Zmarł Andrzej Borys

25 mar­ca 2024 roku, w wieku blisko 75 lat w Kiel­cach zmarł Andrzej Borys, prze­grał długą walkę z ciężką chorobą
Ode­jś­cie cenionego twór­cy, dla wielu przy­ja­ciela, to wiel­ka stra­ta dla całego związkowego środowiska…
Msza pogrze­bowa odbędzie się 27 mar­ca, o godz. 11:00, w koś­ciele NMP Królowej Świata
w Brzezinkach (gm. Masłów). Po nabożeńst­wie zgro­madzeni udadzą się na cmen­tarz parafialny
Andrzej Borys urodz­ił się 10 maja 1949 roku w Łow­iczu. Artysty­cznie zade­bi­u­tował wyróżnie­niem w Bien­nale Fotografii Stu­denck­iej w Szczecinie 1972 roku. Przez kil­ka lat, zan­im zamieszkał w Kiel­cach, był akty­wnym członkiem Klubu „6x6” PM w Warsza­w­ie, do Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików został przyję­ty w roku 1978. Prezes Okręgu Świę­tokrzyskiego ZPAF w lat­ach 1990–1994 oraz 2002–2015. Pomysło­daw­ca i orga­ni­za­tor Między­nar­o­dowych plen­erów fotograficznych ART-EKO w lat­ach 1988–2014 oraz ART-EKO 31/1 w 2018 roku. Brał udzi­ał w pon­ad 150. wys­tawach zbiorowych w kra­ju i za granicą. Swe prace przed­staw­ił na blisko 100 wys­tawach i prezen­tac­jach autors­kich. Nagradzany liczny­mi dyplo­ma­mi i odz­naczeni­a­mi, w 2008 roku otrzy­mał brą­zowy medal Glo­ria Artis, a w 2017 roku sre­brny. W roku 2022 z okazji jubileuszu 50-lecia pra­cy artysty­cznej otrzy­mał Nagrodę Mias­ta Kielce.
Łączymy się w bólu z rodziną.