza o Sztuce” na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim, wykład­ow­czyni w WSF AFA oraz na Insty­tu­cie Dzi­en­nikarst­wa i Komu­nikacji Społecznej na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim, instruk­tor­ka warsz­tatów fotograficznych i pho­to­shopowych m. in. we wrocławs­kich Kon­tu­rach Kul­tu­ry i OPT , retusz­er­ka przy komer­cyjnych ses­jach fotograficznych, kura­tor­ka pon­ad 20 wys­taw, uczest­nicz­ka wys­taw m.in. na Fotofesti­walu w Ate­nach, Miesiącu Fotografii w Bratysław­ie, Między­nar­o­dowym Fes­ti­walu Fotografii w Łodzi, założy­ciel­ka dziew­czyńskiego kolek­ty­wu artysty­cznego #Thinkpinkgang, właś­ci­ciel­ka 15 metrowej przestrzeni na sztukę „Gale­ria u Agat­ki”. Artys­t­ka, która w swo­jej twór­c­zoś­ci pode­j­mu­je się tem­atów związanych przede wszys­tkim z religi­jnym kiczem, ale też pyta­ją­ca np. o miejsce pornografii w kul­turze, cza­sem zaj­mu­je się niezobow­iązu­jącą fotografią dokumentalną.

Antoni Kreis

Artys­ta fotografik. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Urodz­ił się w 1956 roku w Chor­zowie. Fotogra­fu­je od pon­ad czter­dzi­es­tu lat. Lau­re­at dziesiątek nagród w konkur­sach fotograficznych, w lat­ach siedemdziesią­tych i osiemdziesią­tych ubiegłego wieku akty­wny i wielokrot­nie nagradzany autor filmów tak zwanego ama­torskiego kina nieza­leżnego. Uczest­nik pon­ad dwus­tu wys­taw zbiorowych w kra­ju i za granicą, autor pon­ad stu wys­taw indy­wid­u­al­nych (w tym 45 pre­mierowych). Orga­ni­za­tor kursów fotograficznych i wykład­ow­ca na kur­sach i w szkołach fotografii. Jego twór­c­zość, zdaniem kry­tyków jest trud­na do jed­noz­nacznego zak­wal­i­fikowa­nia: częs­to zmienia zain­tere­sowa­nia od klasy­cznego portre­tu, poprzez repor­taż, pejzaż aż po nurt awan­gar­dowy. Częs­to wyko­rzys­tu­je tech­ni­ki z pogranicza sztuk plas­ty­cznych. Ma opinię twór­cy nieprzewidy­wal­nego. Sam o sobie mówi, że „obser­wu­je i kolekcjonu­je emoc­je i obrazy…”
www.antonikreis.pl

Bar­tosz Partyka

Urod­zony we Wrocław­iu, ukończył rol­nict­wo na Akademii Rol­niczej we Wrocław­iu oraz fotografię na Uni­w­er­syte­cie Artysty­cznym w Poz­na­niu. Aktu­al­nie żyje i pracu­je we Wrocławiu.
ROZŁĄCZNOŚĆ PRZESZŁOŚCI, TERAŹNIEJSZOŚCI I PRZYSZŁOŚCI JEST TYLKO ILUZJĄ, JEDNAKŻE TAK DOSKONAŁĄ, JAK TO TYLKO MOŻLIWE.
Dlaczego zatem mar­nu­je­my czas i ambi­wa­lent­nie toczymy wirtu­alne monolo­gi? Wiem, że ambicjon­al­nie krążymy w miejs­cu czeka­jąc afir­ma­cji. Czy w sytu­acji rozczłonkowa­nia ist­nieje jak­iś kres? Czy anioł jest jedyną nadzieją na przetr­wanie? To jest więcej niż pewne, że anioł sta­je się uoso­bi­e­niem trwo­gi. Podob­nie jak Bogowie, którzy po upad­ku religii sta­ją się demon­a­mi. Czy w sytu­acji pozoru wszelkie pro­tezy mają jeszcze znaczenie?

Dar­iusz Zakrzewski

Urodz­ił się w Mikołowie. Tutaj też miesz­ka. Fotografią zaj­mu­je się od kilku­nas­tu lat. Intere­su­je go fotografia cyfrowa oraz anal­o­gowa – polaroid, tech­ni­ki dawne. Ukończył Studi­um Fotografii w szkole Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Naukę w tej szkole zakończył wys­tawą nagrod­zony prac w katow­ick­iej siedz­i­bie ZPAF . Współpra­cow­ał z gazetą „ Dzi­en­nik Zachod­ni” jako fotore­porter, zaś od kilku lat współpracu­je z Insty­tutem Mikołowskim im. Rafała Wojacz­ka, gdzie doku­men­tu­je odby­wa­jące się tam spotka­nia z artys­ta­mi. W ramach kolek­ty­wu „ MyTo” pode­j­mu­je dzi­ała­nia artysty­czne i lan­dar­towe , które zaowocow­ały wys­tawa­mi w Muzeum w Mikołowie oraz w kinie Kos­mos w Katow­icach. Od 2016 roku związany z Pro­jek­tem Klaser zaj­mu­ją­cym się fotografią naty­ch­mi­as­tową. W ramach tych dzi­ałań wziął udzi­ał w kilku wys­tawach, miedzy inny­mi w Szy­bie Wil­son w Katow­icach, w Galerii u Agat­ki we Wrocław­iu, w galerii Cias­na w Jas­trzębiu . Wielo­let­ni uczest­nik Fes­ti­walu Fotografii w Tech­nikach Dawnych i Alternatywnych.

Iwona Ger­manek

Z wyk­sz­tałce­nia pedagog.Urodziła się w 1969 roku w Mikołowie. Obec­nie miesz­ka w Bojs­zowach. Z fotografią jest związana od dziesię­ciu lat. Absol­wen­t­ka Fotoe­dukacji w Katow­icach oraz Wrocławskiej Szkoły Fotografii AFA. Członk­i­ni Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Prowadz­iła warsz­taty fotograficzne w tech­nikach szla­chet­nych : TIFF Cen­ter we Wrocław­iu, PWSZ w Raci­borzu, Miejs­ka Placówka Muzeal­na w Mikołowie. W swoich dzi­ała­ni­ach nie boi się uży­wać fotografii jako formy nadrzęd­nej, by następ­nym razem zdję­cia były tylko dopełnie­niem, czy pod­sumowaniem jej hap­peningowych dzi­ałań w przestrzeni. Nie kry­je inspiracji idea­mi arche­ologii fotografii, tworząc prace noszące znamiona auto­bi­ograficzne. Pode­j­mu­je dzi­ała­nia hap­peningowe oraz lan­dar­towe. Związana z kolek­ty­wem MyTo oraz Thinkpink Gang.
Wybrane wys­tawy: Wędru­jąc z Dianą (2012), 2682cm odbi­cia ist­nienia ( 2015), O czym śnią elek­tryczne owce- w ramach współpra­cy Dark­iem Zakrzewskim ( 2017), Rem­i­nis­cenc­je (2019) oraz liczne wys­tawy zbiorowe.

Jacek Dzi­ub­dziela

Stu­dia w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie, na Uni­w­er­syte­cie Ped­a­gog­icznym w Krakowie i na Uni­w­er­syte­cie Artysty­cznym w Poz­na­niu. Nauczy­ciel w szkołach fotograficznych w Krakowie i Katow­icach. Moja akty­wność twór­cza real­izu­je się głównie poprzez fotografie, insta­lac­je i video. Staram się wyt­warzać przekazy powś­ciągli­we este­ty­cznie i oper­ować prosty­mi środ­ka­mi. Intere­su­ją mnie zachowa­nia związane ze sposoba­mi rozu­mienia kul­tu­ry i trady­cji oraz uwikłaniem ludzi w zależnoś­ci religijno-społeczne.

Kamil Myszkows­ki

Artys­ta fotografik, twór­ca insta­lacji i wideo, kolekcjon­er fotografii i starych
negaty­wów, kura­tor wys­taw fotograficznych i his­to­rycznych, ani­ma­tor życia kul­tur­al­nego. Dok­torant w Zakładzie Fil­moz­naw­st­wa i Wiedzy o Medi­ach na Wydziale Filo­log­icznym Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach. Jest członkiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki. Uczest­niczy także
w dzi­ała­ni­ach jaworznick­iej Szkoły Widzenia oraz Grupy 999. We współpra­cy z Krzysztofem Szlapą
prowadzi warsz­taty fotograficzne, dla różny­mi insty­tuc­ja­mi (między inny­mi Muzeum Śląskie, Galeria
Sztu­ki Współczes­nej BWA Katow­ice, Dom Kul­tu­ry Chwałow­ice w Ryb­niku i inne). Współprowadzi
cyk­liczne spotka­nia fotograficzne „Herba­ta i Fotografia” w Galerii Katow­ice ZPAF.

Autorskie wys­tawy między inny­mi: „Obrazy metafor” z Krzysztofem Szlapą, „Roz­pad Odbicia”
z Krzysztofem Pal­ińskim, „Trze­cie oko”, „Krót­ka opowieść o taśmie fil­mowej”, „Nie jestem tą samą rzeką”, „Foto­syn­teza”, „Odwró­cona Bib­liote­ka”, „W przeczeka­niu”, Pro­jekt „Twarzysze”). Jest także
uczest­nikiem wys­taw zbiorowych. Jego prace zna­j­du­ją się w zbio­rach Pałacu Schoe­na – Muzeum w Sos­now­cu, Indus­tri­al­nego Cen­trum Kul­tu­ry w Ryb­niku i kolekc­jach prywatnych.

www.kamilmyszkowski.wordpress.com

Krzysztof Szla­pa

Urodz­ił się w 1987 r. w Katow­icach. Artys­ta fotografik. Kura­tor w Galerii Pustej cd. w Jaworznie we współpra­cy z Jakubem Byr­czkiem oraz w galerii ZA SZYBĄ w Katow­icach, sekre­tarz Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, uczest­nik Szkoły Widzenia, stype­ndys­ta Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry, lau­re­at nagrody dla młodego twór­cy imienia Anny Cho­j­nack­iej, orga­ni­za­tor warsz­tatów fotograficznych oraz autors­kich prezen­tacji. Z Kamilem Myszkowskim prowadzi spotka­nia dyskusyjne Herba­ta i Fotografia. Wybrane wys­tawy: Widoków­ki z mias­ta we mnie (2009), W zasięgu wzroku, Pamięt­nik (2013), Widze­nie natu­ry – natu­ra widzenia, Dom kul­tu­ry (2014), Zapis cza­su, Hand­made, Ustąp mi słoń­ca (2015), Klucz drzew z Markiem Przy­byłą, Reflek­sje, Punkt widokowy, Widzi­adła (2016), Den­dro­file z Markiem Przy­byłą, Lux in Tene­bris (2017), Stany widzenia, Obrazy metafor z Kamilem Myszkowskim, Listopady z Markiem Przy­byłą (2018).

Marek Przy­była

Urodz­ił się w Katow­icach. Ma 66 lat i miesz­ka w Sos­now­cu. Artys­ta malarz, grafik, rysown­ik, ilus­tra­tor i rzeźbiarz. Upraw­ia również prozę i poezję. Opub­likował zbiór prozy poe­t­y­ck­iej i rysunków „Homunku­lus”, „Klucz Barw” oraz „Szkołę miękkiego rysunku’’ . Autor pon­ad 30 wys­taw indy­wid­u­al­nych i uczest­nik pon­ad 30 zbiorowych. Absol­went PLSP w Katow­icach. Członek ZPAP Okręg Katow­ice. Niestrud­zony eksplorator nieświado­moś­ci. Tworzy książ­ki artysty­czne, których dotąd wykon­ał ok. 20 sztuk, w więk­szoś­ci unikatów. Zilus­trował pon­ad 25 zbiorków poezji.
http://www.przybylam.art.pl/
http://salonarcano.com.ar/contenidos/plastica/Marek_Przybyta/index.html
http://www.kluczdrzew.wordpress.com/

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Ewa Zawadz­ka, Dar­iusz Kindler “Chiny dwa spo­jrzenia 1989–2018”

Gale­ria Łakom­scy oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na wys­tawę fotografii Ewa Zawadz­ka, Dar­iusz Kindler “Chiny dwa spo­jrzenia 1989–2018”. Wernisaż wys­tawy odbędzie się 7 mar­ca 2019 o godz. 18.00 w Galerii Łakom­scy w Sos­now­cu przy ul. Wysok­iej 9A

Wys­tawa — Chiny – dwa spojrzenia

Wys­tawa dwóch autorów Ewy Zawadzkiej i Dar­ka Kindlera zdjęć z podróży do Chin .Między tymi wyjaz­da­mi mija praw­ie 30 lat to ogrom­na zmi­ana w życiu ludzi, obliczu mias­ta – celach i tęs­kno­tach tego wielkiego kra­ju. Wys­tawa pokazu­je odmi­enne spo­jrze­nie każdego artysty ale też dzi­ałanie cza­su, który tak wiele i tak szy­bko praw­ie wszys­tko zmienia…

Ewa Zawadz­ka

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie Wydzi­ał Grafi­ki w Katow­icach. Wiele lat zaj­mowała się grafiką i rysunkiem. Zdobyła moc­ną pozy­cję w tych dziedz­i­nach sztu­ki biorąc udzi­ał w znaczą­cych wys­tawach grafi­ki na świecie i otrzy­mu­jąc wiele nagród. Była członkiem rady pro­gramowej Między­nar­o­dowego Tri­en­nale Grafi­ki w Krakowie, kura­torem Tri­en­nale Grafi­ki Pol­skiej oraz pol­skim kura­torem na bien­nale grafi­ki w Ljublanie i Mis­col­cu. Pisała o grafice oraz brała udzi­ał w kon­fer­enc­jach i między­nar­o­dowych spotka­ni­ach graficznych (Kana­da, Węgry, Słowe­nia i Franc­ja). Jej prace są we wszys­t­kich znaczą­cych kolekc­jach sztu­ki na świecie. Od 2002 roku całą jej twór­c­zość zagar­nęło malarst­wo pozwala­jące na więk­szy for­mat, budowanie struk­tur, pod­kreśle­nie siły i mon­u­men­tal­noś­ci formy. Od początku związana była z fotografią, która była inspiracją jej całej twór­c­zoś­ci. Od 2012 roku fotografia stała się ważną, samodziel­ną for­mą wypowiedzi artysty­cznej. Członek Rady Pro­gramowej Ars Cam­er­alis, Katow­ice; Rady Pro­gramowej Sos­nowieck­iego Cen­trum Sztu­ki – Zamek Sielec­ki, Sos­nowiec; Związku Pol­s­kich Artys­tów Plas­tyków, Kraków; Sto­warzyszenia Między­nar­o­dowego Tri­en­nale Grafi­ki w Krakowie oraz Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, Katowice.

Dar­iusz Kindler

Rocznik 1958 od pon­ad 40-tu lat związany z fotografią. W lat­ach 70-tych prowadz­ił miejską pra­cown­ię fotograficzną w Sos­now­cu, współpracu­jąc z ówczes­ny­mi redakcjami.
Autor wielu pub­likacji prasowych,albumowych i kat­a­l­o­gowych oraz wys­taw fotograficznych indy­wid­u­al­nych i zbiorowych. Od 1988 roku właś­ci­ciel wydawnict­wa i drukarni Progress w Sosnowcu
Prezen­towane na wys­taw­ie zdję­cia zostały wyko­nane w Chi­nach w 1989 roku.

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Woj­ciech Praż­mows­ki “Portret wewnętrzny”

Pole­camy wys­tawę fotografii Woj­ciech Praż­mows­ki “Portret wewnętrzny”, której wernisaż odbędzie się 14 lutego 2019 roku o godz. 18.00 w Czytel­ni Sztu­ki – Muzeum w Gli­wicach ul. Dol­nych Wałów 8a. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 21 kwiet­nia 2019 roku. Kura­tor­ka: Anka Siel­s­ka. Wstęp wolny.

Woj­ciech Praż­mows­ki (ur. 1949) – fotograf, wykład­ow­ca, autor książek fotograficznych. W lat­ach 1972–1974 stu­diował w Škole Vyt­varnej Fotografie w Brnie. Dzi­ałal­ność w zakre­sie fotografii rozpoczął w lat­ach 70. od fotografii metaforycznej, z wpły­wa­mi kon­cep­tu­al­ny­mi. W drugiej połowie lat 90. zaczął tworzyć foto-obiek­ty. W 1995 roku rozpoczął pracę nad ser­ią Hom­mage a… poświeconą wybit­nym twór­com XX wieku. Pod koniec lat 90. artys­ta sięgnął do kon­wencji doku­men­tu fotograficznego, czego najwybit­niejszym przykła­dem jest cykl zdjęć Biało-Czer­wono-Czarna prezen­tu­ją­cy Pol­skę w dobie przemi­an mileni­jnych. Od początku XXI wieku sto­su­je połącze­nie fotografii bar­wnej z kon­cepcją doku­men­tu fotograficznego. Jest członkiem ZPAF‑u. Jego prace zna­j­du­ją się m.in. w zbio­rach Muzeum Sztu­ki w Łodzi, CSW Zamek Ujaz­dows­ki w Warsza­w­ie, Muse­um of Mod­ern Art w Nowym Jorku. Wykła­da fotografię na uczel­ni­ach artysty­cznych, m.in. w łódzkiej Filmówce.

Tytuł wys­tawy, której kura­torką jest Anka Siel­s­ka, naw­iązu­je do Portre­tu wewnętrznego – fotografii będącej zdaniem auto­ra jego pier­wszym w pełni świadomym dziełem. W 2019 roku mija czter­dzieś­ci lat od daty pow­sta­nia tej pra­cy. Jed­nak jej ważność jest szczegól­na nie tylko ze wzglę­du na jubileusz twór­c­zoś­ci Woj­ciecha Praż­mowskiego – istot­ny jest także wpływ, jaki wypra­cow­ana wów­czas kon­cepc­ja miała na dal­szą prak­tykę artysty­czną. W kon­wencji fotomon­tażu autor zamknął sfab­u­lary­zowane his­to­rie oparte na dawnych, częs­to rodzin­nych zdję­ci­ach. Z cza­sem pole swoich poszuki­wań rozsz­erzył o fotografię doku­men­tal­ną, obiek­ty i foto-obiek­ty, w których posługu­je się zdję­ci­a­mi z przeszłoś­ci, lis­ta­mi, doku­men­ta­mi. Na wys­taw­ie zostanę zaprezen­towane te z nich, które porusza­ją wąt­ki oso­biste, sprawy w rozważa­ni­ach auto­ra najis­tot­niejsze. Miejsce, pamięć, tożsamość, inspirac­je lit­er­aturą i filmem, sym­bole i mity to tylko niek­tóre z nich. Tworzą złożony portret uważnego obser­wa­to­ra świa­ta, artysty szuka­jącego odpowiedzi przede wszys­tkim w sobie.

————————————————————————-


Od środ­ka. Fotograf zamkniętej społecznoś­ci. Arka­diusz Ławry­wian­iec Akademia Fotografii

Pole­camy spotkanie w ramach Akademii Fotografii “Od środ­ka. Fotograf zamkniętej społecznoś­ci. Arka­diusz Ławry­wian­iec”, które odbędzie się 6 lutego 2019 roku o godz. 17.00 w Cen­trum Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu pl. Jana III Sobieskiego 2 

Nieza­leżnie od tego, czy uroczys­tość będzie religi­j­na czy świec­ka, powszech­na czy rodzin­na, doku­men­towanie zdarzeń jest dla fotografa szuka­jącego obiek­ty­wiz­mu i nat­u­ral­noś­ci dużym wyzwaniem. W jaki sposób dobrze opowiedzieć his­torię w kilku zdję­ci­ach, jak zdobyć zau­fanie fotografowanych, jak być niewidzial­nym w tłu­mie? – na te i inne pyta­nia na pod­staw­ie swo­jego doświad­czenia odpowie Arka­diusz Ławry­wian­iec. Chrzest u bap­tys­tów, chasy­dzi z Lelowa, Adwen­tyś­ci Dnia Siód­mego czy dro­ga krzyżowa w zakładzie karnym – te i inne cyk­le repor­tażowe przed­stawi na spotka­niu doku­men­tal­ista, który z wnikaniem w zamknięte społecznoś­ci nie ma najm­niejszych problemów. 

Arka­diusz Ławry­wian­iec jest absol­wen­tem Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je się od 1986 roku, kiedy to wykon­ał włas­noręcznie pier­wszą odbitkę. W lat­ach 1994–2015 pra­cow­ał w Dzi­en­niku Zachod­nim jako fotore­porter. Od 2016 roku współpracu­je z Pol­ską Agencją Fotografów Forum. Studi­u­je w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Od 2009 uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Od 2010 jest członkiem ZPAF. Od 2017 roku pełni funkcję preze­sa zarzą­du Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, a zarazem jest członkiem zarzą­du głównego ZPAF. Autor i współau­tor wys­taw w Polsce i za granicą (Franc­ja, Czechy, Mace­do­nia, Niem­cy). W lat­ach 2011 i 2013 był stype­ndys­tą Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry. W 2011 roku otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w dziedzinie kul­tu­ry. Jest współau­torem reak­ty­wowanego konkur­su Śląs­ka Fotografia Pra­sowa orga­ni­zowanego prze Bib­liotekę Śląską, w którym to konkur­sie w lat­ach 2006, 2017 i 2018 był jurorem. Zaj­mu­je się głównie repor­tażem i doku­mentem fotograficznym. Jest autorem albu­mu fotograficznego „Tajem­nice pracowni”.

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii “Najważniejsza rzecz”

Najważniejsza rzecz:

Burk­i­na Faso, Irak, Tur­c­ja, Sudan Połud­niowy i Demokraty­cz­na Repub­li­ka Konga
Pro­jekt artysty­czny Bri­ana Sokola
zdję­cia: UNHCR / Bri­an Sokol

wernisaż: 1.02, godz. 18.00

Gale­ria MIASTA OGRODÓW (II piętro)

Katow­ice Mias­to Ogrodów — Insty­tuc­ja Kul­tu­ry im. K. Bochenek

Plac Sej­mu Śląskiego 2

W 2013 roku UNHCR zwró­ciło się do znanego fotografa Bri­ana Soko­la z prośbą o real­iza­cję unika­towego pro­jek­tu pt. „Najważniejsza rzecz”. Pro­jekt ten ukazu­je poprzez zdję­cia i słowa, jak trudne decyz­je muszą pode­j­mować rodziny zmus­zone do opuszczenia swoich domów. Te zdję­cia zmusza­ją odbior­cę do skupi­enia się na dwóch ele­men­tach kluc­zowych dla przetr­wa­nia: co zabrać i jak przeżyć?
Real­iza­c­ja pro­jek­tu zaczęła się od uchodźców z Sudanu, następ­nie przed obiek­ty­wem Bri­ana Soko­la stanęli uchodź­cy z Syrii, Mali i Repub­li­ki Środ­kowoafrykańskiej. Dla Sudańczyków najważniejszy­mi rzecza­mi były te, dzię­ki którym mogli przetr­wać długą, wycz­er­pu­jącą podróż: gar­nek, siekiera, dzban na wodę, kosz. Dla Syryjczyków liczyły się przede wszys­tkim przed­mio­ty o znacze­niu sen­ty­men­tal­nym: stary pierś­cionek, zniszc­zona fotografia, klucz do domu, którego być może już nie ma. Mal­i­jczy­cy zabier­ali ze sobą głównie to, pozwalało im zachować kul­tur­ową tożsamość, i wyjaś­niali, dlaczego dzię­ki tym przed­miotom mogli się czuć częś­cią swo­jej społecznoś­ci, nawet na uchodźst­wie. Ci z Repub­li­ki Środ­kowoafrykańskiej zabier­ali głównie przed­mio­ty codzi­en­nego użytku: maszynę do szy­cia albo kule.

patronat: ZPAF
patronat medi­al­ny: Fotopolis

kura­tor wystawy

Katarzy­na Łata
tel. kom. 505 005 240

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii i pro­moc­ja książ­ki Joan­na Helander, Arka­diusz Gola “Niez­nany Dworzec”

Serdecznie zaprasza­my na pro­mocję książ­ki i wernisaż wys­tawy “Niez­nany dworzec” w piątek 25 sty­cz­nia o godzinie 18:00 w Galerii Fer­ma­ta, Stac­ja Bib­liote­ka, dworzec PKP w Rudzie Śląskiej — Chebz­iu, ul. Dwor­cowa 33, 41–709 Ruda Śląska. 

fot. Joan­na Helander

fot. Joan­na Helander

fot. Arka­diusz Gola

fot. Arka­diusz Gola

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Woj­ciech Ster­nak “sie­dem dróg”

Zapraszam serdecznie na wys­tawę: Woj­ciecha Ster­na­ka “sie­dem dróg”
wernisaż: 11.01, godz. 18.00
Gale­ria MIASTA OGRODÓW (II piętro)
Katow­ice Mias­to Ogrodów — Insty­tuc­ja Kul­tu­ry im. K. Bochenek
Plac Sej­mu Śląskiego 2

Prezen­towane na wys­taw­ie cyk­le fotografii pow­stały pod­czas podróży. I to mnie w nich najbardziej intere­su­je. Nie tyle cel, lokaliza­c­ja, odhacze­nie kole­jnego „must-be” czy też, z drugiej strony: zgeo­tagowane potwierdze­nie, że „tu-byłem” – współczesne veni, vidi, vivi. „Sie­dem dróg” nie kon­cen­tru­ją się na obrazach masowej turysty­ki ani na samopotwierdza­niu ist­nienia przez fotografa. Opowiada­ją o niecodzi­en­nych szlakach i pró­bie doboru możli­wie adek­wat­nego wari­antu fotograficznego medi­um – tego czegoś pomiędzy podróżnikiem a odbior­cą. Próbu­ją rozsz­erzyć wach­larz dostęp­nych ścieżek ale i wiz­ual­nych sposobów o nich opowiada­nia. Parafrazu­jąc Mar­shal­la McLuhana – fotografia sta­je się samym szlakiem, a widz – podróżnikiem na jed­nej z tych sied­miu dróg.”

Woj­ciech Sternak

Fotograf i kul­tur­oz­naw­ca. Dok­torat w dziedzinie sztuk plas­ty­cznych, w dyscy­plin­ie sztu­ki piękne pod opieką prof. Woj­ciecha Praż­mowskiego. Adi­unkt na Wydziale Dzi­en­nikarst­wa, Infor­ma­cji i Bib­li­ologii na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim. Dyrek­tor Studi­um Fotografii ZPAF w Warszawie.

12 — 27.01.2019

Kura­tor wys­tawy: Katarzy­na Łata

————————————————————————-


„Salon sztuk” – spotkanie z prof. Jack­iem Rykałą i Arka­diuszem Ławry­wiańcem. Prowadze­nie: Krzysztof Korwin-Piotrowski

Muzeum His­torii Katow­ic Odd­zi­ał Teatral­no-Fil­mowy, Katow­ice ul. Koperni­ka 11 zaprasza 10 sty­cz­nia 2019 o godz. 18.00 na „Salon sztuk” – spotkanie z prof. Jack­iem Rykałą i Arka­diuszem Ławry­wiańcem. Prowadze­nie: Krzysztof Korwin-Piotrowski

————————————————————————-

Wys­tawa zbiorowa fotografii “Trady­c­je i ekspery­ment w fotografii”

Gale­ria ENGRAM (parter) Katow­ice Mias­to Ogrodów — Insty­tuc­ja Kul­tu­ry im. K. Boch­enek Plac Sej­mu Śląskiego 2 zaprasza serdecznie na wys­tawę: fotografie Pawła Duszy “szeptem”, wernisaż: 10.01, godz. 18.00. Wys­tawę moż­na oglą­dać w dni­ach 11.01 — 10.02.2019

Szeptem” mówimy wtedy gdy nie chce­my zagłuszać. Kiedy potrze­bu­je­my się schować, stanąć z boku, nie przepy­chać się łok­ci­a­mi i nie zaciskać pięś­ci. “Szeptem” mówimy również wtedy gdy chce­my coś ukryć, zarez­er­wować tylko dla wybranych, kiedy dzie­limy się tajem­ni­ca­mi. Szepczemy kiedy wchodz­imy w przestrzeń sacrum lub dotykamy życia i śmier­ci. “Szeptem” wyz­na­je­my miłość.

Paweł Dusza, rocznik ’80. Architekt. Fotograf. Muzyk. Autor kilku wys­taw indy­wid­u­al­nych, uczest­nik wielu plen­erów i wys­taw zbiorowych. Jest dyrek­torem Pałacu Schoe­na Muzeum w Sos­now­cu. Prowadzi wykłady z his­torii grafi­ki w Wyższej Szkole Tech­nicznej w Katow­icach. Przez lata był związany z Zagłębiowskim Towarzys­t­wem Fotograficznym i Grupą Fotograficzną HALO.

Kura­tor wys­tawy: Katarzy­na Łata

————————————————————————-

Wys­tawa zbiorowa fotografii “Trady­c­je i ekspery­ment w fotografii”

————————————————————————-

CYBERFOTO 2019

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

Cyber­fo­to — 2019-regulamin

————————————————————————-


„Meta-foto-fizy­ka Józe­fa Wol­nego” – wykład z cyk­lu Akademia Fotografii

Muzeum Górnośląskie serdecznie zaprasza na kole­jne spotkanie w ramach cyk­lu Akademia Fotografii. 

Człowiek jest jedynym gatunkiem na zie­mi, który czu­je przy­mus tworzenia znaków i sym­boli. Pro­ponu­je­my Państ­wu podróż w głąb siebie w poszuki­wa­niu fotografii subiek­ty­wnej, introw­er­ty­cznej, szuka­jącej idei i głęb­szych pokładów w naszym jak najbardziej fizy­cznym świecie. Będzie to spotkanie z fotografią i filo­zofią Józe­fa Wol­nego, roz­mowa o patrze­niu i dostrze­ga­niu, które nie są wzglę­dem siebie tożsame. Jak mówi sam autor „intere­su­je mnie fotografia napię­cia pomiędzy unikalnym potenc­jałem oso­bis­tego życia a energią obrazów świa­ta i idei”.

Józef Wol­ny – członek ZPAF w Okręgu Śląskim, od 1983 roku akty­wnie uczest­niczył w pra­cach Katow­ick­iego Towarzyst­wa Fotograficznego, biorąc udzi­ał w wielu wys­tawach, konkur­sach i prezen­tac­jach. Zawodowo związany był jako eta­towy fotore­porter z tygod­nika­mi: „Panora­ma”, „Kato­lik”, a także z „Gazetą Wybor­czą” i „Super Expressem”. Obec­nie pracu­je w tygod­niku „Gość Niedziel­ny” jako fotoedy­tor i szef dzi­ału foto. Zainicjował spotka­nia Śląskiego Towarzyst­wa Fotograficznego. Upraw­ia fotografię czarno-białą mieszczącą się w nur­cie fotografii auto­nom­icznej, twór­ca poję­cia meta-foto-fizyczności.

Akademia Fotografii to seria spotkań autors­kich z ludź­mi, dla których fotografia jest pasją i którym udało się już zdobyć bogate doświad­cze­nie i uznanie w tej dziedzinie. Chce­my czer­pać z doświad­czeń najlep­szych, dlat­ego na nasze spotka­nia zaprasza­my wyjątkowych artys­tów. Akademia to miejsce star­cia różnych poglądów, różnych spo­jrzeń na tę dziedz­inę sztu­ki. Prag­niemy pokazy­wać różnorod­ność zjawisk wys­tępu­ją­cych w dziedzinie fotografii, odkry­wać roz­maite dro­gi i moty­wy twór­c­zoś­ci. Obok mis­trzów fotore­por­tażu na kole­jnych spotka­ni­ach wys­tąpią miłośni­cy sztu­ki kon­cep­tu­al­nej, pasjonaci fotografii mod­owej, teatral­nej czy twór­cy najlep­szych aktów. Jak wyglą­dała ich dro­ga do sukce­su, w jaki sposób ksz­tał­towała się ich osobowość twór­cza, co istot­nego jest dla nich ukryte w obra­zie fotograficznym? Swo­je zdję­cia i swo­ją filo­zofię fotografowa­nia zaprezen­tu­ją w comiesięcznych spotka­ni­ach także Mag­da Hueck­el, Arka­diusz Ławry­wian­iec, Arka­diusz Gola i wielu innych artystów.

data: 9 sty­cz­nia 2019 (śro­da), godz. 18.00
miejsce: Cen­trum Edukacji, pl. J. III Sobieskiego 2
prowadzi: Józef Wolny
wstęp: 5 zł