Spotkanie z Magdaleną Zaton-Mikołajczak w ramach cyklu “Poznajmy się”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 18 sty­cz­nia 2023 roku o godz. 18.00 na spotkanie z Mag­daleną Zaton-Mikoła­jczak w ramach cyk­lu “Poz­na­jmy się”. Spotkanie poprowadzi Antoni Kreis. Spotkanie odbędzie się w Galerii Katow­ice ul. Dąbrowskiego 2. Spotkanie będzie reje­strowane. Wstęp wolny. 

Prezen­towane prace pochodzą z cyk­li: Z zarysów świado­moś­ci, Coś niebieskiego, Skraw­ki pamię­ci. Inspiracją do ich pow­sta­nia – zagłę­bi­enia się w tem­at pamię­ci-wspom­nień, korzeni-rodziny, a przede wszys­tkim relacji – była sytu­ac­ja gdy po śmier­ci moich dzi­ad­ków zostałam sam na sam z przestrzenią w której żyli, w której pow­stawały ich wspom­nienia, w której zostały po nich pamiąt­ki. I którą należało dos­tosować dla potrzeb nowej, ksz­tał­tu­jącej się rodziny.
Porząd­ku­jąc i układa­jąc stare doku­men­ty, fotografie zaczęłam zagłębi­ać się we włas­ną pamięć. W tym samym cza­sie odkryłam w domu rodzin­nym – sla­jdy, które jed­nocześnie pamiętałam
i zarazem nie pamię­tałam z dziecińst­wa. Wszys­tkie te mate­ri­ały stały się dla mnie pretek­stem do innego poz­na­nia blis­kich oraz samej siebie. Obrazy zaczęły układać się w zarysy pośred­nich wspom­nień, wokół których budowałam his­to­rie znane, opowiedziane oraz te wyimag­i­nowane, przetwor­zone przez włas­ną pamięć. Niez­nane pamiąt­ki dostar­czyły mi nowych emocji, potrze­by spo­jrzenia na nie przez włas­ny pryz­mat, kon­frontacji cza­su zamkniętego w fotografii z moim dziś. Niewyraźne, lekkie, rozmyte jak pamięć z wczes­nego dziecińst­wa, prze­tarte przez wspom­nienia rodz­iców, których oni sami mi dostar­cza­li opowieś­ci­a­mi, aż w końcu zin­ter­pre­towane i odczy­tane na nowo. Zabawne sytu­acje, jak cho­ci­aż­by to samo imię oby­d­wu dzi­ad­ków, stanow­iły dla mnie
w dziecińst­wie mag­ię, choć ter­az wiem, że był to zwycza­jny zbieg okolicznoś­ci. W końcu zwróce­nie się ku sobie, nie jedynie poprzez pryz­mat korzeni, ale nowych relacji, budowanych od począku. I pró­ba odp­wiedzenia sobie, jak bard­zo moż­na poz­nać samego siebie oraz drugiego człowieka…

Mag­dale­na Zaton-Mikoła­jczak | rocznik 89. Urod­zona w Zabrzu. Od 26 lutego 2021 r. członk­i­ni Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, Okręg Śląs­ki. Plas­tyk — absol­wen­t­ka edukacji artysty­cznej w zakre­sie sztuk plas­ty­cznych na Uni­w­er­syte­cie Śląskim. Dyplom licenc­jac­ki „Zobo­jęt­nie­nie” (2011) oraz mag­is­ter­s­ki „Tożsamość – mas­ka i odbi­cie” (2013) zrealizowane
w pra­cow­n­i­ach rysunku. W ramach pro­gra­mu Eras­mus spędz­iła dwa semes­try na Uni­ver­sité Rennes 2 Haute Bre­tagne w Rennes, we Francji (2011–2012). Ukończyła również Policeal­ną Szkołę Fotograficzną Fotoe­dukac­ja w Katow­icach (2015). Od niedaw­na prowadzi włas­ną pra­cown­ię graficzno-fotograficzną. W swo­jej fotografii, nier­az autore­fleksyjnej, poszuku­je uniwersalizmu.
W pra­cach się­ga do różnych zabiegów plas­ty­cznych. W twór­c­zoś­ci wypa­tru­je form estetycznych
i emocjonalnych.