Spotkanie z cyklu “Porozmawiajmy o…”, podczas którego z Michałem Całą porozmawiamy o Jego książkach fotograficznych, a przede wszystkim o fotografii.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza w środę 22 listopa­da 2023 roku o godz. 18.30 na spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”, pod­czas którego z Michałem Całą poroz­maw­iamy o Jego książkach fotograficznych, a przede wszys­tkim o fotografii.. Spotkanie poprowadzi Arka­diusz Ławry­wian­iec. Spotkanie odbędzie się w „Galerii Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wstęp wolny.

Michał Cała urodz­ił się w 1948 roku w Toruniu. Po zakończe­niu studiów na Politech­nice Warsza­wskiej zamieszkał na Śląsku i w lat­ach 1975–1992 poświę­cił się fotografowa­niu śląskiego kra­jo­brazu prze­mysłowego. W wyniku tej pra­cy pow­stał cykl czarno-białych zdjęć: „Śląsk”.
W lat­ach 1979 i 1983 autor był lau­re­atem Grand Prix na Bien­nale Kra­jo­brazu Pol­skiego w Kielcach.
W roku 2007 Michał Cała wziął udzi­ał w wys­taw­ie prezen­tu­ją­cych 100 wybranych fotografów pt. “Pol­s­ka fotografia w XX wieku” – Warsza­wa P.K.i N.
W tym samym roku o autorze i o jego śląs­kich zdję­ci­ach napisał mag­a­zyn British Jour­nal of Photography.
Jego fotografie były pub­likowane w albu­mach: „Antolo­gia fotografii pol­skiej 1839–1989”, „Pol­s­ka fotografia w XX wieku”, oraz „Śląs­ka Fotografia Artystyczna”.
W roku 2015 pow­stał autors­ki album „Śląsk i Gal­ic­ja” wydany przez Muzeum His­torii Fotografii w Krakowie.
W roku 2017 zdję­cia ze śląskiego cyk­lu były pub­likowane w inter­ne­towym wyda­niu The Guardian, oraz wys­taw­ione w MMX Gallery w Londynie.
W roku 2018 wys­tawa pt. „Sile­sia”, była eksponowana w Blue Sky Gallery w Port­land (USA), oraz na fes­ti­walu Pho­to London.
W roku 2020 wys­tawa „Śląsk 75–92” była pokazana w galerii Katow­ice Mias­to Ogrodów. W tym samym roku zdję­cia z tego cyk­lu wzięły udzi­ał w zbiorowej wys­taw­ie „ Pejzaż postin­dus­tri­al­ny” BWA Bydgoszcz.

www.michalcala.pl