Kurs I stopnia

INFORMATOR KURSU FOTOGRAFICZNEGO W STOPNIU PODSTAWOWYMEDYCJA WIOSENNA 2024

Zakres kur­su: pod­stawy fotografii ogól­nej i cyfrowej, fotografowanie w try­bach automaty­cznych, półau­tomaty­cznych i man­u­al­nych, fotografia pejza­żowa, portret, architek­tu­ra, repor­taż, mart­wa natu­ra, fotografowanie we wnętrzach. Spotka­nia obe­j­mu­ją wykłady teo­re­ty­czne oraz zaję­cia prak­ty­czne m.in. pokaz wykony­wa­nia zdjęć w czarno-białej ciem­ni i zaję­cia w ate­lier fotograficznym
z udzi­ałem mod­el­ki lub mod­ela. Każdy uczest­nik otrzy­mu­je zaświad­cze­nie potwierdza­jące udzi­ał w zaję­ci­ach a oso­by, które zda­ją egza­min z wynikiem pozy­ty­wnym cer­ty­fikat ukończenia kursu.

Wykład­ow­cy:

Antoni Kreis — kierown­ik kur­su, artys­ta fotografik, członek ZPAF, instruk­tor fotografii z uprawnieni­a­mi MKiS
Arka­diusz Ławry­wian­iec – wykład­ow­ca fotografii, artys­ta fotografik, członek ZPAF
Kamil Myszkows­ki — wykład­ow­ca fotografii, artys­ta fotografik, członek ZPAF
Krzysztof Szla­pa – wykład­ow­ca fotografii, artys­ta fotografik, członek ZPAF

Data rozpoczę­cia kur­su: 19 lutego 2024 r. o godz. 17.oo. Kurs obe­j­mu­je 48 godzin plus egza­min koń­cowy. Zaję­cia odby­wać się będą co tydzień w każdy poniedzi­ałek w godz. 17.00 – 20.3o.

Ter­miny zajęć: 19,26 lutego 2024, 4,11,18,25 mar­ca 2024, 8,15,22,29 kwiet­nia 2024, 6,13, maja 2024, Egza­min, roz­danie cer­ty­fikatów, zakończe­nie 20 maja 2024 r.

Zasady odpłat­noś­ci: całkow­ity koszt uczest­nict­wa w kur­sie wynosi 730 zł. Zal­iczkę w wysokoś­ci 100 zł należy wpłacić do dnia 18 lutego 2024 r. Pozostałą część
w całoś­ci lub I ratę w wysokoś­ci 330 zł przed rozpoczę­ciem zajęć, II ratę w wysokoś­ci 300 zł najpóźniej do dnia 25 mar­ca 2024 r. Wpłat należy dokony­wać w sekre­taria­cie Związku w dni­ach odby­wa­nia zajęć.
Opła­ta za egza­min wynosi 15 zł – ter­min wpłaty: w dniu egzaminu.
UWAGA: każdy uczest­nik kur­su, który zgłosi do udzi­ału drugą osobę otrzy­ma 10 % zniż­ki w opła­cie (za dwie kole­jne oso­by: 20 % zniż­ki). Zniż­ki nie doty­czą opłaty za egzamin.

Warun­ki zapisu: wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy wysłać na adres mailowy: antek_kreis@poczta.onet.pl do dnia do dnia 22 wrześ­nia 2023.
Zal­iczkę w wysokoś­ci 100 zł należy wpłacić na kon­to bankowe: AGENCJA ARTYSTYCZNA STUDIO‑A, nr 75 1940 1076 3161 9132 0000 0000. W tytule wpłaty prosimy zaz­naczyć: „Kurs foto ZPAF I st.”
Ist­nieje również możli­wość zgłoszenia tele­fon­icznego pod numerem: 602 244 949. W tym przy­pad­ku kartę zgłoszenia należy wypełnić na pier­wszych zajęciach.

Pozostałe infor­ma­c­je:
Wykłady odby­wać się będą w pomieszczeni­ach ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW, OKRĘG ŚLĄSKI: Gale­ria Katow­ice, ul. Dąbrowskiego 2
w Katow­icach (róg Dąbrowskiego i Plebiscytowej)
Orga­ni­za­torem admin­is­tra­cyjnym kur­su jest firma:
Agenc­ja Artysty­cz­na STUDIO‑A,
Chorzów, ul. Kordeck­iego 9A/2 (wpis do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej Urzę­du Mias­ta Chorzów nr: 16092 z dnia 25.03.1998)
oraz: ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW, OKRĘG ŚLĄSKI,
Katow­ice, ul. Dąbrowskiego 2

Orga­ni­za­torzy kur­su zapew­ni­a­ją papi­er światłoczuły, mate­ri­ały oraz odczyn­ni­ki potrzeb­ne do przeprowadzenia ćwiczeń w ciem­ni cz-białej. 

Szczegółowe infor­ma­c­je pod numera­mi telefonów:
602 244 949 — kierown­ik kur­su lub: 602 108 563 — biuro Związku

UWAGA: zas­trzegamy możli­wość niewiel­kich zmi­an w programie!
Min­i­mal­na ilość uczest­ników w grupie wynosi 5 osób. W przy­pad­ku nie zgłoszenia się wyma­ganej iloś­ci osób zas­trzegamy pra­wo prze­sunię­cia daty rozpoczę­cia kursu.
Zwrot zal­icz­ki następu­je jedynie w przy­pad­ku gdy kurs nie odbędzie się z winy Orga­ni­za­to­ra i uczest­nik nie wyrazi zgody na zmi­anę terminu.

Kurs Fotograficzny w stop­niu pod­sta­wowym – ori­en­ta­cyjny rozkład zajęć:

19.02.24
1 .Godz­i­na organizacyjna
2. Wprowadze­nie do przedmiotu
3. Budowa, podzi­ał aparatów fotograficznych
4. Budowa, podzi­ał aparatów fotograficznych

26.02.24
1. Jak dzi­ała aparat fotograficzny?
2. Obsłu­ga aparatu fotograficznego: pra­ca w try­bach pre­se­lekc­ja cza­su i przysłony
3. Rodza­je obiek­ty­wów, zastosowanie
4. Ogniskowa a rozmi­ar matrycy światłoczułej 

04.03.24
1. Głębia ostroś­ci i jej prak­ty­czne wykorzystanie
2. Rodza­je pomi­arów światła (matrycowy, cen­tral­nie ważony, punk­towy manualny)
3. Portret w plen­erze, portret w studiu, akt
4. Portret w plen­erze, portret w studiu, akt

11.03.24
1. Metody usta­la­nia para­metrów ekspozycji
2. Metody usta­la­nia para­metrów ekspozycji
3. Metody usta­la­nia para­metrów ekspozycji
4. Rodza­je plików stosowanych w fotografii cyfrowej 

18.03.24
1. Pod­sta­wowe zagad­nienia kom­pozy­cji obrazu fotograficznego
2. Pod­sta­wowe zagad­nienia kom­pozy­cji obrazu fotograficznego
3. Pod­sta­wowe zagad­nienia kom­pozy­cji obrazu fotograficznego
4. Pod­sta­wowe zagad­nienia kom­pozy­cji obrazu fotograficznego

25.03.24
1. Rodza­je źródeł światła, tem­per­atu­ra bar­wowa, bal­ans bieli
2. Rodza­je źródeł światła, tem­per­atu­ra bar­wowa, bal­ans bieli
3. Fotografia pejzażowa
4. Fotografia pejzażowa

08.04.24
1. Fotore­por­taż, doku­ment, fotografia prasowa
2. Fotore­por­taż, doku­ment, fotografia prasowa
3. Fotore­por­taż, doku­ment, fotografia prasowa
4. Fotore­por­taż, doku­ment, fotografia prasowa 

15.04.24
1. Zaję­cia prak­ty­czne w ate­lier: pod­sta­wowe zagad­nienia pra­cy z mod­elem (mod­elką)
2. Zaję­cia prak­ty­czne w ate­lier: pod­sta­wowe zagad­nienia pra­cy z mod­elem (mod­elką)
3. Zaję­cia prak­ty­czne w ate­lier: ćwiczenia (z udzi­ałem modelki)
4. Zaję­cia prak­ty­czne w ate­lier: ćwiczenia (z udzi­ałem modelki)

22.04.24
1. Zaję­cia prak­ty­czne w czarno-białej ciem­ni fotograficznej
2. Zaję­cia prak­ty­czne w czarno-białej ciem­ni fotograficznej
3. Zaję­cia prak­ty­czne w czarno-białej ciem­ni fotograficznej
4. Zaję­cia prak­ty­czne w czarno-białej ciem­ni fotograficznej

29.04.24
1. Fotografowanie: zwierzę­ta, kwiaty, małe przedmioty
2. Fotografowanie: zwierzę­ta, kwiaty, małe przedmioty
3. Fotografia architektury
4. Fotografia architektury

06.05.24
1. Mart­wa natura
2. Mart­wa natura
3. Oprawa fotogramów
4. Oprawa fotogramów

13.05.24
1. Archi­wiz­a­c­ja negaty­wów, plików
2. Przegląd cza­sop­ism i lit­er­atu­ry fotograficznej
3. Oce­na prac słuchaczy kursu
4. Oce­na prac słuchaczy kursu

20.05.24 egza­min

INFORMACJE DO POBRANIA

KURS-FOTO-I-STOP­NIA-wios­na-2024