Wystawa fotografii Iwona Germanek „Różowy nie istnieje”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wernisaż wys­tawy fotografii Iwona Ger­manek „Różowy nie ist­nieje”. Wernisaż odbędzie się w środę 6 lip­ca 2022 roku o godz. 18.30 w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 29 lip­ca 2022 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Wstęp wolny.

Iwona Ger­manek
Stu­den­t­ka Insty­tu­tu Twór­czej Fotografii w Opaw­ie, absol­wen­t­ka Wrocławskiej Szkoły Fotograficznej AFA oraz Fotoe­dukacji, członk­i­ni Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki. Prowadzi warsz­taty fotograficzne w tech­nikach his­to­rycznych. Na co dzień związana z Miejskim Domem Kul­tu­ry w Łaziskach Górnych, gdzie kieru­je Pra­cown­ią Fotografii Alter­naty­wnej. Jest autorką ośmiu wys­taw indy­wid­u­al­nych oraz licznych wys­taw zbiorowych. Lau­re­atką Nagrody Głównej w konkur­sie Wys­taw się w CSW w Toruniu w 2020 roku, zdoby­w­czynią pier­wszego miejs­ca w Konkur­sie Fotografii Odkle­jonej 2020, zdoby­w­czynią hon­orowego wyróżnienia Vin­tage Grand Prix VI edy­cji Vin­tage Pho­to Fes­ti­val w Byd­goszczy w 2020 roku, Final­istką FRESH 2021, lau­re­atką złotej stat­uet­ki konkur­su Lon­don Pho­tog­ra­phy Awards 2022 oraz brą­zowego medalu w konkur­sie Chro­mat­ic Pho­tog­ra­phy Awards 2021. Autorką książ­ki fotograficznej “Ziel­nik”. W swoich dzi­ała­ni­ach łączy fotografię z inny­mi dziedz­i­na­mi wypowiedzi artysty­cznej stara­jąc się naw­iązać obra­zowy kon­takt między­pokole­niowy. Jej prace zna­j­du­ją się w zbio­rach Muzeum Śląskiego w Katowicach.