Aktualności 2022

Wys­tawa fotografii „PO PÓŁNOCY”

 


Wesołych Świąt Bożego Nar­o­dzenia, Szczęśli­wego Nowego Roku 2023 życzy Zarząd ZPAF Okręgu Śląskiego

 


CYBERFOTO 2023

 


Grze­gorz Maciąg w gronie najlep­szych w 14 edy­cji prestiżowego VIVA! PHOTO AWARDS 2022

 


Wys­tawa pokonkur­sowa fotografii „Katow­ice w obiek­ty­wie 2022”

 


Zbiorowa wys­tawa fotografii członków ZPAF Okręg Śląs­ki „ Siła detalu” z cyk­lu „ Świado­mość kadru” w Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej w Nakle Śląskim

 


Zwycięz­cy Konkur­su Fotografii Górskiej “Lawiny” 2022

 


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Marcin­em Giba poroz­maw­iamy m.in. o fotografowa­niu z uży­ciem drona

 


Spotkanie z Moniką Kuboś z nowego cyk­lu “Poz­na­jmy się”

 


Wys­tawa fotografii Roman Von­drouš „Behind the scenes of the horse racing”

 


Wys­tawa fotografii Krzysztof Str­zo­da „(nie) tylko taki pejzaż” przedłużona do 4 listopa­da 2022

 


Pro­jekt OKO szós­ta odsłona Úřad měst­ského obvo­du Moravská Ostra­va a Přívoz w Ostrawie

 


Zbiorowa wys­tawa fotografii „𝑾𝑰𝑬𝑳𝑶Ś𝑾𝑰𝑨𝑻𝒀”

 


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Mar­iuszem Foreckim poroz­maw­iamy m.in. o jego nowej książce “Kurz”

 


Dzisi­aj ostat­ni dzień zbiorowej wys­tawy fotografii „Obser­wa­torzy” z okazji 75-lecia ZPAF. Wys­tawę moż­na oglą­dać w ramach VIII Katow­ick­iej Nocy Galerii

 


Konkurs Fotografii Górskiej “Lawiny” 2022

 


Wys­tawa fotografii Krzysztof Str­zo­da „(nie) tylko taki pejzaż”

 


Zbiorowa wys­tawa fotografii „Obser­wa­torzy” z okazji 75-lecia ZPAF

 


Wys­tawa fotografii Michał Sza­last „Aqua­nau­ti­ca” w ramach XII Fes­ti­walu Fotografii Plen­er w Żorach.

 


Konkurs „Śląs­ka Fotografia Pra­sowa – najlep­sze zdję­cia 2021 roku” – nabór zgłoszeń.

 


9 PHOTO SUMMER DAY

 


Wys­tawa fotografii Iwona Ger­manek „Różowy nie istnieje”

 


Wys­tawa fotografii Michał Sza­last „Albi­nosi” w Galerii 400 ASA w Pradze

 


Wys­tawa fotografii “Dyplomy 2022” Szkoły Fotograficznej Fotoedukacja

 


Wys­tawa „Wspól­na Opawa” Insty­tu­tu Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie na Fotofesti­walu w Łodzi

 


Konkurs fotograficzny „Katow­ice w obiek­ty­wie 2022”. Śląskie trady­c­je w Katowicach

 


Grand Press Pho­to 2022 II miejsce – Krzysztof Gołuch, „Przegląd Lokalny” w kat­e­gorii Doc­u­men­tary project

 


Wys­tawa fotografii Timm Stütz „Człowiek / Przestrzeń” w Willi Lentza w Szczecinie

 


Wys­tawa fotografii Jakub Dziewit „Desires of meaning”

 


Wys­tawa “12/75”, wykład, dyskus­ja w BWA w Katow­icach w związku z dużym zain­tere­sowaniem wys­tawą “12/75”, ekspozy­c­ja została przedłużona do 2. październi­ka b.r.

 


Wys­tawa fotografii Bogusław Mich­nik „Homage to…” pod­czas 15 Dni Fotografii w Słowac­kich Levicach

 


Pra­ca Iwony Ger­manek „Moje życie — Two­ja krew” nagrod­zona w między­nar­o­dowym konkur­sie Lon­don Pho­tog­ra­phy Awards

 


Wys­tawa fotografii Sła­womir Jodłows­ki „FOTOPEREGRYNACJE

 


Sre­brny medal “Za fotograficzną twór­c­zość” dla Sła­womi­ra Jodłowskiego

 


Zbiorowa wys­tawa fotografii i malarst­wa „WOLNOŚĆ – СВОБОДА 2018 — 2022”

 


Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Uchodź­cy — Біженці” w Libero Katowice

 


Wys­tawa fotografii Vladimír Bir­gus „Pewnego razu na Wschodzie” w Starej Galerii ZPAF

 


Z okazji zbliża­ją­cych się Świąt najserdeczniejsze życzenia wielka­noc­ne dla wszys­t­kich naszych przy­jaciół garść reflek­sji związanych z tym pełnym zad­umy, ale jakże rados­nym cza­sem. Wielu doskon­ałych kadrów życzy Zarząd ZPAF Okręgu Ślaskiego.

 


Wys­tawa fotografii: ANTONIEGO KREISA: „SEMANA SANTA – sacrum i pro­fanum (Wiel­ki Tydzień w hisz­pańskiej Maladze)”

 


Wys­tawa fotografii Pavel Mára „4Serie”

 


Wys­tawa fotografii Krzysztof Szla­pa „Scenografie”

 


Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Chasy­dzi w Lelowie”

 


Wys­tawa fotografii Kamil Myszkows­ki “Papierowe krajobrazy”

 


CYBERFOTO 2022

 


„Obec­ni” zbiorowa wys­tawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF

 


Wesołych Świąt Bożego Nar­o­dzenia, Szczęśli­wego Nowego Roku 2022 życzy Zarząd ZPAF Okręgu Śląskiego