Wystawa fotografii Arkadiusz Ławrywianiec „Głosy”.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza w poniedzi­ałek 20 wrześ­nia 2021 roku o godz. 18.00 na otwar­cie wys­tawy fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Głosy”. Wys­tawa prezen­towana będzie nowopow­stałej Nie­ga­lerii dzi­ała­jącej w Teatrze Zagłębia w Sos­now­cu przy ul. Teatral­nej 4. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 21 listopa­da 2021 roku w czwart­ki i piąt­ki w godz­i­nach 18.00 — 22.00 oraz w sobo­ty i niedziele w godz­i­nach 16.00 — 22.00. Wstęp wol­ny. Kura­torem wys­tawy jest Mał­gorza­ta Mali­nows­ka-Klimek. Wys­tawę zre­al­i­zowały: Sos­nowieck­ie Cen­trum Kul­tu­ry — Zamek Sielec­ki oraz Teatr Zagłębia w Sosnowcu.

Prezen­towany doku­ment fotograficzny został zre­al­i­zowany przez artys­tę w cza­sie protestów społecznych, będą­cych reakcją na zniesie­nie w Polsce jed­nej z trzech przesłanek dopuszcza­ją­cych legalne prz­er­wanie ciąży.
Zdję­cia wykony­wał w okre­sie od jesieni 2020 do wios­ny 2021 roku w mias­tach Śląs­ka i Zagłębia. Fotografie na wys­taw­ie celowo nie są pod­pisane ani pogrupowane według miejs­ca pow­sta­nia, aby pod­kreślić, że charak­ter tych wydarzeń nie różnił się w zależnoś­ci od regionu. Trady­cyjne podzi­ały przes­tały się bowiem liczyć, gdyż ludzie jed­noczyli się pon­ad nimi wokół nadrzęd­nych dla nich idei. Na zdję­ci­ach widz­imy zarówno prze­ci­wników, jak i zwolen­ników zaostrzenia prawa abor­cyjnego. Przede wszys­tkim jed­nak oglą­damy ogromne emoc­je tych osób oraz ich deter­mi­nację, aby wyrażać swo­je zdanie w przestrzeni pub­licznej. Z jed­nej strony był to wyraz niewiary w mech­a­nizmy państ­wa demokraty­cznego i możli­wość real­iza­cji swoich celów na drodze stan­dar­d­owych pro­ce­dur usta­wodaw­czych, z drugiej – wiara w siłę protes­tu na uli­cy, w grupie osób myślą­cych podobnie.
Ławry­wian­iec kole­jny raz potwierdza, że jest obdar­zony niezwykłą łat­woś­cią skra­ca­nia dys­tan­su ze swoim mod­elem, także jako reporter. Ukazu­je nam dra­maty­czne wydarzenia z per­spek­ty­wy uczest­ni­ka, wych­wytu­jąc poje­dynczego człowieka tak, jak wych­wytu­je go nasze oko w cza­sie przemieszcza­nia się z tłumem. Nie oce­nia, nie kry­tyku­je. Pokazu­je za to wspól­no­towy charak­ter tych zdarzeń, które wielu młodych uczest­ników nazwało kon­sty­tu­ty­wny­mi dla swo­jego pokole­nia. Sposób kadrowa­nia jest prze­myślany, choć nie porzu­ca reporter­skiej dynami­ki. Uży­cie jako medi­um fotografii kolorowej pod­kreśla aktu­al­ność tem­atu. Ławry­wian­iec udowad­nia, że fotografia waż­na może być równocześnie piękna.
Arka­diusz Ławry­wian­iec urodz­ił się w 1967 roku w Opolu. Jest absol­wen­tem Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. W lat­ach 1994–2015 pra­cow­ał jako fotore­porter w Dzi­en­niku Zachod­nim. Od 2016 współpracu­je z Pol­ską Agencją Fotografów Forum. Jest członkiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, w którym od 2017 roku pełni funkcję Preze­sa Okręgu Śląskiego. Jest również członkiem Zarzą­du Głównego ZPAF. Uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Studi­u­je w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie. Autor i współau­tor wielu wys­taw fotograficznych w Polsce i za granicą.