Zbiorowa wystawa fotografii członków ZPAF Okręg Śląski „Przestrzenie emocji” z cyklu „ Świadomość kadru” w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej w Nakle Śląskim zaprasza­ją 7 listopa­da 2023 roku o godz. 18.00 na wernisaż zbiorowej wys­tawy fotografii członków ZPAF Okręg Śląs­ki “Przestrze­nie emocji” z cyk­lu “Świado­mość kadru”. Wernisaż odbędzie się w Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 1. Wys­tawę moż­na oglą­daċ do 21 sty­cz­nia 2024 roku od wtorku do piątku w godz­i­nach 11.00 – 17.00 oraz w sobo­ty – niedziele w godz­i­nach 13.00 – 19.00. Kura­torzy wys­tawy: Bea­ta Men­drek, Arka­diusz Ławry­wian­iec. Serdecznie zapraszamy.

Emoc­je wedle definicji to stan znacznego poruszenia umysłu. Emoc­je charak­teryzu­ją się tym, że pojaw­ia­ją się nagle i zawsze łączą się z pobudze­niem somaty­cznym; mogą osiągnąć dużą inten­sy­wność, ale są przejściowe.

Jakie nam towarzyszą emoc­je? Z jaki­mi się spo­tykamy, jakie odczuwamy w różnych sytu­ac­jach, w spotka­niu z drugim człowiekiem, w sytu­acji rados­nej albo stresującej? 

Autorzy biorą­cy udzi­ał w wystawie:
Cyrus Łukasz
Czer­now Ryszard
Ger­manek Iwona
Gołuch Krzysztof
Górs­ki Marcin
Gry­giel Andrzej
Jodłows­ki Sławomir
Kaźmier­czak Ireneusz
Kon­rad Michał
Kreis Antoni
Krzysztofik Grzegorz
Kuboś Monika
Ligęza-Jasik Lilianna
Łata Katarzyna
Ławry­wian­iec Arkadiusz
Men­drek Beata
Mich­nik Bogusław
Mira­now­icz Mirosław
Mor­mul Jowita
Myszkows­ki Kamil
Orszu­lik Aleksander
Sta­chow Bolesław
Str­zo­da Krzysztof
Stutz Timm
Szla­pa Krzysztof
Śli­wińs­ki Marek
Turek Artur
Woj­cieszak Janusz
Zaton-Mikoła­jczak Magdalena

Fot. Ireneusz Kaźmierczak

Fot. Iwona Germanek


Fot. Michał Konrad


Fot. Andrzej Grygiel


Fot. Krzysztof Strzoda


Fot. Mag­dale­na Zaton-Mikołajczak