Zbiorowa wystawa fotografii „Pokolenia” w ramach projektu „Fotografia jako pomost miedzy pokoleniami”.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza do oglą­da­nia zbiorowej wys­tawy fotografii „Pokole­nia” w ramach pro­jek­tu „Fotografia jako pomost miedzy pokole­ni­a­mi”, której wernisaż odbył się 10 październi­ka 2020 roku. Wys­tawę moż­na oglą­dać od 18 do 26 lutego 2021 roku w Galerii ZPAF Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 (II piętro). Wstęp wol­ny. Wys­tawa odby­wa się zgod­nie z obow­iązu­ją­cym reżimem san­i­tarnym. Prosimy o zabranie maseczek ochron­nych. Serdecznie zapraszamy. 

POKOLENIA
Fotografia jest sym­bol­iczną bramą pozwala­jącą na odby­cie podróży w cza­sie i przestrzeni – każde spo­jrze­nie na zdję­cie wyzwala w nas emoc­je, wspom­nienia, sko­jarzenia. Fotografia skła­nia do prze­myśleń, pobudza roz­mowę, porusza. Fotografia może stać się również pomostem między twór­cą a odbior­cą, między ter­aźniejs­zoś­cią i przeszłoś­cią, między dwoma twórcami.
Pomost fotograficzny stał się cen­trum pro­jek­tu, którego wynikiem jest wys­tawa „Pokole­nia”. Pięć duetów twór­czych, na zasadzie dia­logu i kon­frontacji wiz­ual­nych spostrzeżeń, zajęło się pracą nad ele­men­tarny­mi hasła­mi i pod­jęło próbę twór­czej anal­izy: miejs­ca, człowieka, cza­su, przed­mio­tu i samej fotografii. Głównym celem wspól­nego dzi­ała­nia była inte­grac­ja fotografów starszego i młod­szego pokole­nia. Pokole­nia w pro­jek­cie to przede wszys­tkim jed­nak spo­jrze­nie szer­sze – nie z per­spek­ty­wy wieku, lecz doświad­czenia fotograficznego. Współpra­cy pod­jęli się więc twór­cy związani z fotografią przez pon­ad sześćdziesiąt lat i ci, którzy fotogra­fu­ją znacznie krócej. Pro­jekt miał też wymi­ar szczegól­ny w cza­sie, którym znaleźliśmy się współcześnie. Fotografia stała się pomostem i pretek­stem do naw­iązy­wa­nia relacji – relacji, które w momen­cie społecznej izo­lacji zanikają.
Zaprasza­my do odczy­ty­wa­nia naszych wiz­ual­nych anal­iz. Liczymy że fotografia stanie się pomostem także między twór­ca­mi a odbior­ca­mi i dzię­ki temu jej przekaz wybrz­mi bardziej.
Kamil Myszkowski

W pro­jek­cie „Fotografia jako pomost między pokole­ni­a­mi” i w wys­taw­ie udzi­ał biorą: Jakub Byr­czek, Łukasz Cyrus, Ryszard Czer­now, Antoni Kreis, Jerzy Łakom­s­ki, Arka­diusz Ławry­wian­iec, Bea­ta Men­drek, Kamil Myszkows­ki, Krzysztof Szla­pa, Janusz Wojcieszak.
Kura­torzy pro­jek­tu: Kamil Myszkows­ki i Krzysztof Szlapa

Zadanie pub­liczne jest finan­sowane z budże­tu Mias­ta Katowice.

W ramach pro­jek­tu nagrane zostały filmy z roz­mowa­mi autorów fotografii: