Polecamy 2015

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Michał Cała “Dol­ny Śląsk-mias­ta i miasteczka”

New_zaproszenie Michał Cała - fotografia

Muzeum His­torii Katow­ic oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na wernisaż wys­tawy fotografii Michał Cała “Dol­ny Śląsk-mias­ta i miastecz­ka”. Wernisaż odbędzie się 17 grud­nia 2015 r o godzinie 17.00 w siedz­i­bie odd­zi­ału Muzeum His­torii Katow­ic przy ul. Koperni­ka 11 w Katowicach.

New_2013-07-02-Lwowek-Slaski-183

Michał Cała urodz­ił się w 1948 roku w Toruniu. Po zakończe­niu studiów na Politech­nice Warsza­wskiej zamieszkał w Tychach i w lat­ach 1978–1992 poświę­cił się fotografowa­niu śląskiego kra­jo­brazu. W efek­cie tej pra­cy pow­stał cykl czarno-białych fotografii “Śląsk”.
Fotografie z tego cyk­lu zna­j­du­ją się m. in. w zbio­rach Muzeum Śląskiego i Bib­liote­ki Śląskiej w Katow­icach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, oraz mag­i­s­tratu mias­ta Duis­burg w Zagłębiu Ruhry.
Autor jest lau­re­atem wielu konkursów fotograficznych. Dwukrot­nie otrzy­mał Grand Prix na Bien­nale Kra­jo­brazu Pol­skiego w Kiel­cach w 1979 i 1983 r.
W roku 2007 Michał Cała został zal­ic­zony do stu najważniejszych pol­s­kich fotografów dzi­ała­ją­cych w ubiegłym stule­ciu i wziął udzi­ał w wys­taw­ie pt. “Pol­s­ka fotografia w XX wieku” (Warsza­wa, Wilno).
Również w roku 2007 Michał Cała pokazał swo­ją wys­tawę “Śląsk” na 2. Foto Festival
Mannheim Lud­wigshafen Hei­del­berg. Zajął też I miejsce na konkur­sie Pilzn­er IPA 2007 w kat­e­gorii “Indus­tri­al”. W tym samym roku o autorze i jego śląs­kich zdję­ci­ach napisał British Jour­nal of Photography.
W roku 2008 zdję­cia z cyk­lu Śląsk wzięły udzi­ał w fes­ti­walu Noorder­licht w Holandii.
Jego fotografie były pub­likowane w albu­mach : „Antolo­gia fotografii pol­skiej 1839–1989”, „Mis­tr­zowie pol­skiego pejza­żu”, „Pol­s­ka fotografia w XX wieku”.
Więcej o autorze i jego zdję­ci­ach na stron­ie: www.michalcala.pl

New_2012-04-22-Nowa-Ruda-262 (1)

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Tomasza Jodłowskiego w ramach II Tyskiego Fes­ti­walu Podróżniczego

New_Festiwal podróżniczy

Tomasz Jod³owski ©

Tomasz Jod³ows­ki ©

Tomasz Jod³owski ©

Tomasz Jod³ows­ki ©

Tomasz Jod³owski ©

Tomasz Jod³ows­ki ©

Tomasz Jodłows­ki

free­lancer

Należy do Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików

Stype­ndys­ta Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w Dziedzinie Kul­tu­ry – pro­jekt fotograficzny: „Sound of Sile­sia” 2011

nagrody:

I miejsce (ex aequo) w Ogólnopol­skim Konkur­sie Fotograficznym „Życie jest piękne” 2012
Nagro­da Nikona – Mece­nasa Konkur­su Grand Press Pho­to 2012
III miejsce w kat­e­gorii ludzie zdję­cie poje­dyncze w Ogólnopol­skim Konkur­sie Fotograficznym Grand Press Pho­to 2012
I miejsce w kat­e­gorii portret zdję­cie poje­dyncze w Ogólnopol­skim Konkur­sie Fotograficznym BZ WBK Press Foto 2012
Nagro­da Spec­jal­na Insty­tucji Kul­tu­ry Katow­ice – Mias­to Ogrodów – Śląs­ka Fotografia Pra­sowa 2011
Spec­jalne wyróżnie­nie firmy NIKON w 7 Wielkim Konkur­sie Fotograficznym Nation­al Geo­graph­ic 2011
III miejsce w kat­e­gorii portret zdję­cie poje­dyncze w Ogólnopol­skim Konkur­sie Fotograficznym BZ WBK Press Foto 2011
I miejsce w Ogólnopol­skim Konkur­sie Fotograficznym „Franc­ja w obiek­ty­wie” 2011
I miejsce (ex aequo) w Ogólnopol­skim Konkur­sie Fotograficznym „Życie jest piękne” 2010
I miejsce w kat­e­gorii portret-fotore­por­taż, w Ogólnopol­skim Konkur­sie Fotograficznym BZ WBK Press Foto 2006
Grand Prix w konkur­sie Śląskiej Fotografii Pra­sowej 2006

pro­jek­ty:

Współtwór­ca zdjęć do ogólnopol­skiej kam­panii społecznej „Wychowały nas książ­ki” na zlece­nie Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego (2007)
Twór­ca zdjęć do kam­panii pro­mu­jącej event „Dzień Kila­ra” z okazji 75-tych urodzin wybit­nego kom­pozy­to­ra (2007)

książ­ki:

Drugie Życie Kopalń” 2013

Bab­s­ka Szy­ch­ta” 2014
“Ratown­i­cy — pas­ja zwycięst­wa” 2015

————————————————————————-

Muzeum kopal­nią znaczeń

New_image001

Muzeum Śląskie w Katow­icach zaprasza 11 grud­nia o godz. 18.00 na wernisaż wys­tawy “Muzeum kopal­nią znaczeń”. Wernisaż odbędzie się w budynku CSP / Łaź­nia Gwarek przy ul. T. Dobrowol­skiego 1.
Na ekspozy­cję składa­ją się map­ping i wys­tawa fotografii poplen­erowych zre­al­i­zowanych przez pro­fesjon­al­istów i ama­torów w ramach pro­jek­tu „Muzeum kopal­nią znaczeń”. Pod­czas orga­ni­zowanych w lat­ach 2009–2014 plen­erów uczest­ni­cy mogli wejść na teren budowy i bezpośred­nio obser­wować odchodzącą w przeszłość dawną kopal­nię oraz zmi­any jej najbliższego otoczenia – Bogu­cic. Pow­stał wielowątkowy, ciekawy pokaz. W ramach pro­jek­tu pow­stało pon­ad 300 prac. Naj­ciekawsze spośród nich wybra­no do koń­cowego pokazu.
Wstęp wolny
Autor pro­jek­tu: Danu­ta Kowalik-Dura

————————————————————————-

Spotkanie autorskie z cyk­lu “Świado­mość kadru — pere­gry­nac­je fotograficzne” Katarzy­na Łata-Wrona “Auto­portret”

New_lwjpg1

Region­al­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na spotkanie autorskie z cyk­lu “Świado­mość kadru — pere­gry­nac­je fotograficzne”. Goś­ciem będzie Katarzy­na Łata-Wrona “Auto­portret”. Spotkanie odbędzie się 7 grud­nia 2015 r o godzinie 19.00 w Region­al­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Częs­to­chowie przy ul. Ogińskiego 13a.

Katarzy­na Łata-Wrona urod­zona 29 maja 1973 roku w Świę­tochłow­icach. W lat­ach 1994–1999 stu­dia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydzi­ał Grafi­ki w Katow­icach. Dyplom w 1999 roku z fotografii i pro­jek­towa­nia graficznego w pra­cowni prof. Tomasza Jury oraz w kat­e­drze grafi­ki warsz­ta­towej u prof. Stanisława Kluski.
Członek ZPAPZPAF.
Autor­ka kilku­nas­tu wys­taw indy­wid­u­al­nych, kilkudziesię­ciu zbiorowych oraz hap­pen­ingów fotograficznych. Jest redak­torem książek fotograficznych, kura­torem wys­taw i koor­dy­na­torem licznych pro­jek­tów fotograficznych. Była jurorem wielu konkursów fotograficznych. Zaj­mu­je się pro­mocją i edukacją w zakre­sie fotografii. Współt­worzy pro­gram warsz­tatów fotograficznych (www.fotowarsztaty.eu).

W 2010 roku otrzy­mała nagrodę Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego za osiąg­nię­cia twór­cze i wkład w rozwój polask­iej kultury.

Prace w zbio­rach Muzeum Nar­o­dowego w Krakowie, Muzeum Śląskiego w Katow­icach, Min­is­terst­wa Spraw Zagranicznych, Fototece ZPAF w Warsza­w­ie, Śląskiej Kolekcji Fotografii Artysty­cznej w Katow­icach, Muzeum Miejskiego w Sos­now­cu oraz w kolekc­jach pry­wat­nych w Niem­czech, Francji, USA i w Polsce.

New_zapKrakówwystawa2

————————————————————————-

Anna Cho­j­nac­ka, Arka­diusz Ławry­wian­iec — “Fotograficzne opowieś­ci o plastykach”

New_2.12

Stac­ja Artysty­cz­na Rynek oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Ślas­ki zaprasza­ją 2 grud­nia 2015 r o godz. 17.30 na 10 spotka­nia z fotografią — Anna Cho­j­nac­ka, Arka­diusz Ławry­wian­iec — “Fotograficzne opowieś­ci o plas­tykach” prowadze­nie Zofia szo­ta — Muzeum His­torii Katow­ic oraz Arka­diusz Ławry­wian­iec. Miejsce spotka­nia Gli­w­ce Rynek 4–5 I piętro.

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii — “Paradoks cza­su według artysty współczesnego”

New_zaproszenie_net

Prezy­dent Mias­ta Sos­now­ca Arka­diusz Chę­cińs­ki oraz Dyrek­tor Pałacu Schoe­na — Muzeum w Sos­now­cu Paweł Dusza zaprasza­ją na zbiorową wys­tawę — “Paradoks cza­su według artysty współczes­nego”, która jest finałem XVIII Sos­nowiec­kich Spotkań Artystycznych.
Wernisaż odbędzie się 3 grud­nia (czwartek) o godz. 18:00 w Pałacu Schoe­na — Muzeum w Sosnowcu.

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Marcin Drożdż „Codzi­en­ność”

New_internet copy

Gale­ria Pus­ta cd. zaprasza 25.11 (śro­da) o godzinie 18.00 na wernisaż wys­tawy Marci­na Drożdża — “Codzi­en­ność”

Wys­tawa 25.11 — 29.12

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii „Fotografia Ojczys­ta — wiek XXI” 

New_1

Microsoft Word - Fotografia ojczysta.docx

New_10 grzegorz meisel

New_9 jerzy niedziela

New_8 lucyna romańska

New_7 bogusława czajczyk

New_6 lucyna romańska

New_5 mieczysław wielomski

New_4 marek raba

New_3 mieczysław wielomski

New_2 agnieszka tomiczek

New_1 mieczysław wielomski

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Antoni Kreis „Z życia drzew” 

New_A_KREIS_

New_z_życia_drzew_2

ANTONI KREIS, ur. w 1956 w Chor­zowie, fotogra­fu­je od 35 lat, członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, wice prezes Zarzą­du Okręgu Śląskiego ZPAF. Uczest­nik pon­ad stu fotograficznych wys­taw zbiorowych i kilkudziesię­ciu indy­wid­u­al­nych w kra­ju i za granicą. Lau­re­at dziesiątek nagród w konkur­sach fotograficznych i fil­mowych. Orga­ni­za­tor kursów fotografii oraz wykład­ow­ca na kur­sach oraz w szkołach fotografii. Cią­gle poszuku­je nowych form wypowiedzi artysty­cznej. W obrę­bie jego zain­tere­sowań zna­j­du­ją się zarówno klasy­czne style fotograficzne jak portret, pejzaż czy repor­taż jak również dzi­ała­nia z gatunku fotograficznej awangardy.

New_z_życia_drzew_3

New_z_życia_drzew_4

Z ŻYCIA DRZEW to cykl pow­stały w lat­ach 2003 – 2006, którego genezą była fas­cy­nac­ja różny­mi for­ma­mi jakie potrafią przyj­mować drze­wa. Autor nie ukry­wa ingerencji kom­put­erowej, która zare­je­strowane wiz­erun­ki znalezionych w kra­jo­bra­zie drzew zmienia
w wielokolorowe witraże, zre­dukowane do czerni i bieli grafi­ki, przek­sz­tał­ca w plaka­towe formy, jako pod­sta­wowy środek wyrazu wyko­rzys­tu­jące doskonale widoczne cyfrowe pik­se­le. Pod­sta­wowym celem tych zabiegów nie jest chęć „popraw­ia­nia natu­ry” a jedynie pod­kreśle­nie fan­tas­mago­rycznego wiz­erunku botan­icznych „tworów” żyją­cych od wieków
w otocze­niu Człowieka. Jakiekol­wiek zakłóce­nia tej odwiecznej sym­biozy powodu­je zawsze Człowiek orga­nizu­jąc, nierzad­ko na wielką skalę destrukcję środowiska przy­jaznych Mu drzew…

image description

image descrip­tion

New_z_życia_drzew_1

————————————————————————-

„Osobowoś­ci” – wys­tawa fotografii Nadara w Galerii Negatyw

New_Nadar Osobowości plakat na stronę

„Osobowoś­ci” – wys­tawa fotografii Nadara w Galerii Negatyw
Gale­ria Negatyw ma zaszczyt zaprosić na wernisaż wys­tawy fotografii Nadara pt. „Osobowoś­ci”, który odbędzie się 14 listopa­da 2015 r. o godz. 19.00 w przestrzeni „Wyższy Poziom” Galerii Katow­ick­iej, przy ul. 3 Maja 30.
W programie:
— ofic­jalne otwarcie
— przemowy
— wino i poczęstunek
— spek­takl teatral­ny stu­den­tów PWST
— inter­pre­tac­ja muzy­cz­na wys­tawy – 7w5
— sprzedaż kat­a­logu wystawy

Cykl wys­taw fotograficznych „Światło Cza­sów” w Galerii Negatyw dob­ie­ga koń­ca. Wielką tri­adę uko­ronu­je ekspozy­c­ja fotografii XIX-wiecznego, fran­cuskiego mis­trza portre­tu Nadara (Gas­par­da-Félixa Tour­na­chona). Artysty, które­mu światło służyło do przeniknię­cia człowieczej duszy i stworzenia obrazu „mówiącej podobizny”. Toteż na czas trwa­nia wys­tawy, przestrzeń Galerii Negatyw, zostanie przepełniona kale­j­doskopem portretów wyjątkowych osobowości.
Wernisażowi wys­tawy towarzyszyć będzie spek­takl teatral­ny stu­den­tów drugiego roku Państ­wowej Wyższej Szkoły Teatral­nej w Krakowie z Wydzi­ału Teatru Tań­ca w Bytomiu, zaty­tułowany „Światło Cza­sów – Nadanie Nadara”. Pro­jekt sceniczny real­i­zowany pod okiem Omara Karab­u­lut został zain­spirowany twór­c­zoś­cią Nadara. Jego celem stało się zgłę­bi­e­nie postaci oraz odd­anie ich uwiecznionych his­torii, nie tylko bazu­jąc na inter­pre­tacji samego twór­cy obrazu, lecz również wnika­jąc w tło psy­cho­log­iczne bohaterów. „Światło cza­sów” w rozu­mie­niu wys­tępu­ją­cych stu­den­tów jest jak naświ­et­lanie kliszy, gdzie światło funkcjonu­je jako nośnik oży­wionej pamięci.
Autor:
Nadar (Gas­pard Felix Tour­na­chon) – fotograf, karykaturzys­ta, dzi­en­nikarz. Ekspery­men­ta­tor, prekur­sor fotografii lot­niczej, pasjonat aero­nau­ty­ki, kon­struk­tor balonów. Jako pier­wszy w his­torii fotografii posłużył się źródłem sztucznego światła dokonu­jąc pio­nier­skiego sfo­tografowa­nia parys­kich kanałów i katakumb. W 1874 r. uży­czył włas­nego ate­lier do zor­ga­ni­zowa­nia pier­wszej na świecie wys­tawy dzieł impresjon­istów. Jego nadzwycza­j­na, bun­town­icza, osobowość oraz nieza­przeczal­ny tal­ent przy­cią­gały jed­nos­t­ki równie wybitne. W jego paryskiej pra­cowni pozowały najwięk­sze oso­bis­toś­ci kul­tu­ry i sztu­ki XIX w. — Charles Baude­laire, Juliusz Verne, Vic­tor Hugo, George Sand, Theophile Gau­ti­er, Alek­sander Dumas, Giuseppe Ver­di, Hec­tor Berlioz, Franz Liszt, Richard Wag­n­er, Hon­oré de Balzac, Gérard de Ner­val, Sarah Bern­hard, Eugene Delacroix, Eduard Manet i wielu innych.

Wstęp wol­ny!
Zadanie współ­fi­nan­sowane z budże­tu Mias­ta Katowice.

————————————————————————-

Gale­ria Pus­ta cd. zaprasza na wystawę:Peter Wik­lund — “Van­i­tas”

New_internet

Gale­ria Pus­ta cd. zaprasza na wystawę:Peter Wik­lund — Vanitas
Spotkanie z autorem odbędzie się 5.11 (czwartek) o godzinie 18.30 !!
Po wernisażu w Pustej razem prze­jdziemy na wys­tawę Tomasza Warzyńskiego „Resus­cy­tac­ja Światła” w galerii „Kam­er­al­nej” (Cen­trum Kul­tu­ry Teatr Sztuk) na godz­inę 19.30

————————————————————————-

Spotkanie autorskie Anna 66 “Warunek cza­su w obra­zie krea­cyjnym” Andrzejewska

New_plakatAnna66jpg

New_wystawaPieninycz2

————————————————————————-

Warsz­taty fotografii studyjnej “Akt i portret krea­cyjny” prowadze­nie Anna 66 Andrzejewska

New_7B7

Region­al­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na warsz­taty fotografii studyjnej “Akt i portret krea­cyjny” prowadze­nie Anna 66 Andrze­jew­s­ka. Warsz­taty odbędą się 31 październi­ka 2015 w godz. od 10.00 do 16.00

New_2

New_8

Anna66 Andrze­jew­s­ka
Urod­zona w 1977 roku w Będzinie. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Dok­toran­t­ka Akademii Sztuk Pięknych w Katow­icach w Pra­cowni prof. Ewy Zawadzkiej. For­mą wypowiedzi fotograficznej, którą się posługu­je jest fotografia krea­cyj­na. Od początku swo­jej przy­gody z fotografią w jej cen­trum zain­tere­sowa­nia jest człowiek. Inspirac­je czer­pie z życia codzi­en­nego. Jest obser­wa­torem życia swo­jego i innych. Intere­su­ją ją relac­je między­ludzkie z pełną paletą odcieni. Dużą uwagę przy­wiązu­je do fotografii kolorowej jak i czarno-biały min­i­mal­izm jest jej blis­ki. Cechą charak­terysty­czną jej zdjęć jest „pięk­na brzy­do­ta” i bal­an­sowanie na grani­cy kiczu. W fotografii ceni sobie możli­wość kre­owa­nia rzeczy­wis­tego świa­ta o niere­al­nej struk­turze, a inspirac­je czer­pie z obserwacji życia real­nego jak i ze snu. Przyuważone zachowa­nia, sytu­acje przenosi na fotografie oraz krótkie formy fil­mowe. Jest współau­torką krótkome­trażowych filmów pok­latkowych. Lau­re­at­ka wielu konkursów pol­s­kich i zagranicznych. Jej prace zna­j­du­ją się w zbio­rach Sos­nowieck­iego Cen­trum Sztu­ki w Sosnowcu.

New_10, 700

zestaw2

zestaw2

————————————————————————-

Zaprosze­nie na roz­mowę z Arka­diuszem Ławrywianiec“O street pho­to, czyli fotografi ulicznej w aspek­tach prak­ty­cznych, ety­cznych i prawnych”

New_street photo,zapr

Bib­liote­ka Śląs­ka oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na roz­mowę z Arka­diuszem Ławrywianiec“O street pho­to, czyli fotografi ulicznej w aspek­tach prak­ty­cznych, ety­cznych i prawnych”. Spotkanie odbędzie się 28 październi­ka 2015 r o godz. 17.00 w sali Benedyktynka.

————————————————————————-

Zaprosze­nie na wys­tawę Mar­i­an Miełek ” MÓJ ŚWIĘTY SPOKÓJ — PTAKI

New_DSC03179a

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wernisaż wys­tawy Mar­i­an Miełek ” MÓJ ŚWIĘTY SPOKÓJPTAKI”. Wernisaż odbędzie się 22.10.2015r. (czwartek) na godz. 18.oo w Galerii w Zabytkowej Kopal­ni IGNACY w Ryb­niku ul. Moś­ci­ck­iego 3.

New_DSC02906got

MÓJ ŚWIĘTY SPOKÓJ — PTAKI
Fotografia przy­rod­nicza, a zwłaszcza fotografowanie ptaków to jed­na z najpiękniejszych, ale i jed­na z najbardziej wyma­ga­ją­cych dziedzin fotografii. To ciągłe poszuki­wanie wymar­zonego kadru, dające radość i zach­wyt obcow­anie z przy­rodą, bo cóż może być przy­jem­niejszego od podglą­da­nia ptaków w ich nat­u­ral­nym środowisku i utr­walanie ich zachowań aparatem fotograficznym.
„Fotografia poma­ga widzieć” ( Berenice Abbot ) , widzieć zatrzy­mane w cza­sie chwile , których nigdy nie zobaczymy w cza­sie rzeczy­wistym, momen­ty których nie sposób opisać słowa­mi „Główny powód robi­enia zdjęć to niemożli­wość wyjaśnienia czegoś słowa­mi” (Elliott Erwitt ) .
Wielu ludzi w różny sposób szu­ka spoko­ju ducha, więk­szoś­ci się to nie uda­je. Fotografia ptaków miała być moim świę­tym spoko­jem , może kiedyś tak będzie, a tym­cza­sem muszę się pogodz­ić z tym że oczeki­wane efek­ty w tej dziedzinie fotografii przy­chodzą bard­zo powoli, stop­niowo , pro­por­cjon­al­nie do iloś­ci nieprzes­panych poranków, cza­su poświę­conego obserwacji ptaków, dni spęd­zonych w cza­tow­n­i­ach, pochłoniętej wiedzy teo­re­ty­cznej, czyli wszys­tkiego tego co skutku­je tzw. doświadczeniem.
Początkowy etap wyma­ga poko­ry, moc­nego charak­teru i determinacji.
Oso­by które rozpoczy­na­ją przy­godę z fotografią ptaków do których i ja się zal­iczam, muszą się z tym pogodz­ić sami w sobie, jeżeli od razu tego nie zaak­cep­tu­ją, przy­go­da z ptasią fotografią bard­zo szy­bko się zakończy.

New_DSC03505a

Kiedyś znany fotografik Alfred Eisen­staedt powiedzi­ał – : „Współpra­ca z ludź­mi jest istot­niejsza od współpra­cy z przysłoną aparatu”.
I to dzię­ki współpra­cy z niewielką grupą miłośników fotografii przy­rod­niczej, dzię­ki ich uprze­j­moś­ci i gościn­noś­ci, dzię­ki ich chę­ci do dzie­le­nia się swo­ją wiedzą i doświad­cze­niem , moja przy­go­da z tą dziedz­iną fotografii jeszcze trwa i rozwi­ja się, za co im wszys­tkim bard­zo dziękuję.

Pro­jekt „Mój świę­ty spokój – Pta­ki” jest krótkim przekro­jem przez początkowy dwulet­ni okres zma­gania się z ptasią fotografią. W tym cza­sie całkowicie zmieniły się moje poglądy na tem­at tej dziedziny fotografii.
Mądre są słowa „Zdję­cia się nie robi, lecz tworzy” ( Ansel Adams ) , ponieważ nic w tej fotografii nie jest zostaw­ione przy­pad­kowi, wszys­tko trze­ba wymyślić i zaaranżować, nawet zachowanie mod­ela jakim jest fotografowany ptaszek , aczkol­wiek jego zachowanie jest zawsze najwięk­szą niewiadomą.
I tak jak powiedzi­ał kiedyś Alfred Stieglitzt „Wyrafi­nowaną rzeczą w fotografii jest uczynić rzeczy­wis­tość czymś więcej od niej samej”.
Więc tworzę taką rzeczy­wis­tość i tworzę tę fotografię i mam nadzieję że kiedyś odna­jdę w tym „MÓJ ŚWIĘTY SPOKÓJ
Mar­i­an Miełek 

New_DSC03737ab

MARIAN MIEŁEK ur. w 1959r. w Radlin­ie, od pon­ad trzy­dzi­es­tu lat mieszkaniec Mark­low­ic, dłu­go­let­ni pra­cown­ik KWK „Mar­cel”.

Przy­godę z fotografią rozpoczął we wczes­nych lat­ach młodzieńczych, czyn­nie uczest­nicząc w przed­sięwz­ię­ci­ach fotograficznych w Klu­bie Fotograficznym w ZDK w Radlin­ie, w Jas­trzęb­skim Klu­bie Fotograficznym „NIEZALEŻNI” oraz w Klu­bie Fotograficznym „FORMAT” w Rybniku.

Członek ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW.
Nagrod­zony i wyróżniony w kilkudziesię­ciu konkur­sach fotograficznych o randze ogólnopol­skiej i międzynarodowej.

New_DSC04612a

————————————————————————-

Wykład Krzyszto­fa Jureck­iego w Galerii Negatyw

New_plakat wykładu K. Jureckiego

Gale­ria Negatyw zaprasza na wykład Krzyszto­fa Jureck­iego – „Fotografia pol­s­ka w kręgu este­ty­ki Jana Bułha­ka. Wczo­raj i dziś”, który odbędzie się 28 październi­ka 2015 r. o godz. 18:00 w przestrzeni „Wyższy Poziom” Galerii Katow­ick­iej przy ul. 3 Maja 30.

Wykład czołowego, pol­skiego teo­re­ty­ka i kry­ty­ka fotografii Krzyszto­fa Jureck­iego, będzie wydarze­niem towarzyszą­cym aktu­al­nie trwa­jącej w Galerii Negatyw wys­taw­ie fotografii Jana Bułha­ka. Celem wykładu będzie pokazanie odd­zi­ały­wa­nia este­ty­ki i pro­gra­mu “fotografii ojczys­tej” w lat­ach 20. i 30. XX wieku oraz po II wojnie świa­towej (Tadeusz Wańs­ki). Przed­miotem anal­izy stanie się zagad­nie­nie real­iz­mu soc­jal­isty­cznego lat 50., Kielec­ka Szkoła Fotografii (Paweł Pierś­cińs­ki), twór­c­zość z zakre­su “fotografii ele­men­tarnej” (Andrzej J. Lech) i szkoły jele­niogórskiej (Ewa Andrze­jew­s­ka) oraz PAcam­ra Club z Suwałk (Stanisław Woś).
Wstęp wolny.

Zadanie współ­fi­nan­sowane z budże­tu Mias­ta Katowice

————————————————————————-

“Światłem przemienione” Warsz­taty z Tau­ron Dystrybucja

New_AY7V8191

Warsz­taty odbędą się 21 październi­ka o godzinie 10.00 w Miejskim Domu Kul­tu­ry mieszczą­cym się przy ul. Plebis­cy­towej 9 w Lublińcu.
Wiec­zorne „fotołowy” zostaną zor­ga­ni­zowane przed MDK o godzinie 18.00. Na tę okoliczność gmach będzie spec­jal­nie iluminowany.
Kole­jne warsz­taty odbędą się 29 październi­ka o godzinie 11. 00 w budynku Cen­trum Nowoczes­nych Tech­nologii Infor­maty­cznych (CNTI) Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Katow­icach ul. Bogu­ci­c­ka 5.
Wiec­zorne „fotołowy” zostaną zor­ga­ni­zowane przed Rek­toratem przy ul. 1‑Maja 50 w Katow­icach o godzinie 18.00. Na tę okoliczność gmach będzie spec­jal­nie iluminowany.

New_AY7V8202

Oprócz zajęć prak­ty­cznych, orga­ni­za­torzy zaplanowali także spek­taku­larny pokaz świetlny.
W trak­cie poran­nych warsz­tatów porus­zone zostaną następu­jące zagadnienia:

Światło nat­u­ralne i jego bar­wa w architek­turze. Inspirac­je i prak­ty­ka projektowa,
Wirtu­al­ny spac­er nocą. Ilu­mi­nac­je miast — dobre i złe przykłady,
Jak światło zmienia otocze­nie? „His­to­ria pewnego Placu”,
Meta­mor­foza przestrzeni publicznej,
Zys­ki płynące z ilu­mi­nacji: bez­pieczeńst­wo, rozwój hand­lu i usług, poprawa atrak­cyjnoś­ci miejsca.
Kosz­ty iluminacji.
Wszyscy pasjonaci fotografii mogą uczest­niczyć także w wiec­zornych „fotołowach” które mają pokazać, jak światło zmienia otacza­jącą nas architek­turę. Wydarze­nie adresowane jest głównie do fotografów i fotoam­a­torów, którzy poszuku­ją nowych form ekspresji.
Prowadzą­cy warsz­taty, Michał Kacz­marzyk, jest architek­tem z kilku­nas­to­let­nią praktyką.

————————————————————————-

Jan Bułhak – ojciec pol­skiej fotografii w Galerii Negatyw

New_Plakat Bułhak 2.10.15

Jan Bułhak – ojciec pol­skiej fotografii w Galerii Negatyw
Gale­ria Negatyw ma zaszczyt zaprosić na wernisaż wys­tawy fotografii Jana Bułha­ka, który odbędzie się 3 październi­ka 2015 r. o godz. 19.00 w przestrzeni „Wyższy Poziom” Galerii Katow­ick­iej, przy ul. 3 Maja 30.

Kole­j­na wys­tawa z cyk­lu „Światło Cza­sów” w Galerii Negatyw, poświę­cona będzie twór­c­zoś­ci Jana Bułha­ka – najwybit­niejszego pol­skiego pik­to­ri­al­isty, twór­cy poję­cia fotografi­ka i prekur­so­ra kierunku fotografii ojczys­tej. Odna­jdziemy na niej prawdzi­wie mis­tr­zows­ki kun­szt fotograficzny. Na fotografi­ach z pier­wszej połowy XX wieku odna­jdziemy sen­ty­men­talne kadry pol­skiego i wileńskiego kra­jo­brazu, urokli­we miejskie ulicz­ki i zabyt­ki rodz­imej architek­tu­ry. Dodatkowo ducha ubiegłego stule­cia odda muzy­ka z patefonu.
Po wernisażu, o godzinie 21.00 zaprasza­my na after­par­ty do lokalu Biała Mał­pa, zna­j­du­jącego się przy ul. 3‑Maja 38 w Katowicach.

Wys­tawa potr­wa do 4 listopa­da 2015 r.
Wstęp wolny!

Fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum His­torii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie.
Zadanie współ­fi­nan­sowane z budże­tu Mias­ta Katowice.

————————————————————————-

Spotkanie autorskie z cyk­lu “Fotografia — od pod­staw do pro­fesjon­al­iz­mu” Bea­ta Men­drek-Mikul­s­ka “…tylko dzię­ki fotografii”

New_Mendrekplakatjpg

Region­al­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na spotkanie autorskie z cyk­lu “Fotografia — od pod­staw do pro­fesjon­al­iz­mu”. Goś­ciem będzie Bea­ta Men­drek-Mikul­s­ka “…tylko dzię­ki fotografii”. Spotkanie odbędzie się 5 październi­ka 2015 r o godzinie 19.00 w Region­al­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Częs­to­chowie przy ul. Ogińskiego 13a.

New_wspólodczuwanie_pragnienie_beata Mendrek
Bea­ta Men­drek-Mikul­s­ka — artys­ta fotografik ZPAF

Absol­wen­t­ka Policeal­nego Studi­um Fotograficznego oraz Wydzi­ału RTV Uni­w­er­syte­tu Śląskiego
w Katowicach.
Od 2008 roku członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików – obec­nie członek Zarzą­du ZPAF okręgu śląskiego.
Od roku 2009 wykład­ow­ca w Szkole Fotografii FOTOEDUKACJA w Katow­icach w zakre­sie Kom­pozy­cji Obrazu Fotograficznego, Este­ty­ki fotografii oraz Tech­nik Fotograficznych.
Orga­ni­za­tor­ka i wykład­ow­ca kursów i warsz­tatów fotograficznych ‑www.fotowarsztaty.eu

W lat­ach 2003 – 2006 założy­ciel­ka i uczest­nicz­ka dzi­ałań Grupy Fotograficznej NATECHWILE.
Aktu­al­nie od 2014 – kura­tor­ka NATECHWILE PROJEKT – pro­gram pro­mocji „młodej fotografii”.
Od roku 2002 orga­ni­za­tor­ka i współor­ga­ni­za­tor­ka wielu wys­taw i pro­jek­tów artysty­cznych, m.in. współpra­ca z Galer­ią Szyb Wil­son, Galer­ią Cza­kram, Galer­ią Katow­ice ZPAF w Katowicach.
W 2004 r. współor­ga­ni­za­tor­ka Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Sztuk Wiz­ual­nych EWNS w Katowicach.

Prace w zbio­rach Muzeum Śląskiego w Katow­icach, Śląskiej Kolekcji Fotografii Artysty­cznej w Katow­icach, Muzeum Miejskiego w Sos­now­cu oraz w kolekc­jach prywatnych.

Strona autors­ka — www.horyzonty.net

New_003_korzenie_beata Mendrek

Ważniejsze osiąg­nię­cia:
2015 / wys­tawa indy­wid­u­al­na — 12 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOTOGRAFII – Rybnik
prezen­tac­ja — DIALOG — Plan­et Cin­e­ma — Katowice
2014 / Współod­czuwanie – wys­tawa indy­wid­u­al­na współ­to­warzyszą­ca wys­taw­ie Antoniego Kreisa — Muzeum Miejskie — Siemi­anow­ice Śląskie/
INTER NOS — ses­ja pokazów mul­ti­me­di­al­nych — Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej — Nakło Śląskie /
DALEJ — wys­tawa zbiorowa — Gale­ria Katowice /
POLSKA W OBIEKTYWIE — wys­tawa zbiorowa — Cen­trum Kul­tu­ry i Infor­ma­cji — Skop­je – Macedonia /
2013 / Notat­ki — wys­tawa indy­wid­u­al­na — Gale­ria Katowice /
Nagro­da “dla młodego twór­cy” im. Anny Chojnackiej /
prezen­tac­ja zbiorowa członków ZPAF okręg śląs­ki — MIPE 2013 – Francja /
Bliżej — wys­tawa zbiorowa — Gale­ria Katowice /
2012 / Dopełnie­nie konieczne. Śląskie fotograf­ki – Muzeum Śląskie – Katowice /
Współod­czuwanie — wys­tawa indy­wid­u­al­na — Gale­ria ZPAF – Katowice /
Wys­tawa zbiorowa członków ZPAF okręg śląs­ki — Gale­ria ZPAF – Katowice /
Akt męs­ki — hap­pen­ing fotograficzny — Gale­ria ZPAF – Katow­ice, Pszczyna
2011 / Przestrze­nie natu­ry — wys­tawa poplen­erowa Rogacz 2011 — Muzeum Miejskie SZTYGARKA — Dąbrowa Górnicza /
Pon­ad podzi­ała­mi — wys­tawa zbiorowa — Saint Eti­enne — Francja /
Przestrze­nie pry­watne — wys­tawa zbiorowa — Gale­ria Za Szafą ZPAF — Wrocław /
KOPALNIA OBRAZU — Intym­nośc — wys­tawa zbiorowa — Gale­ria ZPAF — Katowice /
Pon­ad podzi­ała­mi — wys­tawa zbiorowa — Gale­ria Sztu­ki KOK- Kłodzko
2010 / Cmen­tarz żydows­ki w Katow­icach — wys­tawa zbiorowa — Gale­ria ZPAF – Katowice /
Pon­ad podzi­ała­mi — wys­tawa zbiorowa — Gale­ria Pus­ta – Katowice /
KOPALNIA OBRAZU — Klat­ki ze snu — wys­tawa zbiorowa — Gale­ria ZPAF – Katowice /
Cisza — wys­tawa indy­wid­u­al­na — Gale­ria Fotografii DeKa – Rybnik
2009 / Gale­ria Katow­ice-Impres­je — wys­tawa zbiorowa — Gale­ria ZPAF — Katow­ice / Plen­er fotograficzny 2009 — wys­tawa zbiorowa — Sos­nowieck­ie Cen­trum Sztu­ki — Zamek Sielec­ki / Nikiszowiec — wys­tawa zbiorowa — Gale­ria ZPAFXII Spotka­nia Artysty­czne Sos­nowiec 2009 / prezen­tac­ja indy­wid­u­al­na – IV Śląs­ki Fotomara­ton – Fotoe­dukac­ja — Katowice
2008 / wys­tawa indy­wid­u­al­na – Gale­ria NOS – Katow­ice / członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików
2007 / Korze­nie — wys­tawa indy­wid­u­al­na — Gale­ria Cza­kram – Katow­ice; wyróżnie­nie w I Świa­towym Konkur­sie Fotograficznym “Wiary i Wierni Tego Świa­ta” — ŚSAFITA (Świa­towe Sto­warzysze­nie Artys­tów Fotografików i Twór­ców Audiow­iz­ual­nych) – Wrocław;
2006 / Kon­trasty — wys­tawa indy­wid­u­al­na — Gale­ria Fotografii – Świd­ni­ca; Uwewnętrznie­nie — dia­log — wys­tawa zbiorowa — Gale­ria Cza­kram — Katow­ice /organizator;
Uwewnętrznie­nie — wys­tawa indy­wid­u­al­na — Gale­ria Cza­kram – Katowice; 

New_nadzieja_beata Mendrek

————————————————————————-

Gale­ria Łakom­scy Alek­san­dra Wój­cik „Islandia”

New_Islandia zaproszenie

Gale­ria Łakom­scy zaprasza 29 wrześ­nia o godz 18.00 na wernisaż wys­tawy fotografii Alek­sandry Wój­cik “Islandia”

New_DSC_2135 1r

New_DSC_2708 1r

New_DSC_2722 1r

New_DSC_2823 1r

New_DSC_3923 1cr

New_DSC_5330 1czr

New_DSC_5445 1cr

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Zbig­niew Saw­icz „Hen­ryk Mikołaj Górecki…”

katalog_Z_Sawicz.indd

katalog_Z_Sawicz.indd

————————————————————————-

„Katow­ice w obiektywie”

New_zaproszenie-grudzien_2012_150dpi

Konkurs fotograficzny
Katow­ice w obiek­ty­wie 2015

Do 12 październi­ka orga­ni­za­torzy przedłuża­ją ter­min nadsyła­nia prac na konkurs fotograficzny „Katow­ice w Obiek­ty­wie 2015”. W tym roku katow­ic­ki mag­is­trat wraz ze śląskim okręgiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików orga­nizu­ją konkurs pod hasłem „Świę­tu­je­my 150 lat”. Nagro­da­mi są: udzi­ał w wys­taw­ie, pub­likac­ja na kar­tach kalen­darza, pro­fesjon­alne warsz­taty fotograficzne, a także table­ty mul­ti­me­di­alne i czyt­nik do e‑booków.
Prace moż­na przesyłać na adres:
Urząd Mias­ta Katow­ice – Wydzi­ał Pro­mocji, ul. Rynek 13, 40–003 Katow­ice (zapisane na pły­cie CD lub innym nośniku elektronicznym),
konkurs@katowice.eu,
fotografie moż­na też złożyć oso­biś­cie w Wydziale Pro­mocji przy ul. Rynek 13, I piętro, p. 117 (zapisane na pły­cie CD lub innym nośniku elektronicznym).
Każde zgłosze­nie musi zaw­ier­ać pod­pisane włas­noręcznie oświad­cze­nie, które jest załącznikiem do reg­u­laminu. Jego ory­gi­nał moż­na przynieść wraz ze zdję­ci­a­mi do Wydzi­ału Pro­mocji lub przesłać w formie skanu e‑mailem bądź pocztą trady­cyjną pod wskazanym adresem.
Podob­nie jak w ubiegłym roku spośród zgłos­zonych do konkur­su fotografii komis­ja, składa­ją­ca się z przed­staw­icieli Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików oraz Wydzi­ału Pro­mocji Urzę­du Mias­ta, zak­wal­i­fiku­je 60 zdjęć, a następ­nie wybierze z nich 40, które jako wyróżnione pojaw­ią się na grud­niowej wys­taw­ie w należącej do Związku Galerii „Katow­ice” i które zostaną opub­likowane na stron­ie www.katowice.eu. Dwanaś­cie wybranych zdjęć, jako nagro­da głów­na, wejdzie w skład kalen­darza miejskiego na 2016 rok. Jurorzy wskażą również trzy fotografie, których autorzy otrzy­ma­ją nagrody spec­jalne: table­ty mul­ti­me­di­alne i czyt­nik do e‑booków: za 1. miejsce – tablet mul­ti­me­di­al­ny o wartoś­ci nieprzekracza­jącej 700 zł brut­to, za 2. miejsce – tablet mul­ti­me­di­al­ny o wartoś­ci nieprzekracza­jącej 600 zł brut­to, za 3. miejsce – czyt­nik do e‑booków o wartoś­ci nieprzekracza­jącej 500 zł brutto.
Pod­czas grud­niowego wernisażu wręc­zona zostanie także nagro­da dodatkowa ZPAF. Autor wybranych zdjęć weźmie udzi­ał w pro­fesjon­al­nych warsz­tat­ach fotograficznych prowad­zonych przez Związek.
Lista zwycięzców konkur­su zostanie zamieszc­zona w grud­niu na stron­ie www.katowice.eu oraz na łamach infor­ma­to­ra miejskiego „Nasze Katowice”. 

————————————————————————-

„Noc K Katow­ic­ka Noc Galerii”

noc-k-ultra

Serdecznie zapraszam 25. wrześ­nia, od godziny 18.00 do 1.00 w nocy, do wzię­cia udzi­ału w katow­ick­iej Nocy Galerii:

NOC – K.

jest pier­wszą katow­icką Nocą Galerii, orga­ni­zowaną przez Insty­tucję Kul­tu­ry Katow­ice — Mias­to Ogrodów, we współpra­cy z Gale­ri­a­mi i inny­mi miejs­ca­mi w Katow­icach, które pro­mu­ją sztukę.
Ma na celu posz­erze­nie ofer­ty ciekawych wydarzeń kul­tur­al­nych w Mieś­cie i otwar­cie przestrzeni galeryjnych, śla­dem Nocy Muzeów, dla więk­szego grona odbiorców.
Mamy nadzieję, że choć w niewielkim stop­niu, przy­czyni się także do budowa­nia naszej miejskiej tożsamoś­ci kulturowej.

Tego wiec­zoru Galerie będą otwarte dla wszys­t­kich odwiedza­ją­cych, ze wstępem wol­nym od opłat.
Wys­ta­wom towarzyszyć będą spotka­nia autorskie, wykłady, pokazy mul­ti­me­di­alne, oprowadzenia kura­torskie i wiele innych ciekawych wydarzeń.

Szczegółowy plan poniżej:

1. Gale­ria Mias­ta Ogrodów
ul. Stanisława 4

- wys­tawa Jac­ka Dominicza­ka “defor­ma. intym­ność mias­ta dialogicznego”
— 20.00 — wykład auto­ra wys­tawy, pod tym samym tytułem

2. Gale­ria “Pod 11”
Dzi­ał Teatral­no-Fil­mowy MHK
ul. Koperni­ka 11
(czynne do godziny 22.00)

- 17.00 — wernisaż wys­tawy Wschód- Zachód-Nieskończoność
— 19.00 — Cos­play (pokaz kostiumów styl­i­zowanych na postaci z japońs­kich ani­me, mangi)
— zwiedzanie wys­tawy stałej (Muzeum Bar­bary i Stanisława Ptaków)
— 21:00 pokaz fil­mu „Wielo­bar­w­na Bar­bara Ptak”

3. Odd­zi­ał Grafi­ki im. Pawła Stellera MHK
ul. Koś­ciusz­ki 47

- 16.00 — wernisaż wys­tawy “Styl japońs­ki — styl piękny. Ula i Kazu”
— 19.00 — prelekc­ja na tem­at japońskiego teatru obrazkowego Kamishibai
— 21.00 — japońs­ka baj­ka dla dorosłych

(prelekcję i bajkę przed­stawi Pani Zofia Piątkows­ka-Wol­s­ka z Wydawnict­wa “Tibum”)

4. Gale­ria Sztu­ki Współczes­nej “Fra Angelico”
Muzeum Archi­diecez­jal­nego w Katowicach
ul. Jor­dana 39

- wys­tawa malarst­wa — Andrze­ja Boj Woj­tow­icza “pic­tura fidelis.cykle”
— 17.00 spotkanie z autorem wystawy

5. Gale­ria “ArtNowa2” ZPAP
ul. Dwor­cowa 13

- wys­tawa Agniesz­ki Chudz­ick­iej “To co wewnątrz” (cerami­ka i malarstwo)

6. Gale­ria “KATOWICEZPAF
św. Jana 10

- prapremiera wys­tawy członków Okręgu Śląskiego Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików “Lin­ie papi­larne” (wernisaż wys­tawy wraz z ofic­jal­nym otwar­ciem nowej Galerii odbędzie się 7. października)
— oprowadzanie kura­torskie o każdej pełnej godzinie

7. Gale­ria ASP
nowy budynek przy ul. Raci­borskiej 50

- wys­tawa Eduar­da Ovčáč­ka “For­ma i przestrzeń”
— 9. Bien­nale Grafi­ki Stu­denck­iej Poz­nań 2015

8. Gale­ria “Ron­do Sztuki”
Ron­do im. gen. Jerzego Zięt­ka 1

- wys­tawa “Codex Mun­di. Światło — geneza rzeczy” prezen­tu­ją­ca prace trzech artys­tów: Christopha Loosa (Niem­cy), Eduar­da Ovčač­ka (Czechy) i Jana Berdysza­ka (Pol­s­ka)

9. Gale­ria “Negatyw”
w przestrzeni „Wyższy Poziom” w Galerii Katow­ick­iej przy ul. 3 Maja 30

- wys­tawa fotografii Michała Cały pt. „Śląsk”, prezen­towana w ramach cyk­lu wys­taw fotograficznych „Światło Czasów”

10. Drzwi Zwane Koniem
ul. Warsza­wska 37

- wys­tawa fotografii Wojt­ka Kukucz­ki “Bramy”

- w ramach Ars Inde­pen­dent Fes­ti­val 2015:
GŁOŚNIEJ: 19.00 — Alek Riquelme: “Do it Together”
SCENA MUZYCZNA: 22.00 — Tami Tama­ki + Neko Ner­bu­la + Rab­bit on the Moon +
Marte

11. Gale­ria Szy­bu Wilson
ul. Oswo­bodzenia 1
(czynne od godziny 22.00)

- wys­tawa Jerzego Wil­gusa “Rzeź­ba”
— wys­tawa Mar­ka Batorskiego: “Poli­ton­alne har­monie dwuwymi­arowe” (malarst­wo i grafika)

12. Gale­ria “Cen­trum na Mariackiej”
ul Mari­ac­ka 10

- 19.00 — pre­miera spek­tak­lu Teatru Miaz­ga “Dro­go­cenne”
— 22.00 — warsz­taty sito­druku LABS IN TOWN poprowadzi Moni­ka Kocot
(zgłoszenia na por­talu http://labsintown.pl/)

13. Gale­ria sztu­ki “FOX
ul. Pow­stańców 10

18.00 — wys­tawa Weroni­ki Siup­ki “Frag­men­ty świata”
wys­tawa Lesz­ka Żegal­skiego i Karo­la Bąka “Kobi­eta w malarst­wie współczesnym”
19.00 — autors­ki pokaz kaligrafii Ani­ty Baenisch-Judy
20.00 — roz­mowy o sztuce z zapros­zony­mi twórcami

14. Gale­ria “Dwie lewe ręce”
ul. Morcin­ka 23–25

- godz. 20.00 fin­isaż wys­tawy “To ja, kiedy piję piwo nago — live act”
— godz. 21.00 Dj set: Hora Saren­ka pod szyl­dem Muzy­ka Nieheteronormatywna

15. Gale­ria “Za szybą”
MDK Koszut­ka, Fil­ia Dąb
ul. Krzyżowa 1

- wys­tawa Andrze­ja P. Pola “ŚWIATŁOGRAFIE”
— godz. 18.00 — pro­jekc­ja mul­ti­me­di­al­na z wykła­dem o fotografii — prowadzi Krzysztof Szlapa

oraz:

ZŁA BUKA
Ron­do im. gen. Jerzego Zięt­ka 1
GRYFNIE — otwarte do godziny 20.00
Plac Miar­ki 1
GESZEFT
ul. Morcin­ka 23–25

Pier­wszych sto osób, które zbiorą kom­plet 15. pieczątek przy­go­towanych na Noc Galerii otrzy­ma prezent, który moż­na ode­brać w Galerii Mias­ta Ogrodów (ul. Stanisława 4).

Poz­draw­iam i zapraszam serdecznie,

Katarzy­na Łata-Wrona
kura­tor Galerii Mias­ta Ogrodów

————————————————————————-

„I Otware Mis­tr­zost­wa Częs­to­chowy w Fotografowa­niu – FOTOSPRINT 2015”

FOTOSPRINT - plakat A4.cdr

Drodzy miłośni­cy fotografii w całej Pol­s­ki (i nie tylko ).
Zaprasza­my Was serdecznie do udzi­ału w „I Otwartych Mis­tr­zostw Częs­to­chowy w Fotografowa­niu – FOTOSPRINT 2015” orga­ni­zowanych przez Fun­dację Fes­ti­w­al Sztu­ki Fotoreportażu.
Ter­min: 3 październi­ka 2015r
Rejes­trac­ja: www.fotosprint.org/rejestracja
Miejsce: Start 3 październi­ka godz. 10.00 w Częs­to­chowie na pl. Dr Bie­gańskiego, Finał godz. 19.00 w „Pubie Sportowym Stacher­czak”, al. Koś­ciusz­ki 1, Częstochowa
Kapituła konkur­sowa: Maciej Nabrda­lik, Maciej Moskwa, Arka­diusz Ławrywaniec
Nagrody: aparaty fotograficzne ufun­dowane przez Nikon Pol­s­ka oraz wiele innych ciekawych i wartoś­ciowych nagród
Paki­et star­towy: wzmac­ni­a­ją­cy dla każdego zawodnika
For­muła: nowa­tors­ka, jednod­niowa, jed­nozd­ję­ciowa, sportowa, dynamiczna
Wys­tawa fotograficz­na: Leg­en­dar­na Sprint­er­ka Ire­na Szewińs­ka w obiek­ty­wie Janusza Szewińskiego – na Finał

Sławy pol­skiej fotografii, zaskaku­ją­cy tem­at, niebanal­na sportowa for­muła, cenne nagrody i prak­ty­cz­na wiedza – tego nie powin­no zabraknąć także pod­czas I Otwartych Mis­tr­zostw Częs­to­chowy w Fotografowa­niu „Foto­sprint 2015”. Konkursów fotograficznych w Polsce jest wiele, ale chce­my, żeby ten właśnie w szczegól­ny sposób zapadł w pamięć odbiorców.

Po sukce­sach konkursów „Fotomara­ton 2013” i „Fotomara­ton 2014” oraz tegorocznego pro­jek­tu „Fotograficznych Wtorków” w Częs­to­chowie, wzmoc­nieni o nowych, uznanych w środowisku, członków zarzą­du i rady Fun­dacji, postanow­iliśmy w tym roku zmienić nieco for­mułę, na jeszcze bardziej „sportową”,ai zarazem uwzględ­nić uwa­gi zgłaszane przez uczest­ników poprzed­nich edy­cji „Fotomara­tonu”. Postaramy się, aby ta for­muła była jak naj­ciekawsza i jak najbardziej dynam­icz­na. I edy­c­ja konkur­su „Foto­sprint 2015” odbędzie się 3 październi­ka 2015 w Częstochowie.

W Jury konkur­su zasiądą:

Maciek Nabrda­lik (jedyny Polak pracu­ją­cy dla jed­nej z najlep­szych na świecie prestiżowej amerykańskiej agencji fotograficznej „VII Pho­to”, wielokrot­nie nagradzany w najbardziej prestiżowych świa­towych konkursach),

Maciek Moskwa (członek kolek­ty­wu „Tes­ti­go Doc­u­men­tary”, lau­re­at m. inn. Grand Prix Grand Press Pho­to 2015, Grand Prix BZ WBK Press Pho­to 2014),

Arka­diusz Ławry­wian­iec (członek ZPAF, fotore­porter “Dzi­en­ni­ka Zachod­niego” wykład­ow­ca katow­ick­iej Policeal­nej Szkoły Fotograficznej FOTOEDUKACJA, wielokrot­nie nagradzany w konkur­sach fotografii prasowej).

Orga­ni­za­torem Konkur­su jest „Fun­dac­ja Fes­ti­w­al Sztu­ki Fotoreportażu”.

Pro­jekt dofi­nan­sowany przez: Urząd Mias­ta Częs­to­chowa * Mece­nas Konkur­su: „Nikon Pol­s­ka” * Spon­sorzy: „Mokate S.A.”, „Bakalland S.A.” , „Wodocią­gi Częs­to­chowskie”, „MPK Częs­to­chowa”, „Fil­har­mo­nia Druku”, „Browar Czen­sto­chovia”, „U mnie taniej”, „Hotel Fajki­er”, „Gale­ria Teatr from Poland” * Part­nerzy: „Pub Sportowy Stacher­czak”, „OPK Gaude Mater”, „Foto-Plus”, „Juras­sic Pho­to Team”.
Patroni medi­al­ni: „TVP Katow­ice”, „Gaze­ta Wybor­cza”, „PRESS”, „Świat Obrazu”, „TV Ori­on”, „Radio Jura”, „Wyborcza.pl Częs­to­chowa”, „Czestochowskie24.pl”, „Jasne, że Częs­to­chowa”, „cz.info.pl”, „Gaze­ta Częs­to­chows­ka”, „zdrowaczestochowa.pl”, kulturalnyslask.pl”. „Częs­to­chowa w Obiektywie”.

Patronat hon­orowy: Prezy­dent Mias­ta Częs­to­chowa Krzysztof Matyjaszczyk

I Otwarte Mis­tr­zost­wa Częs­to­chowy w Fotografowa­niu. Foto­sprint 2015” to wyjątkowy, pio­nier­s­ki pro­jekt z uatrak­cyjnioną for­mułą. Jest jed­nym z ważniejszych przed­sięwz­ięć odby­wa­ją­cych się w ramach przy­go­towań do Fes­ti­walu Sztu­ki Fotore­por­tażu, głównego celu naszej Fundacji. 

Nowoś­ci będzie parę. Po pier­wsze będzie to konkurs jednod­niowy. Po drugie do konkur­su zgłosimy tym razem tylko jed­no zdję­cie, wybrane z pośród tych zro­bionych po star­cie i ogłosze­niu tem­atu. Po trze­cie pod­czas finału pokazane będą wszys­tkie dopuszc­zone zdję­cia i ich oce­na będzie pub­licz­na z udzi­ałem pub­licznoś­ci. Po czwarte finał konkur­su będzie miał dynam­iczną for­mę turniejową.

Podob­nie, jak w ubiegłych lat­ach, liczymy, że uczest­ni­cy konkur­su zapro­ponu­ją nam inne spo­jrze­nie na rzeczy powszech­nie znane, zgod­nie z maksymą Davi­da duChem­i­na „Fotogra­fu­jąc, staraj się pokazać to, czego bez ciebie nikt by nie zobaczył”, że uda się im uwiecznić „decy­du­ją­cy moment” wg. słyn­nej kon­cepcji Hen­ri Carti­er Bressona.

Dla kogo jest „Foto­sprint”?

Fotografować każdy może, trochę lep­iej lub trochę gorzej… Te najlep­sze fotografie nie są jed­nak zasługą doskon­ałego aparatu, a tego, kto za nim stoi. Wyobraźni, wrażli­woś­ci, wyczu­cia i dobrego kadru nie zastąpi żaden sprzęt. Wydarze­nie skierowane jest zatem do wszys­t­kich, którym fotografia u jest szczegól­nie bliska: zarówno do pro­fesjon­al­nych fotografów, jak i pasjonatów tej pięknej sztu­ki utr­wala­nia chwili. Konkurs jest dobrą okazją do doskonale­nia swo­jego warsz­tatu, a jed­nocześnie – źródłem inspiracji i pomysłów, co w pra­cy zawodowych fotore­porterów, jak i hob­bystów jest cenne.

O co chodzi w konkursie?

Konkurs będzie się dzi­ać „tu i ter­az”, zatem nie pole­ga na przesyła­niu gotowych już fotografii. Zadaniem uczest­ników będzie wyko­nanie tylko jed­nego zdję­cia (wybranego oczy­wiś­cie spośród wszys­t­kich, zro­bionych pod­czas zawodów), naw­iązu­jącego tem­aty­cznie głównego tem­atu Konkur­su, który do momen­tu star­tu pozostanie tajem­nicą. Na real­iza­cję zada­nia przewidziano 6 godzin dnia konkur­sowego. Tem­at główny zostanie ogłos­zony na star­cie „Foto­sprintu” (3. październi­ka b.r., godz. 10.00, Plac Bie­gańskiego obok Ratusza w Częs­to­chowie ). Finał odbędzie się tego samego dnia w godz­i­nach wiec­zornych, w sprawd­zonym miejs­cu, adek­wat­nym do jego sportowego charak­teru, „Pubie Sportowym Stacher­czak” (podziemia DH Schott, al. Koś­ciusz­ki 1, w niedalekiej odległoś­ci od miejs­ca star­tu). Pod­czas finału nastąpi pub­liczny i turniejowy wybór najlep­szych zdjęć i ogłosze­nie wyników. W Jury zasiądą takie sławy fotore­por­tażu a obrady zostaną przeprowadzane pub­licznie, przy­bier­a­jąc for­mę warsz­tatów fotograficznych.

Na Mis­trza Częs­to­chowy w Fotografowa­niu, Pier­wszego i Drugiego V‑ce Mis­trza czeka­ją cenne nagrody – aparaty fotograficzne od Nikon Pol­s­ka i nie tylko.
— będą także są także dodatkowe nagrody dla najlep­szego fotografa z Częstochowy.

Po zakończe­niu częś­ci konkur­sowej przewidziane jest spotkanie z członka­mi Kapituły i prezen­tac­ja ich prac.
W tym cza­sie otworzymy też w „Pubie Sportowym Stacher­czak” Wys­tawę Fotograficzną najwięk­szych sportowych sukcesów Leg­endy Pol­skiego i Świa­towego Sprintu – Ire­ny Szewińskiej, autorstwa Janusza Szewińskiego.

Jakie warun­ki trze­ba spełnić?

Aby wziąć udzi­ał w konkur­sie, należy najpóźniej na dzień przed startem wypełnić prosty for­mu­la­rz rejes­tra­cyjny, dostęp­ny w formie elek­tron­icznej na stron­ie inter­ne­towej orga­ni­za­to­ra, a także dokon­ać opłaty rejes­tra­cyjnej w wysokoś­ci 10 zł (w przy­pad­ku, jeśli wpła­ta nastąpi do 30 wrześ­nia 2015) lub 15 zł, jeśli wpła­ta nastąpi po 30. wrześ­nia lub w dniu star­tu. W przy­pad­ku oso­by niepełno­let­niej potrzeb­ne będzie jeszcze wypełnie­nie krótkiego for­mu­la­rza. Na start wystar­czy zabrać ze sobą cyfrowy aparat fotograficzny z pustą kartę pamię­ci oraz… wyobraźnię, kreaty­wność i dobre pomysły na ujęcia.

Więcej szczegółów, reg­u­lamin oraz rejes­trac­ja na stronie:

http://festiwalsztukifotoreportazu.org/rejestracja

lub http://fotosprint.org

Pol­ub­cie nas też na pro­filu Fun­dacji: https://www.facebook.com/fundacjafotoreportazu

Serdecznie zaprasza­my!

New_baner 300x300

Athlete Track or Running Track with nice scenic

Ath­lete Track or Run­ning Track with nice scenic

————————————————————————-

Spotkanie autorskie z cyk­lu “Fotografia — od pod­staw do pro­fesjon­al­iz­mu” Krzysztof Szla­pa “Natu­ra widzenia”

New_3952

Region­al­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na spotkanie autorskie z cyk­lu “Fotografia — od pod­staw do pro­fesjon­al­iz­mu”. Goś­ciem będzie Krzysztof Szla­pa “Natu­ra widzenia”. Spotkanie odbędzie się 7 wrześ­nia 2015 r o godzinie 19.00 w Region­al­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Częs­to­chowie przy ul. Ogińskiego 13a.

Krzysztof Szla­pa — ur. 1987, członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, autor wys­taw indy­wid­u­al­nych i uczest­nik wys­taw zbiorowych, uczest­nik Szkoły Widzenia oraz Grupy 999, częsty gość w Żywym Skanse­nie Fotografii, kura­tor w Galerii Pustej cd. w Jaworznie oraz w Galerii ZA SZYBĄ w Katow­icach, lau­re­at nagrody dla młodego twór­cy imienia Anny Cho­j­nack­iej. Orga­ni­za­tor warsz­tatów fotograficznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych we współpra­cy z różny­mi insty­tuc­ja­mi. Z wyk­sz­tałce­nia filolog, nauczy­ciel języ­ka pol­skiego w szkole podstawowej.

————————————————————————-

Gale­ria Negatyw “Śląsk” — MIchał Cała

New_Plakat Cała Wernisażowy tło

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Gale­ria Negatyw serdecznie zaprasza­ją na wernisaż wys­tawy Michał Cała “Śląsk”, który odbędzie się 05 wrześ­nia 2015 o godz 19.00 w Galerii “Wyższy poziom”/ poziom +2/ w Galerii Katow­ick­iej w Katow­icach ul. 3 Maja 3. Kura­torem wys­tawy jest Woj­ciech Kukuczka.
Serdecznie zapraszamy.

Światło Cza­sów – Mis­tr­zowie Fotografii” to kole­j­na kul­tur­al­no-artysty­cz­na inic­jaty­wa Galerii Negatyw. Cykl trzech nietuzinkowych wys­taw fotograficznych wybit­nych artys­tów – leg­end pol­skiej i świa­towej fotografii: Michała Cały, Jana Bułha­ka i Nadara (Gas­par­da Félixa Tour­na­chona), którzy zabiorą nas w podróż w głąb cza­su i przestrzeni. Niniejszym rozpoczy­namy od fotografii doku­men­tal­nej Śląs­ka drugiej połowy XX wieku, następ­nie pokaże­my pejza­że Pol­s­ki z pier­wszej połowy ubiegłego stule­cia, aby zwieńczyć cykl, wys­tawą XIX wiecznych portretów artysty­cznej eli­ty paryskiego życia kul­tur­al­nego. Będziemy odkry­wać na nowo walo­ry artysty­cznej wypowiedzi, warsz­ta­towego mis­tr­zost­wa, ale przede wszys­tkim zapisu światła, którego już nie ma.
Uroczys­tą inau­gu­rację cyk­lu stanow­ić będzie wernisaż wys­tawy doku­men­tal­no-artysty­cznej fotografii Michała Cały zaty­tułowanej „Śląsk”, na który Gale­ria Negatyw zaprasza 5 wrześ­nia o godzinie 19:00 do przestrzeni „Wyższy Poziom” w Galerii Katow­ick­iej przy ul. 3 Maja 30. W pro­gramie wernisażu prze­mowa kura­to­ra, pokaz mul­ti­me­di­al­ny, oprawa muzy­cz­na DJ 7w5, wino i poczęs­tunek. Naszym odbior­com zaprezen­tu­je­my ser­ię czarno-białych fotografii moc­no inspirowanych kra­jo­brazem Śląs­ka. Na wys­taw­ie nie zabraknie wywier­a­ją­cych ogromne wraże­nie indus­tri­al­nych pejza­ży, widoków robot­niczych osiedli, kopalń, hałd, a wśród nich ludzi – mieszkańców Śląs­ka drugiej połowy XX wieku.
Pro­gram wernisażu:
— ofic­jalne otwarcie
— prze­mowa Woj­ciecha Kukuczki
— prze­mowa Katarzyny Łaty-Wrony
— pro­jekc­ja multimedialna
— muzy­cz­na inter­pre­tac­ja wys­tawy – DJ 7w5
— wino i poczęstunek

————————————————————————-

Gale­ria Pus­ta cd. “Pas­jans” — Katarzy­na Łata-Wrona

New_kasia pusta

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Gale­ria Pus­ta cd. serdecznie zaprasza­ją na wernisaż wys­tawy Katarzy­na Łata-Wrona “Pas­jans”, który odbedzie się 24 czer­w­ca 2015 o godz 17.30 w siedz­i­bie galerii w Jaworznie ul.Fabryczna 37. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 28.07.2015.
Serdecznie zapraszamy.

New_pasjans_1 karta

Katarzy­na Łata-Wrona

PASJANS

ktoś zagrał moi­mi uczuciami
jak to się robi?
sprawdziłam
sprawdzam
oko
puszczam oko
do niego
i drugie do siebie
więc ter­az ułożę pasjansa…

New_pasjans_2 karta

PASJANS” jest zamknię­tym, hybry­dowym cyk­lem fotografii, które przy­go­towałam spec­jal­nie dla Galerii Pustej.
Jej intym­na przestrzeń zde­ter­mi­nowała wybór niewiel­kich form i sprowokowała mnie do… zwierzeń.
Czas, miejsce, myśli — wszys­tkie te ele­men­ty złożyły się po to, żebym mogła znów podzielić się z Wami kawałkiem mojej… fotografii.
Zapraszam do Galerii PUSTEJ,
Katarzy­na Łata — Wrona

New_pasjans_3 karta

New_pasjans_4 karta

Urod­zona w 1973 roku. W lat­ach 1994–1999 stu­diowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafi­ki w Katow­icach. Jest członkiem ZPAP i ZPAF (gdzie od 2005 roku pełni funkcję preze­sa Okręgu Śląskiego).
Jest autorką kilku­nas­tu wys­taw indy­wid­u­al­nych, kilkudziesię­ciu zbiorowych oraz hap­pen­ingów fotograficznych. Redak­tor książek fotograficznych i koor­dy­na­tor pro­jek­tów doku­men­tu­ją­cych Śląsk (m.in. “Śląs­ki Park Prze­mysłowy”, “Wod­na i oko­lice”). Była jurorem wielu konkursów fotograficznych i kura­torką wys­taw. Zaj­mu­je się pro­mocją i edukacją w zakre­sie fotografii. Współt­worzy pro­gram warsz­tatów fotograficznych (www.fotowarsztaty.eu).
W 2010 roku otrzy­mała nagrodę Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego za osiąg­nię­cia twór­cze i wkład w rozwój pol­skiej kultury.
Kura­tor Galerii Mias­ta Ogrodów w Katow­icach. Wykład­ow­ca Studi­um Fotografii ZPAF w Warsza­w­ie oraz WSTI w Katowicach.
www.katarzyna-lata.com

New_pasjans_5 karta

New_pasjans_12 karta

————————————————————————-

Gale­ria Łakom­scy “Tajem­nice pra­cowni” — Arka­diusz Ławrywianiec

New_Zaproszenie net

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Gale­ria Łakom­scy serdecznie zaprasza­ją na wernisaż wys­tawy Arka­diusz Ławry­wian­iec “Tajem­nice pra­cowni”, który odbedzie się 22 czer­w­ca 2015 o godz 18.00 w siedz­i­bie galerii w Sos­now­cu ul.Wysoka 9a. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 15.09.2015.
Serdecznie zapraszamy.

Pra­cow­n­ia artysty to… wciąż brz­mi tajem­nic­zo. Przede wszys­tkim dla laików, ale i dla samych twór­ców, dla których to nie tylko miejsce pra­cy, ale także przestrzeń intym­nego kon­tak­tu z włas­ny­mi prze­myśle­ni­a­mi i samot­nego poszuki­wa­nia inspiracji. […]
Żeby odd­ać charak­ter tak bard­zo niety­powych miejsc, a przede wszys­tkim pokazać ich gospo­darzy, rzad­ko wystar­cza­ła jed­na wiz­y­ta. Przy okazji owych specy­ficznych sesji zdję­ciowych toczyły się prze­cież także długie, cza­sem wręcz bur­zli­we, dyskus­je. O sztuce w ogóle, o kondy­cji sztu­ki współczes­nej, a w końcu – o życiu jako takim, bo robiło się kam­er­al­nie i oby­d­wie strony, fotografa i fotografowanego, zaczy­nała łączyć nić zau­fa­nia i wza­jem­nej życ­zli­woś­ci. Cza­sem trze­ba było nawet zmienić kon­cepcję kole­jnej serii, gdy okazy­wało się, że artys­ta uchylił rąb­ka jakiejś twór­czej tajem­ni­cy i warto było ten rąbek pod­nieść nieco wyżej. […]
Zdję­cia pokazu­ją plas­tyków tylko we wnętrzach, bo takie było założe­nie, warto więc może dodać, że pra­cown­ie zna­j­du­ją się w zaskaku­ją­co różnych miejs­cach. W blokach na typowych PRL-ows­kich osied­lach, w starych pofab­rycznych przestrzeni­ach, na wydzielonych pię­tra­ch domów jed­norodzin­nych, a nawet w garażu czy domowej kuch­ni. Gdzie by się jed­nak nie zna­j­dowały, zaskaku­ją kli­matem i wyczuwal­ną indy­wid­u­al­noś­cią swoich gospo­darzy. […] Więk­szość artys­tów tworzy w kilku różnych miejs­cach, jed­nak niemal zawsze jed­no z nich jest ich portem docelowym. I to jest ta Prawdzi­wa Pra­cow­n­ia, czyli miejsce, gdzie nie tylko potrafią się skupić, ale wręcz wypreparować z rzeczy­wis­toś­ci i tworzyć własne światy…

Hen­ry­ka Wach-Malicka

————————————————————————-

Gale­ria Mias­ta Ogrodów “Niewidzialne Mapy #2” — Andrzej Kramarz

New_NiewidzialneMapy#2_flayer

Gale­ria Mias­ta Ogrodów oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki serdecznie zaprasza­ją na wernisaż wys­tawy Andrzej Kra­marz “Niewidzialne Mapy #2”, który odbedzie się 24 czer­w­ca 2015 o godz 20.00 w siedz­i­bie galerii w Katow­icach ul. Stanisława 4. Wys­tawę moż­na oglą­dać od 25.06.2015 do 19.07.2015.

Andrzej Kra­marz

Niewidzialne Mapy to peł­na metafor nar­rac­ja o wza­jem­nym przenika­niu się człowieka i przestrzeni oraz relacji, która z tego pow­sta­je. Bazu­jąc na obrazach, dźwiękach, zapisach rozmów, wspom­nieni­ach i his­torii, Kra­marz inter­pre­tu­je zwycza­jne miejs­ca jakich dziesiąt­ki mijamy każdego dnia. Pode­j­mu­je pró­by przed­staw­ienia złożonoś­ci życia oraz wpisanego w nie niedostrze­ganego spek­trum doświad­czenia w zderze­niu z proza­icznym ludzkim wysiłkiem porząd­kowa­nia i orga­ni­zowa­nia przestrzeni, którego prze­jawem może być tworze­nie jed­nowymi­arowych map.

Wys­tawa, której obiek­tem jest krót­ka, około trzys­tu-metrowa uli­ca Mamo w miasteczku Hilo na Hawa­jach zaw­iera około tysią­ca frag­men­tarycznych fotografii i notatek, wycinków z gazet, wysy­pa­nych na stół, niczym puz­zli w Życiu, Instrukcji obsłu­gi, Georges’a Perec’a, gdzie his­torię moż­na zacząć w dowol­nym momencie. 

Andrzej Kra­marz (1964) — W jego twór­c­zoś­ci nieustan­nie powraca tem­at pamię­ci i więzi człowieka z przestrzenią. W pow­sta­ją­cym obec­nie mul­ti­me­di­al­nym cyk­lu Invis­i­ble Maps, artys­ta łączy dziesiąt­ki fotografii, efe­meryczne dźwię­ki audio, zapisy rozmów i wspom­nień, archi­wów oraz wideo. Zain­tere­sowanie pamię­cią Kra­marz pogłębia w swo­jej artysty­cznej prak­tyce badaw­czej i kura­torskiej. Ukończył Insty­tut Twór­czej Fotografii w Opaw­ie (Czechy) oraz Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Był współtwór­cą Fun­dacji Ima­go Mun­di, w lat­ach 2006–2008 członkiem Rady Pro­gramowej oraz współor­ga­ni­za­torem fes­ti­walu Miesiąc Fotografii w Krakowie. Jest kura­torem wys­taw, edy­torem książek fotograficznych, wykład­ow­cą Uni­ver­si­ty of Hawaii i Hawaii Com­mu­ni­ty Col­lege (USA). W 2009 roku był stype­ndys­tą Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego. Wys­taw­ia w kra­ju i za granicą.

————————————————————————-

6 Spotkanie z fotografią “Blisko nas” — Arka­diusz Ławry­wian­iec Stac­ja Artysty­cz­na Rynek

New_6.spotkanie z fotograią Arkadiusz Ławrywianiec

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Stac­ja Artysty­cz­na Rynek w Gli­wicach zaprasza­ją 10 czer­w­ca 2015 o godzinie 18.00 na 6 Spotkanie z fotografią, którego goś­ciem będzie Arka­diusz Ławry­wian­iec. Spotkanie, pod­czas którego będzie moż­na zobaczyć cykl “Blisko nas” odbędzie się w Stacji Artysty­cznej Rynek w Gli­cach Rynek 4–5 Ipiętro. Prowadze­nie Marcin Górs­ki. Wstęp wolny.

Arka­diusz Ławry­wian­iec ur. 19.01.1967 w Opolu. Jest absol­wen­tem Wyższej
Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je od 1986 roku, kiedy to
wykon­ał włas­noręcznie pier­wszą odbitkę. Od 1994 pracu­je w Dzi­en­niku Zachod­nim jako fotore­porter. Od 2009 uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Od 2010 jest członkiem ZPAF. Autor i współau­tor wys­taw w Katow­icach, Krakowie, Tychach, Cieszynie, Kłodzku, Warsza­w­ie, Sos­now­cu, Saint-Eti­enne, Kolonii, Skop­je, Mont­pel­li­er. W lat­ach 2011 i 2013 był stype­ndys­tą Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry oraz otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w dziedzinie kul­tu­ry. Zaj­mu­je się repor­tażem i doku­mentem fotograficznym. 

————————————————————————-

“Blisko nas” — Arka­diusz Ławry­wian­iec w Galerii Ekslib­ris Miejs­ka Bib­liote­ka Pub­licz­na w Czeladzi

New_11114349_986020501409709_5993174901920750540_o

Blisko nas — Arka­diusz Ławrywianiec
Od 9 do 29 czer­w­ca 2015 r. w Galerii Ekslib­ris MBP prezen­tu­je­my wys­tawę fotograficzną Arka­diusz Ławry­wian­iec Fotografia Blisko nas. 18 czer­w­ca o godz. 17.00 zaprasza­my na wernisaż i spotkanie z autorem.
Miejs­ka Bib­liote­ka Pub­licz­na w Czeladzi, ul. 1 Maja 27

Zdję­cia przed­staw­ione na wys­taw­ie to doku­men­tal­na opowieść o życiu codzi­en­nym społecznoś­ci żydowskiej sku­pi­onej wokół Gminy Wyz­nan­iowej Żydowskiej w Katow­icach. Osią nar­ra­cyjną jest rabin Jehoshua Ellis. Fotografie pow­stawały od 2010 r. w trak­cie przy­go­towań oraz samych świąt żydows­kich takich jak sukot, chanu­ka, purim, ale również pod­czas obrzę­du obrzeza­nia, wykupi­enia pier­worod­nego syna czy też spotka­nia emery­tów i rencistów.

————————————————————————-

Gale­ria Pus­ta pro­moc­ja kat­a­logu pod­sumowu­jącego wys­tawy w 2014 roku

New_zaproszenie copy

————————————————————————-

Spotkanie autorskie z cyk­lu “Fotografia — od pod­staw do pro­fesjon­al­iz­mu” Antoni Kreis “Po drugiej stron­ie zdjęcia”

New_plakatKreisjpg

Region­al­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na spotkanie autorskie z cyk­lu “Fotografia — od pod­staw do pro­fesjon­al­iz­mu”. Goś­ciem będzie Antoni Kreis “Po drugiej stron­ie zdję­cia”. Spotkanie odbędzie się 1 czer­w­ca 2015 r o godzinie 19.00 w Region­al­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Częs­to­chowie przy ul. Ogińskiego 13a.

New_z cyklu_GOLGOTA

New_z cyklu_IMAGINE

New_z cyklu_INTERPRETACJE

New_z cyklu_PASJA

ANTONI KREIS, ur. w 1956 w Chor­zowie, fotogra­fu­je od 35 lat, członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, wice prezes Zarzą­du Okręgu Śląskiego ZPAF. Uczest­nik pon­ad stu fotograficznych wys­taw zbiorowych i kilkudziesię­ciu indy­wid­u­al­nych w kra­ju i za granicą. Lau­re­at dziesiątek nagród w konkur­sach fotograficznych i fil­mowych. Orga­ni­za­tor kursów fotografii oraz wykład­ow­ca na kur­sach oraz w szkołach fotografii. Cią­gle poszuku­je nowych form wypowiedzi artysty­cznej. W obrę­bie jego zain­tere­sowań zna­j­du­ją się zarówno klasy­czne style fotograficzne jak portret, pejzaż czy repor­taż jak również dzi­ała­nia z gatunku fotograficznej awangardy.

New_z cyklu_REINKARNACJE_1

New_z cyklu_ŚWIĘCI

New_z cyklu_REINKARNACJE

————————————————————————-

Gale­ria Pus­ta Jakub Kaszu­ba, Krzysztof Sowa “Pro­jekt Fabryczna”

New_zaproszenie copy

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Zbig­niew Pod­si­adło “Igrzysko Boże”

New_newslettere-zaproszeniepodsiadlo

Alic­ja Knast Dyrek­tor Muzeum Śląskiego w Katow­icach serdecznie zaprasza na otwar­cie wys­tawy “Igrzysko Boże. Zbig­niew Pod­si­adło. Fotografia”

16.05.2015 r. / godz. 18.00 /Galeria fotografii / Muzeum Śląskie w Katow­icach / al. W. Kor­fan­tego 3 Wys­tawa będzie czyn­na w dni­ach 16.05–27.09. 2015 r

New_Podsiadlo-Igrzysko Boze-01

New_Podsiadlo-Igrzysko Boze-02

Zbig­niew Podsiadło
Urod­zony w 1955 roku, miesz­ka i pracu­je w Sosnowcu.
Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, obec­nie prezes Okręgu Górskiego ZPAF.
Jest wielokrot­nym lau­re­atem najważniejszych konkursów i wys­taw fotograficznych w kra­ju i za granicą, wyróżniony Medalem 150-lecia Fotografii, Złotą Odz­naką Pol­skiej Fed­er­acji Sto­warzyszeń Fotograficznych, Odz­naką Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego „Zasłużony dla Kul­tu­ry Polskiej”.
Członek Rady Fun­dacji „Cen­trum Fotografii” oraz Rady Pro­gramowej Cen­trum Sztu­ki Zamek Sielec­ki, w roku 2010 otrzy­mał Nagrodę Artysty­czną Mias­ta Sosnowca.
Brał udzi­ał w pon­ad dwus­tu wys­tawach między­nar­o­dowych i kra­jowych, zdobył medale i nagrody między inny­mi na wys­tawach w Zagrze­biu, Sin­ga­purze, Rio de Janeiro, Budapesz­cie, Moskwie, Madrycie, Pekinie, Berlin­ie i San Francisco.
Jest uczest­nikiem i orga­ni­za­torem plen­erów i sym­pozjów artysty­cznych oraz Opiekunem Artysty­cznym Sto­warzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu.
Wspiera i naucza młodych adep­tów fotografii.

New_Podsiadlo-Igrzysko Boze-03

New_Podsiadlo-Igrzysko Boze-05

Wybór prezen­towanych prac Zbig­niewa Pod­si­adły jest subiek­ty­wny, podyk­towany intu­icyjnym odbiorem ich przesła­nia. Za zgodą auto­ra zestaw­iono je według kry­teri­um „igrzys­ka Bożego” – domin­u­jącego moty­wu fotografii. Jako mot­to posłużył barokowy tekst Wacława Potock­iego zawarty w Ogrodzie fraszek i odnoszą­cy się w metaforyczny sposób do życia ludzkiego: Cóż jest świat? Sza­chown­i­ca. Właśnie mu to służy. A ludzie co są? Szachy roz­maitej struży. Ludz­ki los został pokazany jako gra toc­zona na czarno-białej sza­chown­i­cy między Bogiem i szatanem, w której człowiek miał­by być pio­nkiem. Jed­nak z zapy­taniem – czy tylko? Cytat z klasy­ka jest dobrym kon­tek­stem anal­izy prac auto­ra i mimo upły­wu trzech stule­ci nadal aktualnym.

New_Podsiadlo-Igrzysko Boze-06

New_Podsiadlo-Igrzysko Boze-08

Wys­tawa Igrzysko Boże nie jest prezen­tacją ret­ro­spek­ty­wną, ale się­ga do kilku zre­al­i­zowanych pro­jek­tów, by wydobyć z nich znaczenia zawarte w tytule. Mimo różnych wątków porusza te same dylematy – układanie się człowieka z Bogiem, sobą, otocze­niem, poszuki­wanie granic sacrum i pro­fanum, kon­sumpcję życia w jego codzi­en­nych, pospoli­tych, jak i świątecznych, atrak­cyjnych odsłonach i tych ostate­cznych – eschaty­cznych, których w kul­turze młodoś­ci nat­u­ral­nej i tej współcześnie kre­owanej nie ma. Nie ma przesła­nia memen­to mori, odchodzi tem­at śmier­ci i pamię­ci, a przeszłość nie wpisu­je się w kanony dzisiejszego kon­sumen­ta życia. Jed­nak powraca jak topos, łączy pię­kno egzys­tencji z przemi­janiem i obrazu­je całe bogact­wo mis­teri­um życia.

New_Podsiadlo-Igrzysko Boze-10

New_Podsiadlo-Igrzysko Boze-11

Prezen­towane fotografie skom­ponowane w sek­wenc­je wydoby­wa­ją z dorobku auto­ra wąt­ki egzys­tenc­jalne, które przewi­ja­ją się przez całą jego twór­c­zość. W obrazach utr­walonych w różnych cza­so­przestrzeni­ach, zre­al­i­zowanych w ciągu kilku ostat­nich lat, domin­u­je tem­aty­ka związana z religi­jnym wymi­arem życia człowieka. Tę duchową aurę zawartą w kole­jnych kadrach odd­a­je boga­ta architek­tu­ra świą­tyń różnych wyz­nań wpisana w ludzkie osady, sym­bole wiary zna­j­dowane w roz­maitych przestrzeni­ach i kra­jo­brazach, kaplicz­ki, przy­drożne świąt­ki i krzyże. No i cmen­tarze – osto­je pamię­ci – z całym rytu­ałem dbałoś­ci i pielęg­nowa­nia lub zapom­nienia – kiedy jako relik­ty dawnych kul­tur podle­ga­ją nat­u­ral­ne­mu przemi­ja­niu. Dziś, tkwiąc w sąsiedztwie ludz­kich siedz­ib, nadal niosą przesłanie pro memoria.
Kura­tor wys­tawy: Danu­ta Kowalik-Dura 

New_Podsiadlo-Igrzysko Boze-12

New_Podsiadlo-Igrzysko Boze-13

New_Podsiadlo-Igrzysko Boze-19

New_Podsiadlo-Igrzysko Boze-21

————————————————————————-

WIDOKI. Kra­jo­braz w pol­skiej fotografii”

New_14FK zaproszenie

New_LGW FK zaproszenie

WIDOKI. Kra­jo­braz w pol­skiej fotografii”
14. edy­c­ja pro­jek­tu Fotografia Kolekcjonerska
wys­tawa i aukc­ja mis­trzów pol­skiej fotografii
Warsza­wa — Łódź
— najwybit­niejsi polscy artyści
— kra­jo­braz jako motyw prze­wod­ni i inspiracja
— ważne zdję­cia z his­torii pol­skiej fotografii
— unika­towe odbitki
WARSZAWA:
Wernisaż: 06.05.2015 (śro­da), godz. 20:00
Wys­tawa: 06–12.05.2015
Miejsce: MYSIA 3, Leica Gallery Warsza­wa, ul. Mysia 3, III p.
ŁÓDŹ — FOTOFESTIWAL:
Wys­tawa: 28.05–07.06.2015
Aukc­ja: 30.05.2015 (sob­o­ta), godz. 17:00
Miejsce: Art_Inkubator, ul. Tymie­nieck­iego 3
Orga­ni­za­torzy: FotografiaKolekcjonerska.pl przy współpra­cy Artinfo.pl
Part­nerzy: FOTOFESTIWAL Między­nar­o­dowy Fes­ti­w­al Fotografii w Łodzi, Leica
Gallery Warsza­wa, MYSIA 3
Kra­jo­braz to tem­at nieskońc­zonych inspiracji w pol­skiej fotografii, który artyś­ci na
przestrzeni lat w różny sposób inter­pre­towali. Jed­ni zach­wycali się pięknem
otacza­jącego świa­ta, inni odchodzili od trady­cyjnych kadrów i nadawali
kra­jo­bra­zowi nie tylko nowy wymi­ar, ale też tworzyli go… z włas­nej wyobraźni. Stał
się on moty­wem dzieł takich twór­ców, jak Zdzisław Bek­sińs­ki, Chris Niedenthal,
Paweł Pierś­cińs­ki, Zofia Rydet czy Kacper Kowal­s­ki. Poza ich pra­ca­mi podczas
niezwykłej wys­tawy „WIDOKI. Kra­jo­braz w pol­skiej fotografii” w ramach 14.
edy­cji pro­jek­tu Fotografia Kolekcjon­er­s­ka będzie moż­na oglą­dać zdję­cia wielu
innych znakomi­tych autorów. Ekspozy­c­ja rozpocznie się w Warsza­w­ie, a następnie
zostanie prze­nie­siona do Łodzi na FOTOFESTIWAL Między­nar­o­dowy Festiwal
Fotografii, gdzie odbędzie się aukc­ja wszys­t­kich zdjęć.
To już dru­gi rok z rzę­du Fotografia Kolekcjon­er­s­ka zagoś­ci wios­ną na łódzkim
FOTOFESTIWALU prezen­tu­jąc wys­tawę tem­aty­czną. Zeszłorocz­na edy­c­ja była
poświę­cona moty­wowi ciała w pol­skiej fotografii. Tym razem, naw­iązu­jąc do jed­nej z
częś­ci pro­gra­mu fes­ti­walu „HIT THE ROAD: Fotografowie w drodze”, uwagę kierujemy
na kra­jo­braz i zabier­amy Państ­wa w podróż. Wspól­nie będziemy podzi­wiać wido­ki, które
przez pon­ad sto ostat­nich lat przy­go­towali dla nas wybit­ni polscy artyś­ci. Nasza
wędrówka zaczy­na się na początku XX w., gdy kilku­nas­to­let­ni Stanisław Ignacy
Witkiewicz (Witka­cy) fotografował oko­lice Gubałów­ki. Tatry odwiedza­my jeszcze
kilkukrot­nie dzię­ki pra­com Ste­fana Arczyńskiego, Edwar­da Hartwiga, Henryka
Pod­dęb­skiego i Antoniego Wieczorka.
Różne zakąt­ki między­wo­jen­nej Pol­s­ki oglą­damy na zdję­ci­ach Jana Bułha­ka, twórcy
pro­gra­mu Fotografii Ojczys­tej, czy wspom­ni­anego już Pod­dęb­skiego, który dotarł do
ówczes­nej grani­cy pol­sko-niemieck­iej przy ujś­ciu rze­ki Piaśni­cy do Bał­tyku. Pięknem
przy­rody w duchu pik­to­ri­al­iz­mu zach­wycał się Tadeusz Wańs­ki, który, wraz z
prezen­towanym także Tadeuszem Cypri­anem, należał do poz­nańskiego Trójlistka.
Podróżu­jąc w cza­sie przenosimy się do powo­jen­nej zbur­zonej Warsza­wy, którą
doku­men­tował Karol Szczecińs­ki. Pol­ską prow­incję lat 50. XX w. wiz­y­tu­je­my w pracach
dwóch niezwyk­le cenionych twór­ców — Zdzisława Bek­sińskiego i Jerzego Kosińskiego.
Osiąg­nię­cia Kieleck­iej Szkoły Kra­jo­brazu prezen­tu­ją Janusz Buczkows­ki i Paweł
Pierś­cińs­ki. Z dorobku tego ostat­niego wybral­iśmy zdję­cia ilus­tru­jące różne kierunki
poszuki­wań twór­czych, w tym ekspery­men­ty for­malne, jak w „Pię­cioboku”, nazywanym
przez auto­ra “portretem tru­mi­en­nym kra­jo­brazu kieleck­iego”. Kilko­ma fotografiami
przy­wołu­je­my Zofię Rydet, która kra­jo­braz przed­staw­iała zarówno w cyklach
doku­men­tal­nych („Nieskońc­zoność dale­kich dróg”), jak i krea­cyjnych („Świat uczuć i
wyobraźni”). W swo­je rodzinne strony zabier­a­ją nas Jerzy Lew­czyńs­ki i Wojciech
Zawadz­ki. Na plażę w Międzyz­dro­jach z lat 70. XX w. zaglą­damy z Chrisem
Niedenthalem.
Niek­tórzy artyś­ci, korzys­ta­jąc z moty­wu kra­jo­brazu, wyrażali reflek­sje filozoficzne.
Tem­at przemi­ja­nia i nietr­wałoś­ci natu­ry pode­j­mu­je Zyg­munt Ryt­ka. O asymetrii -
zarówno rzeczy­wis­toś­ci, jak i próbu­jącej ją utr­wal­ić fotografii, opowiadał Zbigniew
Dłubak.
Do światów stwor­zonych dzię­ki wyobraźni mamy dostęp w twór­c­zoś­ci kilku artystów.
Inspiracją zdję­cia Grze­gorza Przy­bor­ka był pobyt we fran­cuskim Arles. Nato­mi­ast Kobas
Lak­sa i Jan Dzi­aczkows­ki swo­ją uwagę skierowali na Warsza­wę. Fotokolaż
Dzi­aczkowskiego z cyk­lu „Góry dla Warsza­wy” to niezwykła rzad­kość na rynku.
Koniec naszej podróży wyz­nacza­ją fotografie artys­tów odnoszą­cych sukcesy w ostatnich
lat­ach. Z niety­powego punk­tu widzenia, czyli z nie­ba, patrzymy na oko­lice Sandomierza
w pra­cy Kacpra Kowal­skiego „Kos­mos”. Głos o architek­turze warsza­wskiego osiedla
Przy­czółek Gro­chows­ki zabiera Fil­ip Springer. W Jekateryn­bur­gu pow­stała pra­ca Rafała
Milacha należą­ca do cyk­lu „7 Rooms”, będącego opowieś­cią o współczes­nej Rosji. Z
innego kon­ty­nen­tu, z Amery­ki Północ­nej pochodzi portret Tayln autorstwa Ilony Szwarc,
przed­staw­ia­ją­cy jed­ną z dziew­czynek biorą­cych udzi­ał w tek­sańs­kich zawodach rodeo.
Sze­rok­iej drogi!
Artyś­ci, m.in.: Ewa Andrze­jew­s­ka, Ste­fan Arczyńs­ki, Zdzisław Bek­sińs­ki, Janusz
Buczkows­ki, Jan Bułhak, Michał Cała, Tadeusz Cypri­an, Zbig­niew Dłubak, Benedykt
Jerzy Dorys, Jan Dzi­aczkows­ki, Marek Gar­dul­s­ki, Anna Grzelews­ka, Eugeniusz
Hane­man, Edward Hartwig, Mag­da Hueck­el, Marcin Jas­trzęb­s­ki, Krzysztof Kamiński,
Jerzy Kosińs­ki, Kacper Kowal­s­ki, Andrzej Kra­marz, Andrzej Lachow­icz, Kobas Laksa,
Jerzy Lew­czyńs­ki, Jerzy Łapińs­ki, Bog­dan Łopieńs­ki, Rafał Milach, Chris Niedenthal,
For­tu­na­ta Obrą­pal­s­ka, Paweł Pierś­cińs­ki, Woj­ciech Plewińs­ki, Hen­ryk Pod­dęb­s­ki, Bart
Pogo­da, Grze­gorz Przy­borek, Tadeusz Rydet, Zofia Rydet, Zyg­munt Ryt­ka, Mateusz
Sarełło, Bro­nisław Schlabs, Tomek Siko­ra, Fil­ip Springer, Ilona Szwarc, Tadeusz Wański,
Jerzy War­dak, Antoni Wiec­zorek, Wojtek Wietes­ka, Stanisław Igna­cy Witkiewicz
(Witka­cy), Stanisław J. Woś, Wiesław Mar­iusz Zielińs­ki, Ireneusz Zjeżdżał­ka, Paweł
Żak.
14. edy­c­ja pro­jek­tu Fotografia Kolekcjon­er­s­ka odbędzie się dwóch mias­tach. Wernisaż i
kilkud­niową wys­tawę przedauk­cyjną będzie moż­na obe­jrzeć najpierw w warszawskiej
Leica Gallery Warsza­wa przy ul. Mysiej 3. Następ­nie ekspozy­c­ja zostanie przeniesiona
na FOTOFESTIWAL Między­nar­o­dowy Fes­ti­w­al Fotografii w Łodzi. Tutaj też odbędzie
się aukc­ja wys­taw­ianych fotografii.
Fotografia Kolekcjon­er­s­ka to jedyny w Polsce cyk­liczny pro­jekt auk­cyjny poświęcony
fotografii. Od pier­wszej edy­cji w 2007 r. ofer­owana jest zróżni­cow­ana kolekcjonerska
ofer­ta zdjęć najwybit­niejszych pol­s­kich artys­tów. Jed­nym z celów tego projektu
kończącego się aukcją jest propagowanie idei kolekcjonowa­nia fotografii w Polsce.
Trady­cyjnie pod­czas wys­tawy przedauk­cyjnej będzie moż­na zobaczyć rzad­kie odbitki
wyko­nane w różnorod­nych tech­nikach. Jest to wyjątkowa okaz­ja, aby w jed­nym miejscu
i cza­sie zobaczyć tak bogaty dorobek pol­skiej fotografii. Wydarze­niu towarzyszy
staran­nie opra­cow­any dwu­języ­czny kat­a­log, w którym zna­jdą się syl­wet­ki artys­tów, opisy
oraz repro­dukc­je wszys­t­kich prac.
Kura­tor­ka i koor­dy­na­tor­ka: Katarzy­na Sagatowska
Współpra­ca kura­tors­ka: Maga Sokalska
Bieżące infor­ma­c­je doty­czące wys­tawy, aukcji oraz wydarzeń towarzyszą­cych można
znaleźć na stronach http://www.fotografiakolekcjonerska.pl oraz http://www.artinfo.pl
Kontakt:
Mag­dale­na Gor­las: gorlas.magdalena@gmail.com; + 48 502 655 922
Katarzy­na Saga­tows­ka: sagatowska@fotografiakolekcjonerska.pl, +48 516 106 073

————————————————————————-

Spotkanie autorskie z cyk­lu “Fotografia — od pod­staw do pro­fesjon­al­iz­mu” Arka­diusz Ławrywianiec

New_Arek Lawrywianiec

Region­al­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na spotkanie autorskie z cyk­lu “Fotografia — od pod­staw do pro­fesjon­al­iz­mu”. Goś­ciem będzie Arka­diusz Ławry­wian­iec. Spotkanie odbędzie się 4 maja 2015 r o godzinie 19.00 w Region­al­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Częs­to­chowie przy ul. Ogińskiego 13a.

22-05-2010 BIERUN   FLOOD IN BIERUN LITTLE RIVER GOSTYNKA BROKE DAMS  AND FLOODED SEVERAL DISTRICT IN BIERUN

Arka­diusz Ławry­wian­iec ur. 19.01.1967 w Opolu. Jest absol­wen­tem Wyższej
Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je od 1986 roku, kiedy to
wykon­ał włas­noręcznie pier­wszą odbitkę. Od 1994 pracu­je w Dzi­en­niku Zachod­nim jako fotore­porter. Od 2009 uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Od 2010 jest członkiem ZPAF. Autor i współau­tor wys­taw w Katow­icach, Krakowie, Tychach, Cieszynie, Kłodzku, Warsza­w­ie, Sos­now­cu, Saint-Eti­enne, Kolonii, Skop­je. W lat­ach 2011 i 2013 był stype­ndys­tą Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry oraz otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w dziedzinie kul­tu­ry. Zaj­mu­je się repor­tażem i doku­mentem fotograficznym. 

52/92/5 KL 4A 25-04-2002 BYTOM FOT - ARKADIUSZ üAWRYWIANIEC PAÁSTWOWA OGîLNOKSZTAüC„CA SZKOüA BALETOWA KONCERTEM Z OKAZJI MIcDZYNARODOWEGO DNIA TAÁCA

20-09-2014 KATOWICE SPODEK  MISTRZOSTWA ŒWIATA MʯCZYZN W PI£CE SIATKOWEJ 2014 FIVB MENS VOLLEYBALL WORLD CHAMPIONSHIP FRANCJA - BRAZYLIA BERNARDO REZENDE TRENER BRAZYLI FOT - ARKADIUSZ £AWRYWIANIEC © ARKADIUSZ £AWRYWIANIEC +48602108563 www.areklawrywianiec.com

60/40/3-12 12-05-2004 BYTOM ¸AGIEWNIKI FOT - ARKADIUSZ ¸AWRYWIANIEC

————————————————————————-

Gale­ria Pus­ta Janusz Nowac­ki “Melan­cholie dębowe”

New_zaproszenie_small

————————————————————————-

Wys­tawa “Chłop­skie widzenie”

New_Wystawa zaproszenie

————————————————————————-

Wys­tawa Michał Cała “METROPOLIA

New_Będzin 2008

Miejs­ki Domu Kul­tu­ry Włók­niarzy, Gale­ria B&B, w Biel­sku-Białej ul. 1 Maja 12 oraz autor serdecznie zaprasza­ją na wernisaż wys­tawy Michał Cała “METROPOLIA”, który odbędzie się 10 kwiet­nia 2015, o godzinie 18.

————————————————————————-

Wys­tawa pokonkur­sowa Cyber­fo­to 2015

New_zaproszenie CYBERFOTO2015.jpgpop

Krzysztof Jurec­ki
Różnorodność…
Obec­na edy­c­ja Cyber­fo­to sytu­u­je się w innej optyce wiz­ual­noś­ci niż miało to miejsce kilka­naś­cie lat temu, na przełomie wieków.
Obec­nie fotografia, przede wszys­tkim staty­czny obraz cyfrowy, znalazła się w orbicie edukacji artysty­cznej i wys­taw­i­en­nict­wa na całym
świecie, posi­a­da także ugrun­towaną pozy­cję w reklamie. Jest ważnym sposobem utr­wala­nia życia rodzin­nego, turyz­mu, fantazji
eroty­cznych (inter­net). Stała się więc powszech­nym notat­nikiem, czy raczej bezwład­nym atlasem (w znacze­niu Aby Warburga)
ponowoczes­nego świa­ta. Ale w ofen­sy­wie artysty­cznej są tzw. tech­ni­ki fotografii alter­naty­wnej, fotografia anal­o­gowa, w tym otworkowa
oraz malarst­wo, które inko­r­porowało do swych dzi­ałań zasady i możli­woś­ci fotografii. Po raz kole­jny po swej śmier­ci wkroczyło na scenę
artysty­czną i pod­jęło nowe poszuki­wa­nia. Zdig­i­tal­i­zowane archi­wa fotograficzne są i będą nowym odczy­ty­waniem his­torii i tworzeniem
nowego obrazu świa­ta, w którym mod­ern­izm jest kry­tykowany albo prze­ci­wnie chro­niony. Kry­ty­czne oko sku­pia się na postulatach
postkolo­nial­iz­mu będącego wyzwaniem do napisa­nia nowej his­torii kul­tu­ry i oczy­wiś­cie fotografii.
Trzy pier­wsze nagrody na Cyber­fo­to prezen­tu­ją bard­zo wyso­ki poziom artysty­czny, pokazu­jąc różne strate­gie działania
mon­tażu elektronicznego.

KATALOGcyberfotoSTRONY 2015.cdr

Czym jest uczest­nict­wo w kulturze?
I nagrodę otrzy­mała dzi­ała­ją­ca w zakre­sie fotomon­tażu i malarst­wa Pauli­na Stasik za pracę Kul­tu­rys­t­ki kul­tu­ry. Artys­t­ka nie jest
fotografem lecz grafikiem, który świadomie korzys­ta z wiary­god­noś­ci znaku fotograficznego i sto­su­je go bez real­noś­ci znaczeniowej,
typowej dla fotografii doku­men­tal­nej. Na jej prace pt. Van­i­ty zwró­ciłem uwagę na ubiegłorocznym konkursie.
Nie chcę się zas­tanaw­iać czy Kul­tu­rys­t­ki kul­tu­ry to mon­taż fem­i­nisty­czny, ponieważ nie czas ani miejsce na takie dywa­gac­je. Zwraca
uwagę niety­powa kom­pozy­c­ja pole­ga­ją­ca na podziale pra­cy na trzy pola obra­zowe, jak to np. czynił w okre­sie międzywojennym
Kaz­imierz Pod­sadec­ki potrafią­cy w groteskowy, qua­si sur­re­al­isty­czny sposób kry­tykować m.in. gwiazdy ówczes­nego kina. W bardzo
ciekawej pra­cy Stasik kobieta/y w przewrot­ny sposób sta­ją się „męskim” Super­manem, na której/ych ramionach zna­j­du­ją się nagie,
eroty­cznie inter­pre­towane postaci kobi­et, naśladu­jące pozę kulturysty/Supermana. Z lewej strony mon­tażu, na okręgu sto­ją postaci
kobi­et z jakiegoś konkur­su pię­knoś­ci(?) tworząc for­mę słońca/kwiatu. Wewnątrz niego umieszc­zono „gim­nastyku­jące się” ramiona,
sugeru­jące wysiłek. Poniżej opisanych scen zna­j­du­je fryz nagich, w tanecznych pozach fig­ur ludz­kich, jak z płasko­rzeź­by greck­iej z okresu
klasy­cznego. Wyjątkowo pojaw­ia­ją się tu frag­men­ty postaci męs­kich. Niek­tóre z ciał są geom­e­tryczne, zle­wa­ją się z tłem niwelując
erotyzm i wprowadza­jąc dynamizm w tej częś­ci kompozycji.
Wypa­da się zas­tanow­ić, czy skom­p­likowana ide­owo i for­mal­nie real­iza­c­ja Stasik jest pro czy kon­tra kon­sumpcjoniz­mowi? Raczej
jest to ogól­na, choć zaskaku­ją­ca, diag­noza ogól­nej sytu­acji, w której odgry­wanie roli i jed­noczesne epa­towanie, czy wręcz narzucanie
określonego stereo­ty­pu wiecznej młodości/piękności sta­je obow­iązu­ją­cym kanonem pustej ide­owo pop-kul­tu­ry. Dodać można –
propagowanym bezkry­ty­cznie przez mass-media.

KATALOGcyberfotoSTRONY 2015.cdr

KATALOGcyberfotoSTRONY 2015.cdr

Doku­ment fotograficzny, jako katastrofa?
Niezwyk­le ciekawe pod­ważanie doku­men­tal­nej funkcji fotografii nastąpiło w pra­cach Adama Markowskiego, który w trzech
wchodzą­cych ze sobą w relac­je cyk­lach pokazał możli­woś­ci doty­czące manip­u­lowa­nia zjawiskiem katas­tro­fy lot­niczej. Prob­lem ten,
zapoc­zątkowany w 2010 roku jest wciąż aktu­al­ny z powodu niewy­jaśnionych katas­trof w Polsce, Malezji, na Ukrainie, w tym zniknięcia
wielkiego samolo­tu, co wyda­je się niepraw­dopodob­ne w drugim dziesię­ci­ole­ciu XXI wieku.
Sug­esty­wne „proste”, wręcz przy­pom­i­na­jące ama­torskie zdję­cia m.in. z Warsza­wy (Pałac Kul­tu­ry, Dworzec Cen­tral­ny), jak też
z innych przestrzeni mniej iden­ty­fikowal­nych, sugeru­ją stan zagroże­nia nie tylko wypad­ka­mi lot­niczy­mi, ale też wojną. Na jed­nym ze
zdjęć widz­imy jadące samo­chody z wyrzut­ni­a­mi raki­et, a pra­ca przy­pom­i­na fotografię robione z ukrycia tak, jak to czyniono np. w stanie
wojen­nym w Polsce. Aby osłabić real­ną wymowę mil­i­tarną dwóch cyk­li, kole­jny pt. Obiek­ty przy­pom­i­na o lądowa­ni­ach (awaryjnych)
statków kos­micznych, jak z fil­mu Wojny gwiezdne. Wyraz tej serii jest bardziej iron­iczny. Moż­na odnieść wraże­nie, że cała fotografia
doku­men­tal­na i jej idee nie są mon­tażem, ale aranżacją czy wręcz insc­eniza­cją. Artys­ta pokazał, że w wyrafi­nowany, a jed­nocześnie prosty sposób fotomon­taż może odd­zi­ały­wać bard­zo skutecznie na naszą wyobraźnię, a nawet przestrze­gać przed nieszczęś­ciem. Mały for­mat zdjęć również kojarzy się z pracą „ama­to­ra”, ale jest to także
meto­da na ukrycie łączenia zdjęć (tzw. szwów).

KATALOGcyberfotoSTRONY 2015.cdr

Polemi­ka ze Zbig­niewem Dłubakiem?
Trze­cia nagro­da przy­padła Mag­dale­nie Sam­borskiej za tryp­tyk odnoszą­cy się do semi­o­ty­cznego bada­nia znakowania
w fotografii, jakie Dłubak przeprowadzał w związku z początka­mi kon­cep­tu­al­iz­mu na początku 1970 roku. Ostate­cznie na początku
lat 80. doprowadz­iło go to do stworzenia kole­jnego cyk­lu pod nazwą Desym­bol­iza­c­je, będącego badaniem znakowa­nia bliskiego dekon­strukcji Jacque­sa Derridy.
1 Sam­bors­ka w mailu do Sła­womi­ra Jodłowskiego ujawniła swój zamysł twór­czy doty­czą­cy tego cyk­lu . Jest to bard­zo istotne, ponieważ autor­ka nie tylko polem­izu­je z Dłubakiem, ale pokazu­je kon­sek­wenc­je jego postawy w nowych lib­er­al­nych i trans­gresyjnych cza­sach, kiedy płeć może być defin­iowana nawet w sposób kul­tur­owy. Zapowiadały to już różnego typu oper­ac­je chirur­giczne, jakie przeprowadza­li na polu artysty­cznym Orlan i Ste­larc, porusza­jąc na nowo prob­lem tran­skul­tur­owego i trans­genicznego ciała. Zde­cy­dowanie wolę od przy­wołanych artys­tów symu­la­cyjne prace Sam­borskiej, które takie sytu­acje tylko pro­jek­tu­ją, nada­jąc im dodatkowo znaczeń metaforycznych, kwes­t­ionu­ją­cych przyzwycza­ja­nia oby­cza­jowe i stereo­typy widzenia. Dodać trze­ba, że są to nie tylko bard­zo intere­su­jące mon­taże, ale także moc­no prowoku­jące, w charak­terysty­czny dla twór­c­zoś­ci post­fem­i­nisty­cznej sposób.

KATALOGcyberfotoSTRONY 2015.cdr

KATALOGcyberfotoSTRONY 2015.cdr

KATALOGcyberfotoSTRONY 2015.cdr

W kierunku malarst­wa, gra for­mą i fantasy
Do wyróżnień pre­tendowali też inni twór­cy (m.in. Szy­mon Hal­ter ze swy­mi nos­tal­giczny­mi pra­ca­mi). Rzad­ko na Cyberfoto
pojaw­ia­ją się dużo­for­ma­towe prace, jak Natalii Zakrock­iej, będące portretem na wskroś malarskim, w którym trud­no odczytać
psy­chol­o­gizm. Ważniejsze stały się rozwiąza­nia kolorysty­czne, w tym przeci­na­jące się niebieskie lin­ie o znacze­niu abstrakcyjnym,
stanow­iące konkurencję, ale i istotne uzu­pełnie­nie dla warst­wy fotogenicznej.
W innym kierunku gry for­mą i porów­na­nia postaci człowieka z moc­no zde­for­mowaną architek­turą Częs­to­chowy podążyła
Mał­gorza­ta Koza­kows­ka. Warto zaz­naczyć, że sko­rzys­tała, na zasadzie cytatu z wyróżnionych w 2013 roku na tym konkur­sie prac
swego syna – Jana Koza­kowskiego. W takim postępowa­niu nie ma nic negaty­wnego, a poza tym autor­ka uczyniła to z dużą kulturą
wiz­ual­ną. Jej prace ukazu­ją alien­ację i nieokreślone zagroże­nie dla człowieka pozbaw­ionego, poza jed­nym wiz­erunk­iem, twarzy.
Zresztą, ta osta­nia real­iza­c­ja z zamknię­ty­mi ocza­mi wyda­je się naj­ciekawsza z całej serii.
Ostat­nie wyróżnie­nie przy­padło niezwyk­le sprawne­mu pod wzglę­dem tech­no­log­icznym artyś­cie – Janowi Zychowi, który od
bard­zo wielu lat jest uczest­nikiem konkur­su Cyber­fo­to. Sądzę, że w zakre­sie mon­tażu wszel­ka mate­ria ule­ga temu twór­cy. Bardzo
łat­wo ją zniewala, defor­mu­jąc i nada­jąc włas­ną kolorys­tkę, co bliskie jest este­tyce fil­mowej sty­lu fan­ta­sy. Ale na szczęście
poszczególne kadry Zycha uzu­pełnione zostały frag­men­ta­mi real­noś­ci – portretem człowieka lub fig­urą zwierzę­cia, co pozwala
pozostać nam jeszcze w resz­tach rzeczy­wis­toś­ci. A real­ność, o czym nie trze­ba przy­pom­i­nać, jest pod­stawą naszego bycia i tworzonej
sztuki.
Wspom­nę także o ciekawych pra­cach zasłużonych już artys­tów dla roz­wo­ju fotografii cyfrowej: Euge­niusza Narzyńskiego oraz
Jac­ka Szczer­ban­iewicza, którzy od lat podąża­ją włas­ny­mi ścieżkami.
Na koniec zwrócę jeszcze uwagę, że fotografowie powin­ni uważać, aby nie pod­dać się zupełnie twór­c­zoś­ci abstrak­cyjnej, gdyż
ta poza atrak­cyjną mater­ią niewiele mówi nam o świecie i jego prob­lemach. A taka powin­ność doku­men­towa­nia świa­ta wciąż ciąży
nad fotografią, choć na Cyber­fo­to zna­j­du­je­my się w nowym rodza­ju kreacji sytu­u­ją­cym się między trady­cją fotografii analogowej
(real­ność), grafi­ki odwołu­jącej się do fotomon­tażu (łącze­nie form) a trady­cją malarst­wa (defor­ma­c­ja i kolor).

KATALOGcyberfotoSTRONY 2015.cdr

————————————————————————-

Wys­tawa Antoni Kreis “Pejzaż bezpośred­ni opowieś­ci kamery obscury”

New_plakat antoni copy

Zaprasza­my 14 kwiet­nia 2015 o godz. . 18.00 na wernisaż wys­tawy Antoniego Kreisa “PEJZAŻ BEZPOŚREDNI OPOWIEŚCI KAMERY OBSCURY”.

Wys­tawa prac Antoniego Kreisa będzie dostęp­na od 14.04 do 22.05.2015.

Kil­ka słów o wystawie:
Obraz uzyski­wany sposobem reje­strowa­nia rzeczy­wis­toś­ci za pomocą prymi­ty­wnego urządzenia zwanego „camerą obscurą”, czyli szczel­nej skrzyn­ki z maleńką dzi­urką w jed­nej ze ścianek intere­sował mnie od daw­na. Właś­ci­wie tak dawno, jak dawno fas­cynu­je mnie fotografowanie. Dłu­go przyglą­dałem się poczy­nan­iom wyz­naw­ców „otwor­ka” — fotografii wykony­wanej bez uży­cia obiek­ty­wu. Dłu­go też zas­tanaw­iałem się „po co…”? Po co fotografować tylko dlat­ego aby uzyskać na zdję­ciu led­wo czytel­ny ślad, zarys przed­mio­tu, nieostry, rozmy­ty frag­ment będą­cy niewąt­pli­wie, bezpośred­nim zapisem obser­wowanej rzeczy­wis­toś­ci. Zabawa dla samej zabawy, dla efek­tu, twór­c­zość „rados­na”, której efek­ty bard­zo szy­bko ule­ga­ją zapom­nie­niu, bo zwyk­le nie zaw­ier­a­ją w sobie żad­nego przekazu. Oczy­wiś­cie nie wszys­tkie prace „otworkow­ców” są tylko tech­niczną sztuczką, fajer­w­erkiem, którym moż­na się pochwal­ić przed zach­wyconą pub­licznoś­cią. Gdy przeglą­dałem dzieła wyko­nane przez mis­trzów gatunku postanow­iłem też spróbować… A gdy pewnego dnia wpadł mi w ręce album amerykańskiej artys­t­ki Sal­ly Mann o tytule „Deep South” z pra­ca­mi wyko­nany­mi co praw­da nie „otworkiem” ale dziewięt­nas­towieczną, kapryśną tech­niką mokrego kolo­di­onu zrozu­mi­ałem, że sprawa pole­ga nie w tech­nice uzyska­nia obrazu ale
w sposo­bie wyko­rzys­ta­nia zamier­zonej niedoskon­ałoś­ci dla uzyska­nia niepow­tarzanego nas­tro­ju twor­zonych fotografii. Czy mi się udało? Nie wiem. Ale na pewno otworzyłem dla siebie nowe drzwi w ogrom­nym gmachu zwanym FOTOGRAFIĄ. A.Kreis
Wys­tawę dedyku­ję Sal­ly Mann, która „widzi”, „czu­je” i „rozu­mie”…

Miejs­ki Dom Kul­tu­ry “Koszut­ka” Fil­ia “Dąb”
ul. Krzyżowa 1, 40–111 Katowice
Tele­fon: 608 549 089

————————————————————————-

Wys­tawa Bea­ta Brząka­lik “Twarze znalezione”

New_Zaproszenie-Twarze BB

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Stac­ja Artysty­cz­na Rynek w Gli­wicach zaprasza­ją 10 kwiet­nia o godzinie 18.00 na wernisaż wys­tawy Bea­ta Brząka­lik “Twarez znalezione, między światłem, a cie­niem”. Wys­tawę moż­na oglą­dać od 9 kwiet­nia 2015 do 22 kwiet­nia 2015 w Stacji Artysty­cznej Rynek w Gli­cach Rynek 4–5 Ipiętro.

New_Nr0191BeataBrzakalik

INFO:
Bea­ta Brząka­lik, rocznik ’79, ur. w Knurowie. Absol­wen­t­ka Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Cieszynie na kierunku: Edukac­ja Artysty­cz­na w zakre­sie Sztuk Plas­ty­cznych — dyplom z wyróżnie­niem z malarst­wa w pra­cowni prof. Tadeusza Rusa, dr hab. Adama Molendy i z fotografii pod okiem prof. Witol­da Jacykowa oraz absol­wen­t­ka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocław­iu na kierunku spec­jal­iza­c­ja: Fotografia — dyplom z wyróżnie­niem w pra­cowni prof. Czesława Chwiszczu­ka. W mar­cu 2014 roku dołączyła do Okręgu Śląskiego Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. W swoich różnorod­nych pra­cach, real­i­zowanych w kilku tech­nikach przewi­ja się motyw człowieka, jego kondy­cji, miejs­ca w świecie. Zawodowo zaj­mu­je się edukacją artysty­czną. Miesz­ka i pracu­je w Gli­wicach. Więcej infor­ma­cji na autorskiej stron­ie inter­ne­towej: www.brzakalikbeata.pl
Wybrane wystawy:
Zbiorowa, Gale­ria „Tohun­ga” Katow­ice, III 2006 (grafi­ka)

Indy­wid­u­al­na, Gale­ria „Dworek”, Ryb­nik, V 2008 (fotografia, malarstwo)

Poplen­erowa, „Jesień Plas­ty­cz­na”, HDK Hru­bieszów, XI 2008 (malarst­wo)

Indy­wid­u­al­na, MOK Czer­wion­ka, XI 2008 ( fotografia, malarstwo )

Indy­wid­u­al­na, Gale­ria „Smol­na” Ryb­nik, IX 2009 (fotografia, malarstwo,)

Konkur­sowa, Fes­ti­walowy Konkurs Plas­ty­czny o tem­atyce fil­mowej, „Skup Kultury”,
Tychy, IV 2010 (malarst­wo). I Miejsce, Nagro­da główna. 

Konkur­sowa, Konkurs fotograficzny „Czer­wion­ka – Leszczyny. Ludzie, miejsca,
wydarzenia”, „Stara Piwni­ca MOK”, Czer­wion­ka X 2010. II Miejsce.

Pokonkur­sowa, XIII Między­nar­o­dowy Konkurs Fotograficzny Aktu i Portre­tu Artysty­cznego im. Andrze­ja Kryn­ick­iego – AFRODYTA 2012”, Gale­ria Fotografii DSAFi­TA, Wrocław, IX 2013.(Nagroda specjalna)

Indy­wid­u­al­na, Gale­ria Za Szafą, Wrocław, XI 2013 (fotografia)

Zbiorowa, poświę­cona pamię­ci Jerzego Lew­czyńskiego „Dalej”, Gale­ria ZPAF Katow­ice, XI 2014

New_Nr1290BeataBrzakalik

TWARZE ZNALEZIONE – MIĘDZY ŚWIATŁEM A CIENIEM.

Jest jed­na rzecz, którą musi posi­adać każ­da fotografia — ludz­ki wymi­ar. Ten rodzaj fotografii to real­izm, jed­nakże real­izm to nie wszys­tko. Musi jeszcze temu towarzyszyć wiz­ja i dopiero połącze­nie tych dwóch cech tworzy dobre zdję­cie. Trud­no jest określić cienką lin­ię, gdzie kończy się mate­ria, a zaczy­na umysł”.
[ Robert Frank ] 

Głaz napotkany gdzieś na bieszczadzkim szlaku, uśmiech­nię­ty pień drze­wa z Cieszy­na, korzeń, który wyda­je się krzy­czeć – ist­nieją naprawdę. Pozostały tam na dłu­go po zro­bi­e­niu zdjęć, żyją włas­nym życiem pod­da­jąc się naturze. Mają już dobrze mi znaną, oswo­joną twarz. Kon­fron­tu­jąc te zdję­cia z nat­u­ral­ny­mi mod­e­la­mi, bardziej prawdzi­we wyda­ją się te pier­wsze, sfo­tografowane. Inny charak­ter mają twarze efe­meryczne, chmu­ra, która przy­brała postać chłop­ca wyd­muchu­jącego dym ist­ni­ała kil­ka sekund i po zro­bi­e­niu zdję­cia jego powtórze­nie stało się niemożli­we, podob­nie suchy liść, który wyda­je się ziewać — przy kole­jnej pró­bie sfo­tografowa­nia po kilku­nas­tu godz­i­nach zmienił swą postać w bezk­sz­tałt­ną masę, skur­czył nie do poz­na­nia. Chips paprykowy mógł zostać zjed­zony, zaś kasz­tan zamknął jed­no oko i jego ludzkie oblicze nie było już tak oczy­wiste. Wystar­czył deszcz i sfo­tografowana grud­ka zie­mi ukazu­ją­ca jajogłową podłużną twarz starszego mężczyzny zmieniła się w zwykłą grud­kę zie­mi jakich wiele na łące. Natu­ra czy przy­padek poz­woliły na stworze­nie swois­tego panopticum.
Sprawa kom­p­liku­je się dopiero wów­czas, gdy znalezionego mod­ela moż­na zabrać ze sobą, by poświę­cić mu więcej uwa­gi — na przykład kolekcję kamyków i mniejszych kamieni z Pustyni Błę­dowskiej. Okazu­je się, że po bliższym poz­na­niu, ukazu­ją różne swo­je oblicza, pokazu­ją humory a nawet kil­ka zupełnie różnych twarzy na jed­nym obiek­cie. Obser­wowane w różnym świ­etle, odwracane w różnym stop­niu do światła, podświ­et­lane światłem stałym i ruchomym, prze­badane wzdłuż i wsz­erz potrafią udowod­nić, że nie są tym samym kamykiem spotkanym na Pustyni. Gra światła i cienia, oświ­et­la­jąc lub zaciem­ni­a­jąc poszczególne ele­men­ty niereg­u­larnego obiek­tu powodu­je, że kamień oży­wa, pokazu­je swo­je nas­tro­je lub chowa twarz w cie­niu pozostaw­ia­jąc swe rysy w domyśle. Podob­nie ma się his­to­ria z twarzą mars­jańską – sfo­tografowaną w 1976 roku przez sondę „Viking 1” w wyniku gry światła i cienia, spowodowała law­inę teorii o życiu pozaziem­skim i ist­nie­niu starożyt­nej cywiliza­cji. Ponowne pró­by uwiecznienia na zdję­ciu tej for­ma­cji nie dały już tak oczy­wistych efek­tów, twarz zniknęła pozostaw­ia­jąc jed­nak swe oblicze w umyśle. Naukowy ter­min określa­ją­cy sytu­acje, w której twarze i inne zna­jome człowiekowi obiek­ty widziane są w przy­pad­kowych układach rzeczy to parei­do­lia, czyli pro­dukt uboczny ludzkiej nad­wrażli­woś­ci na dopa­try­wanie się szczegółów charak­terysty­cznych dla twarzy: jej ksz­tał­tu, rozmieszczenia oczu, nosa, ust, brody itp. Człowiek w takich sytu­ac­jach ma pełną świado­mość ich nierzeczy­wis­tego charakteru.
Istotą znalezienia twarzy jest charak­ter światła, to, pod jakim kątem ono pada, jakie ele­men­ty wydoby­wa, a jakie tuszu­je cień. Istotą fotografii jest światło i w tym tkwi cała magia.

Bea­ta Brząkalik

New_Nr4577BeataBrzakalik

New_Nr5822BeataBrzakalik

————————————————————————-

Wys­tawa Urszu­la Broll — Andrzej Urbanowicz.Niebezpieczne związki 

New_ulotka promocyjna Urszula Broll Andzrej Urbanowicz

Muzeum His­torii Katow­ic oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją serdecznie 9 kwiet­nia 2015 o godz. 17.00 na wernisaż wys­tawy “Urszu­la Broll — Andrzej Urbanowicz.Niebezpieczne związ­ki”. Wys­tawę odbędzie się w Muzeum His­torii Katow­ic przy ul. Szafran­ka 9 w Katowicach

New_zaproszenie Niebezpieczne związki U. Broll - A. Urbanowicz

————————————————————————-

Bib­liote­ka Śląs­ka Kaw­iaren­ka Kul­tur­al­no-Lit­er­ac­ka spotkanie z Arka­diuszem Ławrywiańcem

New_k.k-l,zaproszenie,marzec'15
Serdecznie zaprasza­my do Bib­liote­ki Śląskiej 25 mar­ca 2015 o godz. 17.00 Kaw­iaren­ka Kul­tur­al­no-Lit­er­ac­ka. “Wywiady Zbig­niewa Kucza” — spotkanie z Arka­diuszem Ławry­wiańcem, fotore­porterem “Dzi­en­ni­ka Zachod­niego”. Prowadze­nie: dr Lucy­na Smykowska-Karaś.

Spotkanie inau­gu­ru­je cykl “Wywiady Zbig­niewa” Kucza”: spotkań z ludź­mi zaan­gażowany­mi w dzi­ałal­ność kul­tur­al­ną i oświa­tową Katowic .

————————————————————————-

Gale­ria Pus­ta cd. zaprasza na wystawę:Anita Andrze­jew­s­ka — éloge de la vie

New_zaproszenia_Anita_Andrzejewska1 copy_small

————————————————————————-

Warsz­taty fotografii studyjnej “Mod­el — tech­ni­ki oświetlenia”

New_Inbox

————————————————————————-

Plen­er Malta

New_9673

REGULAMIN PLENER MALTA DO POBRANIA

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Pic­to­r­i­al team “Na krawędzi rzeczywistości”

New_INBOX)293

Sam tytuł Na krawędzi rzeczy­wis­toś­ci określa charak­ter wys­tawy, jej tonację, narzu­ca nie­jako sposób fotografowa­nia, nastaw­ie­nie emocjon­alne auto­ra do tem­atu, jak i to jaki ono win­no wzbudz­ić odd­źwięk w odbior­cy a tym samym jakich środ­ków artysty­cznych winien użyć w tym celu twór­ca. Wys­tawa pow­stała z inspiracji prozą i grafika­mi Bruno Schulza (a w szczegól­noś­ci opowiadaniem Uli­ca Krokodyli) jako bard­zo oso­bista i inten­sy­wnie emocjon­al­nie mówią­ca – jak zawsze nie wprost — o rzeczach ważnych dla każdego z nas, o naszym życiu, ideach, o otacza­ją­cym nas świecie i sto­sunku do niego, o tym czym win­na być sztu­ka a w jej ramach fotografia… Ale najważniejszym aspek­tem pow­sta­nia wys­tawy jest fakt iż wspom­ni­ana Uli­ca mimo, że minęło pon­ad 70 lat od pow­sta­nia opowiada­nia – nadal funkcjonu­je w naszej rzeczy­wis­toś­ci! Carl Sand­burg, szwedzko – amerykańs­ki poeta maw­iał: ” Niechaj się stanie pię­kno odra­pa­nych murów…” I w takiej tonacji są utrzy­mane nasze prace czyli tonacji minorowej — posęp­nie , nas­tro­jowo i w mrocznoś­ci­ach . Jest to rzecz bard­zo bliska sym­bol­iz­mowi; sym­bol był bard­zo częs­to wyko­rzysty­wany przez artys­tów dla odpowied­niego wyraże­nia ich emocji, uczuć, poglądów na świat, na życie. 

New_B czajczyk

New_g meisel

Naszą fotografią dążymy do wyraża­nia oso­bistych — ale i nie tylko — prob­lemów intelek­tu­al­nych, także treś­ci metafizy­cznych, które moż­na poz­nawać jedynie przez intu­icję, emoc­je, podświado­mość. Chce­my docier­ać w rejony niedostęp­ne poz­na­niu racjon­al­ne­mu, poza byt real­ny, do rzeczy­wis­toś­ci tran­scen­den­tal­nej. Pod­sta­wowym środ­kiem naszej ekspresji stał się sym­bol, bowiem poj­mu­je­my sztukę jako swoisty język znaków komu­niku­ją­cych o przeży­ci­ach i emoc­jach artysty. Poza tem­atem prze­wod­nim najważniejszy jest nas­trój. Nas­trój ma być w dziele przede wszys­tkim ciem­ny, wsze­chog­a­r­ni­a­ją­cy i pesymisty­czny, skła­ni­a­ją­cy do głębok­iej melan­cholii bo taka jest — mimo tandet­nego nasyce­nia kolorem! — naokól­na nasza rzeczy­wis­tość. Budu­je­my cały niepoko­ją­cy, wręcz tajem­niczy świat, pełen metafor, nie­jas­nych sko­jarzeń. Poza tym jak u sym­bol­istów może­my zaob­ser­wować swego rodza­ju subiek­ty­wizm, który cza­sa­mi posunię­ty jest do granic zrozu­mienia . Sym­bol w naszej fotografii to dwie warst­wy złożone moc­no ze sobą: warst­wa metaforycz­na i warst­wa dosłow­na. Związek pomiędzy tymi dwiema warst­wa­mi jest specy­ficzny i nie do koń­ca może zrozu­mi­ały, ale abso­lut­nie konieczny dla osiąg­nię­cia przez znak doskon­ałoś­ci sym­bolu. Uważa się, że sym­bol ma wyrażać pewnego rodza­ju stan ducha, głębię ludzkiej psy­chi­ki, a więc w grun­cie rzeczy sym­bol przy­należy do świa­ta uczuć. 

New_l romańska

New_mwielomski 35 (2)
Nie inaczej jest i u nas … W fotografii środ­ków do wyraże­nia tych emocji jest sporo – od najprost­szych zabiegów w oper­owa­niu światłem , nasyce­niem bar­wnym ( kła­nia się turpizm jakże odpowied­ni do zas­tosowa­nia w tej tonacji ! ) aż po rozbu­dowane wręcz ese­je fotograficzne czy swego rodza­ju min­iopowiada­nia , wsparte stosowny­mi tech­nika­mi rodem z PS . Tutaj zupeł­na dowol­ność z jed­nym wyjątkiem – nie ma to być sztu­ka dla sztu­ki czy roz­gry­wka for­mal­no – este­ty­cz­na , tutaj środek wyrazu musi być jak najbardziej adek­wat­ny do treś­ci , zabieg tech­niczny nie może ist­nieć jako cieka­wost­ka i pokaz sprawnoś­ci fotografa ale na dobrą sprawę powinien być wto­pi­ony w tło , ma służyć do pod­kreśle­nia , uwy­puk­le­nia emocji odau­tors­kich , ma zin­ten­sy­fikować doz­na­nia odbior­cy , pok­ierowa­nia jego per­cepcją czyli orga­ni­za­cją i inter­pre­tacją wrażeń wiz­ual­nych w celu zrozu­mienia intencji twór­cy a w sum­ie całej wys­tawy. Ale prócz aspek­tu nazwi­jmy to poz­naw­czego wys­tawa prezen­tu­je to coś, co znakomi­cie określił Robert Demachy „ coś jeszcze trze­ba, czegoś niesły­chanie ważnego, skra­jnie trud­nego do opisa­nia słowa­mi. Jeśli się to widzi, to słowa są tu zbędne. Jeśli tego się nie ujrzy, to i wów­czas słowa są niepotrzeb­ne — bo po pros­tu tego nie wyraża się słowa­mi „… Sumu­jąc zatem nie­jako te dwa aspek­ty : oso­bisty i artysty­czny — pow­stała wys­tawa o rzad­kim w pol­skiej fotografii odd­zi­ały­wa­niu : waż­na treść prze­nie­siona na grunt sztu­ki i opowiedziana przy uży­ciu artysty­cznych środ­ków wyrazu .
Mieczysław Wielomski

New_j niedziela

New_l romańska 1

Jesteśmy zespołem fotogra­fu­ją­cym w kon­wencji mod­ern pik­to­ri­al­iz­mu (wg terminologii
z wys­tawy fotograficznej Dr D.J. Rużic­ki pokazanej ret­ro­spek­ty­wnie w Min­neapo­lis Insti­tute of Arts) a opartego na zasadach sfor­mułowanych jeszcze w 1907r przez Rober­ta Demachy‘ego na łamach Cam­era Work. Stoimy na pozy­c­jach anty­mod­ernisty­cznych blis­kich temu, co sfor­mułował Don­ald Kus­pit w swoim znakomi­tym dziele „Śmierć sztu­ki” oraz we wstępie do kat­a­logu głośnej wys­tawy „Nowi dawni mis­tr­zowie”. Najbliżej nam do fotografii artys­tów a dokład­nie do styl­isty­ki tableau. Cechą naszej fotografii jest inter­pre­tac­ja. Tej zasadzie pik­to­ri­al­iz­mu są pod­dane wszys­tkie nasze prace — za każdą stoi osobowość auto­ra, choć styl­isty­cznie wszys­tkie prace są jed­norodne gatunkowo. Istot­ny jest też fakt, że cała nasza fotografia ma charak­ter inter­dyscy­pli­narny; pow­stała z inspiracji inny­mi dzieła­mi sztu­ki, będąc ich swoistą inter­pre­tacją. Nasze galerie mają charak­ter socjo­log­iczny, są to prace o charak­terze społecznym, ale podane w sposób artysty­czny, nie jako doku­ment, lecz jako odau­tors­ki esej na tem­at waż­ki społecznie — stąd poję­cie „mod­ern pictorialism”.
I tu jesteśmy swego rodza­ju prekur­so­ra­mi w takim trak­towa­niu fotografii w Polsce.
Członkowie Tea­mu posi­ada­ją tak ważne wyróżnienia jak np. :
— Królewskiego Towarzyst­wa Fotograficznego — London
— Sony Award — Tokio/Paryż
— Pilzn­er Urquel Award — Los Angeles
— Inter­na­tion­al Pho­tog­ra­phy Award — USA
— Sinar Award — Lozanna
— medal im. Jana Bułha­ka — Polska
oraz pon­ad setkę nagród pom­niejszej rangi. 

New_mwielomski 35 (4)

New_mwielomski 35

New_tomiczek a

New_tomiczek dsc04656m

————————————————————————-

XII Między­nar­o­dowy Fes­ti­w­al Fotografii

New_plakat 2015

W kalen­darzu dużych fotograficznych imprez dru­ga połowa mar­ca, jak co roku od 12 lat, zarez­er­wowana jest dla Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Fotografii w Ryb­niku. I jak co roku będzie
w czym wybier­ać, spośród ciekawych propozy­cji wys­taw i spotkań autors­kich zaplanowanych na 20, 21 i 22 marca.
XII edy­c­ja Fes­ti­walu przy­bliży twór­c­zość kilkudziesię­ciu znakomi­tych autorów, którzy przy­jadą do Ryb­ni­ka z całej Pol­s­ki, a także z Czech. Trady­cyjnie, pod­czas trzech dni trwa­nia imprezy odbędą się prezen­tac­je mul­ti­me­di­alne, wys­tawy indy­wid­u­alne i zbiorowe, ekspozy­c­je amatorskie
w przestrzeni Galerii Otwartej, a także warsz­taty fotograficzne, które poprowadzi Artur Nyk.
Entuz­jastów repor­tażu z najwyższej pół­ki z pewnoś­cią ucieszy fakt możli­woś­ci oso­bis­tego spotka­nia z Maciejem Nabrda­likiem, którego prezen­tac­ja ofic­jal­nie zain­au­gu­ru­je pro­gram, a następ­nego dnia z Woj­ciechem Grzędz­ińskim. Spore emoc­je wywoła też na pewno spotkanie
z Tomaszem Liboską, który przy­wiezie do Ryb­ni­ka posz­er­zony mate­ri­ał „Postrzyżyn”.

Transphere
fot.Maciej Nabrdalik

New_fot. Adam Fichna
fot.Adam Fichna

New_fot. Adam Kokot
fot. Adam Kokot

New_fot. Anna B. Gregorczyk i Łukasz Szamałek
fot. Anna B. Gre­gor­czyk i Łukasz Szamałek

New_fot. Arkadiusz Gola
fot. Arka­diusz Gola

New_fot. Artur Musioł
fot. Artur Musioł

New_fot. Dorota Sitnik
fot. Doro­ta Sitnik

New_fot. Paweł Adamiec
fot. Paweł Adamiec

New_fot. Tomasz Liboska
fot. Tomasz Liboska

New_fot. Tomek Albin
fot. Tomek Albin

New_fot. Wojciech Grzędziński
fot. Woj­ciech Grzędziński

W pro­gramie przewidziano również miejsce dla fotografii krea­cyjnej, którą w swoim wyda­niu pokażą Paweł Adamiec i Tomasz Albin. Za „wiz­ualne efek­ty spec­jalne” tegorocznej edy­cji odpowiedzial­ny będzie pokaz Adama Łacha Lunar­isa pod tytułem „Granice foto­genii – Luna-grafia”, a nie mniejszych wrażeń este­ty­cznych może dostar­czyć prezen­tac­ja fotografii przy­rod­niczej Adama Fich­ny i fotografii górskiej Adama Koko­ta. Pośród wys­taw przy­go­towanych w ramach XII edy­cji Fes­ti­walu będzie moż­na zobaczyć między inny­mi cykl „Dziew­czy­na z dywanem” Arka­diusza Goli, ory­gi­nalne dyp­ty­ki Doroty Sit­nik czy portre­ty więźniów, autorstwa Anny B. Gre­gor­czyk i Łukasza Sza­mał­ka, zamknięte w ekspozy­cji pod tytułem „Osadzeni w sztuce”. Będzie też spo­ra dawka fotografii insc­eniza­cyjnej w postaci wys­tawy Artu­ra Musioła, Gabrieli Habrom-Rokosz, Beaty Men­drek, Pawła Frani­ka czy Bo Jarosz­ka, który wykony­wał zdję­cia do tegorocznej edy­cji kalen­darza radiowej „Trój­ki” i pokaże je właśnie w Ryb­niku. Sil­ną reprezen­tację będzie miała również fotografia natu­ry – żeby tu tylko wspom­nieć niesamowite zdję­cia ptaków wyko­nane w due­cie Adam Kot i Jerzy Mazur, czy kra­jo­brazy Dar­iusza Langrzyka.
Jak co roku również będzie moż­na zobaczyć kilka­naś­cie wys­taw klubów oraz sto­warzyszeń fotograficznych z naszego regionu oraz z Czech, z których niek­tóre obchodzą w tym roku jubileusze swo­jej dzi­ałal­noś­ci, czemu dadzą artysty­czny wyraz w ramach Fes­ti­walu. Na przykład Cieszyńskie Towarzyst­wo Fotograficzne ma już 85 lat, a Stu­denck­ie Koło Fotografii Artysty­cznej FOTON z Raci­borza ma 10 rocznicę istnienia.
Pon­ad­to, w tym roku na odwiedza­ją­cych MFF w Ryb­niku będzie czekała dodatkowa for­ma atrakcji w postaci konkur­su, w którym będzie moż­na wygrać ciekawe nagrody. To i wiele więcej zapowia­da doskon­ały mar­cowy week­end pod znakiem Fotografii. Szczegółowy pro­gram oraz dodatkowe infor­ma­c­je dostęp­ne na stron­ie wydarzenia: www.festiwal.rybnik.pl oraz na face­bookowym pro­filu Fes­ti­walu: www.facebook.com/festiwalfotografiiwrybniku.

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Timm i Elż­bi­eta Stütz “Paris”

New_plakat PARIS

Wernisaż wys­tawy fotografii “Paris” Tim­ma i Elż­bi­ety Stütz, 28.02.2015, g. 18.00, hol RCK, wstęp wolny
Wys­tawa PARIS, to 40 fotografii fran­cuskiej stol­i­cy, autorstwa małżeńst­wa Tim­ma i Elż­bi­ety Stütz, mieszkańców okolic Szczeci­na. Timm Stütz, urod­zony w Dreźnie, ale od pon­ad trzy­dzi­es­tu lat mieszka­ją­cy i tworzą­cy w Polsce, jest artys­tą fotografikiem, pub­l­i­cys­tą i tłu­maczem, członkiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików. Główną inspiracją jest dla niego twór­c­zość oraz dzi­ała­nia Hen­ri Carti­er-Bres­sona i w tym duchu stworzył wiele albumów, pokazu­ją­cych — poprzez fotografię czarno-białą — współczesne oblicza społeczeństw wielu kra­jów i wiel­kich miast, m.in. Peru, Niemiec, Pol­s­ki, Rzy­mu, Paryża i Drez­na. Elż­bi­eta Stütz, artys­ta fotografik AFIAP, miłośnicz­ka podróży, lit­er­atu­ry i zwierząt, prefer­u­je fotografię bar­wną. Autor­ka wys­taw indy­wid­u­al­nych i uczest­nicz­ka zbiorowych prezen­tacji, m.in. w Polsce, Anglii, Malezji, Kanadzie i Hisz­panii. Także autor­ka książek poświę­conych Paryżowi, Rzy­mowi i Dreznu. 

New_Stutz_zaproszenie-1

Wys­tawa PARIS jest pokłosiem naszego miesięcznego poby­tu w Paryżu, w 2010 roku. Zarówno Timm jak i ja, od wielu lat intere­su­je­my się fotografią jako sztuką, dlat­ego też Paryż stał się naszym kole­jnym wyzwaniem fotograficznym. Dla nas pobyt w Paryżu i możli­wość fotografowa­nia tego, co wydawało nam się intere­su­jące i typowe dla tego miejs­ca, było ogrom­nym przeży­ciem. Każde mias­to, zatem i Paryż, to nie tylko związana z nim his­to­ria i zabyt­ki, lecz przede wszys­tkim pul­su­jące w nim życie jego mieszkańców. Każdego ran­ka wychodzil­iśmy na ulice Paryża w poszuki­wa­niu ciekawych moty­wów ukazu­ją­cych niepow­tarzal­ny gdzie indziej charak­ter tego miejs­ca. Mamy nadzieję, że nasze prace fotograficzne przy­bliżą, lub przy­pom­ną Państ­wu, atmos­ferę tego wyjątkowego mias­ta” — Elż­bi­eta Stütz.

New_STUTZ_MiniFolder_str2

————————————————————————-

Spotkanie ze Sła­womirem Jodłowskim „Fotografia czy video?”

New_945B

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Krzysztof Miller, Marek Wesołows­ki „Twór­cy Kul­tu­ry Śląskiej”

New_Twórcy-Koszutka copy

Wys­tawa fotografii w Galerii ZA SZYBĄ
Krzysztof Miller Marek Wesołowski

Twór­cy Kul­tu­ry Śląskiej to jeden z najważniejszych pro­jek­tów Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej. Pole­ga on na tym, że wybitne i zasłużone postaci kul­tu­ry regionu śląskiego są uwiecz­ni­ane na artysty­cznych fotografi­ach, które robione są we wnętrzach pałacu po rodzie Henck­el von Don­ners­mar­ck. Zdję­cia te „dzieło Krzyszto­fa Millera i Mar­ka Wesołowskiego, członków Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki” składa­ją się na cyk­liczną wys­tawę zaty­tułowaną „Twór­cy Kul­tu­ry Śląskiej”. Pokłosiem tej wys­tawy jest reg­u­larnie wydawany kalen­darz z wiz­erunk­a­mi znakomi­tych ani­ma­torów kul­tu­ry śląskiej. W planach jest prestiżowe wydawnict­wo, które będzie pojaw­iać się co kil­ka lat w formie łącznej pub­likacji książkowej, zaw­ier­a­jącej zdję­cia wraz z biogra­ma­mi. W ten sposób pow­stanie jedyny w swoim rodza­ju almanach „Twór­ców Kul­tu­ry Śląskiej”. (Rena­ta Głuszek)

WERNISAŻ: 3 mar­ca godz. 18.00

Miejs­ki Dom Kul­tu­ry “Koszut­ka” Fil­ia “Dąb”
ul. Krzyżowa 1, 40–111 Katowice
Tele­fon: 608 549 089

————————————————————————-

Wys­tawa fotogramów Zbig­niewa Saw­icza “Górec­cy”

New__DSC0005

Fil­har­mo­nia Ślas­ka oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików zaprasza­ją na wys­tawę fotogramów Zbig­niewa Saw­icza “Górec­cy”.
Wernisaż wys­tawy odbędzie się 27 lutego 2015 roku o godz.18.00 w fer­ma­ta caffe mieszczącej się w Fil­har­monii Śląskiej.

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii “Impromp­tus pho­tographiques” Langue­doc — Silesie

New_Affiche expo Polonais_V2 2_2a

Serdecznie zaprasza­my na wys­tawę “Impromp­tus pho­tographiques” Langue­doc — Sile­sie która odbędzie się w dni­ach od 3 do 22 mar­ca 2015 roku. Wernisaż 2 mar­ca o godz. 18.30 w siedz­i­bie Midi Libre Le-Mas-de Grille St. Jean de Vedas. Wstęp na wys­tawę jest wol­ny w godz­i­nach od 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 19.00

————————————————————————-

Spotkanie z grupą fotograficzną NOWHERE

NOWHERE_info_internet

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Stac­ja Artysty­cz­na Rynek w Gli­wicach zaprasza­ją na spotkanie 23 lutego (poniedzi­ałek) o godzinie 19.00 z grupą fotograficzną NOWHERE:

Jolan­ta Rycerska
Katarzy­na Łata-Wrona
Marcin Jastrzębski
Marcin Górski

New_Jola Rycerska_ Silentium
fot. Jolan­ta Rycerska

New_Katarzyna Lata-Wrona_IMG_7223
fot. Katarzy­na Łata-Wrona

New_Marcin Gorski_2015_Qatar_torch_01_005_s
fot. Marcin Górski

New_Marcin Jastrzebski_XVII
fot. Marcin Jastrzębski

Nowhere lub now_here, to spotkanie czwór­ki pozornie odległych od siebie fotografów,
którzy odkryli, ku swo­je­mu zaskocze­niu ale i radoś­ci, cechy łączące ich fotografię
i ich samych.

Serdecznie zaprasza­my!

————————————————————————-

Pro­moc­ja książ­ki Zofii Szo­ty o twór­c­zoś­ci Anny Chojnackiej

New_zaproszenie promocja książki - Anna Chojnacja

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki , Muzeum His­torii Katow­ic, a przede wszys­tkim Zofia Szo­ta autor­ka zaprasza­ją serdecznie na pro­mocję książ­ki o twór­c­zoś­ci Anny Cho­j­nack­iej oraz kon­cert Bog­dana Miz­er­skiego — muzy­ka inspirowana fotografi­a­mi Artystki.
Jest to zarazem fin­isaż wys­tawy fotograficznej Anny Cho­j­nack­iej Czas u‑płynął i ostat­nia okaz­ja aby ją zobaczyć

————————————————————————-

Anna 66 Andrze­jew­s­ka “Mieszczanie w kadrze i poza nim”

zaproszenie_male_GMO_02_2015-DRUK

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki , Insty­tuc­ja Kul­tu­ry Katow­ice — Mias­to Ogrodów zaprasza­ją serdecznie na wys­tawę Anny 66 Andrze­jew­skiej “Mieszczanie w kadrze i poza nim”. Wernisaż odbędzie się 18.02.2015 o godz. 18.00 w Galerii Mias­ta Ogrodów mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Stanisława 4

————————————————————————-

X Śląs­ki Mara­ton Fotograficzny

New_Plakat Maraton_1

Szkoła Fotograficz­na „Fotoe­dukac­ja” serdecznie zaprasza na dziesiątą już edy­cję Śląskiego Mara­tonu Fotograficznego.

W tym roku impreza odbędzie się 28 lutego w Siemi­anow­icach Śląs­kich w Parku Trady­cji, gdzie swo­je prace zaprezen­tu­je wielu uznanych fotografów. Jest to doskon­ała okaz­ja aby nie tylko obe­jrzeć prezen­tac­je autorskie i zadać pyta­nia doty­czące twór­c­zoś­ci zapros­zonych goś­ci, ale również spotkać się oso­biś­cie i poroz­maw­iać z obec­ny­mi na mara­tonie fotografami.

Celem orga­ni­za­torów mara­tonu jest pro­mowanie pol­s­kich fotografów i pol­skiej sztu­ki fotograficznej. Śląs­ki Mara­ton Fotograficzny jest imprezą cyk­liczną, w ramach której co roku podzi­wiać moż­na fotografie wielu znanych i cenionych artys­tów. W lat­ach 2006 – 2014 udzi­ał w mara­tonie wzięli m.in. Rafał Milach, Krzysztof Nies­porek, Józef Wol­ny, Andrzej Koni­akows­ki, Marek Locher, Mateusz Orszul­s­ki, Maciej Niesłony, Woj­ciech Praż­mows­ki, Inez i Andrzej Baturo, Bea­ta Men­drek — Mikul­s­ka, Arka­diusz Ławry­wian­iec, Anna Bod­nar, Witold Kras­sows­ki, Joan­na Chudy, Michał Cała, Mar­iusz Kubielas, Grze­gorz Cele­jew­s­ki, Bog­dan Krężel, Łukasz Trz­cińs­ki, Mar­ta Dąbrows­ka Tomasz Liboska, Michał Jędrze­jows­ki, Bartek Bar­czyk, Wacław Wań­tuch, Jerzy Kleszcz, Prze­mysław Jen­dros­ka, Jakub Ociepa, Maciej Jarzębińs­ki, Arka­diusz Gola czy Tadeusz Rolke.

W tym roku zaprosze­nie do udzi­ału w imprezie przyjęli:

Marcin Urbanow­icz — Gli­wiczanin, rocznik 89. Ukończył stu­dia I stop­nia z Poli­tologii na Uni­w­er­syte­cie Śląskim. Absol­went szkoły fotograficznej Fotoe­dukac­ja. Obec­nie stu­dent Fotografii pra­sowej na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim. Lau­re­at wielu konkursów ogól­nokra­jowych i region­al­nych między inny­mi Leica Street Pho­to czy Śląs­ka Fotografia Pra­sowa. Nie jest mu obca żad­na kat­e­go­ria fotografii, jed­nak najlepiej czu­je się w fotore­por­tażu i w sze­roko pojętej fotografii ulicznej. Nie ogranicza się także w doborze sprzę­tu — fotogra­fu­je zarówno cyfrowy­mi lus­trzanka­mi jak i aparata­mi lomo czy camerą obscu­ra włas­nej kon­strukcji. Wyzwala­jąc migawkę usiłu­je postępować zgod­nie z maksymą Rober­ta Bres­sona „fotogra­fu­jąc staraj się pokazać to czego bez ciebie, nikt by nie zobaczył’’. Jego prace moż­na było oglą­dać w wielu pol­s­kich mias­tach min. w gale­ri­ach w Byd­goszczy, Sopocie, Warsza­w­ie, Gl iwicach, Ryb­niku i Katow­icach. Pry­wat­nie miłośnik pol­skiej lit­er­atu­ry, fil­mu i muzy­ki. Za co kocha fotografię? „Za to, że jutro znów będzie wczoraj”.

New_Fot. marcin Urbanowicz (3)[1]

Fot.Marcin Urbanow­icz

Arka­diusz Ławry­wian­iec – Opolanin, rocznik 67. Jest absol­wen­tem Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je od 1986 roku, kiedy to wykon­ał włas­noręcznie pier­wszą odbitkę. Od 1994 pracu­je w Dzi­en­niku Zachod­nim jako fotore­porter. Od 2009 jest nauczy­cielem w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Od 2010 jest członkiem ZPAF. Jest autorem i współau­torem wys­taw w Katow­icach, Krakowie, Tychach, Cieszynie, Kłodzku, Warsza­w­ie, Sos­now­cu, Saint-Eti­enne, Kolonii, Skop­je. W lat­ach 2011 i 2013 był stype­ndys­tą Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry oraz otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w dziedzinie kul­tu­ry. Zaj­mu­je się repor­tażem i doku­mentem fotograficznym.

New_img

Fot. Arka­diusz Ławrywianiec

Tomasz Wiech – z wyk­sz­tałce­nia poli­tolog. Ukończył też stu­dia w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii w Opavie. W lat­ach 2004 – 2010 związany był z Gazetą Wybor­czą. Stype­ndys­ta Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego (2010) oraz Nar­o­dowego Cen­trum Kul­tu­ry (Mło­da Pol­s­ka, 2011). Lau­re­at nagrody w konkur­sie World Press Pho­to w 2009 r. Jego mate­ri­ał o współczes­nej Polsce znalazł się w finale konkur­su Leica Oscar Bar­nack Award 2011 oraz Mag­num Expres­sion Award 2011. W 2012 wydał książkę „Pol­s­ka. W poszuki­wa­niu dia­men­tów” Jego zdję­cia pokazy­wane były na wys­tawach w Polsce, na Litwie, w Czechach, Francji, Bel­gi, Portugalii.

Sam o sobie mówi: ”w fotografii intere­su­je mnie współczes­ność. Lubię patrzeć na świat, który jest ter­az, który znam, który rozu­miem i na którego tem­at mogę coś powiedzieć. Bard­zo lubię podróżować. Cza­sa­mi są to podróże dalekie, a cza­sa­mi bard­zo bliskie: na sąsied­nie osiedle albo na drugą stronę mias­ta. Dla mnie częs­to tam właśnie dzieją się rzeczy ważne. Nie intere­su­je mnie egzo­ty­ka, ale powszech­ność, dlat­ego fotografowałem pracę w biurze, życie na osied­lach mieszkan­iowych i ostat­nio, kraj w którym mieszkam i żyję – Pol­skę. Fotogra­fu­jąc staram się odchodz­ić od klisz i stereo­typów. Chci­ałbym, żeby moje zdję­cia były raczej pyta­ni­a­mi. Skła­ni­ały do zas­tanowienia i dyskusji”

New_Fot. Tomasz Wiech[1]

Fot. Tomasz Wiech

.

Roman Kos­zows­ki — fotore­porter, lau­re­at Śląskiej Fotografii Pra­sowej (2010). Fotore­porter Goś­cia Niedzielnego.

Stanisław Jakubows­ki ‑wybit­ny fotograf, fotore­porter. W lat­ach 70-tych związany z Gli­wickim Towarzys­t­wem Fotograficznym. Autor licznych fotore­por­taży na przykład z akcji ratowa­nia Alo­jzego Pio­nt­ka, pożaru rafiner­ii w Czechow­icach-Dziedz­i­cach czy pożaru lasów w Kuźni Raci­borskiej. Lau­re­at licznych nagród. Zdoby­w­ca 1 miejs­ca i złotego medalu World Press Pho­to w kat­e­gorii repor­tażu w 1970 roku.

Pracu­jąc jako fotore­porter Cen­tral­nej Agencji Fotograficznej Stanisław Jakubows­ki był świad­kiem wielu wydarzeń, które z racji pro­fesji mógł oglą­dać bliżej, pełniej i w miejs­cach, które dla innych były niedostęp­ne. Fas­cynowało go zma­ganie z cza­sem i konieczność dokony­wa­nia szy­b­kich i cel­nych wyborów. Potrafił także wyko­rzys­tać okolicznoś­ci, dzię­ki czemu uzyskał zło­ty medal w konkur­sie World Press Pho­to w Hadze w 1970 roku za fotore­por­taż „Wyr­wani śmier­ci”, zre­al­i­zowany pod­czas akcji ratowa­nia górników po zawale w kopal­ni „Gen­er­ał Zawadz­ki” w Dąbrowie Gór­niczej. Umiejęt­ność obserwacji i mis­tr­zost­wo warsz­ta­towe przyniosły mu również tytuły Fotore­portera Roku w 1973 i Fotore­portera Roku CAF w 1974 roku.

Dzię­ki swej dociek­li­woś­ci i uporowi docier­ał do jądra zdarzeń, niejed­nokrot­nie pokonu­jąc różne trud­noś­ci czy radząc sobie ze złym oświ­etle­niem w cza­sie akcji nocą lub w czeluś­ci­ach kopalń. W okre­sie PRL‑u dobór zdjęć do pub­likacji podle­gał cen­zurze, dlat­ego tak cenne było zachowanie przez fotogra­fu­jącego prawdzi­woś­ci wydarzeń i ich społecznej wymowy, gdy relacjonował najbardziej emocjonu­jące i ważne wydarzenia.

Wśród fotografii Stanisława Jakubowskiego są też zdję­cia o tem­atyce sportowej – pełne ekspresji i ruchu, dynam­iczne, rejestru­ją prze­bieg wydarzenia, a niekiedy zaskaku­ją ciekawą kom­pozy­cją, jak w fotografii zaty­tułowanej „Gru­pa Laokoona”, nagrod­zonej w 1968 roku na XI Ogólnopol­skim Konkur­sie Fotografii Pra­sowej. Są też zdję­cia humorysty­czne, wśród nich „Dosi­adanie wodza”, pokazu­jące pra­cown­i­ka, który pod­czas kon­serwacji pom­ni­ka siedzi okrakiem na głowie spiżowego Lenina.

Z kolei fotografie doku­men­tu­jące czyny społeczne, wiz­y­ty w zakładach pro­duk­cyjnych, roz­mach pochodów pier­ws­zoma­jowych czy oprawę uroczys­toś­ci uru­chomienia nowego odcin­ka trasy auto­bu­sowej, a także różne świę­ta (jak na przykład Dzień Kobi­et, Dzień Górni­ka, Dzień Hut­ni­ka) wprowadzą zwiedza­ją­cych w koloryt życia społecznego z min­ionych dekad. Oglą­dane dziś w nowych kon­tek­stach obrazu­ją rangę fotore­por­tażu – sztu­ki, która stała się oknem na świat masowego odbiorcy.

New_Fot. Stanisław Jakubowski[2]

Fot. Stanisław Jakubowski

Anna Musi­ałów­na — kura­tor­ka wys­taw: „Pol­s­ka lat 70”, ”Pol­skie dro­gi” „Dro­ga przez Pol­skę” Galerii mul­ti­me­di­al­nych prezen­tu­ją­cych fotografie archi­walne z okazji rocznic – Sierp­nia 80, Okrągłego Stołu, wybuchu stanu wojen­nego, PRL-owskiego Dnia Kobi­et, Dnia Dziec­ka itp. Brała udzi­ał w wys­tawach: „Doku­ment cza­su” – fotografia socjo­log­icz­na, „W kręgu itd.”, „Gdzie jesteśmy”, „Doku­men­tal­ist­ki XX wieku” czy “Autorzy Polityki”

Jest współau­torką fotografii w albu­mach “Przy­wracanie pamię­ci – Spraw­iedli­wi wśród Nar­o­dów Świa­ta. Jej fotografie zna­j­du­ją się w zbio­rach Muzeum His­torii fotografii w Krakowie, w Fototece ZPAF, w kat­a­lo­gach fotografii kolekcjon­er­skiej oraz w wielu książkach i pub­likac­jach na tem­at pol­skiej rzeczy­wis­toś­ci. Jest współza­łoży­cielką Sto­warzyszenia Doku­men­tal­istów „Dro­ga” sku­pi­a­jącego grupę fotore­porterów pra­sowych, którzy od lat 70-tych śledzą zachodzące w kra­ju zmi­any w najważniejszych dziedz­i­nach życia społeczno – kul­tur­al­nego. Prowadzi zaję­cia eduka­cyjne oraz warsz­taty reporter­skie. Jest autorką pro­jek­tu doty­czącego zabytkowego Żyrar­dowa pt. “Ludzie mias­ta” real­i­zowanego w ramach stype­ndi­um twór­czego Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, Sto­warzyszenia Dzi­en­nikarzy Pol skich, Sto­warzyszenia Autorów ZAiKS.

Anna Musi­ałów­na tak opowia­da o swo­jej fotograficznej pasji: „Urodz­iłam się w domu fotografa, dlat­ego pro­ces pow­stawa­nia obrazu znałam od dziec­ka. Opuś­ciłam rodzin­ny dom dla 9ciu lat szkoły bale­towej w Warsza­w­ie, którą ukończyłam z wyróżnie­niem w 1967 r. Tańczyłam w Teatrze Wielkim (rola Mir­ty w Giselle i Phry­gi w Spar­takusie) do wypad­ku, w wyniku którego doz­nałam trwałej kon­tuzji kolana. W 1971 r. pożeg­nałam się z kari­erą artysty bale­tu jako inwalid­ka III grupy. Mój brat, Maciej Musi­ał, który był już fotore­porterem, na pociesze­nie dał mi do ręki aparat i doradz­ił abym poszła między ludzi, na ulicę.

Rok później ukazał się mój pier­wszy fotore­por­taż z krótkim tek­stem w tygod­niku “itd.”, z którym byłam związana do koń­ca lat 70-tych. Dzię­ki wypad­kowi jeszcze dłu­go potem byłam najlep­szą tancerką wśród fotore­porterów i najlep­szym fotore­porterem wśród tancerzy. Pub­likowałam też w “Razem”, “Na przełaj” i w “Przy­jaciółce”. W stanie wojen­nym rozs­tałam się z etatem. W lat­ach 80-tych współpra­cow­ałam z londyńskim “Pulsem”. Od blisko 20 lat fotogra­fu­ję dla tygod­ni­ka “Poli­ty­ka”. Należę do szczęś­cia­rzy, od pon­ad 40 lat jestem wier­na fotografii repor­tażowej pode­j­mu­jącej istotne prob­le­my społeczne, opub­likowałam set­ki fotore­por­taży i ani jed­nego dnia nie byłam w pra­cy. Słysza­łam i widzi­ałam może zbyt wiele, wystar­cza­ją­co dużo, by mieć dys­tans do siebie i włas­nych spraw. Darem tego zawodu jest nieusta­ją­ca nau­ka, poz­nawanie różn ych sfer życia i obszarów rzeczy­wis­toś­ci niedostęp­nych dla prze­cięt­nego oby­wa­tela. Zdarza się, że obrazy, którym przyglą­dam się z bliska jeszcze mnie zadzi­wia­ją, wzrusza­ją, cza­sem baw­ią, cza­sem prz­er­aża­ją. I póki życie się toczy, tem­atów i wrażeń nie zabraknie. Zachowanie emocjon­al­nej równowa­gi to trudne zadanie, ale równie pasjonu­jące jak pro­ces tworzenia”.

New_Fot. Anna Musiałowna (5)[2]

Fot. Anna Musiałówna

Karel Cud­lín — urodz­ił się 28 czer­w­ca 1960 w Pradze . Wol­ny strz­elec współpracu­je z wydawnict­wa­mi czeski­mi i zagraniczny­mi. Pra­cow­ał jako wykład­ow­ca na FAMU. W lat­ach 1997–2002 był jed­nym z ofic­jal­nych fotografów prezy­den­ta Vacla­va Havla. Intere­su­je go głównie human­isty­cz­na fotografia dokumentalna.

www.cudlin.com

New_Fot. KAREL CUDLÍN[2]

Fot.Karel Cud­lín

Wstęp na Śląs­ki Mara­ton Fotograficzny jest bezpłatny.

Jeśli two­ją pasją jest fotografia, chcesz dowiedzieć się o niej czegoś nowego i poz­nać cenionych w Polsce i na świecie twór­ców, nie może Cię tam zabraknąć!

Ilość miejsc jest ograniczona.

Wszys­tkie oso­by zain­tere­sowane rez­erwacją miejsc na X Śląs­ki Mara­ton Fotograficzny bard­zo prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: centrum@fotoedukacja.edu.pl

Zgłosze­nie powin­no zaw­ier­ać następu­jące dane: imię i nazwisko, numer tele­fonu, adres e-mail, a w przy­pad­ku słuchaczy lub absol­wen­tów „Fotoe­dukacji” także grupę (np.: W11, Szkoła Rocz­na, Kurs, Absolwent).

Rez­erwac­ja jest waż­na tylko w przy­pad­ku otrzy­ma­nia wiado­moś­ci zwrot­nej — potwierdzenia rezerwacji.

W przy­pad­ku rezy­gnacji bard­zo prosimy o przesłanie informacji.

Pro­gram X Śląskiego Mara­tonu Fotograficznego:

10.00 Marcin Urbanowicz
10.30 Arka­diusz Ławrywianiec
11.00 Tomasz Wiech
11.30 Roman Koszowski
12.30 Stanisław Jakubowski
13.00 Anna Musiałówna
13.30 Karel Cudlin

Data: 28 lutego 2015r. – początek godz­i­na 10.00

Miejsce: Siemi­anow­ice Śląskie Park Trady­cji ul. Orzeszkowej 12

————————————————————————-

Pro­moc­ja książ­ki Arka­diusz Gola “Poziom na dwa łamy”

New_zaproszenie

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Katarzy­na Łata-Wrona “SALE, życz mi szczęścia…”

New_zaproszenie K.Ł

Fun­dac­ja Cen­trum Fotografii oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików zaprasza­ją na wernisaż wys­tawy: Katarzy­na Łata-Wrona “SALE, życz mi szczęś­cia…”, który odbędzie się w piątek 6. lutego 2015 o godz. 18.00 w Galerii Fotografii B&B, wys­tawę moż­na oglą­dać: od 6. lutego do 3. mar­ca 2015
Patronat:
Fun­dac­ja Cen­trum Fotografii
Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików
Artinfo.pl
FotografiaKolekcjonerska.pl
Kuratorzy:
Inez Baturo i Andrzej Baturo
Gale­ria Fotografii B&B,
z siedz­ibą w Miejskim Domu Kul­tu­ry Włókniarzy,
jest finan­sowana ze środ­ków Gminy Bielsko-Biała.Galeria Fotografii B&B
ul. 1 Maja 12
Biel­sko-Biała. Poland.
Tel. +48 33 81 40 955
e‑mail: info@fundacja-centrum-fotografii.org

New_02

SALE, życz mi szczęścia…

Zdję­cia pow­stały na przełomie 2014 i 2015 roku w Man­hat­tanie i okolicach.

To fotograficzny zapis bard­zo mi bliskiego miejs­ca, które odwiedzam od wielu lat z różną częs­totli­woś­cią, a dzię­ki połącze­niu poprzez więzy rodzinne, także z różny­mi emocjami.

Wys­pa, która nie raz poma­gała mi odpocząć od stałego lądu. Uciecz­ka i różnorod­ność, ener­gia i chaos, a jed­nocześnie dopełnie­nie. Ma w sobie wszys­tkie te ele­men­ty. Tak jak ja.
Zestaw­iam je razem.

Po przekrocze­niu grani­cy życzę sobie szczęś­cia w nowym roku, jak w nowym życiu, znów wszys­tko od początku…

Katarzy­na Łata-Wrona

New_03

New_05

New_10

New_08

New_zaproszenie K_3

New_12

New_20

New_19

New_17

New_FCF-web-signature

New_logo-FCF-do-maila

————————————————————————-

Wys­tawa poplen­erowa Alba­nia 2014

New_ZaproszenieAlbania

Fotopo­dróże …małe i duże
Zjawisko fotografii podróżniczej zwanej przez niek­tórych fotografią turysty­czną należy aktu­al­nie do ważnych zjawisk kul­tur­owych ksz­tał­tu­ją­cych naszą wrażli­wość, które deter­min­u­ją zarazem pro­ces budowa­nia indy­wid­u­al­nej este­ty­ki postrze­ga­nia świa­ta. Aparat fotograficzny stał się niezbęd­nym atry­butem przeży­wa­nia rzeczy­wis­toś­ci, w której aktu­al­nie się zna­j­du­je­my, wzbo­ga­ca­jąc naszą osobowość, umiejęt­ność per­cepcji oraz anal­izy otoczenia w kon­tekś­cie artysty­cznego doz­na­nia. Fotografia stała się wykład­nikiem przeży­wa­nia este­ty­cznego wzruszenia, opartego na wyt­worze­niu mechan­icznego obrazu, jed­nak prze­puszc­zonego przez wrażli­wość i umiejęt­noś­ci tech­niczne fotografującego.
W nowoczes­nym społeczeńst­wie fotografia i turysty­ka tworzą ścisłe związ­ki kul­tur­owe wyt­warza­jąc nowy rodzaj per­cepcji opartej na zderze­niu odmi­en­noś­ci społeczeństw i kra­jo­brazów. Tworzy się oso­bista reflek­s­ja, która nierzad­ko ma wymi­ar sen­ty­men­tal­ny i w pewien wyrafi­nowany sposób kreu­je nasze uczu­cia, marzenia, pozwala­jąc także na oso­bistą kry­tykę zas­tanej przestrzeni tworząc jed­nocześnie jej nowe oblicze. Kult obrazu domin­u­je we współczes­nym świecie właśnie poprzez łatwą możli­wość tworzenia i edy­cji mil­ionów obrazów fotograficznych, które wdarły się do wszys­t­kich sfer życia człowieka i bez których współczes­ny oby­wa­tel świa­ta nie może się już obyć. Wyt­worze­nie dom­i­nacji kul­tu­ry obrazkowej jest syn­dromem współczes­nej cywiliza­cji będąc zarazem ważnym zjawiskiem socjo­log­icznym w dzie­jach ludzkości.
Idea pro­mowa­nia fotografii podróżniczej kon­tyn­uowana jest przez Region­al­ny Ośrodek Kultury
w Częs­to­chowie od kilku­nas­tu lat. Służące tej idei plen­ery fotograficzne orga­ni­zowane przez nasz ośrodek są dzi­ała­ni­a­mi stanow­ią­cy­mi ory­gi­nal­ną for­mę edukacji fotograficznej przeła­mu­ją­cy­mi stereo­typy upowszech­ni­a­nia kul­tu­ry. Nowa­torstwo takich dzi­ałań pole­ga­jące m.in. na ksz­tał­towa­niu związków pomiędzy turystyką a fotografią artysty­czną, wzbo­ga­ca zarówno warsz­tat fotografa jak
i jego wyobraźnię twór­czą. Świadome posługi­wanie się medi­um, jakim jest fotografia przyświeca dzi­ałan­iom pode­j­mowanym na plen­er­ach przez orga­ni­za­to­ra. Pole­ga­ją one na luźnych dyskus­jach przy­bier­a­ją­cych for­mę warsz­tatów, pokazach fotografii, wza­jem­nej wymi­an­ie doświad­czeń wśród uczest­ników pleneru. Ważnym aspek­tem tego typu dzi­ałań jest pod­kreśle­nie specy­fi­ki fotografii podróżniczej, jako jed­nej z dróg prowadzą­cych do wyko­na­nia świadomych, pro­fesjon­al­nych obrazów, mają­cych niewiele wspól­nego z banal­ną pocztówką z wakacji. Po raz kole­jny warto przy­toczyć sen­tencję Mar­tyny Woj­ciechowskiej, redak­to­ra naczel­nego Nation­al Geo­graph­ic – „Podróże mają mag­iczną moc uzdraw­ia­nia duszy i zde­cy­dowanie poma­ga­ją zdys­tan­sować się od prob­lemów dnia codzi­en­nego. Nie rozwiązu­ją ich bezpośred­nio, jed­nak poma­ga­ją prze­wartoś­ciować i spo­jrzeć na nie jak­by z drugiego brzegu rzeki”.
Tego „drugiego brzegu rze­ki” postanow­iliśmy poszukać tym razem w Albanii. To fas­cynu­ją­cy kraj pełen tajem­nic, kon­trastów, zabytków, fan­tasty­cznych kra­jo­brazów, a przede wszys­tkim wbrew utar­tym opin­iom, bard­zo życ­zli­wych ludzi. Przemierzyliśmy tę krainę orłów odwiedza­jąc : Sarandę, Butrint, Gijorokas­trę, Berat, Vlorę, Tiranę, Przełęcz Llo­go­ra­ja i wiele innych równie intere­su­ją­cych miejsc. Alba­nia to prawdzi­wa mieszan­ka wybu­chowa, trady­cji, współczes­noś­ci, niefra­sobli­woś­ci oraz jeszcze dzi­kich terenów stanow­ią­cych nie lada atrakcję dla prawdzi­wych fotopo­dróżników. Na dro­gach w bard­zo różnym stanie królu­ją mer­cedesy, nag­min­nie spo­tykamy bunkry przy­pom­i­na­jące cza­sy Envera Hodży, najdłużej rządzącego dyk­ta­to­ra w Europie. Alba­nia to najbardziej ory­gi­nalne miejsce na Bałkanach godne polece­nia tym, dla których podróże są także wycieczką w głąb struk­tu­ry duszy, karmiącej się artysty­cznym poj­mowaniem świa­ta. Jak co roku plen­er zamy­ka Poplen­erowa wys­tawa fotografii w Galerii ARTFOTO, eksponowana w dni­ach 6 – 23 lutego 2015 r. Ele­men­ta­mi wzbo­ga­ca­ją­cy­mi otwar­cie wys­tawy będzie wys­tęp Zespółu Tań­ca Ama­rain, film video z pleneru, oraz sidle show uczestników.
Wys­taw­ie jak zawsze towarzyszy pięknie wydany kat­a­log z pra­ca­mi uczestników.

Komis­arz pleneru
Sła­womir Jodłowski 

New_AlE.Waszczuk1

New_al5lintSJodłowski

New_al1intS. Jodłowski

New_Al.W.Przepiórkiewicz

New_2AlA.Szlezak

New_1AlbaniaA.szlezak

————————————————————————-

Dig­i­tal­iza­c­ja archi­wów z Fotote­ki ZPAF

Dzi­ała­ją­cy od 1949 roku Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików> posiada
duży zbiór archi­wal­iów — negaty­wów i pozy­ty­wów fotograficznych. Przez
dekady gro­mad­zone były cenne dzieła najz­nakomit­szych pol­s­kich> fotografów.

W zasobach ZPAF zna­j­du­ją się prace takich twór­ców jak: Jan Bułhak,
Tadeusz Cypri­an, Mar­i­an Ded­erko, Zbig­niew Dłubak, Benedykt Jerzy Dorys,
Edward Hartwig, Edmund Kupiec­ki, Tadeusz Wańs­ki, Feliks Zwierzchowski,
Zofia Rydet, Hen­ryk Her­manow­icz, Paweł Pierś­cińs­ki, Mar­i­an Mur­man i
wielu innych.

Przez dekady zbio­ry były bez­piecznie prze­chowywane, ale nie zostały w
pełni zin­wen­tary­zowane ani zdig­i­tal­i­zowane. W 2014 roku dzię­ki dotacji
Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego udało się rozpocząć proces
dig­i­tal­iza­cji i upowszech­nienia częś­ci kolekcji. Zdigitalizowanych
zostało 1166 obiek­tów, wśród nich 330 negaty­wów (w tym płyt­ki> szklane)
oraz 836 pozy­ty­wów następu­ją­cych autorów: Jana Bułha­ka, Pawła
Pierś­cińskiego, Edwar­da Hartwiga, Har­rego Wein­ber­ga, Lecha Charewicza,
Andrze­ja Zborskiego, Mar­i­ana Musi­ała, Stanisława Popławskiego, Feliksa
Zwierz­chowskiego, Tadeusza Kowal­skiego, Mar­i­ana Mur­mana, Stanisława
Fita­ka oraz zbiór kart gabi­ne­towych z przeło­mu XIX i XX wieku.
Wszys­tkie prace moż­na zobaczyć na stron­ie: www.fototeka-zpaf.pl

Oprócz prac inwen­taryza­cyjnych i dig­i­tal­iza­cyjnych w ramach dotacji
zdołal­iśmy wyposażyć pra­cown­ię dig­i­tal­iza­cyjną oraz zakupić sprzęt> i
opro­gramowanie do twor­zonej Agencji ZPAF, która będzie służyć> twórcom
fotografii jako miejsce pro­mocji i licencjonowa­nia dzieł objętych
ochroną przez Biuro Praw Autors­kich ZPAF.

Dig­i­tal­iza­c­ja archi­wów z Fotote­ki ZPAF oraz wyposaże­nie Agencji ZPAF są
współ­fi­nan­sowane ze środ­ków Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedzictwa
Nar­o­dowego. Part­nerem tech­no­log­icznym pra­cowni dig­i­tal­iza­cyjnej ZPAF
jest NIKON

New_mkidn_01_cmykA

Stara kobieta i mÍNczyzna leNLcy na ?awce w parku

Fot. Tadeusz Kowalski

Robotnik przy pracy w hucie

Fot. Paweł Pierściński

Kobieta z dziewczynk¹ i dzieckiem w wózku.

Fot. Stanisław Popławski

Iona Czes?awa Niemena

Fot. Har­ry Weinberg

Portret dwóch mongolskich ch³opców

Fot. Lech Charewicz

Portret kobiety z kawałkiem drewna.

Fot. Edward Hartwig

————————————————————————-

VI Dni fotografii

New_dni fotografii

————————————————————————-

Wys­tawa Antoni Kreis „Ziel­nik”

New_Zaproszenie NET

————————————————————————-

Wys­tawa Arka­diusz Gola „Dziew­czy­na z dywanem”

Cen­trum Kul­tu­ry Katow­ice zaprasza na wys­tawę Arka­diusz Gola “Dziew­czy­na z dywanem”. Wernisaż odbędzie się 16 sty­cz­nia o godzinie 17.00 w Galerii 5 mieszczącej się przy Placu Sej­mu Śląskiego 2. Wys­tawę moż­na oglą­dać w dni­ach 17 sty­cz­nia do 22 lutego 2015 roku.

New_New_melancholia ulicy arkadiusz gola 001

New_New_melancholia ulicy arkadiusz gola 003

New_New_melancholia ulicy arkadiusz gola 010

New_New_melancholia ulicy arkadiusz gola 014

New_New_melancholia ulicy arkadiusz gola 026

New_New_melancholia ulicy arkadiusz gola 042

New_New_melancholia ulicy arkadiusz gola 048

New_New_melancholia ulicy arkadiusz gola 071

————————————————————————-

Wys­tawa Krzysztof Szla­pa „Widze­nie natu­ry – natu­ra widzenia”

Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej w Nakle Śląskim ul. Parkowa 1 zaprasza w piątek 16 sty­cz­nia o godz. 18:00 na wernisaż wys­tawy Krzyszto­fa Szlapy „Widze­nie natu­ry – natu­ra widzenia”.
Po wernisażu spotkanie z autorem (pokaz multimedialny)
Ekspozy­cję moż­na oglą­dać do 16 kwiet­nia 2015. 

New_Widzenie natury kopia

Widze­nie natu­ry – natu­ra widzenia

(…) I światłem byłem, i źrenicą razem.

I w pier­wszym, jed­nym, rozlałem się błysku

Nad przy­rodzenia całego obrazem;

W każdy punkt moje rzu­ciłem promienie (…)

Adam Mick­iewicz „Widze­nie”

New_00000004

New_00000006

Roman­ty­cy odkryli, że przy­ro­da posi­a­da duszę, inny­mi słowy – ukry­tą naturę natu­ry. Postrze­gali rzeczy­wis­tość poprzez pryz­mat włas­nych przeżyć – dostrzegli, iż poprzez stan natu­ry mogą odzwier­ciedlić swo­je własne przeży­cia. Jed­nym słowem przy­ro­da stała się dlań odbi­ciem lus­trzanym bur­zli­wej, nieprzeniknionej, wybu­jałej, samot­nej i niezwykłej natu­ry ludzkiej – pejza­żem rozbu­dowanego, wewnętrznego świa­ta człowieka. Idąc tropem roman­tyków przy­ro­da, czy też natu­ra ukazy­wana przez Krzyszto­fa Szlapę w jego nowym cyk­lu fotografii, tylko pozornie wyk­lucza ist­nie­nie człowieka. Autor jest wnikli­wym obser­wa­torem natu­ry, czu­je z nią niemal sen­su­al­ną oraz duchową więź, ona zaś odzwier­cied­la jego niepoko­je lub spokój, nas­trój dynam­iczny lub staty­czny, swo­ją wewnętrzną energię autor uwidocz­nia poprzez sym­bol­iczne obrazy natu­ry. Zamaszysty ruch dłoni – widzial­ny dla nas dzię­ki ekspresyjnej formie rozs­marowa­nia emul­sji na papierze, jest niemal syg­naturą człowieczeńst­wa a zarazem indy­wid­u­al­nym pod­pisem twór­cy na włas­nym dziele.

New_00000013

New_00000014

Jesteśmy również świad­ka­mi wybit­nie oso­bis­tej kreacji świa­ta – kreacji poprzez spo­jrze­nie – widze­nie – dostrze­ganie niuan­sów będą­cych wokół Nas i zarazem w Nas – cza­sa­mi trze­ba się zbliżyć by móc coś dostrzec, cza­sa­mi trze­ba sięgnąć wgłąb siebie poprzez przyglą­danie się otocze­niu. Oko ludzkie rejestru­je światło, w rezulta­cie tego na siatków­ce pow­sta­je obraz rzeczy­wisty, pom­niejs­zony i odwró­cony. Nasze oczy dzi­ała­ją więc podob­nie do Cam­era obscu­ra – jesteśmy więc wszyscy fotografa­mi, wspom­nienia pewnych obrazów w naszej pamię­ci, to nic innego jak fotografie zatwierd­zone w Nas – chwytamy rzeczy­wis­tość wykre­owaną przez Nasz umysł.

New_00000015

New_00000016

Van Dyke jest XIX-wieczną tech­niką fotograficzną, w której światło słoneczne odgry­wa kluc­zową rolę – dopiero odpowied­nio naświ­et­lona emul­s­ja wyła­nia obraz – przemienia pustą kartę – tab­u­la rasa, w zapis światła. Nieprzy­pad­kowość tem­atu wyżej wymienionego cyk­lu prac Krzyszto­fa Szlapy jest o tyle błyskotli­wa, że rośliny egzys­tu­ją prze­cież dzię­ki światłu, nieustan­nie wyt­warza­jąc w pro­ce­sie foto­syn­tezy chlo­ro­fil – bar­wnik energii życia. Światło jest odpowiedz­ią na to, jaka jest natu­ra widzenia i czym jest widze­nie natu­ry, Krzysztof Szla­pa jako uczeń Szkoły Widzenia odd­a­je jej hołd.

New_00000019

New_00000023

Nieprzy­pad­kowy wyda­je mi się również powrót auto­ra do kwadra­towego kadru, użytego wcześniej w cyk­lu „Widoków­ki z mias­ta we mnie”, wszak to kole­j­na część dawnych prze­myśleń. Cykl fotografii, które dane jest nam oglą­dać, autor mógł­by bowiem śmi­ało nazwać: „Natu­ra we mnie” bądź: „Moja natu­ra”, mianował je jed­nak: „Natu­ra widzenia-widze­nie natu­ry”, wychodząc tym samym poza indy­wid­u­al­izm roman­ty­czny i subiek­ty­wną optykę spo­jrzenia na rzecz uogól­nienia isto­ty widzenia oraz obiek­ty­wiz­mu poz­naw­czego – autor wręcz zachę­ca Nas do otwar­cia oczu oraz do poszuki­wań włas­nego jestest­wa, staw­ia pytanie o Naszą naturę, która cier­pli­wie zapisu­je w sobie codzi­en­ny rys światła.

Katarzy­na Stolarska

New_00000026

New_00000029

New_00000030

————————————————————————-

CYBERFOTO 2015

New_cyberfoto 2015reg1

New_cyberfoto 2015reg2

New_cyberfoto 2015reg3

CYBERFOTO 2015 REGULAMIN DO POBRANIA

————————————————————————-