Aktualności

 


Konkurs „Katow­ice w obiek­ty­wie 2021” Spodek w konkur­sowym kadrze.

 


Przeprowadz­ka.

 


Wys­tawa fotografii Krzysztof Gołuch „Smak życia”.

 


Wys­tawa fotografii Jowi­ta Mor­mul „PAMIĘĆ ODMIENNA”.

 


 

CYBERFOTO 2021 rozstrzyg­nię­cie konkur­su katalog.

 


 

Wys­tawa fotografii Antoni Kreis “Przeźroczys­tość” wernisaż 5 maja 2021.

 


 

Wys­tawa fotografii Antoni Kreis “Przeźroczys­tość” odwołana.

 


 

Wys­tawa fotografii Antoni Kreis “Przeźroczys­tość”.

 


 

Wys­tawa fotografii Jowi­ta Mor­mul “Pyta­nia. Wys­tawa ret­ro­spek­ty­w­na — lata 2000–2021” w Region­al­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Częstochowie.

 


Pełnych zdrowia, spoko­ju, odpoczynku Świąt Wielka­noc­nych. Wielu natch­nień twór­czych i doskon­ałych kadrów życzy Zarząd ZPAF Okręg Ślaski.

 


 

Wys­tawa fotografii Iwona Ger­manek „Nit­ki niepamię­ta­nia” w Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej w Toruniu.
 

 

Fes­ti­w­al Fotografii Doku­men­tal­nej Tychy Press Pho­to 2021
 

 

Wys­tawa fotografii Katarzy­na Łata „Studi­um przy­pad­ku” w Starej Galerii ZPAF w Warsza­w­ie.
 

 

Wys­tawa fotografii Łukasz Cyrus „Nad­fo­tografia” w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej im. Ottona Ster­na w Żorach.
 

 

Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Miejsce K.”
 

 

Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Chasy­dzi w Lelowie” w Biało­s­tockim Ośrod­ku Kultury/Centrum im. Lud­wi­ka Zamen­ho­fa.
 

 

Zbiorowa wys­tawa fotografii „Pokole­nia” w ramach pro­jek­tu „Fotografia jako pomost miedzy pokole­ni­a­mi”.
 

 

 

 


 

Kurs fotografii I stop­nia dla początkujących.http://www.zpaf.katowice.pl/wp-content/uploads/2016/10/New_KURSY-FOTOGRAFICZNE.jpg
Zaprasza­my na Kurs I stop­nia początek zajęć w poniedzi­ałek 8 lutego 2021 roku o godz. 17.00. Są jeszcze wolne miejsca.

 


 

Gale­ria Katow­ice ponown­ie otwarta zaprasza­my na wys­tawę Katow­ice w obiek­ty­wie 2020
http://www.zpaf.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/01/Male_druk__plakaty_grudzien_2020-1AA.jpg

 

„40 i 4”
 

 

CYBERFOTO 2021