Zbiorowa wystawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF „Fotografia dokumentalna” z cyklu „Świadomość kadru”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej w Nakle Śląskim zaprasza­ją 26 październi­ka 2021 roku o godz. 18.00 na wernisaż zbiorowej wys­tawy fotografii członków ZPAF Okręg Śląs­ki “Fotografia doku­men­tal­na” z cyk­lu “Świado­mość kadru”. Wernisaż odbędzie się w Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 1. Wys­tawę moż­na oglą­daċ do 30 listopa­da 2021 od wtorku do piątku w godz­i­nach 12.00 – 17.00 oraz w sobo­ty – niedziele w godz­i­nach 11.00 – 17.00. Kura­tor wys­tawy Arka­diusz Ławry­wian­iec. Serdecznie zapraszamy. 

Autorzy:
Łukasz Cyrus
Ryszard Czernow
Iwona Germanek
Krzysztof Gołuch
Marcin Górski
Walde­mar Jama
Ireneusz Kaźmierczak
Arka­diusz Ławrywianiec
Bea­ta Mendrek
Jowi­ta Mormul
Katarzy­na Pawlikowska
Bolesław Stachow
Bar­bara Szewczyk-Szelka
Krzysztof Szlapa
Janusz Wojcieszak
Mag­dale­na Zaton-Mikołajczak

Wys­tawa „Fotografia doku­men­tal­na” to trze­cia odsłona wys­taw z cyk­lu „Świado­mość kadru”. Pier­wszą pokaza­l­iśmy w 2019 roku pt. „Świado­mość ciała”, kole­jną „Kolorowy kon­ter­fekt” w 2020 roku.
Fotografia doku­men­tal­na to trud­ny gatunek fotograficzny. Wyma­ga wielkiego zaan­gażowa­nia ze strony auto­ra, poświęce­nia dużej iloś­ci cza­su cza­sa­mi nawet wielu lat. Doku­ment częs­to bywa mylony z fotore­por­tażem. Musimy jed­nak pamię­tać, że w najwięk­szym skró­cie repor­taż to zapis wydarzenia, gdzie musimy dzi­ałać szy­bko, częs­to pole­ga­jąc na intu­icji. W doku­men­cie pod­stawą jest czas pozwala­ją­cy na zaplanowanie, prze­myśle­nie naszej pra­cy. Fotografia doku­men­tal­na pozwala zapisać zmi­any zachodzące w jakiejś przestrzeni np. mieś­cie, region­ie czy kra­ju, mogą to być zmi­any natu­ry poli­ty­cznej, religi­jnej, środowiskowej, tech­no­log­icznej itd. 

W najnowszej odsłonie wys­tawy z cyk­lu „Świado­mość kadru” zapro­ponowałem tem­at fotografii doku­men­tal­nej, a jed­nocześnie poprosiłem by były to mate­ri­ały nad który­mi autorzy pochy­lali się przy­na­jm­niej kil­ka miesię­cy. Efekt jest niezwykły. Szes­naś­cie osób, szes­naś­cie tem­atów, spo­jrzeń i sposobów real­iza­cji. Od niezwyk­le oso­bistych wyz­nań przez human­isty­czne i klasy­czne pode­jś­cie do tem­atu, aż po zapis zmi­any stanu lodow­ca. Ta różnorod­ność to wiel­ka siła tej wystawy.
Zapraszam do oglą­da­nia i refleksji.
Arka­diusz Ławrywianiec
Katow­ice październik 2021

Łukasz Cyrus

Dni, których już nie ma” to przepełniona nos­tal­gią opowieść o przemijaniu
i stra­cie. Abstrak­cyjne kom­pozy­c­je pow­stałe z resztek zanika­jącego lodow­ca Pasterze u stóp najwyższej góry w Alpach aus­tric­kich — Gross­glock­n­era sta­ją się ale­gorią tęs­kno­ty do ludzi, chwil i spraw, których już nie ma.

Dni, których już nie ma” to jed­nocześnie pytanie o naszą przyszłość. Dokąd zmierza­my? Co po sobie zostaw­imy? Co po nas zostanie?

Dni, których już nie ma” to zestaw bard­zo oso­bisty, a jed­nocześnie uni­w­er­sal­ny. Każdy z nas prze­chodzi w swoim życiu podob­ne etapy, każdy doświad­cza przemi­ja­nia, cier­pi­enia straty i pust­ki. Nat­u­ral­ny cykl życia nie może ominąć niko­go ani niczego.
Łukasz Cyrus, 2021

Łukasz Cyrus, rocznik ’78, urod­zony i mieszka­ją­cy w Rudzie Śląskiej.
Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski.

Nauczy­ciel języ­ka ang­iel­skiego w chor­zowskim Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym, wspinacz, miłośnik muzy­ki, fotografii i filozofii. 

Fotografią zaj­mu­ję się od koń­ca lat ’90. Poszuki­wa­nia w obrę­bie podobieństw muzy­ki i fotografii doprowadz­iły mnie do sfor­mułowa­nia autorskiej kon­cepcji, którą nazwałem Fotografią odkle­joną. Dal­sze rozważa­nia filo­zoficzne doprowadz­iły mnie do sfor­mułowa­nia kon­cepcji NADFOTOGRAFII.

Swo­je rozważa­nia zapisu­ję w postaci krót­kich ese­jów, które pub­liku­ję na oso­bistym blogu i autorskiej stron­ie inter­ne­towej. Ese­je ilus­tru­ję włas­ny­mi fotografiami.

https://lukaszcyrus.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/lukaszcyrus/

Ryszard Czer­now

Prezen­towane prace Vanitas_09, Vanitas_03, Vanitas_04 pochodzą z real­i­zowanego cyk­lu poświę­conego martwej naturze, gdzie przed­miot nie wys­tępu­je jedynie jako część wys­makowanej este­ty­cznie kom­pozy­cji, lecz pełni funkcję sym­bol­iczną. Dzisi­aj żyjąc w cywiliza­cji kon­sumpcji, utra­cil­iśmy obiek­ty­wny punkt widzenia. Martwy przed­miot sta­je się obiek­tem niczym niepo­hamowanych prag­nień, częs­to zastępu­jąc inne prawdzi­we nie­ma­te­ri­alne wartoś­ci. Współczes­ny człowiek wyt­warza coraz to więcej przed­miotów, które jak mu się wyda­je są niezbędne do życia. Posi­ada­ją one doskon­ałą wyrafi­nowaną konstrukcję.
Sta­ją się częs­to arcy­dzieła­mi diza­jnu, wyt­warzany­mi w mil­ionach iden­ty­cznych egzem­plarzy. Nowe przed­mio­ty zastępu­ją stare, które błyskaw­icznie sta­ją się passe. Lecz wszys­tkie one podle­ga­ją tym samym pra­wom fizyko-chemicznym i ule­ga­ją nieuchron­nej destrukcji pod wpły­wem odd­zi­ały­wa­nia czasu.
Prezen­towane 3 obrazy z cyk­lu, są swoistą DOKUMENTACJĄ współczes­nego vanitas.

Ryszard Czer­now
Artys­ta multimedialny.
Z wyk­sz­tałce­nia oper­a­tor filmowy.
Pro­fe­sor Szkoły Fil­mowej im.Krzysztofa Kieślowskiego Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katowicach.
Od roku 1994 jest członkiem Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików.
Fotografią twór­czą zaj­mu­je się od początku lat osiemdziesią­tych dwudzi­estego wieku.
Prekur­sor twór­czego wyko­rzys­ta­nia tech­nik cyfrowych w fotografii; autor ter­minu Cybergrafia.
Zre­al­i­zował szereg wys­taw indy­wid­u­al­nych w czołowych pol­s­kich galeriach.
W swo­jej twór­c­zoś­ci szczegól­ną uwagę poświę­ca współczes­nej sym­bo­l­ice wan­i­taty­wnej, opisu­jąc otacza­ją­cy nas świat materii oży­wionej i nieoży­wionej. Obrazy swo­je określa ter­minem Cyber­grafia, gdyż w wyni