Galeria Katowice ponownie otwarta zapraszamy na wystawę Katowice w obiektywie 2020

Katow­ice w Obiek­ty­wie 2020

W związku z możli­woś­cią ponownego otwar­cia Galerii Katow­ice zaprasza­my do zwiedza­nia wys­tawy “Katow­ice w Obiek­ty­wie 2020”, której wirtu­al­ny wernisaż odbył się 2 grud­nia 2020 roku. Wys­tawę moż­na oglą­dać od 3 lutego do 12 lutego w środy, czwart­ki i piąt­ki w godz. od 17.00 do 20.00.

Serdecznie zaprasza­my do oglądania.

Gale­ria nagrod­zonych prac.

I miejsce

II miejsce

III miejsce