Wystawa fotografii Kamil Myszkowski “Papierowe krajobrazy”

Kamil Myszkows­ki — „Papierowe kra­jo­brazy” wys­tawa fotografii, kura­tor­ka Mał­gorza­ta Malinowska-Klimek.
Wernisaż 21 sty­cz­nia (piątek) 2022 godz. 18.00
Wys­tawa potr­wa do 16 kwiet­nia 2022 roku.
Ilość goś­ci na wernisażu będzie dos­tosowana do aktu­al­nych wymogów epidemiologicznych.
Sos­nowieck­ie Cen­trum Sztu­ki — Zamek Sielecki
Sos­nowiec 41–211
ul. Zamkowa 2
pon.- pt. od 10:00 do 18:00
sob.- nd. od 15.00 do 18.00

Świat jest biblioteką

Biorę do ręki książkę. Badam jej ciężar, wielkość, grubość. Przyglą­dam się każdej plam­ce na grz­biecie, każde­mu nader­wa­niu okład­ki. Otwier­am, powoli kartku­jąc, sprawdzam zag­ię­cia i ubyt­ki stron. Widzę piecząt­ki bib­lioteczne, zapis­ki na mar­gin­e­sach, pod­kreśle­nia w tekś­cie. Moc­no rozchy­lam tom mniej więcej w połowie, tes­tu­jąc szy­cie. Jest solidne, ale wolu­min nie wraca do zamkniętej formy – ciężar papieru go przytłacza, a może treść ukry­ta w na jego powierzch­ni? Wyobrażam sobie każdego czytel­ni­ka, każde muśnię­cie pal­cem rogu kart­ki, każde sma­ganie wzrok­iem – po liter­ce, po słowie, po zda­niu. Tyle emocji wzbudz­iła, tyle światów poz­woliła odkryć, tylu sytu­acjom towarzyszyła… Ten intym­ny kon­tak­tu roz­grze­wał wyobraźnię.

Pod­noszę wzrok znad lek­tu­ry, jestem na łące, na której wyras­ta więcej książek. Szu­mią na wietrze, dojrza­łe, dorodne, skro­plone rosą. Wychy­la­ją się z zie­mi, spomiędzy traw i spod drzew. Na nich opiera się cały pejzaż, one są pod­stawą wszys­tkiego. Dookoła „wszechświat, który inni nazy­wa­ją bib­lioteką” a pod moi­mi noga­mi bib­liote­ka-świat, nieskońc­zoność możli­woś­ci, nieskońc­zoność zach­wytów. Prze­chodząc przez drzwi ukryte za regałem robiłem krok w niez­nane, ale nigdy nie mógłbym przy­puś­cić, że dotrę tak daleko, że bib­liote­ka otworzy tyle ścieżek, że jed­ną z książek będzie Atlas Niemożliwy.

Zamykam oczy, książ­ki są już wszędzie. Kart­ki wysuwa­ją się spomiędzy skał, okład­ki widzę wrośnięte w pień drze­wa, potok szeleś­ci, a papierowe szczy­ty przeczesu­ją chmury. Poruszam się po tym świecie inspirowany każdym przeczy­tanym doty­chczas słowem, zagłębi­am w jego struk­tu­ry jak odkry­w­ca niez­nanych lądów. Na fiszkach kat­a­logu­ję obser­wowane wido­ki, w niewielkiej szu­flad­ce mam ich już sporo. Chcę móc je odt­worzyć i ująć jakoś po powro­cie, gdy będę daleko stąd.

***

Papierowe kra­jo­brazy są wynikiem wiz­ji, które zaczęły się pojaw­iać ponieważ zafas­cynowały mnie książ­ki i wszys­tko co z nimi związane. Bib­liote­ka zawsze pobudza­ła moją wyobraźnię, ekscy­towała, a figu­ra obsesyjnego bib­liofi­la była najbliższą mi postawą. W ostat­nich lat­ach badałem już różne możli­woś­ci bib­liote­ki, ale to Papierowe kra­jo­brazy pochłonęły mnie bez resz­ty. Dzię­ki przenika­niu się fotografii, insta­lacji artysty­cznej z kra­jo­brazem i obiek­tem, jakim jest książ­ka, sta­ję się kreatorem nowych rzeczy­wis­toś­ci, na styku mediów. Badam możli­wość pro­ce­su twór­czego i doprowadza mnie to do światów dotąd niez­nanych. Mam nadzieję, że widz zaczy­ta się w stwor­zonych przeze mnie wiz­erunk­ach, które prze­cież nie są wcale tak niere­alne. A może wszys­tko oparte jest na książkach? A może wszechświat jest wielką księgą z nieskońc­zoną iloś­cią stron? Kto wie, co kryją te sze­leszczące światy równoległe…

Kamil myszkows­ki

Kamil Myszkows­ki – artys­ta fotografik, twór­ca insta­lacji i wideo, kolekcjon­er fotografii i starych negaty­wów, kura­tor wys­taw fotograficznych i his­to­rycznych, ani­ma­tor życia kul­tur­al­nego. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki. Członek Pol­skiego Towarzyst­wa Badań nad Filmem i Medi­a­mi. Dok­torant w Insty­tu­cie Nauk o Kul­turze na Wydziale Human­isty­cznym Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Katow­icach. Stype­ndys­ta Prezy­den­ta Mias­ta Sos­now­ca w Dziedzinie Kul­tu­ry w 2020 roku. Na co dzień pracu­je w Dziale Doku­men­tacji Mechan­icznej Muzeum Śląskiego w Katow­icach. Uczest­niczy w dzi­ała­ni­ach jaworznick­iej Szkoły Widzenia oraz Grupy 999. Prowadzi warsz­taty fotograficzne dla różnych instytucji.