Wystawa fotografii Jakub Dziewit „Desires of meaning”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wernisaż wys­tawy fotografii Jakub Dziewit „Desires of mean­ing”. Wernisaż odbędzie się w środę 1 czer­w­ca 2022 roku o godz. 18.30 w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Pod­czas wernisażu odbędzie się pre­miera albu­mu Jaku­ba Dziewi­ta. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 1 lip­ca 2022 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Wstęp wolny.

Fotografia, odmi­en­nie niż pamięć, nie utr­wala jed­nak znaczenia” [John Berger].
Na poziomie recepcji tech­ni­ki wyko­na­nia fotografii – a więc przyglą­da­jąc się z bard­zo bliska – na każdym zdję­ciu widz­imy jedynie punk­ty, które może­my w dowol­ny sposób „połączyć w lin­ie”, odczy­tać z nich znacze­nie. Wyglą­da­ją one jak skra­jnie pow­ięk­szone detale w Pow­ięk­sze­niu Michelan­ge­lo Anto­nion­iego, które zna­jo­ma bohat­era opisu­je fil­mu: „Wyglą­da jak jeden z obrazów Bil­la” – jej męża, który tworzy zach­la­pu­jąc obraz far­bą i tygod­ni­a­mi czeka­jąc, co się z niego „wyłoni” w akcie odbioru. Podob­nie – jeśli tylko spo­jrzymy z wystar­cza­ją­co bliska – dopa­tru­je­my się treś­ci w poszczegól­nych krop­kach, ras­trze zdjęć.

W Desires of mean­ing przy­pa­tru­je­my się fotografiom. Zaczy­namy oglą­danie od pow­ięk­szenia właśnie do poziomu ras­tra, ale każdy następ­ny kadr zdję­cia odsła­nia nam kole­jny frag­ment tajem­ni­cy, wprowadza nowy kon­tekst, a nasz odbiór, his­to­ria, którą „czy­tamy”, zmienia się i/lub rozwi­ja. Kole­jne odsunię­cia od obrazu pokazu­ją nam twarze, portre­ty, postaci, sytu­ację, cały kadr, a w końcu – kon­tekst wiszącego w galerii zdję­cia. Czy zdję­cie odbier­amy wciąż tak samo?
„Nie wystar­czy roze­brać mit na jego częś­ci skład­owe, trze­ba pójść dalej i pod­dać rozbiórce sam znak, »rozszczepić go« […], wyz­wolić sig­nifi­ant, wysunąć na pier­wszy plan »tekst«, »anti­do­tum mitu«. Ale to już inna his­to­ria” [Krzysztof Kłosińs­ki, Sarkazm – wstęp do Mitologii Rolan­da Barthesa].
Pro­jekt skła­da się z z trzech serii: Cam­era, Hands i Joy. Wer­sją ostate­czną jego prezen­tacji jest album, który będzie moż­na zakupić w trak­cie wernisażu. Po wernisażu autor wys­tawy zaprasza do WOLNO (ul. Kochanowskiego 14), gdzie o godz. 20.00 w ramach after­par­ty odbędzie się oprowadzanie po innej wys­taw­ie Jaku­ba Dziewi­ta – missunderseeing.