Wystawa “PO PÓŁNOCY”

Pole­camy wys­tawę “PO PÓŁNOCY”, orga­ni­zowaną przez Okręg Krakows­ki ZPAF, w której udzi­ał biorą również koleżan­ki i koledzy z naszego okręgu. Wys­tawa jest prezen­towana w w krakowskiej Galerii ZPAF/Zpafgallery/ (ul. Tomasza 24, Kraków), w ramach Cra­cow Art Week Krak­ers 2024. Jej wernisaż odbył się 20 kwiet­nia i moż­na ją oglą­dać do 18 maja.
PO PÓŁNOCY” — to wys­tawa fotograficznych negaty­wów, na której 21 twór­ców prezen­tu­je swo­je prace. Są one wyek­sponowane w podświ­et­lonych gablotkach, dzię­ki czemu nabier­a­ją szczegól­nego charakteru.
Autorzy: Anna Andrzejewska/ Woj­ciech Beszterda/ Jakub Byrczek/ Bea­ta Brząka­lik-Gbu­rek/ Joan­na Chudy/ Jakub Dziewit/ Iwona Germanek/ Kasia Kalua Kryńska/ Ryszard Karczmarski/ Radek Kobierski/ Antoni Kreis/ Katarzy­na Łata/ Ireneusz Misiak/ Jowi­ta Mormul/ Joan­na Nowicka/ Maciej Plewiński/ Zbig­niew Podsiadło/ Kon­rad Pollesch/ Artur Rychlicki/ Danu­ta Węgiel/ Andrzej Zygmuntowicz.
11 maja, o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie z Autorami.
Założe­niem wys­tawy jest pokazanie pier­wszego eta­pu zapisu fotograficznego, który „dla świa­ta” zwyk­le prezen­towany jest już w przetwor­zonej, następ­nej formie. Tu „pier­wot­na for­ma” jest tem­atem. Sym­bol­icznie zamierza­my zaprosić widza do naszej pra­cowni, jak do domu, w cza­sie który jest przez­nac­zony tylko dla nas, w pry­wat­nej przestrzeni, w nocy.
Kura­tor­ki wys­tawy: Katarzy­na Łata, Danu­ta Węgiel.