Wystawa fotografii Roman Vondrouš „Behind the scenes of the horse racing”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Insty­tut Twór­czej Fotografii FPF SU w Opaw­ie zaprasza­ją na wernisaż wys­tawy fotografii Roman Von­drouš „Behind the scenes of the horse rac­ing”. Wernisaż odbędzie się w czwartek 10 listopa­da 2022 roku o godz. 18.30 w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 30 listopa­da 2022 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Kura­torem wys­tawy jest Arka­diusz Ławry­wian­iec. Wstęp wolny.

Roman Von­drouš urodz­ił się w Par­du­bi­cach w Czechach. Ukończył Insty­tut Twór­czej Fotografii na Uni­w­er­syte­cie Śląskim w Opaw­ie w Czechach. Obec­nie pracu­je nad dok­toratem w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii w Opaw­ie. W 2013 roku wygrał w kat­e­gorii Sport Action w World Press Pho­to. Od 2005 roku pracu­je jako fotore­porter dla Czeskiej Agencji Pra­sowej, gdzie odpowia­da za codzi­enne aktu­al­noś­ci. Fotografował wydarzenia na Let­nich Igrzyskach Olimpi­js­kich w Pekinie 2008 i 2022, a także Zimowych Igrzyskach Olimpi­js­kich 2012 i 2014 w Van­cou­ver i Soczi.
Główną częś­cią jego pra­cy jest fotografowanie wyś­cigów kon­nych; zarówno na torze, jak i za kulisa­mi. W wol­nych chwilach pracu­je również nad włas­ny­mi pro­jek­ta­mi. Oprócz tego pra­cow­ał przy wielu innych obsz­erniejszych lub krót­szych fotograficznych cyk­lach doku­men­tal­nych i reportażowych.

Autor o swoich pra­cach: za kulisa­mi świa­ta wyś­cigów kon­nych, gdzie staram się uch­wycić częs­to absurdalne sce­ny, które może­my spotkać na wyś­ci­gach kon­nych w Czechach. Czy to ele­ganck­ie panie w kapeluszach, panowie w mary­narkach z cylin­dra­mi, życie dżoke­jów, czy kon­cen­trac­ja widzów na samych wyścigach.

Repub­li­ka Czes­ka ma długą i wybit­ną his­torię wyś­cigów kon­nych. Każdy tor wyś­cigowy ma specy­ficzne i niepow­tarzalne otocze­nie. Na początku XX wieku wyś­ci­gi konne były sportem eli­ty i zamożnych, a wid­zowie sko­rzys­tali z okazji, aby pokazać swo­je bogact­wo i sta­tus poprzez modę cou­ture. Ta postawa została częś­ciowo zachowana do dziś, kiedy styl ubiera­nia się na wyś­ci­gach kon­nych daje kobi­etom i mężczyznom szan­sę na pokazanie swo­jej indy­wid­u­al­noś­ci i staran­nie prze­myślanego sty­lu oso­bis­tego, który wzmac­nia ich wizerunek.

Ele­ganck­ie panie w kapeluszach, panowie w żaki­etach i cylin­drach ści­ga­ją się z drew­ni­any­mi koń­mi, skon­cen­trowani dżoke­je i życie na padoku czy pokazy mody przynoszą niemal absurdal­ną scenę, którą może­my spotkać pod­czas wyś­cigów konnych.