Aktualności

 


Wys­tawa fotografii „Zbig­niew Saw­icz 50-lecie dzi­ałal­noś­ci twórczej”

 


Wys­tawa fotografii Krzysztof Gołuch „Hotel” w Myślenicach

 


Wys­tawa fotografii „Tys­ki Klub Fotograficzny KRON. Śląsk 1978–1983” w Muzeum Miejskim w Tychach

 


Wys­tawa fotografii Jerzego Kleszcza „DUCH SPORTU” w Łazach

 


Spotkanie z Lil­ian­ną Ligęzą-Jasik w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”

 


Wys­tawa fotografii Łukasz Cyrus „4 pokoje”

 


Wys­tawa fotografii Krzysztof Str­zo­da „Tomik poezji mały”

 


Pole­camy nowy album fotograficzny Timm Stütz „Fotografis­ches Gesamtwerk“

 


Zbiorowa wys­tawa fotografii „Blen­da Ząbkow­ic­ka 2022”

 


Zbiorowa wys­tawa fotografii „Venus foto”

 


Wys­tawa fotografii Stanisław Jakubows­ki: „Zapis­ki Śląskiego fotore­portera” w Muzeum His­torii Katowic

 


Spotkanie z Arturem Rych­lickim w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”

 


Wys­tawa fotografii Bea­ta Men­drek „Dotknię­cia”

 


Wys­tawa fotografii Arka­diusz Gola „Czarno-biała ziemia” w Galerii 400 ASA w Pradze

 


Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Yehoshua — Rabin”

 


8 Między­nar­o­dowe Sym­pozjum Fotograficzno — Socjo­log­icznym “Zobaczmy się nawza­jem — trans­for­ma­c­ja społecz­na w fotografii dokumentalnej”

 


Konkurs fotograficzny „Katow­ice w obiek­ty­wie 2023” „Mias­to Nauki”

 


Zbiorowa wys­tawa fotografii „10 I 10 I HUMAN

 


Spotkanie z Joan­ną Now­icką w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”

 


Wys­tawa fotografii Alek­sander Orszu­lik „Co przyniesie dzień?”

 


Wys­tawa fotografii Michał Cała „Pol­s­ka powia­towa i gminna”

 


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Kamilem Myszkowskim poroz­maw­iamy m.in. o ruchu fotoamatorskim

 


Pełnych poko­ju Świąt Wielka­noc­nych, spełnienia potrzeb i oczeki­wań dla wszys­t­kich naszych przy­jaciół. Wielu wspani­ałych chwil w życiu oraz doskon­ałych kadrów życzy Zarząd ZPAF Okręgu Ślaskiego.

 


Spotkanie z Markiem Śli­wińskim w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”

 


Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Chasy­dzi w Lelowie” w Galerii Sztu­ki Miejskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Zawierciu

 


Wys­tawa fotografii Antoniego Kreisa: „FOTOGRAFIA NIEPOWAŻNA czyli: bez obiek­ty­wu? bez aparatu? bez poś­piechu!” składa­jącą się z dwóch cyk­li: „Opowieś­ci Camery Obscury” i „Księ­ga Aniołów”

 


Pro­jekt OKO siód­ma edy­c­ja w Galerii Katow­ice ZPAF

 


Wys­tawa fotografii Mar­ka Śli­wińskiego „FOTOAQUASFERY

 


Spotkanie z Arka­diuszem Ławry­wian­iec w ramach cyk­lu „Poz­na­jmy się”

 


Pokonkur­sowa wys­tawa Fotografii Odkle­jonej „PRZESTRZEŃ” w Olkuszu

 


Wys­tawa fotografii Kamil Myszkows­ki „Miłośnik patrzenia”

 


10 Jura­js­ki Fes­ti­w­al Fotograficzny

 


Spotkanie z Pawłem Duszą w ramach cyk­lu “Poz­na­jmy się”

 


Wys­tawa cyber­grafii Ryszard Czer­now Van­i­tas 2023 w Muzeum Śląskim

 


Wys­tawa fotografii Michał Kon­rad „Rze­ka”

 


Wys­tawa fotografii Katarzy­na Łata “STUDIUM PRZYPADKU

 


Spotkanie z Mag­daleną Zaton-Mikoła­jczak w ramach cyk­lu “Poz­na­jmy się”

 


Insty­tut Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie — wstęp­ne konsultacje

 


Zbiorowa wys­tawa fotografii nowo przyję­tych członków ZPAF Okręg Śląski

 


Wesołych Świąt Bożego Nar­o­dzenia, Szczęśli­wego Nowego Roku 2023 życzy Zarząd ZPAF Okręgu Śląskiego

 


CYBERFOTO 2023