Spotkanie z Krzysztofem Pileckim w ramach cyklu „Poznajmy się”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 29 listopa­da 2023 roku o godz. 18.00 na spotkanie z Krzysztofem Pileckim w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”. Spotkanie, które poprowadzi Antoni Kreis, odbędzie się w „Galerii Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wydarze­nie będzie reje­strowane. Wstęp wolny.

Krzysztof Pilec­ki, urod­zony w 1958 roku.
Mag­is­ter sztu­ki — absol­went Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach — Wydzi­ału Sztu­ki i Nauk o Edukacji w Cieszynie — grafik, artys­ta fotografik, nauczy­ciel sztu­ki fotograficznej.
Spec­jal­ność: fotografia, grafi­ka użytkowa, sztu­ki plas­ty­czne, kon­serwac­ja dzieł sztuki.
Fotogra­fu­je od 1972 roku. Związany z Tycha­mi (1972–2000), związany ze śląskim środowiskiem fotograficznym akty­wnie uczest­niczył w pra­cach Klubu Fotograficznego KRON (1976–1983), Grupy Twór­czej HARD(1983–1986) i Katow­ick­iego Towarzyst­wa Fotograficznego (1978–1986). Jest członkiem założonej przez Jaku­ba Byr­cz­ka między­nar­o­dowej fotograficznej Grupy 999. Szczególne miejsce w jego twór­c­zoś­ci zaj­mu­je fotografia kra­jo­bra­zowa, pejza­żowa (w znacznej częś­ci Śląs­ka), fotografia socjo­log­icz­na, fotografia społecz­na, fotografia indus­tri­al­na oraz fotografia reklamowa.
Od 1992 roku do 1995 był wykład­ow­cą fotografii na Wydziale Grafi­ki w Katow­icach, krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (obec­nie Akademia Sztuk Pięknych w Katow­icach). W lat­ach 2008–2018 był pra­cown­ikiem Wydzi­ału Radia i Telewiz­ji Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach, gdzie prowadz­ił pra­cown­ię fotografii anal­o­gowej i pra­cown­ię fotografii cyfrowej.
Krzysztof Pilec­ki jest autorem wielu indy­wid­u­al­nych wys­taw fotograficznych (m.in. w Biel­sku-Białej, Bytomiu, Chor­zowie, Duis­bur­gu, Gli­wicach, Katow­icach, Oświęcim­iu, Rzes­zowie, Tychach, Zabrzu), zbiorowych – w Polsce i za granicą (m.in. w Edyn­bur­gu, Hongkongu, Lud­wigshafen, Waszyn­g­tonie) oraz poplen­erowych. Jego fotografie były wielokrot­nie prezen­towane na wielu wys­tawach pokonkur­sowych (kra­jowych i między­nar­o­dowych), na których otrzymy­wały wiele akcep­tacji, nagród, wyróżnień, dyplomów i listów gratulacyjnych.
Lau­re­at Nagrody Artysty­cznej Młodych im. Stanisława Wyspi­ańskiego (1987).
W 1985 roku został przyję­ty w poczet członków rzeczy­wistych Okręgu Śląskiego Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, w którym pełnił funkc­je sekre­tarza Zarzą­du oraz prze­wod­niczącego Komisji Kwal­i­fika­cyjnej Okręgu Śląskiego ZPAF (legi­t­y­mac­ja nr 608).
Fotografie Krzyszto­fa Pileck­iego zna­j­du­ją się w zbio­rach Muzeum Miejskiego w Tychach, Muzeum Śląskiego w Katow­icach, Muzeum Gór­nict­wa Węglowego w Zabrzu oraz w innych zbio­rach muzeal­nych w Duis­bur­gu, Edyn­bur­gu, Katow­icach i Sosnowcu.

Na spotka­niu z cyk­lu: „Poz­na­jmy się” Krzysztof Pilec­ki udostęp­ni ory­gi­nalne pow­ięk­szenia z lat 1978–2012 i przed­stawi swo­ją strate­gię twórczą.