Aktualności 2013

————————————————————————-

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii “KATOWICE W OBIEKTYWIE

Mias­to Katow­ice oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją 4 XII 2013 o godz 18.30 do Galerii KATOWICE mieszczącej się przy ul. Młyńskiej 9 (I piętro),
na wernisaż zbiorowej wys­tawy fotografii “KATOWICE W OBIEKTYWIE 2013”

Tem­atem tegorocznej edy­cji konkur­su „Katow­ice w obiek­ty­wie 2013”, orga­ni­zowanym przez Wydzi­ał Pro­mocji Urzę­du Mias­ta Katow­ice we współpra­cy ze Okręgiem Śląskim Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, były „Cztery pory roku”.

40 zdjęć, jako wyróżnie­nie w konkur­sie zostanie wyek­sponowanych w Galerii Katow­ice ZPAF. Autora­mi zdjęć są:

Aga­ta Głat­ki, Aga­ta Krakowiak, Agniesz­ka Wosz, Anna Toma­ka-Wój­cik, Anna Wołoch, Bartłomiej, Dar­iusz Demar­czyk, Doro­ta Majew­s­ka, Elż­bi­eta Musia­lik, Ewa Grze­gorzak Łopuszko, Eweli­na Wawrzyńc­zo, Fran­ciszek Bara, Iwona Błąkała Wan­der, Jakub Dłubak, Joan­na Bratko-Lityńs­ka, Jolan­ta Bojarun, Jolan­ta Kołakows­ka, Łukasz Mich­na, Mag­dale­na Pier­wocha, Mał­gorza­ta Heichel Det­zn­er, Marcin Kelm, Marek Lityńs­ki, Maria Płon­ka, Moni­ka Mysz­ka, Paweł Bocianek, Robert Garst­ka, Robert Pali­ga, Tomasz Kawka, Urszu­la Gładka.

Nagrodą główną w Konkur­sie jest pub­likac­ja fotografii na kar­tach kalendarza:

Marek Lityńs­ki „Pier­wszy śnieg”

Robert Pali­ga „Bor­ki zimą”

Maria Płon­ka „Lato na Nikiszow­cu”, „Wiosen­ny trening”

Robert Garst­ka „Wios­na na tysią­cle­ciu 3”

Elż­bi­eta Musia­lik „Cisza nad Morawą”, „Złotem malowane”

Mag­dale­na Pier­wocha „Dolina Trzech Stawów”

Marcin Kelm „Lip­cowy zmierzch na Jordana”

Agniesz­ka Wosz „Zło­ta śląs­ka jesień”

Doro­ta Majew­s­ka „Las Mur­ck­ows­ki 2”

Bartłomiej Mrózek „Bazy­li­ka”

Aga­ta Krakowiak „Jesi­enne logo 2”

Anna Toma­ka-Wój­cik „Kolory jesieni”

Trzem autorom prac zamieszc­zonych na wys­taw­ie komis­ja przyz­nała nagrody specjalne:

1.Elżbieta Musia­lik „Cisza nad Morawą” — tablet multimedialnych

2.Marek Lityńs­ki „Pier­wszy śnieg” — tablet multimedialny

3.Anna Toma­ka-Wój­cik „Kolory jesieni” — czyt­nik do e‑booków

Autor­ka pra­cy, która zdobyła najwięk­szą liczbę głosów w głosowa­niu inter­nautów weźmie udzi­ał w warsz­tat­ach fotograficznych zor­ga­ni­zowanych przez Okręg Śląs­ki ZPAF:
Elż­bi­eta Musia­lik „Złotem malowane”
Wszys­tkim lau­re­atom serdecznie grat­u­lu­je­my i zaprasza­my na wernisaż wys­tawy, pod­czas której zwycięz­com zostaną wręc­zone nagrody.

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii geor­gia Kraw­iec “OCZY BOGA

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza do Galerii KATOWICE,na wys­tawę fotografii w ramach 5. Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Fotografii Otworkowej OFFO 2013:
geor­gia Kraw­iec “OCZY BOGA

Misty­cz­na podróż wehikułem fotografii.

Imma­nent­ną częś­cią poszuki­wań duchowych jest docieranie do źródeł natu­ry per­cepcji, grani­cy świado­moś­ci, isto­ty materii. Seria obiek­tów i fotografii OCZY BOGA Georgii Kraw­iec zda­je się być wyrazem takiej oso­bis­tej podróży misty­cznej, jaką dokonu­je autor­ka. Wys­tawa prac sta­je się zaś pretek­stem do zaproszenia widza do odby­cia tej podroży. Dlat­ego też w jej odbiorze oprócz wartoś­ci czys­to este­ty­cznej, wiz­ual­nej niezwyk­le istot­na sta­je się sym­bo­l­i­ka. Jest ona obec­na w każdym aspekcie projektu.

Już sam wybór tech­ni­ki nie jest przy­pad­kowy. Cam­era obscu­ra (aparat otworkowy) jest bowiem najbardziej pier­wot­ną for­mą sztu­ki fotografii, czys­to fizy­cznym pod­sta­wowym zjawiskiem natu­ry, ale również fenomen­em będą­cym zasadą naszej per­cepcji wiz­ual­nej. Nasze oko jest „otworkiem”, my jesteśmy „otworka­mi”. Zderze­nie tego fenomenu z umieszc­zonym w piramidzie okiem opa­trznoś­ci, sym­bol­izu­ją­cym nieustan­ną obec­ność abso­lu­tu w tym co prze­jaw­ione, uświadamia nam jego byt­ność w każdym punkcie, w każdej isto­cie. Nieprzy­pad­kowo mate­ri­ały, z których wyko­nano piramid­ki reprezen­tu­ją różne formy materii.

Niezwykłym doświad­cze­niem jest zabieg zamknię­cia kliszy wewnątrz owych sym­boli, co czyn­ni z nich aparaty otworkowe cią­gle rejestru­jące otacza­ją rzeczy­wis­tość. To spraw­ia, że zaczy­namy postrze­gać światło jako boskie medi­um, w którym jesteśmy nieustan­nie zanurzeni. Zamknię­ta klisza, której nie da się wyjąć, wys­taw­iona jest na nieustan­ną pro­jekcję. Z per­spek­ty­wy nieskońc­zonoś­ci zosta­je ona całkowicie zaświ­et­lona, czego wynikiem jest obraz abso­lut­nej świ­etlis­toś­ci. Zarówno w kul­turze wschodu jak i zachodu świ­etlis­tość jest atry­butem ostate­cznej świado­moś­ci, duszy, Boga.

Owa świ­etlista natu­ra naszej egzys­tencji została w sposób niezwykły przed­staw­iona w cyk­lu fotografii przed­staw­ia­ją­cych postać wykonu­jącą cykl pow­i­ta­nia słoń­ca (suryana­maskar). To szczegól­ny cykl pozy­cji wykony­wanych jed­na po drugiej, do których dołącza się recy­tację imion Boga, będą­cy w trady­cji hin­duiz­mu oraz w trady­cji jogi wyrazem wewnętrznej ofi­ary składanej Bogu. Słońce (w san­skrycie: surya) jest sym­bol­em czys­tej energii, oczyszcza­jącej ofi­arni­ka poprzez ofi­arę ognia. Wielokrotne wykony­wanie cyk­lu sil­nie roz­grze­wa budząc wewnętrzny ogień, w którym ciało oczyszcza się nie tylko w sposób sym­bol­iczny ale i substancjalny.

Georgii Kraw­iec w sposób niezwykły udało się to uch­wycić w fotografi­ach, na których postać jogi­na jest wypełniona światłem — całkowicie oczyszc­zona, całkowicie ofi­arowana, total­nie zjed­noc­zona z boską świ­etlis­toś­cią. To punkt w którym zni­ka grani­ca między energią i mater­ią. Dochodz­imy do grani­cy per­cepcji i świado­moś­ci. Czy tak właśnie postrze­ga­ją nas oczy Boga? Czy tak doświad­cza­my z nim zjednoczenia? … ?
Piotr Künstler
Warsza­wa, paździenik 2013
kura­tor wys­tawy w Galerii KATOWICE: Katarzy­na Łata-Wrona

OFFO 2013 to pi