Zbiorowa wystawa fotografii „Obserwatorzy” z okazji 75-lecia ZPAF

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wernisaż zbiorowej wys­tawy fotografii „Obser­wa­torzy” z okazji 75-lecia ZPAF. Wernisaż odbędzie się w środę 7 wrześ­nia 2022 roku o godz. 18.30 w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 30 wrześ­nia 2022 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Dodatkowo w piątek 30 wrześ­nia w ramach Nocy Galerii wys­tawę będzie moż­na oglą­dać od godz. 17.00 do 22.00 Wstęp wolny.

Autorzy prac prezen­towanych na wystawie: 

Sew­eryn Bło­chow­icz, Anna Cho­j­nac­ka, Hali­na Holas-Idzi­akowa, Leonard Idzi­ak, Ste­fan Kon­wińs­ki, Jerzy Lew­czyńs­ki, Tadeusz Maciejko, Edward Poloczek, Zofia Rydet, Bro­nisław Stapińs­ki, Stanisław Ziółkiewicz, Jakub Byr­czek, Michał Cała, Walde­mar Jama, Jerzy Łakom­s­ki, Bogusław Mich­nik, Woj­ciech Praż­mows­ki, Zbig­niew Saw­icz, Bolesław Sta­chow, Timm Stutz, Jan Zegal­s­ki, Alek­sander Żakowicz

Fot. Alek­sander Żakowicz

Fot. Bolesław Stachow

Fot. Bolesław Stachow

Obser­wa­torzy”
Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików zrzesza w swoich szere­gach twór­ców z różnym doświad­cze­niem, reprezen­tu­ją­cych różnorodne postawy twór­cze, artys­tów z bard­zo charak­terysty­cznym sposobem widzenia i pokazy­wa­nia świa­ta, ale również takich, którzy nie wpisu­ją się szty­wno w jak­iś nurt. W tym roku sto­warzysze­nie obchodzi 75 lat – ta roczni­ca stała się motywacją do wielu różnych inic­jatyw, mają­cych na celu pod­kreśle­nie znaczenia tego wieku. Także Okręg Śląs­ki prag­nie dołączyć do obchodów jubileuszu doda­jąc od siebie to co najlep­sze – postaci i ich fotografie.
Wys­tawę „Obser­wa­torzy”, którą dla Państ­wa przy­go­towal­iśmy moż­na podzielić na dwie częś­ci, choć grani­ca między nimi jest umow­na. Pier­wszą z nich są prace his­to­ryczne, autorstwa fotografów wywodzą­cych się z naszego okręgu, którzy pozostali na zawsze w naszej pamię­ci. Ich twór­cy to dla nas starsze koleżan­ki i koledzy, z których wielokrot­nie bierze­my przykład w swo­jej twór­c­zoś­ci, którzy są dla nas ikon­a­mi, którzy inspiru­ją. Na wys­taw­ie pokazu­je­my mniej znane prace Sew­ery­na Bło­chow­icza, Anny Cho­j­nack­iej, Haliny Holas-Idzi­akowej, Leonar­da Idzi­a­ka, Ste­fana Kon­wińskiego, Jerzego Lew­czyńskiego, Tadeusza Maciejko, Edwar­da Polocz­ka, Zofii Rydet, Bro­nisława Stapińskiego, Stanisława Ziółkiewicza. Postaci, te przeszły do kanonu pol­skiej fotografii, budowały Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików i nasz okręg.
Dru­ga część, to prace żyją­cych starszych kolegów, których mamy możli­wość obser­wować przy pra­cy, i z który­mi na co dzień współt­worzymy Okręg Śląs­ki. Są to: Jakub Byr­czek, Michał Cała, Walde­mar Jama, Jerzy Łakom­s­ki, Bogusław Mich­nik, Woj­ciech Praż­mows­ki, Zbig­niew Saw­icz, Bolesław Sta­chow, Timm Stutz, Jan Zegal­s­ki oraz Alek­sander Żakow­icz. Fotografowie ci wiekiem zbliżeni są do dojrza­łoś­ci samej orga­ni­za­cji. Zawsze chęt­nie dzielą się swo­ją wiedzą i doświad­cze­niem, lecz mimo że ich znacze­nie w his­torii fotografii jest ogromne, częs­to ukry­wa­ją się za swo­ją skromnością.
Wszys­t­kich bohaterów wys­tawy postrzegamy jako Obser­wa­torów rzeczy­wis­toś­ci, którzy doku­men­tu­ją otacza­ją­cy ich świat na swój unikalny sposób. Cza­sem jest to czysty doku­ment, chwytanie życia na gorą­co, a cza­sem patrze­nie w sposób autors­ki, twór­czy, artystyczny.
Fotografie, które prag­niemy zaprezen­tować na wys­taw­ie mają przede wszys­tkim świad­czyć o obec­noś­ci wszys­t­kich autorów w his­torii fotografii, w his­torii ZPAF‑u, w his­torii Okręgu Śląskiego. Mamy nadzieję, że pokazanie razem prac tych Obser­wa­torów będzie doskon­ałym sposobem uczczenia jubileuszu 75-lecia Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików.

Kamil Myszkows­ki
Kura­tor wystawy

Fot. Michał Cała

Fot. Walde­mar Jama

Fot. Jerzy Łakomski

Fot. Jerzy Łakomski

Fot. Bogusław Michnik

Fot. Bogusław Michnik