Wystawa fotografii Jowita Mormul “Pytania. Wystawa retrospektywna — lata 2000–2021” w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie

Region­al­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie oraz Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza­ją na wys­tawę fotografii Jowi­ta Mor­mul “Pyta­nia. Wys­tawa ret­ro­spek­ty­w­na — lata 2000–2021”. Wys­tawę moż­na oglą­dać od 9 kwiet­nia do 30 kwiet­nia 2021 roku w Galerii Art Foto, Region­al­ny Ośrodek Kul­tu­ry w Częs­to­chowie – insty­tuc­ja kul­tu­ry Wojew­ództ­wa Śląskiego, ul. Michała Kle­o­fasa Ogińskiego 13a, 42–200 Częs­to­chowa. Wernisaż: piątek 9 kwiet­nia 2021 o godz. 18:00 zdal­nie na FB: https://www.facebook.com/events/175598877738671/

Na wys­taw­ie ret­ro­spek­ty­wnej zostanie zaprezen­towanych sześć pro­jek­tów. Pier­wszy z nich to insta­lac­ja pod tytułem Obra­zo­tok — drob­ne znaczenia [2000–2005] — będzie prezen­towana zdal­nie. Dru­gi to cykl zdjęć pod tytułem Dlaczego fotografia? [2005] — będzie go moż­na obe­jrzeć stacjonarnie w galerii ART-FOTO oraz zdal­nie. Pozostałe cyk­le będą dostęp­ne zdal­nie i są to: pro­jekt Przestrzeń intym­na [2008] o rodzin­nych leg­en­dach oraz trzy pro­jek­ty doty­czące his­torii rodzin­nych kluczy: 13 kluczy [2017], Klucze bez­domne [2016] i film pod tytułem Klucze poszuku­ją domu [2016].
Tekst autorski:
“Moja przy­go­da z fotografią rozpoczęła się z początkiem lat 90 XX wieku, ale pier­wsze poważne pro­jek­ty fotograficzne zaczęłam upub­licz­ni­ać około 2000 roku. Prak­ty­ka mojej pra­cy twór­czej utrud­nia ustanaw­ian­ie wyrazistych ram cza­sowych dla poszczegól­nych pro­jek­tów. Pracu­ję raczej symul­tan­icznie nad kilko­ma pomysła­mi, niż chrono­log­icznie zaczy­na­jąc kole­jny pro­jekt dopiero, gdy zakończę wcześniejszy. Pro­ces twór­czy od pier­wszych inspiracji, przez krys­tal­i­zowanie się pomysłów, ich dopra­cowywanie, aż do nada­nia im ostate­cznej formy i ich real­iza­cji, a potem upub­licznienia – jest trud­ny do osza­cow­a­nia i częs­to trwa wiele lat. Podob­nie jak dla Craigie Hors­fiel­da, fotografia jest dla mnie medi­um „długiego trwa­nia”. Zdarza się też, że pod wpły­wem różnych okolicznoś­ci wracam do pro­jek­tów, które uważałam za zamknięte i kon­tynu­u­ję je, zmieni­am. Wys­tawa ret­ro­spek­ty­w­na jest zaty­tułowana ‘Pyta­nia’ ponieważ wyda­je się, że sztu­ka powin­na zadawać pyta­nia i pobudzać do prze­myśleń. Zadawane przeze mnie pyta­nia doty­czą między inny­mi poczu­cia tożsamoś­ci, potrzeb twór­czych, pamię­ci. Pyta­nia pozornie są proste, jed­nak odpowiedzi na nie bywa­ją bard­zo skom­p­likowane i niejednoznaczne.
Zapraszam serdecznie do oglą­da­nia, do zadawa­nia pytań, do prób odpowiedzi… Zapraszam do refleksji”.

Jowi­ta Mormul
Tworzy w obszarze sztuk wiz­ual­nych. Dok­tor habil­i­towany sztu­ki w dziedzinie sztuk fil­mowych, pro­fe­sor uni­w­er­sytec­ki w Insty­tu­cie Sztuk Wiz­ual­nych na Wydziale Sztu­ki Uni­w­er­syte­tu Jana Kochanowskiego w Kiel­cach. Prowadzi wykłady z zakre­su fotografii, nowych mediów i anal­izy obrazu.
Absol­wen­t­ka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, (Wydzi­ał Malarst­wa 1997 r.; Wydzi­ał Grafi­ki 1999 r.). Stype­ndys­t­ka nagrody im. Han­ny Rudzkiej-Cybisowej (1996 r.) oraz Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Sztu­ki (1996/1997 r.). Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Plas­tyków (od 1998 r.) i Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików (od 2001 r.). Jej prace były prezen­towane na wielu wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych w kra­ju i za granicą (m. in. w Luk­sem­bur­gu, Rzymie, Wilnie, Skop­je, Stras­bur­gu, Budapesz­cie, Ohio).