Zbiorowa wystawa fotografii „Venus foto”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wernisaż zbiorowej wys­tawy fotografii „Venus foto”. Wernisaż odbędzie się w czwartek 1 lutego 2024 roku o godz. 18.30 w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 1 mar­ca 2024 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Wys­tawa jest przez­nac­zona dla osób powyżej 16 roku życia. Wernisaż uświet­ni swoim tal­en­tem muzy­cznym Anas­tasi­ia Tykho­niuk — gra­jąc pieśni na banduri.

VENUS FOTO to zbiorowa wys­tawa fotograficz­na aktu i portre­tu, naw­iązu­ją­ca do postrze­ga­nia pięk­na ciała kobiecego, to także sposób wyczu­cia i este­ty­ki fotografii. Wys­tawa, którą moż­na będzie obe­jrzeć , jest efek­tem spotkań fotografików z Pol­s­ki i Czech , zaj­mu­ją­cych się zagad­nie­niem aktu kobiecego. Spotka­nia odby­wa­ją się corocznie w ramach Łysych Plen­erów na Dol­nym Śląsku. Jest to naw­iązanie do pewnej his­torii fotografii aktu, która w lat­ach 80 rozwi­jała się bard­zo inten­sy­wnie na Dol­nym Śląsku , a ściślej mówiąc w zamku Książ. Tam odby­wały się boda­jże najwięk­sze plen­ery fotograficzne aktowe w Europie, inicjowane przez Andrze­ja Pro­ta­siu­ka. Owocem, tych że spotkań były orga­ni­zowane wys­tawy poplen­erowe w Świdnicy.

Wys­tawa VENUS FOTO , jak wcześniej wspom­nieliśmy, jest naw­iązaniem do cza­sów i przestrzeni, także przy­pom­nie­niem o tam­tych lat­ach. Sposób zawartej myśli w kom­pozy­c­jach, mamy prosty przekaz czym jest słowo AKT ( tak częs­to we współczes­nej świado­moś­ci spau­pery­zowany ) . Tegoroczne Łyse Plen­ery odbyły się w Zamku w Ząbkow­icach Śląs­kich, w pięknej his­to­rycznej przestrzeni architek­tu­ry, to wszys­tko moż­na zobaczyć na fotografiach.

Autorzy prezen­tu­ją­cy prace na wystawie:

Arek Akki

Jiří Akir

Ryszard Błażyńs­ki

Piotr Chabior

Daw­id Ciepiela

Radek Čupr

Ive Foart

Marek Juras

Miroslav Kolá­tor

Karoli­na Migurska

Jan Mlčoch

Ewa Ożdżyńs­ka

Andrzej Pro­ta­siuk

Robert Rzepińs­ki

Dar­iusz Sebastiański

Dar­iusz Siadak

Karel Ševčík

Ven­da Suchý

Krzysztof Ziętkows­ki