Wystawa fotografii Krzysztof Szlapa „Scenografie”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wernisaż wys­tawy fotografii Krzysztof Szla­pa „Scenografie”. Wernisaż odbędzie się w środę 2 mar­ca 2022 roku o godz. 18.30 w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wernisaż odbędzie się zgod­nie z obow­iązu­ją­cym reżimem san­i­tarnym. Prosimy o zabranie maseczek ochron­nych. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 1 kwiet­nia 2022 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Wstęp wolny.

Pen­e­trac­je rzeczy­wis­toś­ci Jerzy Orawski
(frag­ment tek­stu do wys­tawy pt. scenografie Krzyszto­fa Szlapy)

[…] Fotograficz­na opowieść Krzyszto­fa Szlapy pen­etru­je obszary, które – paradok­sal­nie – w niewielkim stop­niu eksploru­ją „namacal­ną” rzeczy­wis­tość, pomi­mo że ta stanowi pod­sta­wowy bud­ulec ukazanych przed­staw­ień. Peryfer­yjne struk­tu­ry miejskie, nieza­uważane na co dzień mikroświaty, określa­ją prze­cież zasad­niczy, wiz­ual­ny trzon cyklu.
W isto­cie fotografie te ujaw­ni­a­ją wyrazistą i bogatą sym­bo­l­ikę nie wyzby­wa­jąc się wszak cech real­noś­ci. Taka specy­ficz­na odmi­ana sub­tel­nie zaim­ple­men­towanej ambi­wa­lencji, mis­tern­ie kon­struowanej i opartej na dwois­toś­ci sen­su dosłownego oraz para­lel­nego sen­su sym­bol­icznego stanowi, jak się wyda­je, klucz do odczy­ta­nia cyk­lu. Owe pry­marne odniesienia: real­ny, związany z pod­sta­wowy­mi jakoś­ci­a­mi natu­ry i kul­tu­ry oraz metaforyczny, kon­sty­tu­u­ją­cy ele­men­tarne formy świado­moś­ci, karmią się nawza­jem, dzię­ki czemu obrazy emanu­ją w kierunku widza dyskret­ną równowagą, jak również pewnym rodza­jem dos­to­jnoś­ci, powa­gi a nawet mon­u­men­tal­noś­ci z uwa­gi na sko­jarzenia związane z ikon­icznym charak­terem wielu prac zestawu. O tym ostat­nim świad­czyć mogą pewne charak­terysty­czne cechy i środ­ki for­malne po które się­ga twór­ca, takie jak wyraź­na redukc­ja lub wręcz brak klasy­cznej, lin­earnej per­spek­ty­wy, cen­tral­na kom­pozy­c­ja, skon­cen­trowanie się na najis­tot­niejszym obiek­cie poprzez jego „wyi­zolowanie” dzię­ki frontal­nej prezentacji.
Drob­ne, pozornie niez­naczące okruchy rzeczy­wis­toś­ci składa­ją się w obrazach Szlapy na pełnię intym­nego imag­i­nar­i­um skon­struowanego z pewnego typu form wyi­zolowanych z otacza­jącej rzeczy­wis­toś­ci. Świat ów reprezen­tu­ją bowiem roz­maite „odprys­ki” miejskiej infra­struk­tu­ry wraz z wkom­ponowany­mi weń oczodoła­mi okien, real­ny­mi lub fik­cyjny­mi obramowa­ni­a­mi drzwi, wyrazisty­mi, chłod­ny­mi fak­tu­ra­mi betonu, fał­da­mi muru, pow­tarzal­ny­mi, geom­e­tryczny­mi struk­tu­ra­mi z cegły czy pus­taków, czy wresz­cie labiryn­tów klaus­tro­fo­bicznych zaułków bez wyjścia.
Taki obraz osacza. Taki obraz ściska za gardło. Nawet wów­czas, gdy uświadomimy sobie obec­ność kojącej ręki Natu­ry otu­la­jącej „światy przed­staw­ione” wielu prac.
Jed­nak Krzysztof Szla­pa nie jest fotografem destrukcji, a wiz­ual­ny nihilizm to cecha bezbrzeżnie mu obca. To fotograf Nadziei, fotograf uko­je­nia. Trop­iciel i demi­urg Światła w jednym.
Świadom wyraźnej alien­acji, poczu­cia dys­tan­su i pust­ki ciem­nej, ciężkiej strony przed­staw­ień – atry­butów unaocz­ni­a­ją­cych chłod­ny, szorst­ki, mroczny, czarno-biały świat – decy­du­je się złagodz­ić owo doj­mu­jące napię­cie, wpuszcza­jąc na tery­to­ri­um obrazu wital­ną „boską cząstkę”.
Mono­chro­maty­czne ako­rdy światła i mroku w tych pra­cach cud­own­ie się dopeł­ni­a­ją a zarazem ze sobą rezonują.
Jeśli wierzysz w Światło może nawet je zna­jdziesz – zda­je się nawoły­wać do nas artys­ta z głębok­iej otchłani cienia.

W swoich dzi­ała­ni­ach szukam poe­t­y­ck­iego wymi­aru. Sięgam po różne moty­wy z najbliższego otoczenia lub podróżu­ję, aby tworzyć obra­zowe reprezen­tac­je wewnętrznych stanów widzenia. Chcę wyraz­ić swo­je uczu­cia i myśli poprzez uni­w­er­salne i pon­ad­cza­sowe, wiz­ualne metafory.

Krzysztof Szla­pa urodz­ił się w 1987 roku w Katow­icach. Artys­ta fotografik. Autor jede­nas­tu wys­taw indy­wid­u­al­nych i uczest­nik wielu wys­taw zbiorowych, od 2014 roku współku­ra­tor w fotograficznej Galerii Pustej cd. w Jaworznie, w lat­ach 2014–2019 kura­tor galerii sztu­ki Za Szy­bą w Katow­icach, od 2013 roku członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, gdzie pełni funkcję sekre­tarza zarzą­du. Stype­ndys­ta Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry w roku 2017 (pro­jekt Widzi­adła doty­czą­cy konur­bacji górnośląskiej). Lau­re­at nagrody dla młodego twór­cy imienia Anny Cho­j­nack­iej za najlep­szą wys­tawę indy­wid­u­al­ną. Autor prezen­tacji pod­czas IV i VI Fes­ti­walu Fotografii Anal­o­gowej 2018 i 2020 oraz Ślask­iego Mara­tonu Fotograficznego 2017. Wykład­ow­ca kursów fotograficznych ZPAF OŚ oraz Uni­w­er­syte­tu Otwartego Uni­w­er­syte­tu Śląskiego. Prowadzą­cy mas­ter­class w Muzeum Śląskim w ramach pro­jek­tu “Mias­to w pro­ce­sie”. Redak­tor corocznych kat­a­logów fotograficznych Galerii Pustej cd. Od 2014. Autor albumów “W zasięgu wzroku” 2017 (wydawnict­wo grupakulturalna.pl) oraz “Przemi­any” 2021 (wydaw­ca ZPAF OŚ). Zaan­gażowany uczest­nik fotograficznych grup twór­czych: Szkoła Widzenia, czesko-pol­s­ka Gru­pa 999, śląs­ka Gru­pa FOTOGRAFY. Inic­ja­tor wielu wydarzeń kul­tur­al­nych upowszech­ni­a­ją­cych fotografię artysty­czną takich jak: wernisaże wys­taw, warsz­taty oraz spotka­nia autorskie we współpra­cy z różny­mi inty­tu­lac­ja­mi m. in. BWA Katow­ice, Muzeum His­torii Katow­ic, Śląs­ki Fes­ti­w­al Nau­ki UŚ. Miesz­ka w Katow­icach, na co dzień pracu­je w Szkole Fil­mowej im. Krzyszto­fa Kieślowskiego.
https://krzysztofszlapa.myportfolio.com/