Konkurs „Śląska Fotografia Prasowa – najlepsze zdjęcia 2022 i 2023 roku” – nabór zgłoszeń

Trwa nabór zdjęć na kole­jną edy­cję konkur­su Śląs­ka Fotografia Prasowa!

Bib­liote­ka Śląs­ka w Katow­icach we współpra­cy z Insty­tutem Twór­czej Fotografii Wydzi­ału Filo­zoficzno-Przy­rod­niczego Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie – orga­nizu­ją spec­jal­ną, łąc­zoną odsłonę (2022–2023) między­nar­o­dowego konkur­su Śląs­ka Fotografia Prasowa.
To konkurs, który wśród fotore­porterów i pub­licznoś­ci zyskał już renomę i pop­u­larność. Uczest­niczą w nim pro­fesjon­al­ni fotografi­cy i ama­torzy, związani ze Śląskiem poprzez miejsce zamieszka­nia lub współpracę ze śląski­mi medi­a­mi i insty­tuc­ja­mi – którzy zgłasza­ją swo­je najlep­sze zdję­cia wyko­nane w poprzed­nim roku kalendarzowym.

Zdję­cia moż­na wysłać pocztą lub dostar­czyć oso­biś­cie do Dzi­ału Pro­mocji Bib­liote­ki Śląskiej.
W Konkur­sie oce­ni­ane będą prace wyko­nane od 1 sty­cz­nia 2022 roku do 31 grud­nia 2023 roku. Ter­min składa­nia prac upły­wa 10 lutego 2024 roku (decy­du­je data stem­pla pocztowego).

Ter­min ogłoszenia wyników konkur­su zostanie wybrany po obradach Kapituły Konkur­su, która wyłoni zdję­cia na wys­tawę konkur­sową jak również wskaże Lau­re­atów konkursu.

Mate­ri­ały do pobrania:
Reg­u­lamin Konkursu

SFP_2022-2023_Reg­u­lamin

For­mu­la­rz zgłoszeniowy

SFP_2022-2023_­For­mu­la­rz

For­mu­la­rz – opis prac

SFP_2022-2023_Opis_prac

Klauzu­la informacyjna

SFP_2022-2023_K­lauzu­la

Dodatkowych infor­ma­cji udziela Dzi­ał Pro­mocji Bib­liote­ki Śląskiej: promocja@bs.katowice.pl, tel. 32 20 83 739.