Archiwum autora: Arkadiusz

Medal dla Jerzego Łakomskiego

Platynowy medal dla Jerzego Łakomskiego

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że Jerzy Łakom­s­ki, artys­ta fotograf, decyzją Uch­wały Zarzą­du Związku Rzemiosła Pol­skiego w Warsza­w­ie, jako jeden z nielicznych fotografów w Polsce, został odz­nac­zony Platynowym Medalem im. Jana Kil­ińskiego wraz z odz­naką za zasłu­gi dla Rzemiosła Polskiego.

Jerzy Łakom­s­ki jest założy­cielem i właś­ci­cielem zakładu z galer­ią autorską FotoŁakom­scy w Sos­now­cu, wielokrot­nie był komis­arzem Sos­nowiec­kich Spotkań Artysty­cznych – Pleneru Fotograficznego i z powodze­niem jed­noczy środowisko fotograficzne Sos­now­ca, należy do Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografów oraz Związku Rzemiosła Polskiego.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!
( infor­ma­c­ja za http://www.sosnowiec.pl/aktualnosci/id,5044,platynowy_medal_dla_jerzego_lakomskiego.html)

Marek Wesołowski ” DRZEWA

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI serdecznie zaprasza 03 X 2012 o godz 18,30 na wernisaż wys­tawy fotografii: Marek Wesołows­ki ” DRZEWA” Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 III piętro. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 25 października

Marek Wesołows­ki ur. 1968 w Będzinie, miesz­ka w Dąbrowie Gór­niczej. Z wyk­sz­tałce­nia i oce­ny rzeczy­wis­toś­ci human­ista. Od 2010 Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski.
Współpra­cow­ał z miesięcznikiem Machi­na i Ultra­mary­na. Autor kilku­nas­tu wys­taw indy­wid­u­al­nych i zbiorowych. Właś­ci­ciel firmy Vir­tu­al Stu­dio, zawodowo zaj­mu­je się fotografią i pro­jek­ta­mi graficznymi.
Lubi wędrować. Zapisu­je obrazy z podróży w głąb siebie inspirowane otacza­ją­cym go światem. Swo­je fotografie prezen­tu­je na autorskim blogu marekwesolowski.blogspot.com

WESOŁOWSKI DRZEWA001

WESOŁOWSKI DRZEWA007

WESOŁOWSKI DRZEWA009