Wystawa fotografii Krzysztof Strzoda „Tomik poezji mały”

Pole­camy wys­tawę fotografii Krzysztof Str­zo­da „Tomik poezji mały” prezen­towaną w Gmin­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry Region­al­nej w Koś­cielisku przy ul Nędzy-Kubiń­ca 136. Wys­tawę moż­na oglą­dać od 16 sierp­nia do 28 wrześ­nia 2023 roku. Wernisaż i spotkanie z autorem odbędzie się 24 sierp­nia 223 roku o godz. 18.00. Kura­torem wys­tawy jest Łukasz Cyrus. Autor wyko­rzys­tu­jąc czarno-białe fotografie pejza­żu górskiego naw­iązu­je do sym­bol­icznych znaczeń związanych z wodą i drogą oraz do emocji, które towarzyszyły ich pow­stawa­niu i emocji wyzwala­ją­cych się we wrażli­wych odbiorcach.
Prace pow­stały w Tatra­ch Pol­s­kich w lat­ach 2015–2017.

Tomik poezji mały” 

Krzy­siu jest wędrow­cem. Samot­nie podąża górską ścieżką życia. Ścież­ka jest drogą do celu, choć ten nie jest znany i celem samym w sobie, gdy Krzy­siu na ścieżce. Przez krótką chwilę jest częś­cią tej ścież­ki. Jak kamień i kro­pla deszczu. Płynie. Jak czas, jak woda. Tak, jak ona, chłonie cząst­ki materii górskiej i niesie je w sobie. Rosy krysz­tały, skał min­er­ały i przy­ro­da cała, jak w górskiej rzece kłębią się w Krzy­siu i osadza­ją na dnie ser­ca, w duszy zaka­markach, w myślach i w pamię­ci. Z każdym krok­iem osad jest grub­szy, krysz­tały łączą się pod naciskiem zmęczenia. Żar wspom­nień przek­sz­tał­ca osad. Rodzi się obraz, jak w naturze rodzi się skała. Ślad po prze­bytej drodze. Trwały, lecz nie wieczny. Jak wszys­tko inne ulot­ny i nietr­wały. Jak Krzy­siu na ścieżce. Przemi­ja, jak czas, jak płyną­ca woda.
Gdy nic nie jest trwałe, a czas zaciera wszelkie śla­dy, chwila jest wier­szem. Tych wier­szy w życiu kil­ka. Tomik poezji mały. Opowieś­ci parę o smutku, radoś­ci, natch­nie­niu, miłoś­ci. Sre­brem na papierze, jak przy­ro­da intruzją w skale, Krzy­siu odd­a­je ulot­ność życia, zachowu­je chwile, uwiecz­nia wspom­nienia i skła­nia do reflek­sji nad przemi­janiem. I choć z cza­sem i jego wier­sze przem­iną, jego poez­ja zostanie, wykracza­jąc poza nieubła­gany marsz cza­su, przenosząc nas do chwil, gdy Krzy­siu podążał górską ścieżką życia.
Łukasz Cyrus, 2023

Krzysztof Str­zo­da (1967, Katow­ice). Artys­ta fotograf, twór­ca audiow­iz­ual­ny, członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików i „Fotok­lubu Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej”, fotograf Fédéra­tion Inter­na­tionale de l’Art Pho­tographique (otrzy­mał tytuł Excel­lence FIAP), dzi­ała w ramach Śląskiego Towarzyst­wa Fotograficznego, grupy “FOTOGRAFY” i innych grup twór­czych. Stype­ndys­ta Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego w dziedzinie sztuk wiz­ual­nych, stype­ndys­ta Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry, benefic­jent pro­gra­mu “Loka­ta w Kul­turę” (Katow­ice Mias­to Ogrodów).
Tworzy subiek­ty­wne obrazy inspirowane naturą (pejza­że górskie i in), przestrzenią miejską i architek­ton­iczną oraz fotografię niefig­u­raty­wną. Najczęś­ciej wyko­rzys­tu­je medi­um cyfrowych fotografii czarno-białych, ale tworzy również wielko­for­ma­towe odbit­ki stykowe w tech­nice platyno­typii, czy też fotokasty/diaporamy, gdzie na bazie wyko­nanych włas­nych fotografii, bądź filmów pok­latkowych, w połącze­niu z muzyką i nierzad­ko poezją, wyko­rzys­tu­je inter­me­di­al­ny efekt synergii.
Prace prezen­tował na 10 wys­tawach indy­wid­u­al­nych i pon­ad 300 wys­tawach grupowych na całym świecie. Lau­re­at wielu konkursów w Polsce i na świecie, w tym czterokrot­nie Grand Prix w konkur­sach “Bien­nale Fotografii Górskiej” (2014, 2020) w Jele­niej Górze i “Między­nar­o­dowym Konkur­sie Fotograficznym im. Jana Sun­der­lan­da “Kra­jo­braz Górs­ki”” w Nowym Tar­gu (2013, 2015).
Strona autors­ka: http://kstrzoda.com

Łukasz Cyrus. Rocznik ’78, urod­zony i mieszka­ją­cy w Rudzie Śląskiej. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki. Nauczy­ciel języ­ka ang­iel­skiego w chor­zowskim Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym, wspinacz, miłośnik muzy­ki, fotografii i filo­zofii. Fotografią zaj­mu­je się od koń­ca lat ’90. Poszuki­wa­nia w obrę­bie podobieństw muzy­ki i fotografii doprowadz­iły go do sfor­mułowa­nia autorskiej kon­cepcji, którą nazwał Fotografią odkle­joną. Dal­sze rozważa­nia filo­zoficzne doprowadz­iły go do sfor­mułowa­nia kon­cepcji NADFOTOGRAFII. Swo­je rozważa­nia zapisu­je w postaci krót­kich ese­jów, które pub­liku­je na oso­bistym blogu i autorskiej stron­ie inter­ne­towej. Ese­je ilus­tru­je włas­ny­mi fotografiami.