Wystawa fotografii Arkadiusz Ławrywianiec „Uchodźcy — Біженці”


Pole­camy wys­tawę fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Uchodź­cy — Біженці”. Wernisaż wys­tawy odbędzie się Libero Katow­ice 19 kwiet­nia 2022 roku o godz. 18.00. Wys­tawę będzie moż­na oglą­dać do 6 czer­w­ca 2022 roku w godz. 9.00 do 21.00.

Uchodź­cy z Ukrainy w obiek­ty­wie Arka­diusza Ławry­wiań­ca – wys­tawa fotografii w Libero Katowice
Kilka­dziesiąt fotografii ukazu­ją­cych oby­wa­teli Ukrainy pod­czas pier­wszych chwil w Polsce, tuż po napaś­ci Rosji na ich państ­wo, zostanie zaprezen­towanych na wys­taw­ie „Uchodźcy/Біженці” w Libero Katow­ice. Autorem prac jest znany artys­ta fotograf Arka­diusz Ławry­wian­iec, który przy­go­tował porusza­ją­cy fotore­por­taż z tam­tych dra­maty­cznych wydarzeń. Wernisaż wys­tawy odbędzie się we wtorek 19 kwiet­nia o godz. 18:00, a prace będzie moż­na oglą­dać przez najbliższe tygod­nie. To kole­j­na część dzi­ałań Libero na rzecz Ukrainy, po pomo­cy human­i­tarnej PCK i utworze­niu pier­wszego na połud­niu Katow­ic Punk­tu Infor­ma­cyjnego dla uchodźców z Ukrainy oraz osób, które wspier­a­ją społeczność ukraińską.
Zbro­j­na napaść Rosji na Ukrainę zmusiła oby­wa­teli Ukrainy do uciecz­ki ze swo­jego kra­ju. Wobec tych trag­icznych wydarzeń, przy­byli do Pol­s­ki, szuka­jąc bez­piecznego schronienia. Znany i ceniony fotograf Arka­diusz Ławry­wian­iec towarzyszył uchodź­com pod­czas pier­wszych godzin i dni w naszym kra­ju. Artys­ta w obiek­ty­wie uch­wycił przede wszys­tkim najszcz­er­sze emoc­je, które towarzyszyły migrantom w tych trag­icznych dni­ach – zagu­bi­e­nie, prz­er­aże­nie, stra­ch, ale i ulgę wynika­jącą z poczu­cia nami­ast­ki bez­pieczeńst­wa. Uch­wycił również Polaków, którzy z nieoce­nionym odd­aniem poma­gali przy­jezd­nym. W ten sposób pow­stał porusza­ją­cy, fotograficzny repor­taż „Uchodźcy/Біженці”, doku­men­tu­ją­cy migrac­je oby­wa­teli Ukrainy i wspar­cie nie­sione w tym cza­sie przez Polaków. Zdję­cia były wyko­nane w Katow­icach, Warsza­w­ie, Prze­myślu, Medyce, Sławkowie i Rudzie Śląskiej.
— Wys­tawa fotografii poświę­cona uchodź­com z Ukrainy to świadect­wo tych trag­icznych dni początku wojny, wyjazdy z kra­ju i dra­matu, jakiego nadal doświad­cza społeczność ukraińs­ka. Starałem się uch­wycić to, co najważniejsze – prawdzi­we emoc­je i uczu­cia. Ta szczegól­na doku­men­tac­ja jest także wyrazem sol­i­darnoś­ci z nar­o­dem Ukraińskim i uzna­nia dla jego hero­icznej wal­ki o Ojczyznę. To również wyjątkowe świadect­wo bez­in­tere­sownego zaan­gażowa­nia Polaków, którzy okazu­ją wielkie ser­ca – mówi Arka­diusz Ławry­wian­iec, fotograf i autor wystawy. 

Wys­tawę fotografii „Uchodźcy/Біженці” Arka­diusza Ławry­wiań­ca moż­na oglą­dać bezpłat­nie przez najbliższe tygod­nie w Libero Katow­ice (poziom 0, obok salonu Dou­glas) od wtorku 19 kwiet­nia 2022 r. Tego samego dnia, o godz. 18:00 w Libero odbędzie się wernisaż otwar­cia i spotkanie z artys­tą. Na wys­taw­ie, która otrzy­mała hon­orowy patronat Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików, będzie moż­na zobaczyć kilka­dziesiąt najbardziej emocjonu­ją­cych fotografii z całej serii. Pozostałe prace będą wyświ­et­lane na ekranach mul­ti­me­di­al­nych. Ekspozy­c­ja jest kole­jną częś­cią dzi­ałań Libero Katow­ice dedykowanych oby­wa­telom Ukrainy oraz infor­mowa­niu o sytu­acji wojennej.
— Na naszych oczach rodzi się trud­na his­to­ria XXI wieku. Fotografie Arka­diusza Ławry­wiań­ca, prezen­towane na wys­taw­ie, doskonale odd­a­ją emoc­je tam­tych wydarzeń z koń­ca lutego. To niezwyk­le ważne, abyśmy nie zapom­i­nali o wnioskach jakie płyną z tych doświad­czeń – mówi Alek­sander Polti­er, Senior Mar­ket­ing Man­ag­er Libero i doda­je: — Jako Libero nie mogliśmy pozostać obo­jęt­ni wobec sytu­acji w Ukrainie. Naty­ch­mi­ast zde­cy­dowal­iśmy o pomo­cy społecznoś­ci ukraińskiej. Wraz z PCK zor­ga­ni­zowal­iśmy zbiórkę darów oraz utworzyliśmy wspól­nie z władza­mi mias­ta i orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi punkt infor­ma­cyjny dla uchodźców i mieszkańców. Ter­az wspól­nie z cenionym artys­tą fotografii, prezen­tu­je­my pełną emocji i przeżyć, wys­tawę. Każdy powinien ją zobaczyć i odd­ać się chwili refleksji. 

Arka­diusz Ławry­wian­iec ur. 19.01.1967 r. w Opolu. Jest absol­wen­tem Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Opolu. Fotografią zaj­mu­je od 1986 r., kiedy to wykon­ał włas­noręcznie pier­wszą odbitkę. W lat­ach 1994–2015 pra­cow­ał w „Dzi­en­niku Zachod­nim” jako fotore­porter. Od 2016 r. współpracu­je z Pol­ską Agencją Fotografów Forum. Studi­u­je w Insty­tu­cie Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opaw­ie (Czechy). Od 2009 r. uczy w Policeal­nej Szkole Fotograficznej Fotoe­dukac­ja w Katow­icach. Od 2010 r. jest członkiem ZPAF. Od 2017 r. pełni funkcję Preze­sa Zarzą­du Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki, a zarazem jest członkiem Zarzą­du Głównego ZPAF. Autor i współau­tor wys­taw w Polsce i za granicą (Franc­ja, Czechy, Mace­do­nia, Niem­cy). W lat­ach 2011 i 2013 był stype­ndys­tą Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Śląskiego w dziedzinie kul­tu­ry, a w 2011 r. otrzy­mał Nagrodę Prezy­den­ta Mias­ta Katow­ice w dziedzinie kul­tu­ry. Jest pomysło­daw­cą cyk­lu wys­taw między­nar­o­dowych „OKO Ostra­va – Katow­ice – Opa­va” oraz cyk­lu wys­taw zbiorowych Okręgu Śląskiego ZPAF „Świado­mość kadru”. Prowadzi cykl spotkań pt. „Poroz­maw­ia­jmy o…” w Galerii Katow­ice ZPAF Okręg Śląs­ki. Jest współau­torem reak­ty­wowanego konkur­su Śląs­ka Fotografia Pra­sowa orga­ni­zowanego przez Bib­liotekę Śląską, w którym to konkur­sie w lat­ach 2006, 2017, 2018 i 2019 był jurorem, a w lat­ach 2020 i 2021 prze­wod­niczą­cym kapituły. W lat­ach 2019 i 2020 był jurorem w Pol­skim Konkur­sie Fotografii Sportowej. Od 2021 r. jest członkiem między­nar­o­dowego kolek­ty­wu fotografów Hori­zons Col­lec­tif. Zaj­mu­je się głównie repor­tażem i doku­mentem fotograficznym. Jest autorem albumów fotograficznych: Tajem­nice pra­cowni i Kiduszin Nisuin.