Wystawa Instytut Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Trzy dekady w Galerii BWA w Katowicach.

Insty­tut Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie, Gale­ria Sztu­ki Współczes­nej BWA, Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją 18 listopa­da 2021 roku na wys­tawę fotografii “Trzy dekady”. Spotkanie z autora­mi i kura­tora­mi odbędzie się w czwartek 18 listopa­da 2021 roku o godz. 17.30 w Galerii Sztu­ki Współczes­nej BWA w Katow­icach ale­ja Woj­ciecha Kor­fan­tego 6.