Zwycięzcy Konkursu Fotografii Górskiej “Lawiny” 2022

Jury Konkur­su Fotografii Górskiej “Lawiny” 2022 wyłoniło lau­re­atów tegorocznej edycji.

Wyróżnione fotografie zobaczyć moż­na w Galerii “Fry­na” w Miejskim Cen­trum Kul­tu­ry w Rudzie Śląskiej mieszczą­cym się przy uli­cy Niedurnego 69. Wernisaż wys­tawy odbędzie się 18 listopa­da o godzinie 18:00. Pod­czas wernisażu wręc­zone zostaną nagrody Jury. Nagro­da pub­licznoś­ci wręc­zona będzie 20 listopa­da o godzinie 19:30.

W tym roku inter­pre­tu­je­my tem­at “Wytr­wałość”. Więk­szość z nadesłanych prac była dowo­dem wytr­wałoś­ci autor­ki bądź auto­ra, którzy mierzyli się z wszelki­mi górski­mi wyzwa­ni­a­mi i włas­ny­mi ograniczeni­a­mi. Trzy z nadesłanych prac zwró­ciły naszą uwagę sil­niej poprzez odd­zi­ały­wanie koloru, kom­pozy­cji, formy lub treści.

Zwycięs­ka fotografia Pio­tra Lisowskiego pt. “Dotrzeć do Indusu” kon­trastu­je pię­kno min­i­mal­isty­cznego kra­jo­brazu, którego koją­cy efekt wzmoc­niony został ciepłą bar­wą światła z tru­dem codzi­en­nej egzys­tencji. Choć kraina przed­staw­iona na fotografii zda­je się być wzorem dla miejs­ca baśniowego, egzys­tenc­ja w tym miejs­cu z całą pewnoś­cią wyma­ga wytr­wałoś­ci więcej niż przeciętnej.

O ile zdję­cie Lisowskiego przed­staw­ia obraz wytr­wałoś­ci, która koniecz­na jest by przetr­wać, zdję­cia Radosława Kwśnick­iego i Janusza Woj­ciesza­ka są ślada­mi wytr­wałoś­ci napędzanej prag­nie­niem i ambicją.

Fotografia Rad­ka von Hirschber­go pt. “Praw­da gór” to znany nam obraz przed­staw­ia­ją­cy fotografa wytr­wale dążącego do uch­wyce­nia misty­cznego pięk­na gór. Ileż razy wychodzil­iśmy w plen­er, by wró­cić z niczym?

For­mal­nie piękne zdję­cie Janusza Woj­ciesza­ka pt. “Śla­dy wytr­wałoś­ci” to swoisty skalny zeszyt prze­jść. Napisy na piaskow­cu przed­staw­ia­ją nazwiska pio­nierów wspina­nia w Sude­tach, którzy dokonu­jąc pier­wszych prze­jść, wyty­cza­li pier­wsze dro­gi. Cóż innego może być celem, jeśli nie droga?

Fotografia Janusza Woj­ciesza­ka urzekła nas zarówno for­mą, jak i treś­cią. Tegoroczny tem­at konkur­su został zin­ter­pre­towany w sposób niezwyk­le ciekawy, stąd zdję­cie “Śla­dy wytr­wałoś­ci” poza III nagrodą, otrzy­mu­je również spec­jal­ną Nagrodę Klubu Fotograficznego “Źródło”.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!
Klub Fotograficzny “Źródło”.
Alek­sander Orszu­lik, Krzysztof Styj, Bar­tosz Klosek i Łukasz Cyrus.

I nagro­da — Piotr Lisows­ki, “Dotrzeć do Indusu”.

II nagro­da — Radek von Hirschberg, “Praw­da gór”.

III nagro­da, Nagro­da KF “Źródło” — Janusz Woj­cieszak, “Śla­dy wytrwałości”.

Wyróżnie­nie, “Owce”. fot. Piotr Dras. Konkurs Fotografii Górskiej “Lawiny” 2022.

Wyróżnie­nie, “Deter­mi­nac­ja”. fot. Jakub Witos. Konkurs Fotografii Górskiej “Lawiny” 2022.

Wyróżnie­nie, “Na szczy­cie”. fot. Michał Kasper­czyk. Konkurs Fotografii Górskiej “Lawiny” 2022.

Wyróżnie­nie, “Prze­jaśnienia”. fot. Michał Kasper­czyk. Konkurs Fotografii Górskiej “Lawiny” 2022.

Wyróżnie­nie, “Mrów­ki”. fot. Radosław Pelisi­ak. Konkurs Fotografii Górskiej “Lawiny” 2022.

Wyróżnie­nie, “Kro­pla drąży skałę”. fot. Krzysztof Szla­pa. Konkurs Fotografii Górskiej “Lawiny” 2022.

Wyróżnie­nie, “Na lodow­cu”. fot. Marcin Baw­iec. Konkurs Fotografii Górskiej “Lawiny” 2022.

https://kfg-lawiny.blogspot.com/