Spotkanie z Beatą Mendrek w ramach cyklu “Poznajmy się”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza 17 kwiet­nia 2024 roku o godz. 18.00 na spotkanie z Beatą Men­drek w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”. Spotkanie, które poprowadzi Antoni Kreis, odbędzie się w „Galerii Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wydarze­nie będzie reje­strowane. Wstęp wolny.

Bea­ta Mendrek

Absol­wen­t­ka Policeal­nego Studi­um Fotograficznego oraz Wydzi­ału RTV Uni­w­er­syte­tu Śląskiego
w Katowicach.

Od 2008 roku członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików
Od 2011 członek Zarzą­du a od 2020 Członek Okrę­gowej Komisji Kwal­i­fika­cyjnej ZPAF Okręg Śląski.

Od roku 2009 wykład­ow­ca w Szkole Fotografii FOTOEDUKACJA w Katow­icach w zakre­sie Kom­pozy­cji Obrazu Fotograficznego, Este­ty­ki fotografii oraz Tech­nik Fotograficznych oraz innych szkół fotograficznych i plastycznych.

Orga­ni­za­tor­ka i wykład­ow­ca kursów i warsz­tatów fotograficznych

W lat­ach 2003 — 2006 założy­ciel­ka i uczest­nicz­ka dzi­ałań Grupy Fotograficznej NATECHWILE.
Aktu­al­nie od 2014 — kura­tor­ka NATECHWILE PROJEKT — pro­gram pro­mocji “młodej fotografii”.

Od roku 2002 orga­ni­za­tor­ka i współor­ga­ni­za­tor­ka wielu wys­taw i pro­jek­tów artystycznych.

Prace w zbio­rach Muzeum Śląskiego w Katowicach,
Śląskiej Kolekcji Fotografii Artysty­cznej w Katowicach,
Muzeum Miejskiego w Sos­now­cu oraz w kolekc­jach prywatnych.

wybrane wys­tawy:
indy­wid­u­alne: Cisza, Uwewnętrznie­nie, Kon­trasty, Korze­nie, Współod­czuwanie, Moty­lu leć, Patrzeć na świat cicho i spoko­jnie, Kokony, Dotknięcia.
zbiorowe: wys­tawy członków ZPAF okręgu ślask­iego, Dopełnie­nie konieczne. Śląskie fotograf­ki — Muzeum Śląskie, prezen­tac­je i wys­tawy na Fes­ti­walach Fotograficznych w Ryb­niku i w Biel­sku-Białej, prezen­tac­je w ramach Śląs­kich Mara­tonów Fotograficznych, uczest­nicz­ka plen­erów i wys­taw fotograficznych w ramach Sos­nowiec­kich Spotkań Artysty­cznych — Muzeum Pałac Schoe­na, oraz wielu innych.

Pub­likac­ja książ­ki ON, ONANIEJ.