Archiwum kategorii: Bez kategorii

Medal dla Jerzego Łakomskiego

Platynowy medal dla Jerzego Łakomskiego

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że Jerzy Łakom­s­ki, artys­ta fotograf, decyzją Uch­wały Zarzą­du Związku Rzemiosła Pol­skiego w Warsza­w­ie, jako jeden z nielicznych fotografów w Polsce, został odz­nac­zony Platynowym Medalem im. Jana Kil­ińskiego wraz z odz­naką za zasłu­gi dla Rzemiosła Polskiego.

Jerzy Łakom­s­ki jest założy­cielem i właś­ci­cielem zakładu z galer­ią autorską FotoŁakom­scy w Sos­now­cu, wielokrot­nie był komis­arzem Sos­nowiec­kich Spotkań Artysty­cznych – Pleneru Fotograficznego i z powodze­niem jed­noczy środowisko fotograficzne Sos­now­ca, należy do Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografów oraz Związku Rzemiosła Polskiego.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!
( infor­ma­c­ja za http://www.sosnowiec.pl/aktualnosci/id,5044,platynowy_medal_dla_jerzego_lakomskiego.html)

Pokaz fotokastów

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI
serdecznie zaprasza 21 VI 2012 o godz 20,00
na pokaz fotokastów.
Autorzy:

IWONA BŁĄKAŁA
JOLANTA DZIUK
MARIAN DZIUK
ADAM MUSIELAK
ANNA WOŁOCH

Prezen­tac­ja odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w siedz­i­bie Związku w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10
III piętro