Wystawa fotografii Michał Konrad „Rzeka”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wernisaż wys­tawy fotografii Michał Kon­rad „Rze­ka”. Wernisaż odbędzie się w czwartek 1 lutego 2023 roku o godz. 18.30 w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 24 lutego 2023 roku roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Wernisaż uświet­ni wys­tęp trój­ki kam­er­al­istów Orkiestry MASO z Charkowa: Ali­na Mar­tiano­va (piani­no), Anas­ta­sia Kosiuk (flet) oraz Vla­dyslav Petryk (klar­net). Kura­torem wys­tawy jest Arka­diusz Ławry­wian­iec. Wstęp wolny.

Rze­ka”

Rze­ka utożsamia w sobie życie wielu pokoleń, częs­to podzielonych na inne odmi­enne od siebie nar­o­dy. Gdy spo­jrzymy na rzekę na przełomie dziejów, ona zawsze tu była, a wszys­tko co jest wokół niej ule­gało zmi­an­ie. Ist­nie­nie człowieka stanowi tylko niewiel­ki ułamek życia rze­ki, ale każdy człowiek zostaw­ia niewiel­ki ślad upod­ab­ni­a­jąc się do miejs­ca, w którym żyje, miejs­ca którego jest chwilowym kreatorem.

W „Rzece” zestaw­iam ele­men­ty ciała człowieka (swo­jego) z krajobrazem.
W znacznej więk­szoś­ci jest to kra­jo­braz pokopal­ni­any Górnego Śląs­ka. Życie płynie jak rze­ka szy­bko i nieubła­ganie, a człowiek w trak­cie swo­jego życia jest jedynie chwilowym kreatorem miejs­ca w którym żyje, częs­to upod­ab­ni­a­jąc kra­jo­braz na swo­je podobieńst­wo. „Rze­ka” pow­stała na początku 2022 roku jako pra­ca zal­iczeniowa pier­wszego roku Insty­tu­tu Fotografii Kreaty­wnej na Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Opaw­ie. Zaprezen­towana była na kilku wys­tawach zbiorowych:
Wspól­na Opawa / Com­mon Opa­va na Fotofesti­walu w Łodzi w czer­w­cu 2022 roku.
Na 19. Ryb­nik Foto Fes­ti­valu w Ryb­niku we wrześniu 2022 roku. Na wys­taw­ie zbiorowej stu­den­tów i pro­fe­sorów Insty­tu­tu Fotografii Kreaty­wnej na Prague Pho­to w Pradze w październiku 2022 roku. Twarzą w twarz / Face to Face na wys­taw­ie zbiorowej stu­den­tów i pro­fe­sorów Insty­tu­tu Fotografii Kreaty­wnej w Opaw­ie na 32. Miesiącu Fotografii w Bratysław­ie w listopadzie 2022 roku. Na zbiorowej wys­taw­ie fotografii członków ZPAF Okręgu Śląskiego „ Siła detalu” z cyk­lu „ Świado­mość kadru” w Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej w Nakle Śląskim w grud­niu 2022 roku. 

Michał Kon­rad (właś­ci­wie Michał Smu­da), urod­zony w 1983 roku w Wodzisław­iu Śląskim. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików w Katow­icach. Stu­dent Insty­tu­tu Fotografii Kreaty­wnej na Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Opaw­ie. Ped­a­gog w szkole średniej.