Kurs III stopnia

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI

ZAPRASZA NA KURS FOTOGRAFII III STOPNIA DLA OSÓB ZAAWANSOWANYCH 2021/2022

(KONTYNUACJA KURSÓW FOTOGRAFII  II STOPNIA

Kurs obe­j­mu­je 22 spotka­nia które odby­wać się będą dwa razy w miesiącu, w piąt­ki po
4 godziny lek­cyjne (17.00 – 20.30) (wykłady, warsz­taty, ćwiczenia, zaję­cia plen­erowe). Adresowany jest do osób posi­ada­ją­cych wiedzę prak­ty­czną i teo­re­ty­czną z fotografii
w stop­niu zaawan­sowanym, chcą­cych doskon­al­ić swą wiedzę o tym medi­um. Tem­aty kur­su oparte są na autorskim pro­gramie warsz­tatów fotograficznych autorstwa artys­tów fotografików Beaty Men­drek oraz Antoniego Kreisa rozsz­er­zone o nowe zagad­nienia. Cykl spotkań kończą przegląd i kon­sul­tac­ja port­fo­lio uczest­ników, uczest­ni­cy otrzy­mu­ją stosowny certyfikat.

Tem­aty spotkań:

1. Inter­pre­tac­ja obrazu fotograficznego (3 spotkania)
2. Auto­portret (2 spotkania)
3. Budowanie cyk­li i zestawów fotograficznych (2 spotkania)
4. Jak czy­tać fotografię?
5. Tajem­nice fotoreportażu
6. Pod­stawy rysunku
7. W oparach absur­du czyli spotka­nia z sur­re­al­izmem (2 spotkania)
8. Fotografia w prasie – zawód fotoedytor
9. Przegląd tech­nik spec­jal­nych czyli fotografia inaczej
10. Cjan­otyp­ia w praktyce
11. W ruchu czyli fotografia poklatkowa
12. Ele­men­ty este­ty­ki obrazu
13. Magia polaroida
14. Zabawy z portretem (2 spotkania)

Przewidu­je­my również krót­ki plen­er fotograficzny w najbliższej okolicy.
Kurs kończy się przeglą­dem i oceną wyko­nanych przez uczest­ników port­fo­lio oraz roz­daniem certyfikatów.

Wykład­ow­ca­mi kur­su będą artyś­ci fotografi­cy, członkowie Okręgu Śląskiego ZPAF oraz spec­jal­iś­ci w wybranych dziedzinach.

Ter­miny spotkań:
26 mar­ca, 16 kwiet­nia, 14, 28 maja, 11,25 czer­w­ca, 3,17 wrześ­nia, 1,15,29 październi­ka, 5,19 listopa­da, 3 grud­nia 2021, 14,28 sty­cz­nia, 11,25 lutego 18,25 mar­ca, 1 kwiet­nia 2022
Pod­sumowanie, oce­na port­fo­lio, roz­danie cer­ty­fikatów, zakończe­nie kur­su – 8 kwiet­nia 2022

Koszt uczest­nict­wa w kursie:

Dla osób, które korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I lub II stopnia:
— wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 150 zł
— opła­ta miesięcz­na: 150 zł (x 12 miesięcznych rat) = 1800 zł

Razem: 1950 z ł
W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 1800 zł

Dla osób, które nie korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I lub II stopnia:
— wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 150 zł
— opła­ta miesięcz­na: 160 zł (x 12 rat miesięcznych) = 1920 zł

Razem: 2070 z ł
W przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku kur­su: 1900 zł

UWAGA: każdy uczest­nik kur­su, który zgłosi do udzi­ału drugą osobę otrzy­ma 10 % zniż­ki w opła­cie (za dwie kole­jne oso­by: 20 % zniżki). 

Zgłoszenia do uczest­nict­wa prosimy wysyłać mailowo na adres: antek_kreis@poczta.onet.pl do dnia 24 mar­ca 2021.
Zal¬iczkę (wpisowe) w wysokoś¬ci 150 zł należy wpłacić do dnia 24 mar­ca 2021 r. na kon¬to bankowe: AGENCJA ARTYSTYCZNA STUDIO A, nr 75 1940 1076 3161 9132 0000 0000.
W tytule wpłaty prosimy zaz¬naczyć: „Kurs foto ZPAF III st.”
Pozostałą część w całoś¬ci lub kole­jne raty moż­na wpła­cać w sekre­taria­cie Związku w dni­ach odby­wa­nia zajęć lub na powyższe konto. 

Wszelkie pyta­nia prosimy kierować tele­fon­icznie pod numer 602 244 949 (kierown­ik kur­su: Antoni Kreis) albo mailowo: antek_kreis@poczta.onet.pl

Pozostałe infor­ma­c­je:
Spotka­nia odby­wać się będą w Galerii Katow­ice Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 / II piętro)
w godz. 17.00 – 20.30

Na miejs­cu do dys­pozy­cji bezpłat­na kawa, herba­ta (uwa­ga: uza­leżnione od sytu­acji epidemicznej!)

Orga­ni­za­torem admin­is­tra­cyjnym kur­su jest firma:
Agenc­ja Artysty­cz­na STUDIO‑A,
Chorzów, ul. Kordeck­iego 9/2 (wpis do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej Urzę­du Mias­ta Chorzów nr: 16092 z dn. 25.03.1998)

oraz: ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKOW, OKRĘG ŚLĄSKI,
Katow­ice, ul. Św. Jana 10
UWAGA: zas­trzegamy możli­wość niewiel­kich zmi­an w programie!
Min­i­mal­na ilość uczest­ników w grupie wynosi 5 osób. W przy­pad­ku nie zgłoszenia się wyma­ganej iloś­ci osób zas­trzegamy pra­wo prze­sunię­cia daty rozpoczę­cia kursu.
Zwrot zal­icz­ki następu­je jedynie w przy­pad­ku gdy kurs nie odbędzie się z winy Organizatora
a uczest­nik nie wyrazi zgody na zmi­anę ter­minu (nie doty­czy zarządzeń i obostrzeń związanych
z sytu­acją epidemiczną).

UWAGA: Infor­mu­je­my, że w związku z obow­iązu­ją­cy­mi obostrzeni­a­mi spowodowany­mi epi­demią zaję­cia prowad­zone są z zas­tosowaniem wszel­kich środ­ków ostrożnoś­ci (dy-tans pomiędzy uczest­nika­mi, dezyn­fekc­ja stanowisk, konieczność uży­wa­nia maseczek). 

Serdecznie zaprasza­my!

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

KURS III STOPNIA DLA ZAAWANSOWANYCH 2021/2022