Zmarł Sergiusz Sachno

9 maja 2024 odszedł ceniony twór­ca, doświad­c­zony ped­a­gog, wielo­let­ni, zasłużony i cią­gle akty­wny dzi­ałacz w naszym Związku, dla wielu przyjaciel,
To wiel­ka stra­ta dla całego środowiska…
o pogrze­bie zaw­iadomimy tutaj, gdy tylko będziemy znali jego miejsce i termin…

Sergiusz Sach­no urodz­ił się w Chi­nach. Ukończył liceum im. Ste­fana Czarnieck­ego w Szczecinie. Do mar­ca 1968 stu­diował socjologię na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim, a następ­nie filo­zofię i socjologię na Uni­w­er­syte­cie Karo­la w Pradze, którą ukończył w 1970 roku. Fotografią zaj­mu­je się od 1972 roku.
Swo­je prace prezen­tował na kilkudziesię­ciu wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych w kra­ju oraz uczest­niczył w wielu pokazach fotografii za granicą, m in. W Syd­ney, Tokio, Mon­tre­alu, Toron­to, Pradze, Ams­ter­damie i Berlin­ie. Ważniejsze wys­tawy indy­wid­u­alne: Kli­maty 1978, Menady 1980, Aktorzy 1988, Teatral­na 1988, Fem­i­na mist­i­ca 1997, Cherchez la femme 1998, Nagi szept 2003, Gen­tile 2006. Spec­jal­izu­je się w fotografii portre­towej, teatral­nej, mody i ogól­nie reklam­owej. Był autorem licznych plakatów, okładek pły­towych, książkowych i pro­gramów teatral­nych. Był także autorem wys­tawy Stule­cie Polaków, eksponowanej w 1999 roku na Zamku Królewskim w Warsza­w­ie, a następ­nie w wielu kra­jach europe­js­kich oraz albu­mu pod tym samym tytułem. Jego autorstwa jest wys­trój fotograficzny hotelu Hyatt w Warsza­w­ie. Był twór­cą per­for­mance i dzialań okołoteatral­nych. Fotografie pub­likował w prasie zagranicznej, a także współpra­cow­ał z cza­sopis­ma­mi Film, Kino, Sce­na, Twój Styl, Pani, Uro­da i wielu innych. W 1979 roku otrzy­mał od Jacques’a Chira­ca Medal mias­ta Paryża za fotografię, był lau­re­atem wielu nagród i wyróżnień z całego świa­ta., Od 1979 roku należał do Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, gdzie był akty­wnym członkiem władz. Zaj­mu­jnował się pracą dydak­ty­czną w dziedzinie fotografii, prowadząc zaję­cia z portre­tu i aktu na Studi­um Fotografii ZPAF. W 2008 roku otrzy­mał tytuł dok­to­ra sztu­ki fil­mowej w Państ­wowej Wyższej Szkole Fil­mowej, Telewiz­yjnej i Teatral­nej w Łodzi. Od 2012 roku zatrud­niony na stanowisku pro­fe­so­ra w Wyższej Szkole Sztu­ki i Pro­jek­towa­nia w Łodzi.

Infor­ma­c­ja za: https://www.zpaf.pl/aktualnosci/s‑sachno-zmarl/