Spotkanie z Pawłem Duszą w ramach cyklu “Poznajmy się”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 15 lutego 2023 roku o godz. 18.00 na spotkanie z Pawłem Duszą w ramach cyk­lu “Poz­na­jmy się”. Spotkanie poprowadzi Antoni Kreis. Spotkanie odbędzie się w Galerii Katow­ice ul. Dąbrowskiego 2. Spotkanie będzie reje­strowane. Wstęp wolny. 

Opowieść o fotografii w moim życiu nie jest peł­na dra­maty­cznych zawirowań, nie zaskaku­je i jest pozbaw­iona wszel­kich pięknych i roman­ty­cznych opowieś­ci w sty­lu: “mój pier­wszy aparat dostałem od taty kiedy miałem 9 lat…”. Przy­godę z fotografią zacząłem dość późno i raczej wydarza­ła się obok architek­tu­ry, wynikało to z moich studiów na Wydziale Architek­tu­ry i Urban­isty­ki Politech­ni­ki Śląskiej i potrze­by fotografowa­nia znika­jącej architek­tu­ry indus­tri­al­nej regionu. To wtedy miałem pier­wsze doświad­czenia wys­ta­wowe, a miejsce było dość poważne — Gale­ria Szyb Wil­son w Katow­icach. Czas moich studiów pokry­wał się z dzi­ałal­noś­cią nieist­niejącego już dzisi­aj Zagłębiowskiego Towarzyst­wa Fotograficznego, do którego miałem przy­jem­ność należeć. Wtedy dopiero kupiłem swój pier­wszy “poważny” aparat, a była to lus­trzan­ka Canon 50E. Jed­nym z ważnych men­torów i niefor­mal­nym opiekunem ZTF‑u stał się wów­czas Zbig­niew Pod­si­adło, który wywarł ogrom­ny wpływ na wielu fotografów wywodzą­cych się z Sos­now­ca. To z tej grupy wyłoniła się Gru­pa Fotograficz­na “Halo”, której byłem współza­łoży­cielem z Dami­anem Mick­osiem, Pawłem Więcławkiem i Jarkiem Rud­nickim. Wtedy zaczęły się poważne fas­cy­nac­je fotografią anal­o­gową i śred­nim for­matem. Częs­to do ręki brałem sprzęt poży­c­zony — Pen­ta­cona Six, Bron­icę S2. Ciem­ni uczyłem się od Pawła Więcławka i Dami­ana Mick­osia, którzy do dzisi­aj są dla mnie ważny­mi osoba­mi w moim fotograficznym życiu. Potem dzię­ki pra­cy w Wydziale Kul­tu­ry sos­nowieck­iego urzę­du poz­nałem Jerzego Łakom­skiego, który był pomysło­daw­cą plen­erów fotograficznych w ramach Sos­nowiec­kich Spotkań Artysty­cznych. Plen­ery prowad­zone są do dzisi­aj, a ich pomysło­daw­ca jest corocznie Komis­arzem pleneru, a dla mnie pry­wat­nie przy­ja­cielem, mądrym prze­wod­nikiem, dorad­cą, jed­ną z najważniejszych osób w moim życiu. To dzię­ki Jurkowi poz­nawałem kole­jne tajni­ki fotografii, otrzy­małem tonę sprzę­tu (w tym Kiev 88), wspól­nie zor­ga­ni­zowal­iśmy wiele inic­jatyw fotograficznych. Częs­to wracam do tech­nik anal­o­gowych, również do tech­nik szla­chet­nych, w tym ulu­bionej cyjanotypii.
Do ZPAF wstąpiłem w 2019 roku, przy popar­ciu Arka­diusza Goli i Jerzego Łakom­skiego. W krótkim cza­sie po tym wydarze­niu dostałem się na wymar­zony Insti­tut Tvur­ci Fotografie w Opavie i otworzyłem nowy rozdzi­ał w życiu. Obec­nie studi­u­ję na trzec­im roku. Czu­ję cały czas, że najważniejsze fotografie jeszcze przede mną.

Pod­czas spotka­nia pokażę moje począt­ki, sporo fotografii anal­o­gowych z małego i śred­niego obrazka.
Spośród wielu nowych cyk­li przed­staw­ię rozpoczęte dłu­go­falowe prace — “Buy­land” opowiada­ją­cy o grupie etnicznej Słow­ińców, którą po wojnie zniszc­zono, a której śla­dy cią­gle moż­na znaleźć w okoli­cach Słow­ińskiego Parku Nar­o­dowego, a także pro­jekt “Okla­homa” — doku­ment pokazu­ją­cy życie wokół Huty Katow­ice oraz Kok­sowni Przyjaźń. 

Paweł Dusza, rocznik ’80. Architekt, fotograf, muzyk. Członek ZPAF (obec­nie w członek Okrę­gowej Komisji Kwal­i­fika­cyjnej Okręgu Śląskiego ZPAF). Stu­dent Insti­tu­tu Tvur­ci Fotografie w Opavie (CZ). Wykład­ow­ca Akademii Śląskiej w Katow­icach (daw­na Wyższa Szkoła Tech­nicz­na). Nauczy­ciel fotografii w CKZ­iU w Sos­now­cu. Dyrek­tor Pałacu Schoe­na Muzeum w Sos­now­cu. Orga­ni­za­tor plen­erów fotograficznych w ramach Sos­nowiec­kich Spotkań Artysty­cznych (wspól­nie z Jerzym Łakom­skim). Autor wys­taw indy­wid­u­al­nych: “Morze” (2015) i “Fotografia” (2017) w Galerii Łakom­scy, “Szeptem” w Galerii Engram Insty­tucji Kul­tu­ry Katow­ice Mias­to Ogrodów (2019), “Cyjan­otyp­ie” w galerii MOK w Zaw­ier­ciu (2022). Uczest­ni­ki kilkudziesię­ciu wys­taw zbiorowych — jed­ną z ważniejszych jest “Tvarou w tvar” — wys­tawa stu­den­tów ITF w Bratislavie (SK) pod­czas 32. miesią­ca fotografii (2022).


www.paweldusza.com