Konkurs mgFoto “Świat w 2023”

Wys­tar­towała 37 Edy­c­ja Konkursów mgFo­to — “Świat w 2023”. Wszelkie niezbędne infor­ma­c­je zawarte są w poniższym regulaminie.

Reg­u­lamin

Jury tworzą Arka­diusz Gola — prze­wod­niczą­cy Jury, ZPAF, Walde­mar Siat­ka — Fotok­lub RP, Katarzy­na Bujas — mgFo­to, Janusz Gajos — artys­ta aktor fotograf, Kate­ri­na Kouzmitche­va — gość z zagranicy.

Poprzed­nia 36 edy­c­ja zakończyła się wielkim sukce­sem, na nasz konkurs wpłynęły fotografie od 480 autorów z 58 krajów.
http://www.konkursy.mgfoto.pl/