Kurs III stopnia

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI

ZAPRASZA NA KURS FOTOGRAFII III STOPNIA DLA OSÓB ZAAWANSOWANYCH 2022

(KONTYNUACJA KURSÓW FOTOGRAFII  II STOPNIA)

Kurs obe­j­mu­je 22 spotka­nia które odby­wać się będą dwa razy w miesiącu, w piąt­ki i sobo­ty po 4 godziny lek­cyjne (wykłady, warsz­taty, ćwiczenia). Adresowany jest do osób posi­ada­ją­cych wiedzę prak­ty­czną i teo­re­ty­czną z fotografii w stop­niu zaawan­sowanym, chcą­cych doskon­al­ić swą wiedzę o tym medi­um. Tem­aty kur­su oparte są na autorskim pro­gramie warsz­tatów fotograficznych autorstwa artys­tów fotografików Beaty Men­drek oraz Antoniego Kreisa rozsz­er­zone o nowe zagad­nienia. Cykl spotkań kończą przegląd
i kon­sul­tac­ja port­fo­lio uczest­ników, uczest­ni­cy otrzy­mu­ją stosowny certyfikat.

Tem­aty spotkań:

1. Inter­pre­tac­ja obrazu fotograficznego (3 spotkania)
2. Auto­portret (2 spotkania)
3. Budowanie cyk­li i zestawów fotograficznych (2 spotkania)
4. Jak czy­tać fotografię?
5. Tajem­nice fotoreportażu
6. Sztu­ka prowokacji czyli skan­dal w sztuce
7. W oparach absur­du czyli spotka­nia z sur­re­al­izmem (2 spotkania)
8. Poszuki­wanie rozwiązań for­mal­nych w pro­ce­sie prezen­tacji obrazu opartego na fotografii
9. Przegląd tech­nik spec­jal­nych czyli fotografia inaczej
10. Cyjan­otyp­ia w praktyce
11. W ruchu czyli fotografia poklatkowa
12. Ele­men­ty este­ty­ki obrazu
13. Magia polaroida
14. Fotografia bez aparatu
15. Czy wszys­tko musi być jasne: fotografia intu­icyj­na, kon­cep­tu­al­na, awan­gar­da, sym­bol jako główny ele­ment wypowiedzi.

Kurs kończy się przeglą­dem i oceną wyko­nanych przez uczest­ników port­fo­lio oraz roz­daniem certyfikatów.

Wykład­ow­ca­mi kur­su będą artyś­ci fotografi­cy, członkowie Okręgu Śląskiego ZPAF oraz spec­jal­iś­ci w wybranych dziedzinach.

Ter­miny spotkań:
Przed wakac­ja­mi pro­ponu­je­my dwa spotka­nia: 24 czer­w­ca 2022 i 1 lip­ca 2022 od godz. 17.00 do 20.30.
Ter­miny spotkań od wrześ­nia ustal­imy wspól­nie z uczestnikami.

Koszt uczest­nict­wa w kursie:

Dla osób, które korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I lub II stopnia:
— wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 160 zł
— koszt kur­su w przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku: 2000 zł (w tym wpisowe)
— lub 12 miesięcznych rat: 170 zł = 2040 zł + wpisowe, razem 2200 zł

Dla osób, które nie korzys­tały do tej pory z naszej ofer­ty kursów I lub II stopnia:
— wpisowe (przed rozpoczę­ciem kur­su): 160 zł
— koszt kur­su w przy­pad­ku wpłaty jed­no­ra­zowej na początku: 2100 zł (w tym wpisowe)
— lub 12 miesięcznych rat: 180 zł = 2160 zł + wpisowe, razem 2320 zł

UWAGA: każdy uczest­nik kur­su, który zgłosi do udzi­ału drugą osobę otrzy­ma 10 % zniż­ki w opła­cie (za dwie kole­jne oso­by: 20 % zniżki). 

Zgłoszenia do uczest­nict­wa prosimy wysyłać mailowo na adres: antek_kreis@poczta.onet.pl do dnia 22 czer­w­ca 2022.
Zal­iczkę (wpisowe) w wysokoś­ci 160 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia pier­wszych zajęć. na kon­to bankowe: AGENCJA ARTYSTYCZNA STUDIO A, nr 75 1940 1076 3161 9132 0000 0000. W tytule wpłaty prosimy zaz­naczyć: „Kurs foto ZPAF III st.”
Pozostałą część w całoś­ci lub kole­jne raty moż­na wpła­cać w sekre­taria­cie Związku w dni­ach odby­wa­nia zajęć lub na powyższe konto. 

Wszelkie pyta­nia prosimy kierować tele­fon­icznie pod numer 602 244 949 (kierown­ik kur­su: Antoni Kreis) albo mailowo: antek_kreis@poczta.onet.pl

Pozostałe infor­ma­c­je:
Spotka­nia odby­wać się będą w Galerii Katow­ice Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki w Katow­icach przy ul. Dąbrowskiego 2

Na miejs­cu do dys­pozy­cji bezpłat­na kawa, herba­ta (uwa­ga: uza­leżnione od sytu­acji epidemicznej!)

Orga­ni­za­torem admin­is­tra­cyjnym kur­su jest firma:
Agenc­ja Artysty­cz­na STUDIO‑A,
Chorzów, ul. Kordeck­iego 9/2 (wpis do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej Urzę­du Mias­ta Chorzów nr: 16092 z dn. 25.03.1998)

oraz: ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKOW, OKRĘG ŚLĄSKI,
Katow­ice, ul. Dąbrowskiego 2
UWAGA: zas­trzegamy możli­wość niewiel­kich zmi­an w programie!
Min­i­mal­na ilość uczest­ników w grupie wynosi 5 osób. W przy­pad­ku nie zgłoszenia się wyma­ganej iloś­ci osób zas­trzegamy pra­wo prze­sunię­cia daty rozpoczę­cia kursu.
Zwrot zal­icz­ki następu­je jedynie w przy­pad­ku gdy kurs nie odbędzie się z winy Organizatora
a uczest­nik nie wyrazi zgody na zmi­anę ter­minu (nie doty­czy zarządzeń i obostrzeń związanych
z sytu­acją epidemiczną). 

Serdecznie zaprasza­my!

INFORMACJE DO POBRANIA

images1

Kurs III stopnia’22