Fotorelacje 2019

————————————————————————-


Spotkanie “Insty­tut Twór­czej Fotografii w Opaw­ie, dlaczego warto tam stu­diować fotografię?” 18.12.2019 fot. Rafał Klimkiewicz.

Spotkanie “Insty­tut Twór­czej Fotografii w Opaw­ie, dlaczego warto tam stu­diować fotografię?” 18.12.2019 fot. Rafał Klimkiewicz.

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Mar­iuszem Foreckim poroz­maw­iamy o jego nowej książce “Mech­a­nizm” 04.12.2019 fot. Bog­dan Kułakowski.

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Mar­iuszem Foreckim poroz­maw­iamy o jego nowej książce “Mech­a­nizm” 04.12.2019 fot. Bog­dan Kułakowski.

————————————————————————-


Katow­ice w Obiek­ty­wie 2019 03.12.2019 fot. Grze­gorz Maciąg.

Katow­ice w Obiek­ty­wie 2019 03.12.2019 fot. Grze­gorz Maciąg.

————————————————————————-


Zbiorowa wys­tawa fotografii “Cor­pus” w ramach Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Fotografii Otworkowej OFFO 2019 07.11.2019 fot. Krzysztof Szla­pa, Alek­sander Orszulik.

Zbiorowa wys­tawa fotografii “Cor­pus” w ramach Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Fotografii Otworkowej OFFO 2019 07.11.2019 fot. Krzysztof Szla­pa, Alek­sander Orszulik.

————————————————————————-


Zbiorowa wys­tawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF “Świado­mość ciała” 11.10.2019 fot. Alic­ja Ławry­wian­iec, Mag­dale­na Zaton, Krzysztof Szla­pa, Arka­diusz Ławrywianiec

Zbiorowa wys­tawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF “Świado­mość ciała” 11.10.2019 fot. Alic­ja Ławry­wian­iec, Mag­dale­na Zaton, Krzysztof Szla­pa, Arka­diusz Ławrywianiec

————————————————————————-


Zbiorowa wys­tawa fotografii nowo przyję­tych członków Okręgu Śląskiego ZPAF Iwona Ger­manek, Łukasz Cyrus, Jakub Gadek. 02.10.2019 fot. Krzysztof Szlapa

Zbiorowa wys­tawa fotografii nowo przyję­tych członków Okręgu Śląskiego ZPAF Iwona Ger­manek, Łukasz Cyrus, Jakub Gadek. 02.10.2019 fot. Krzysztof Szlapa

————————————————————————-


Fin­isaż wys­tawy zbiorowa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF “Spotka­nia” z okazji 40 lecia Galerii Katow­ice. 26.09.2019 Fot. Kamil Myszkowski

Fin­isaż wys­tawy zbiorowej fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF “Spotka­nia” z okazji 40 lecia Galerii Katow­ice. 26.09.2019 Fot. Kamil Myszkowski

Frag­ment pro­gra­mu TVP Katow­ice “Z kulturą”

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Markiem Locherem poroz­maw­iamy o fotografii indus­trail­nej 23.09.2019 fot. Alek­sander Orszu­lik, Maciej Jarzębiński

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Markiem Locherem poroz­maw­iamy o fotografii indus­trail­nej 23.09.2019 fot. Alek­sander Orszu­lik, Maciej Jarzębiński

————————————————————————-


XXXII Dni Fotografii w Świd­ni­cy 14.09.2019 fot. Krzysztof Szla­pa. Łukasz Cyrus

XXXII Dni Fotografii w Świd­ni­cy 14.09.2019 fot. Krzysztof Szla­pa. Łukasz Cyrus

————————————————————————-


Artysty­czno-his­to­ryczne Sym­pozjum pt. „Przeszłość, ter­aźniejs­zość i przyszłość fotografii wokół Galerii Katow­ice ZPAF” z okazji Jubileuszu 40-lecia Galerii Katow­ice 07.09.2019 fot. Krzysztof Szlapa

Artysty­czno-his­to­ryczne Sym­pozjum pt. „Przeszłość, ter­aźniejs­zość i przyszłość fotografii wokół Galerii Katow­ice ZPAF” z okazji Jubileuszu 40-lecia Galerii Katow­ice 07.09.2019 fot. Krzysztof Szlapa

UWAGA WEEKEND TVP Katowice

Film Michała Szalasta

————————————————————————-


Wys­tawa zbiorowa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF “Spotka­nia” z okazji 40 lecia Galerii Katow­ice 06.09.2019 fot. Krzysztof Szlapa

Wys­tawa zbiorowa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF “Spotka­nia” z okazji 40 lecia Galerii Katow­ice 06.09.2019 fot. Krzysztof Szlapa

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Kamil Myszkows­ki i Krzysztof Szla­pa “Obrazy metafor II” 22.07.2019 fot. Dar­iusz Zakrzews­ki, Krzysztof Szlapa

Wys­tawa fotografii Kamil Myszkows­ki i Krzysztof Szla­pa “Obrazy metafor II” 22.07.2019 fot. Dar­iusz Zakrzews­ki, Krzysztof Szlapa

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Bea­ta Men­drek “Kokony” 06.06.2019 Fot. Krzysztof Szlapa

Wys­tawa fotografii Bea­ta Men­drek “Kokony” 06.06.2019 Fot. Krzysztof Szlapa

————————————————————————-


Pro­jekt OKO trze­cia odsłona Úřad měst­ského obvo­du Moravská Ostra­va a Přívoz w Ostraw­ie 05.06.2019 Fot. Iwona Ger­manek, René Ste­jskal, Ryszard Klimkiewicz

Pro­jekt OKO trze­cia odsłona Úřad měst­ského obvo­du Moravská Ostra­va a Přívoz w Ostraw­ie 05.06.2019 Fot. Iwona Ger­manek, René Ste­jskal, Ryszard Klimkiewicz

Relac­ja fil­mowa z wernisażu w Ostrawie

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”. Z Beatą Men­drek, Arturem Solowskim, Anton­im Kreisem i Witol­dem Cichockim poroz­maw­iamy o edukacji w fotografii. 28.05.2019 Fot. Alek­sander Orszulik

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”. Z Beatą Men­drek, Arturem Solowskim, Anton­im Kreisem i Witol­dem Cichockim poroz­maw­iamy o edukacji w fotografii. 28.05.2019 Fot. Alek­sander Orszulik

————————————————————————-


Zbiorowa wys­tawa fotografii “Obszary niewiadome” 08.05.2019 Fot. Krzysztof Szla­pa, Janusz Woj­cieszak, Antoni Kreis

Zbiorowa wys­tawa fotografii “Obszary niewiadome” 08.05.2019 Fot. Krzysztof Szla­pa, Janusz Woj­cieszak, Antoni Kreis

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”. Z Danutą Kowa­lik-Dura poroz­maw­iamy o roli kura­to­ra w fotografii. 23.04.2019 Fot. Kamil Myszkowski

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”. Z Danutą Kowa­lik-Dura poroz­maw­iamy o roli kura­to­ra w fotografii. 23.04.2019 Fot. Kamil Myszkowski

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Jerzy Lew­czyńs­ki “Arche­olo­gia fotografii — reak­tywac­ja” 03.04.2019 fot. Antoni Kreis

Wys­tawa fotografii Jerzy Lew­czyńs­ki “Arche­olo­gia fotografii — reak­tywac­ja” 03.04.2019 fot. Antoni Kreis

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Michałem Sza­lastem poroz­maw­iamy o fotografowa­niu i fil­mowa­niu oraz jak został stu­den­tem i ped­a­gogiem w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii w Opaw­ie 28.03.2019 fot. Kamil Myszkowski

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Michałem Sza­lastem poroz­maw­iamy o fotografowa­niu i fil­mowa­niu oraz jak został stu­den­tem i ped­a­gogiem w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii w Opaw­ie 28.03.2019 fot. Kamil Myszkowski

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Joan­na Now­ic­ka “Portre­ty spotkane” 06.03.2019 fot. Antoni Kreis, Janusz Wojcieszak

Wys­tawa fotografii Joan­na Now­ic­ka “Portre­ty spotkane” 06.03.2019 fot. Antoni Kreis, Janusz Wojcieszak

————————————————————————-


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Arka­diuszem Golą poroz­maw­iamy o jego pra­cy nad książka­mi 28.02.2019 fot. Janusz Wojcieszak

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” . Z Arka­diuszem Golą poroz­maw­iamy o jego pra­cy nad książka­mi 28.02.2019 fot. Janusz Wojcieszak

Film Michała Szalasta

————————————————————————-


Spotkanie z fotografią Okręgu Ślask­iego ZPAF prezen­tac­je Joan­na Now­ic­ka, Arka­diusz Gola 15.02.2019 fot. Arka­diusz Ławrywianiec

Spotkanie z fotografią Okręgu Ślask­iego ZPAF prezen­tac­je Joan­na Now­ic­ka, Arka­diusz Gola 15.02.2019 fot. Arka­diusz Ławrywianiec

————————————————————————-


Wys­tawa fotografii Krzysztof Gier­ał­tows­ki “Pol­skie Indy­wid­u­al­noś­ci” 06.02.2019 fot. Janusz Woj­cieszak, Arka­diusz Ławrywianiec

Wys­tawa fotografii Krzysztof Gier­ał­tows­ki “Pol­skie Indy­wid­u­al­noś­ci” 06.02.2019 fot. Janusz Woj­cieszak, Arka­diusz Ławrywianiec

Film Michała Szalasta

————————————————————————-

Zbiorowa wys­tawa fotografii “Wykład­ow­cy szkoły fotografii Fotoe­dukac­ja” fot. Michał Sza­last 04.01.2019

Zbiorowa wys­tawa fotografii “Wykład­ow­cy szkoły fotografii Fotoe­dukac­ja” fot. Michał Sza­last 04.01.2019