Wystawa fotografii Jerzego Kleszcza w Centrum Olimpijskim w Warszawie

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki pole­ca wys­tawę fotografii fotografii Jerzego Kleszcza. Wernisaż odbędzie się 7 październi­ka 2021 roku w Cen­trum Olimpi­jskim w Warsza­w­ie ul. w piątek, Wybrzeże Gdyńskie 4 1 październi­ka 2021 roku. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 31 październi­ka 2021 roku.
Kura­tor wys­tawy: Leszek Fidusiewicz.

Tym razem sportowe „kleszczyzmy” Jerzego Kleszcza zaw­itały do Cen­trum Olimpi­jskiego w Warsza­w­ie. Autor fotografii to wielo­let­ni fotore­porter m.in. „Przeglą­du Sportowego”, „Sportu”,
Agencji Fotograficznej ‚Newspix”, należą­cy do Śląskiego Okręgu ZPAF. Z aparatem w rękach, reporter­sko uczest­niczył w trzech zimowych igrzyskach olimpi­js­kich — Salt Lake City 2002, Turyn 2006, Van­cou­ver 2010. „ Zal­iczył” pon­ad 200 zawodów Pucharu Świa­ta w Skokach Nar­cia­rs­kich, pię­ciokrot­nie nordy­ck­ie mis­tr­zost­wa świa­ta w nar­cia­rst­wie, set­ki meczy i imprez sportowych najwyższej ran­gi ale także i tych lokalnych. Dzisi­aj schorowany rencista… Wys­taw­iane fotografie nie są suchym zapisem wydarzeń, maja swoisty kli­mat emocjon­al­ny. Pokazu­ją sport częs­to z boku, bard­zo specy­ficznie, indy­wid­u­al­nie, niekoniecznie w majes­taty­cznym wyda­niu, stad tez przez wielu nazy­wane „kleszczyz­ma­mi”.
Wernisaż wys­tawy odbędzie się 7 październi­ka 2021 roku. Wys­tawa czyn­na będzie do koń­ca miesią­ca właśnie w olimpi­jskiej świą­tyni czyli w stołecznym Cen­trum Olimpi­jskim w Galerii Północ­nej przy Wybrzeżu Gdyńskim 4. Kura­torem wys­tawy jest Leszek Fidusiewicz.